Nowe wsparcie finansowe dla pomorskiego biznesu. Mieszkańcy Pomorza mogą sięgać po kolejne pieniądze na tworzenie firm. O szczegółach poinformowano 24 lipca 2017 roku, podczas spotkania pt. „Fundusze europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”.

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania. Fot. Kazimierz Netka.

Nowa szansa dla mieszkańców Pomorza: są pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do dyspozycji bezrobotnych, lub zagrożonych utratą pracy, są dotacje i pożyczki. Pierwszeństwo mają niewykwalifikowani i długotrwale bezrobotni. O tym, jak prowadzić biznes – dowiedzą się podczas szkoleń.

Spróbuj stworzyć własną firmę; daj pracę innym.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przekazał mieszkańcom regionu kolejne wiadomości na temat możliwości uzyskiwania wsparcia przy zakładaniu własnych firm. Pomoc owa ma konkretny wymiar pieniężny ale również jest w postaci dużej wiedzy. Kto, jak i gdzie może starać się o tego rodzaju ułatwienia w tworzeniu swego zakładu pracy.

O szczegółach poinformowały m.in.: Martyna Knafel, Katarzyna Stasiewicz, Magdalena Tryba, Magdalena Szwedowska – specjalistki ds. funduszy europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz Renata Taczalska – koordynatorka projektów w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pieniądze dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Wsparcie udzielają też powiatowe urzędy pracy. O szczegółach poinformowano w poniedziałek, 24 maja, 2017 roku.

Pieniądze na zachęcanie do rozwijania przedsiębiorczości, otrzymają instytucje, organizacje i tp. One tez będą przyznawać wsparcie finansowe osobom, które najbardziej będą stwarzać nadzieje, że założą własny warsztat pracy i będą go prowadzić przez określony, wymagany regulaminem, czas.

Na przykład, jeśli chodzi o nowe mikroprzedsiębiorstwa, to działanie ukierunkowane będzie na powstawanie mikroprzedsiębiorstw poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie to obejmować będzie udzielenie środków bezzwrotnych na utworzenie firmy osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a także działania wspierające dla tych osób, m.in. pomoc finansową, a także prawną, konsultacje, szkolenia i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz z jej prowadzeniem w początkowej fazie.

O pieniądze na zorganizowanie szkoleń i przygotowanie bezrobotnych do zakładania własnych firm mogą otrzymywać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; instytucje otoczenia biznesu; instytucje pomocy i integracji społecznej; instytucje rynku pracy; izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców; przedsiębiorcy już istniejący; organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Projekty, realizowane przez ww. podmioty, ukierunkowane muszą być na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.: doradztwo (indywidualne i grupowe); kursy, szkolenia, warsztaty; pomoc prawną. Ww. podmioty muszą też rozdysponować wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji; wsparcie pomostowe obejmujące m.in.: usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring); finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie działalności gospodarczej.

Te pieniężne dotacje wynoszą 19 – 23 tys. zł (na podjecie działalności) oraz 850 – 1800 złotych (na wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia firmy) i przeznaczone są dla tzw. ostatecznych odbiorców wsparcia. Mogą nimi być np. osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na pomoc mogą liczyć także mieszkańcy wsi. Dla nich przewidziane są pieniądze z zasobów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader; wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Oto przykład: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich umożliwia uzyskanie wsparcia na założenie działalności gospodarczej w kwocie 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Najważniejszym zobowiązaniem beneficjenta powyższej pomocy będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na podstawie ogólnych przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tzn. przejście z systemu ubezpieczeń w ramach KRUS do ZUS.

Oto niektóre rodzaje działalności gospodarczych, mogące zostać objęte pomocą: usługi dla leśnictwa i pozyskiwanie drewna; produkcja artykułów spożywczych i napojów; produkcja wyrobów tekstylnych i odzieży; produkcja mebli i wyrobów z drewna; usługi poligraficzne; produkcje chemikaliów i wyrobów chemicznych; produkcja urządzeń elektrycznych; produkcja maszyn i urządzeń; zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; sprzedaż hurtowa i detaliczna; usługi transportowe.

Szczegółowe informacje udzielane są m.in. w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR tel. (22) 318-47-00 oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

 

Fot. Kazimierz Netka

Istnieje też możliwość uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy. Grupy docelowa projektu:

do 30 roku życia:

– osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w powiecie miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot należące do I lub II profilu pomocy,

– nie pracują (są osobami bezrobotnymi – zarejestrowanymi w PUP),

– nie kształcą się (są osobami nie uczestniczącymi w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – szkoła dzienna),

– nie szkolą się (są osobami nie uczestniczącymi w pozaszkolnych zajęciach finansowych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych – w okresie ostatnich 4 tygodni).

powyżej 30 roku życia:

osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy miasta, Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, zakwalifikowane do I profilu (w uzasadnionych przypadkach) lub II profilu pomocy i jednocześnie należące do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety; osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne (tzn. jednocześnie: pozostające bez pracy, aktywnie poszukujące pracy, gotowe do podjęcia pracy – nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy); osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby: długotrwale bezrobotne; posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym); w wieku 50 lat i więcej.

Wielkość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przyznając dotację komisja bierze również pod uwagę zasadność planowanych wydatków, wielkość posiadanych funduszy oraz liczbę złożonych wniosków: PUP – miasto Gdańsk max. 17 000,00 zł; PUP – miasto Gdynia max. 15 000,00 zł

Na co można wydać otrzymane środki?

Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany.

PUP nie udziela środków m.in. na następujące przedsięwzięcia: działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy); handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny).

O szczegóły trzeba pytać w powiatowych urzędach pracy.

Warto skorzystać z ofert, jakie ma Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawiła Renata Taczalska – koordynatorka projektów w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.

PFP Sp. z o.o. Jest instytucją otoczenia biznesu. Powstał w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego w celu: wspierania lokalnej przedsiębiorczości, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; oferowania przedsiębiorcom dostępu do finansowania zwrotnego w postaci pożyczek ze środków Unii Europejskiej, Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa. Udziałowcy: Województwo Pomorskie (84,68% udziałów), Gminy Miast Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska, Chojnic, Malborka, Powiat Wejherowski, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczek PFP? Oto zalety: korzystne warunki finansowania, nabór ciągły; mniej restrykcyjne formy zabezpieczeń; krótka procedura; ograniczone formalności; szybkie uruchomienie środków; dostęp dla startujących w biznesie, firm nowych.

PFP to ponad 5 000 udzielonych pożyczek, z czego prawie 1 500 z Inicjatywy JEREMIE. Około 40% klientów to start-up’y – podmioty działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczka PFP – obszary preferencji w stosunku do kredytu komercyjnego (wg oferty na 05/2017): korzystne oprocentowanie – już od 1% w skali roku; decyzja o przyznaniu środków w 2 tygodnie; brak prowizji za udzielenie pożyczki; karencja w spłacie kapitału nawet do 12 m-cy; okres finansowania do 5 lat; różnorodne formy zabezpieczenia pożyczki.

Oto możliwe formy zabezpieczenia pożyczki: weksel in blanco wraz z poręczeniem wekslowym (awal) lub poręczeniem według prawa cywilnego; poręczenie instytucji finansowej; zastaw na prawach lub zastaw rejestrowy; zastaw na zasadach ogólnych; przelew (cesja) wierzytelności (również z tytułu ubezpieczenia); przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych; ubezpieczenie pożyczki; hipoteka z formie aktu notarialnego; blokada środków na rachunku bankowym; kaucja pieniężna; notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Program POKL Kapitał na start – przykładowe przedsięwzięcia wsparte pożyczkami z PFP:

•sklep internetowy: zakup skryptu sklepu internetowego, oprogramowania, urządzeń biurowych, koszty bieżącej działalności;

•salon kosmetyczny: modernizacja i wyposażenie lokalu usługowego, zakup towaru, kasy fiskalnej, nakłady na reklamę;

•produkcja gitar: zakup materiałów i półfabrykatów do produkcji gitar;

•usługi fotograficzne: zakup drukarki, komputera, oprogramowania, kserokopiarki, aparatu fotograficznego, koszty bieżącej działalności;

•myjnia parowa: zakup oprzyrządowania do myjni parowej, odkurzaczy, ozonatora, agregatu prądotwórczego;

•mobilna lodziarnia: zakup przyczepy gastronomicznej, maszyny do lodów, nakłady na reklamę;

•salon pielęgnacji psów i kotów: stworzenie kapitału początkowego, zakup przyrządów oraz towaru służącego do strzyżenia oraz pielęgnacji zwierząt;

•przedszkole prywatne: zakup konstrukcji do placu zabaw dla dzieci;

•usługi medyczne: zakup wyposażenia gabinetu psychologicznego, komputera, początkowe koszty funkcjonowania, stworzenie strony internetowej;

•kwiaciarnia: zakup wyposażenia, towaru, koszty najmu i monitoringu obiektu, wydatki na reklamę: baner reklamowy, szyld.

O szczegóły trzeba zapytać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym, ul. Szara 32-3380-116 Gdańsk, tel. 58 302 20 05; e-mail: biuro@pfp.gda.pl; www.pfp.gda.pl .

 

Fot. Kazimierz Netka

Wiadomości udziela też Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. 58 326 81 47; 58 326 81 48; 58 326 81 52; e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu; www.pomorskiewunii.pl .

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *