Nowe wieści o jądrówce

Trzy miejsca pod pierwszą polską elektrownię nuklearną

Konkretyzuje się sprawa budowy elektrowni jądrowej w Polsce. PGE EJ 1 nie chce rozważać postawienia tego zakładu w Gąskach. Wiadomo więc już, że jeśli taka fabryka prądu w naszym kraju powstanie, to prawie na pewno w Pomorskiem; albo w Żarnowcu, albo w Lubiatowie – Kopalinie, albo bliżej Choczewa.

Nowe szczegóły dotyczące planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce podano w Gdańsku, podczas konferencji prasowej. Polska Grupa Energetyczna (PGE), a właściwie działająca w imieniu tej Grupy spółka PGE EJ 1, zrezygnowała z oceny przydatności pod elektrownię nuklearną okolic miejscowości Gąski w województwie zachodniopomorskim. Stąd wniosek, że ta elektrownia może powstać w Pomorskiem.

IMG_7609

Na zdjęciu, od lewej: Joanna Zając, dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGE EJ 1 sp. z o.o.; Jacek Cichosz, prezes zarządu PGE EJ 1; Maciej Stryjecki, dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w spółce PGE EJ 1; Andrzej Olękiewicz, dyrektor Strategic Account. Fot. Kazimierz Netka.

Brane są pod uwagę trzy miejsca: nad Jeziorem Żarnowieckim, albo w okolicach Kopalina nad Bałtykiem oraz na zachód od tego miejsca, bliżej Choczewa, też nad morzem – poinformował 28 września 2015 roku, podczas konferencji prasowej, Jacek Cichosz, prezes zarządu PGE EJ 1, odpowiedzialnej za doprowadzenie do zbudowania elektrowni.

Obecnie spółka PGE EJ1 kończy wstępne badania, w tym ekspercką analizę oddziaływania na obszary Natura 2000. Działania te pozwolą ustalić dwie z trzech rozważanych lokalizacji („Choczewo”, „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”), które będą poddane ocenie oddziaływania na środowisko.

IMG_7632

Na zdjęciu: Mapa obrazująca tereny pod budowę elektrowni i szlaki transportu elementów konstrukcji z portów drogą morską w pobliże budowy. Fot. Kazimierz Netka.

W sierpniu 2015 roku PGE EJ 1 złożyła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku Spółka dołączyła Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), która przedstawia najważniejsze założenia technologiczne projektu, opisuje warianty lokalizacyjne i wstępnie określa potencjalne emisje oraz strefy oddziaływań elektrowni jądrowej. Dokumenty te umożliwiają rozpoczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnej w procesie wyboru bezpiecznej lokalizacji elektrowni. Na tej podstawie, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego i Urzędu Morskiego, a także po przeprowadzeniu międzynarodowych konsultacji, GDOŚ wyda postanowienie dotyczące zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wskazując m.in. metody dalszych badań i analiz.

KIP została poddana przez PGE EJ 1 nieformalnym konsultacjom lokalnym. Wszystkie dokumenty przygotowane w ramach procedury środowiskowej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą udostępnione zainteresowanym stronom. Spółka opracowała w ostatnich miesiącach kompleksowy program badań środowiskowych i lokalizacyjnych, których wyniki pozwolą na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i raportu lokalizacyjnego. Badania zostaną przeprowadzone w latach 2016 – 17. Po zerwaniu umowy z Worley Parsons, generalnym wykonawcą jest spółka Elbis z Grupy Kapitałowej PGE, która w celu zarządzania realizacją planowanych działań stworzyła wyspecjalizowany oddział w Warszawie.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie postępowań przetargowych dla podwykonawców badań w poszczególnych, specjalistycznych dziedzinach. To właśnie dla nich 23 września br. zorganizowano w Warszawie warsztaty, w których wzięło udział blisko 100 przedstawicieli krajowych firm i instytutów badawczych. Celem spotkania było przedstawienie kompleksowej informacji o zaplanowanym programie badań oraz procedurach i wymogach stawianych zespołowi wykonawczemu.

W 2017 roku, na podstawie wspomnianej oceny, zostanie wskazany preferowany wariant lokalizacyjny i alternatywny. Dla jednego z nich zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja lokalizacyjna. Ostatecznie zakończy to proces wyboru lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Hotelowce atom

Na zdjęciu Budynki dla pracowników niedokończonej elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Obok: dworzec autobusowy. Fot. Kazimierz Netka.

Jednym z najważniejszych momentów będzie wybór technologii reaktora. To zadecyduje o kosztach, ale też o liczbie pracowników – mówił Maciej Stryjecki, dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w spółce PGE EJ 1. Jeśli chodzi o zaplecze socjalno – bytowe (np. obiekty mieszkaniowe i biurowe) to na etapie budowy będzie potrzeba 3,2 – 7,5 tys. pracowników i 1 – 2 tysięcy w okresie eksploatacji elektrowni.

poziom poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie

Źródła ilustracji: PGE EJ 1; www.swiadomieoatomie.pl .

Nieco malejące, ale nadal wysokie, jest poparcie mieszkańców dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Z badania zrealizowanego przez TNS Polska w okresie kwiecień/maj 2015 r. wynika, że większość mieszkańców gmin tzw. lokalizacyjnych popiera budowę elektrowni jądrowej w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania (Choczewo – 71 proc., Gniewino – 72 proc, Krokowa – 66 procent) – zapewniał Andrzej Olękiewicz, dyrektor Strategic Account.

główne korzyści dla dzieci i wnuków

Źródła ilustracji: PGE EJ 1; www.swiadomieoatomie.pl .

Jedną z głównych korzyści związanych z budową elektrowni jądrowej, zdaniem badanych, jest rozwój lokalnego rynku pracy. Większość mieszkańców Choczewa (67 procent) oraz połowa mieszkańców Krokowej jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni jądrowej wzrośnie ogólnie liczba miejsc pracy dla mieszkańców gminy, w której elektrownia powstanie. Uważa tak również 38 procent mieszkańców Gniewina. Dla 52 procent respondentów z Gniewina, atrakcyjne miejsca pracy to również jedna z kluczowych korzyści dla dzieci i wnuków związanych z wybudowaniem obiektu. Podobnie uważa 19 proc. badanych z Choczewa i 47 proc. z Krokowej.

Od momentu wskazania potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej, PGE EJ 1 dokłada wszelkich starań, aby prowadzić rzetelny, odpowiedzialny dialog z mieszkańcami oraz samorządem gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino. Spółka jest w stałym kontakcie z lokalnymi władzami i w uzgodnieniu z nimi podejmuje szereg działań edukacyjno-informacyjnych w celu budowy akceptacji społecznej dla inwestycji.

przyszłość gminy - korzyści i zagrożenia gospodarcze

Źródła ilustracji: PGE EJ 1; www.swiadomieoatomie.pl .

PGE EJ 1 od wielu lat wspiera finansowo projekty realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych. Przykładem są m.in. umowy o współpracy przy realizacji działań edukacyjno – informacyjnych. Jeszcze w tym roku spółka planuje uruchomić dedykowany Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych, który będzie stanowił podstawę współpracy w takich kluczowych obszarach jak edukacja, rozwój rynku pracy, zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Zgodnie z założeniami zgłaszane projekty będą podlegały ocenie i rekomendacji Rady Konsultacyjnej, w skład której wejdą przedstawiciele PGE EJ 1, gmin oraz powiatów. 22 września br. koncepcja Programu Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych została zaprezentowana podczas sesji rad gmin Krokowa, Choczewo, Gniewino. Aktualnie dokument podlega wewnętrznym konsultacjom i będzie wkrótce zatwierdzany przez organy korporacyjne spółki.

wpływ elektrowni jądrowej na turystykę

Źródła ilustracji: PGE EJ 1; www.swiadomieoatomie.pl .

PGE EJ 1 prowadzi również rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu wypracowania systemowego rozwiązania, umożliwiającego finansowe zaangażowanie w projekty inwestycyjne realizowane przez gminy – wynika z materiałów, które przekazała nam Joanna Zając, dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych spółki PGE EJ 1 sp. z o.o.

Równolegle spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze do uruchomienia tzw. postępowania zintegrowanego. Zostaną w nim wybrane kluczowe elementy projektu: partner strategiczny przedsięwzięcia, technologia reaktora, generalny wykonawca, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.
W ramach Postępowania Zintegrowanego przeprowadzono szereg spotkań dialogu wstępnego. Do podmiotów, z którymi prowadzono rozmowy został wysłany wzór deklaracji udziału w procesie oraz zaproszenie do wzięcia udziału w procesie. Do końca 2015 r. zaplanowano uruchomienie postępowania zintegrowanego. Zakończenie procedury przewidziano na 2019 rok. W tym samym czasie spółka powinna uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzję o ustaleniu lokalizacji, a także decyzję zasadniczą dla budowy elektrowni jądrowej.

zagrożenia związane z budową elektrowni jądrowej

Źródła ilustracji: PGE EJ 1; www.swiadomieoatomie.pl .

Dla przebiegu postępowania kluczowe będą ustalenia spółki w sprawie modelu finansowania inwestycji, jak również możliwego wsparcia projektu ze strony państwa, które zwiększyłyby stabilność i przewidywalność projektu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej – informuje dyrektor Joanna Zając. PGE EJ 1 przeanalizowała dostępne na rynku rozwiązania i mechanizmy finansowe oraz prowadzi rozmowy z Ministerstwem Gospodarki na temat gwarancji rządowych. Z analiz PGE wynika, że najbardziej efektywny z punktu widzenia inwestora i państwa byłby kontrakt różnicowy, podobny do rozwiązań zastosowanych w Wielkiej Brytanii. Według przyjętych założeń jest to główny mechanizm, który będzie potrzebować też innych instrumentów wspierających m.in. gwarancji Skarbu Państwa obejmujących finansowanie dłużne uzyskane z Agencji Kredytów Eksportowych.

Studenci atom

Na zdjęciu: Niedokończone obiekty elektrowni jądrowej wzbudzają duże zainteresowanie. Są nad Jeziorem Żarnowieckim już od około ćwierci wieku. Fot. Kazimierz Netka.

Elektrownię jądrową budowano w Polsce, nad Jeziorem Żarnowieckim, już w latach 80 ubiegłego wieku. W latach 90. budowania zaniechano, a potem ją zlikwidowano. Pozostały żelbetowe obiekty trudne do demontażu.

Kolejna elektrownia nuklearna miała być gotowa już około 2020 roku. Potem termin oddania pierwszego bloku do eksploatacji przesuwano, na lata następne. Obecnie przewiduje się, że pierwszy prąd z polskiej elektrowni nuklearnej popłynie w 2029 roku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *