Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył 317 mln zł dla Kotliny Kłodzkiej na zbiorniki przeciwpowodziowe. To jedna z kluczowych części kompleksowego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości zawarcia umowy. Fot. z Archiwum NFOŚiGW w Warszawie.

Obrona przed powodzią mieszkańców Kłodzka i okolic.

Budowa czterech zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej w rejonach miejscowości: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice – zostanie dofinansowana z unijnej kasy kwotą 317 mln zł. Projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie którego podpisano 28 czerwca 2017 r. umowę w NFOŚiGW, będzie kosztował ponad pół miliarda zł, a jego realizacja zakończy się w 2021 r.

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka” dotyczy ochrony przeciwpowodziowej na terenie Kotliny Kłodzkiej, zlokalizowanej w południowej Polsce i graniczącej z Republiką Czeską – napisano w komunikacie, który przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW. Teren projektu należy do dorzecza Odry, stanowi część zlewni jej lewobrzeżnego dopływu – Nysy Kłodzkiej. Na analizowanym obszarze ma ona przebieg południkowy, wykorzystując do prowadzenia swych wód tektoniczne obniżenie Kotliny Kłodzkiej. Jej największe dopływy na tym odcinku to Biała Lądecka, Bystrzyca Dusznicka i Ścinawka. Zadania objęte projektem w całości zlokalizowane są w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu kłodzkiego.

Celem projektu jest budowa czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice. Na to przedsięwzięcie NFOŚiGW przewidział unijne dofinansowanie w wysokości 317 037 500 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, poddziałanie 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. Umowę w tej sprawie podpisano 28 czerwca 2017 r. w Warszawie. NFOŚiGW reprezentowali: zastępca prezesa zarządu Roman Wójcik oraz dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami Anna Czyżewska, a ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obecna była m.in. Dyrektor Teresa Szczerba.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r. Jej koszt całkowity to 544 742 620,87 zł. To jedna z kluczowych części kompleksowego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (POPDOW). POPDOW realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Całkowity koszt projektu oszacowany został na ok. 1 202 mln EUR. Celem wdrożenia POPDOW jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i Górnej Wisły oraz wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi.

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości zawarcia umowy. Fot. z Archiwum NFOŚiGW w Warszawie.

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka” to jeden z pięciu ekologicznych projektów, które NFOŚiGW dofinansuje z unijnego poddziałania 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. W minionym roku (29.06.2016 r.) podpisano już umowę na realizację inwestycji pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim” (wartość całkowita projektu – 1,4 mld zł; dofinansowanie z UE – 328 mln zł). Poza tym i dolnośląskim projektem, przewidziano realizację za unijne pieniądze jeszcze trzech innych przedsięwzięć, mających na celu ochronę przeciwpowodziową: Sandomierza (wartość projektu – 326 mln zł; dofinansowanie – 180 mln zł); Słubic (wartość projektu – 229 mln zł; dofinansowanie – 115 mln zł) oraz Żuław (wartość projektu – 120 mln zł; dofinansowanie – 102 mln zł). Umowy w tej sprawie zwarte zostaną jeszcze w tym roku.

*****

Oto opis czterech zbiorników przeciwpowodziowych zaplanowanych w ramach projektu „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka”:

Zbiornik Boboszów

Znajduje się w obszarze gminy Międzylesie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej, w miejscowości Boboszów. Gmina Międzylesie to najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu kłodzkiego i województwa dolnośląskiego. W Boboszowie znajduje się przejście graniczne z Czechami. Projektowany zbiornik położony jest na terenie częściowo zabudowanym (niewielka zabudowa mieszkalno – gospodarcza), gdzie Nysa Kłodzka płynie naturalnym korytem, lekko meandrując na krótkich odcinkach. Projektowany zbiornik zlokalizowany został w początkowym odcinku rzeki Nysa Kłodzka. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną zlokalizowaną w km 180+100 rzeki. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 18,03 km2, co stanowi 1,7% zlewni Nysy Kłodzkiej w przekroju Kłodzka. Zamknięta zlewnia znajduje się w obszarze najwyższych partii Kotliny Kłodzkiej, na które składają się Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika.

Zbiornik Roztoki Bystrzyckie

Zlokalizowany jest w obszarze gminy Międzylesie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej, w obrębie dwóch sołectw: część czaszy zbiornika wraz z zaporą położona będzie w sołectwie Roztoki, a pozostała, niewielka część czaszy w sołectwie Michałowice. Obydwa sołectwa położone są w północnej części gminy Międzylesie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Zaporę wraz z urządzeniami upustowymi projektuje się wybudować w dolinie rzeki Goworówki, w jej ujściowym odcinku, w odległości około 150 m na wschód od skrajnej zabudowy wsi Roztoki. Oś korpusu zapory projektuje się w km 0+540 potoku Goworówki. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 34,55 km2, co stanowi 98,7% całkowitej zlewni Goworówki.

Zbiornik Szalejów Górny

Znajduje się w wiejskiej gminie Kłodzko, na górskiej rzece Bystrzyca Dusznicka, w miejscowości Szalejów Górny, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Niewielkie fragmenty wschodniej strony zapory i czaszy należą administracyjnie do Szalejowa Dolnego. Projektowany zbiornik położony jest na terenie niezabudowanym, który w przeważającej części użytkowany jest rolniczo. Zaporę zlokalizowano w km 8+910 rzeki Bystrzyca Dusznicka. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 128,6 km2, co stanowi 64% całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej.

Zbiornik Krosnowice

Zbiornik zlokalizowany zostanie na obszarze wiejskiej gminy Kłodzko na górskim potoku Duna Dolna, w miejscowości Krosnowice, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Położony jest na terenie niezabudowanym, gdzie do potoku Duna Dolna dopływa potok Duna Górna; oba potoki płyną naturalnym korytem, lekko meandrując na krótkich odcinkach. Projektowany zbiornik powstanie w ujściowym odcinku potoku górskiego Duna Dolna. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną zlokalizowaną w km 1+375 licząc od ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 33,60 km2, co stanowi 95% całkowitej zlewni Duny Dolnej – informują Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW i Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *