NFOŚiGW przeznaczył prawie 33 mln zł unijnej dotacji na nowoczesną kompostownię w Gdańsku. Fermentacja ma się odbywać w zamkniętych halach, zwanych także bioreaktorami. Mniej będzie odorów, czyli przykrych zapachów.

Fot. Kazimierz Netka.

Pełna hermetyzacja; system oczyszczania powietrza z biofiltrem.

W ramach unijnego Funduszu Spójności miasto Gdańsk otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na budowę kompostowni do gromadzenia odpadów zielonych. Dofinansowanie (prawie 33 mln zł) stanowi ponad połowę kosztu tej proekologicznej inwestycji.

Beneficjentem dotacji przekazanej przez NFOŚiGW został gdański Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Będzie on realizował projekt pn. Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Umowę przekazania dofinansowania podpisał Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk, a ze strony beneficjenta – Prezes Z.U. Sp. z o.o. w Gdańsku Krzysztof Dzioba.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 59 359 800 zł, z czego dotacja przekazana przez NFOŚiGW to 32 816 800 zł. Zasadniczym celem projektu jest budowa kompostowni komorowej dla frakcji tzw. mokrej o przepustowości 40 tys. ton/rok. Walorem planowanej instalacji technologicznej będzie jej pełna hermetyzacja oraz wdrożenie systemu oczyszczania powietrza wraz z biofiltrem – poinformował nas dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Kompostowanie jest ważnym i pożytecznym procesem – zarówno w skali makro (jak w przypadku inwestycji na terenie Gdańska), jak i skali mikro (np. na małej działce ogrodniczej). W obu przypadkach uzyskuje się cenny naturalny produkt, jakim jest kompost – doskonały nawóz organiczny. Kompostownia tak dużego miasta to złożona instalacja, która na szeroką skalę pozwala prowadzić zbiór i przetwarzanie masy całorocznych bioodpadów. Mogą to być gałęzie drzew, liście, fragmenty krzewów, trawa i chwasty, ale także odpady organiczne z punktów gastronomicznych i przetwórstwa spożywczego, pozyskiwane od podmiotów prywatnych i instytucji publicznych.

Gromadzona biomasa zostaje poddana procesowi fermentacji i kontrolowanego rozkładu. Nie musi on przebiegać na wolnym powietrzu, lecz w zamkniętych halach, zwanych także bioreaktorami, co – obok wielu różnych korzyści – pozwala także uniknąć odorów, czyli przykrych zapachów wynikających z procesu utylizacji bioodpadów. W innym przypadku kompostowanie na masową skalę mogłoby być bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Kompostownia w Gdańsku będzie w taki nowoczesny, nieuciążliwy sposób produkować nawóz, który stanie się cennym składnikiem ożywiającym i wzbogacającym glebę. Będzie to miało istotny wpływ na rozwój i kondycję roślin uprawianych w ogrodnictwie i rolnictwie.

Uruchomienie gdańskiej inwestycji wpisze się w uregulowania prawne Ministerstwa Środowiska z 29 grudnia 2016 r., które wprowadziło zasadę zbierania odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji. Oddzielnie (obok papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) składuje się odpady ulegające biodegradacji. Jedną z nich jest wspomniana wyżej frakcja mokra, która obejmuje odpady biologiczne, w tym zielone.

Wcześniej wprowadzono generalną hierarchię sposobów postępowania przedstawioną w dyrektywie ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów, która podkreśla priorytet zapobiegania powstawania odpadów, ich przygotowania do użycia ponownie oraz recyklingu. Z kolei dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa) nakłada obowiązek zmniejszania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji skierowanych do składowania.

Sfinansowanie budowy nowoczesnej kompostowni w Gdańsku zapewni efektywny recykling i wpłynie na wyraźną poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście.

Przedsięwzięcie to – poprzez właściwe sortowanie odpadów – będzie ważnym krokiem w kierunku wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, która zakłada zużywanie mniejszej ilości surowców i energii przy wytwarzaniu nowych dóbr oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji i gazów do środowiska.

Działania przewidziane w ramach gdańskiego projektu zostaną zakończone pod koniec 2019 r. Efekt ekologiczny zostanie uzyskany do stycznia 2021 r. Jego miarą będzie osiągnięcie zamierzonej przepustowości w kompostowni.

Dofinansowanie projektu umożliwia działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW w Warszawie.

Czytaj też na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *