Dzięki pomorskim naukowcom oraz przedsiębiorcom Polska i Unia Europejska będą mogły wdrożyć IV etap unieszkodliwiania ścieków w oczyszczalniach. Pomysł na to, oraz kilkanaście innych unikatowych projektów, wybrano w konkursie na dofinansowanie, zorganizowanym przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Na zdjęciu: Uczestnicy podsumowania konkursów WFOŚiGW w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Pomorscy naukowcy, przedsiębiorcy pracują na rzecz ochrony środowiska w regionie, w kraju i na świecie. Dowodem tego są unikatowe projekty, które wpłynęły na konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chcesz być w prestiżowym towarzystwie osób realizujących CSR, czyli wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – bądź innowacyjny. Nie szkodź. Ułatwiaj życie. Zadziwiaj tym świat.

Coraz bardziej popularne i pożądane jest działanie przedsiębiorstw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu za stan środowiska naturalnego. Podstawowymi kierunkami działań w tym zakresie są: dążenie do jak największego wykorzystywania odpadów i zmniejszania ich produkcji, a po drugie: wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Jak pomagać przedsiębiorstwom w tym zakresie? Jak skłaniać firmy do tego, by chciały przestrzegać zasad CSR? Na dobry pomysł wpadł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Od kilku lat organizuje specjalne konkursy dla naukowców oraz przedsiębiorców, wspierając zwycięzców pieniędzmi. W czwartek, 20 lipca 2017 roku, ogłoszono wyniki trzeciej już edycji tej rywalizacji, a projekty, jakie zgłoszono na konkurs, mają znaczenie nie tylko regionalne i krajowe, ale też europejskie i światowe.

Na zdjęciu: Uczestnicy podsumowania konkursów WFOŚiGW w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

– Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy: „Pomorskie projekty badawczo – rozwojowe” oraz „Pomorskie Wdrożenia”. Zwycięskie projekty otrzymają dotacje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na łączną kwotę ponad 4 milionów zł – informuje Urszula Pakulska – rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem pierwszego konkursu było wyłonienie i dofinansowanie najlepszych przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii, wdrażających gospodarkę cyrkulacyjną oraz ograniczających szkodliwy wpływ różnych zakładów bądź obiektów na środowisko.

 

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zakwalifikował do dofinansowania 10 projektów badawczo-rozwojowych, które charakteryzowały się znacznym potencjałem innowacyjnym oraz mają szanse na praktyczne wdrożenie wyników. Ich pomysłodawcami są zespoły pracowników naukowych z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Naukowcy zamierzają np. wykorzystywać odpady z hodowli przemysłu drobiarskiego do produkcji biogazu, który kwalifikowany jest jako odnawialne źródło energii. W innym projekcie matryce czujnikowe mają monitorować jakość powietrza w aglomeracji trójmiejskiej. Pracownicy Politechniki Gdańskiej zamierzają stworzyć modelową gospodarkę osadową w oczyszczalni ścieków, aby jak najwięcej produkować energii odnawialnej i odzyskiwać związki biogenne.

Drugi konkurs: „Pomorskie Wdrożenia” ma służyć wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań u przedsiębiorców przyczyniających się do ograniczenia szkodliwej emisji do środowiska, wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie uzyskały cztery projekty, w ramach których beneficjenci zamierzają skomercjalizować w swoich firmach m.in. innowacyjną technologię produkcji nawozów, budować generatory wolnoobrotowe o mocy 40 i 100kW zintegrowane z turbiną wiatrową, prowadzić próby nad wyprodukowaniem innowacyjnego produktu jakim będzie włóknina kompozytowa do pochłaniania odorów powstająca z przetworzonych butelek PET.

Na zdjęciu: Uczestnicy podsumowania konkursów WFOŚiGW w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w ochronie środowiska służą zarówno rozwojowi gospodarczemu jak i złagodzeniu presji na środowisko. Obydwa konkursy ogłoszone przez WFOŚiGW w Gdańsku wpisują się w zasadę zrównoważonego rozwoju regionu, jak i całego kraju – informuje inspektor Urszula Pakulska.

Oczywiście, wsparcia z WFOŚiGW nie dostaje się za nic. Oprócz tego, że ma się świetny pomysł, projekt, to jeszcze musi on nadawać się do zastosowania w praktyce, czyli do wdrożenia. Tu zaś wymagana jest współpraca nauki z biznesem.

Dlaczego WFOŚiGW w Gdańsku postanowił wspierać takie projekty? Potrzeba owa została dostrzeżona podczas statutowej działalności Wojewódzkiego Funduszu; wyniknęła z tego, co ta instytucja finansowa realizuje, to znaczy jakie działania wspiera finansowo. Te przedsięwzięcia przypomniała, podczas spotkania 20 lipca, Danuta Grodzicka-Kozak – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wskazując, gdzie zastosowano innowacje i gdzie jeszcze nowoczesne rozwiązania są potrzebne. To był bardzo dobry wykład na temat sposobów urzeczywistniania zasad CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu – w ochronie środowiska. Konkursy, organizowane od kilku lat, zachęcają przedsiębiorstwa do zwiększenia troski o otoczenie, ale też sprawiają, że wynalazki naukowców chętniej są wdrażane w przedsiębiorstwach.

Fot. Kazimierz Netka

Jak Fundusz przekonuje mieszkańców, naukowców i firmy do konkretnych przedsięwzięć – widać w nowej siedzibie – otwartej w ubiegłym roku, gdzie pozwoliliśmy sobie skorzystać z energii Słońca. Nowy obiekt jest zasilany z sieci, ale oprócz tego na budynku i na ścianie przedniej mamy układ paneli fotowoltaicznych. Osoby i podmioty zainteresowane odnawialnymi źródłami energii, różne podmioty mogą zobaczyć, dotknąć, ewentualnie zdecydować się, na zamontowanie u siebie podobnych instalacji. Teraz sprawdzamy jakie mamy zyski – mówiła prezes Danuta Grodzicka-Kozak.

Fundusz zajmuje się też gospodarka odpadami – gdzie potrzeba sporo innowacji. Wchodzimy jako Europa w gospodarkę innowacyjną; każdy produkt powinien być potem rozebrany na części, żeby odzyskać z niego jak najwięcej materiałów. Dofinansowujemy m.in. recykling i jesteśmy zainteresowani wspieraniem nowych technologii przetwarzania – mówiła pani prezes.

Niezwykle ważne są Żuławy. Tam znajduje się najdłuższy wodociąg w Europie, wybudowany w latach 60 – 70, z rur azbestowo – cementowych. Teraz straty wody są w nim około 30 procent. Więc przebudowa jest konieczna. Dofinansowywanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i naszych. Na sporej części Żuław w wodzie jest fluor; pojawia się on w sposób naturalny. Dlatego, WFOŚiGW inwestował w budowę ujęć czystej wody.

Fot. Kazimierz Netka

W zakresie oczyszczania ścieków, jako jednostka pośrednicząca w wydawaniu środków unijnych w regionie, Wojewódzki Fundusz pozyskał 466 mln złotych na procesy oczyszczania ścieków w regionie. Teraz są te oczyszczalnie wykorzystywane, ale jest to poletko żeby pomagać, bo eksploatacja wymaga pomocy, także nauki w zakresie efektywności energetycznej na oczyszczalniach.

Od paru lat próbujemy zainteresować nasze ministerstwo problemem jezior; problemem, który jest nie tylko w skali jednego województwa. Eutrofizacja jezior postępuje i trzeba ograniczać spływy i prowadzić racjonalną gospodarkę nad jeziorami, by za 20 lat nie okazało się, że mieszkamy nad zbiornikiem martwym – przekonywała pani prezes.

Kolejny temat wszystkim znany: w Polsce walczymy ze smogiem. Jesienią znowu się z tym obudzimy, bardzo dużo środków przeznaczamy na ograniczenie emisji, na wymianę paliw, ale wszystko to jest mało, trzeba edukować, zwracać uwagę ludziom i małym firmom, by nie spalali odpadów. Do rządu trzeba pisać petycje, żeby ograniczył sprzedaż złych gatunków węgla. Jednym aktem prawnym można zmniejszyć emisje o 20 procent.

Jeśli chodzi o parki – tu innowacje można również zainstalować – na przykład lampy hybrydowe. Bardzo aktualne są starania o zmniejszenie wycinki drzew. To przeszło przez Polskę w okresie pierwszych miesięcy bieżącego orku, ale ludzie chcą nadal ciąć drzewa. Mamy do ocalenia wiele bardzo pięknych alei w Pomorskiem. Wojewódzki Fundusz inwestuje, by pomóc władzom gmin w uchronieniu tych alej. Bezpieczeństwo jest ważne, ale drogi gminne nie muszą być ogołocone. To siedlisko, którego nie należy niszczyć.

Ważnym kierunkiem działalności Wojewódzkiego Funduszu w Gdańsku jest edukacja. W województwie są zielone szkoły, w tym na Helu, gdzie dofinansowywane sa zajęcia młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej ale bardziej związanej z ochroną przyrody. Zainteresowanie zielonymi szkołami jest bardzo duże, są kolejki do pobytu w nich; trzeba się zgłaszać z rocznym wyprzedzeniem. Na początku Helu jest piękny park wydmowy i tzw. cypel, gdzie przy wsparciu z WFOŚiGW w Gdańsku, położone kładki, co pozwala na obserwacje przyrody i spacer. – mówiła prezes Danuta Grodziska-Kozak. – W Helu prowadzimy wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego edukację związaną z morzem. To jedyne miejsce gdzie prawdziwą edukację morską można stworzyć.

ZWYCIĘZCY

Wyniki rozstrzygniętych konkursów „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” „Pomorskie wdrożenia”przedstawiły Anna Grapatyn-Korzeniowska i Helena Okuniewska z WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Na konkursy wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie, w tym 23 dotyczyły wsparcia projektów B+R (badawczo – rozwojowych) oraz 4 projekty B+R+W (badawczo – rozwojowo – wdrożeniowe) lub W (wdrożeniowe).

Oto zwycięskie pomorskie projekty badawczo – rozwojowe:

W obszarze: Odnawialne Źródła Energii dofinansowanie otrzymają:

* Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku – PG

* Stanowisko do badania generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu – PG

W obszarze Gospodarka wodno – ściekowa , wsparcie przyznano projektom:

* Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych – PG

* Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji termicznej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych – PG

* Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS) – PG

W obszarze: Poprawa jakości powietrza, wybrano:

* Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich – UG

* Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej – UG

* Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej – PG

* Użytkowe zagospodarowanie odpadów z hodowli i przemysłu drobiarskiego w celu produkcji biogazu wykorzystywanego jako źródło energii odnawialnej oraz wykorzystania pofermentu jako nawozu mineralno – organicznego – IMP PAN

W obszarze: odnawialne źródła energii /Racjonalne gospodarowanie odpadami, postanowiono dofinansować projekt:

* Instalacja ciągłego zgazowania odpadów komunalnych z układem kogeneracji ciepła i prądu elektrycznego – IMP PAN

Fot. Kazimierz Netka

Lista dofinansowanych projektów „Pomorskie wdrożenia”

W obszarze: Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami:

* Innowacyjna technologia produkcji nawozów wieloskładnikowych z odzyskiem odpadu w instalacji do produkcji nawozów wieloskładnikowych – Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

* Badania mające na celu wykorzystanie „produktu ubocznego” z przetwarzania odpadów komunalnych w instalacji RIPOK w celu przetworzenia na biomasę lub komponenty paliwowe w postaci brykietu albo na paliwo alternatywne w postaci brykietu wraz z wdrożeniem projektu poprzez zaprojektowanie i zakup instalacji do produkcji brykietu – Elwoz Sp. z o.o.

* Badania mające na celu wyprodukowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu jakim będzie włóknina kompozytowa do pochłaniania odorów w procesach przemysłowych i kompostowaniu – Elcen Sp. z o.o.

W obszarze: Odnawialne Źródła Energii

* Budowa generatorów synchronicznych wolnoobrotowych o mocy 40 i 100kW – ALU ECO Sp. z o.o.

Zasady udzielania dofinansowania

Kwestie formalne realizacji projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursów „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” i „Pomorskie Wdrożenia” omówiła Paulina Górska z WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przy określaniu wysokości dofinansowania uwzględniane są przepisy dotyczące pomocy publicznej. Do kosztu kwalifikowanego zadania dofinansowanego ze środków Funduszu zalicza się koszty niezbędne do poniesienia w celu jego realizacji, za wyjątkiem: kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego zadanie oraz zakupu nieruchomości, chyba że koszty dotyczą zarządzania zadaniem (np. nadzór techniczny i merytoryczny); kosztów finansowych obsługi zadania, w tym odsetek od zadłużenia,

Fundusz może pokryć koszty poniesione przez wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Wnioskodawcy nie podlegający ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązani są do wyboru dostawców/wykonawców w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pożyczka udzielona ze środków Funduszu może być częściowo umorzona, na pisemny wniosek pożyczkobiorcy, po spełnieniu łącznie następujących warunków: zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone pod względem finansowym i osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego i ekologicznego; spłacono odpowiednią część pożyczki; na dzień złożenia wniosku o umorzenie pożyczki utrzymywany jest osiągnięty efekt ekologiczny; pożyczkobiorca wywiązuje się z powinności uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy POŚ oraz ze zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów.

Regulamin konkursu „Pomorskie wdrożenia”

Warunkiem wypłaty 20% dotacji – podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji fazy W. Dla projektów obejmujących fazę B+R+W, po zaakceptowaniu przez Fundusz raportu z realizacji fazy B+R oraz spełnieniu warunków formalnych koniecznych do podpisania umowy, zostanie zawarta odrębna umowa o dofinansowanie dla fazy W. Wszystkie publikacje będące wynikiem realizacji projektu muszą zawierać informację o dofinansowaniu uzyskanym ze środków Funduszu. Po zrealizowaniu fazy B+R projektu beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Funduszowi pisemnego raportu z jej realizacji zawierającego: szczegółowy opis wykonania zadań badawczych, zestawienia i analizę uzyskanych wyników. W przypadku realizacji projektu, którego faza B+R trwa dłużej niż 18 miesięcy, dotowany jest zobowiązany do dostarczania Funduszowi sprawozdań półrocznych z postępu prac.

Dwie propozycje spośród czternastu wybranych

Przykładowe projekty obejmujące tematykę gospodarki osadowej i usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków, dofinansowane w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku edycja 2017 przedstawiła Sylwia Fudala-Książek z Politechniki Gdańskiej – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Fot. Kazimierz Netka

W ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo – rozwojowe zakwalifikowano do finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku m.in. zadanie: Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji termicznej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych (nr wniosku: RX-15/10/2017). Kwota dotacji: 320 000,00 zł. Okres realizacji: 09.2017 – 09.2019.

Celem tego projektu jest opracowanie ekoinnowacyjnej technologii dezintegracji niskotemperaturowej, która umożliwi m.in. pełną stabilizację osadów, w tym wysokoefektywne ich odwodnienie poprzez zwiększenie stopnia mineralizacji osadu i poprawę jego własności reologicznych, lepszą i krótszą fermentację metanową oraz wyższą produkcję biogazu.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawiła Sylwia Fudala-Książek z Politechniki Gdańskiej – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Charakterystyka gospodarki osadowej:

Wysokoefektywne metody biologicznego i chemicznego oczyszczania powodują wzrost ilości generowanych osadów ściekowych; gospodarka osadowa była i nadal jest zagadnieniem przynoszącym najwięcej problemów całej branży wodociągowo – kanalizacyjnej w Polsce; przeróbka osadów stanowi wysokie koszty: od 50 do 70% budżetu eksploatacyjnego większości oczyszczalni ścieków;

Dodatkowym problemem dla wielu eksploatatorów od 1 stycznia 2016 r. stał się zakaz deponowania osadów ściekowych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów.

Zalety po zrealizowaniu projektu: wyższy stopień mineralizacji osadu (mniejsza ilość osadu do dalszej obróbki); poprawa własności reologicznych związanych bezpośrednio z transportem hydraulicznym osadów (zmniejszenie zużycia energii na tłoczenie w rurociągach i mieszanie w komorach fermentacyjnych); lepsza i krótsza fermentacja (wyższy stopień rozkładu substancji organicznych pozwala uzyskać pożądany efekt stabilizacji w krótszym czasie, co przekłada się na wielkość komór fermentacyjnych, wydajność pomp oraz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne); wyższa produkcja biogazu, która wynika z ubytku masy organicznej, w zależności od uzyskiwanego stopnia dezintegracji oraz właściwości fizycznych osadów; wysokoefektywne odwodnienie osadów przy mniejszym zużyciu polielektrolitów; pełna higienizacja osadów; niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w stosunku do istniejących technologii dezintegracji typu CAMBI oraz duża elastyczność układu.

Członkowie zespołu realizującego projekt: Sylwia Fudala-Książek (kierownik projektu); Anna Remiszewska-Skwarek (technolog/ analizy fizyko-chemiczne); Aneta Łuczkiewicz (mikrobiolog/technolog); Ewa Zaborowska (modelowanie procesów technologicznych w kierunku poprawy energochłonności); Marek Chodnicki (mechanik/automatyk); Eliza Kulbat (technolog/parazytologia).

Przedsiębiorstwa współpracujące: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku; Iławskie Wodociągi Sp. z o. o. w Iławie; Urzędu Gminy Luzino w Luzinie; Przedsiębiorstwo Bibus Menos sp. z o. o. – zainteresowani wdrożeniem wyników badań projektu.

W ramach konkursu Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe zakwalifikowano do finansowania ze środków WFOŚIGW w Gdańsku m.in. zadanie: Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS) (nr wniosku: RX-15/13/2017). Kwota dotacji: 350 000,00 zł. Okres realizacji: 10.2017 – 09.2019

W projekcie zostanie opracowana technologia (DIAOPS) utleniania elektrochemicznego na nanokrystalicznych elektrodach diamentowych domieszkowanych borem (BDD) o różnym stężeniu domieszkowania, jako wstępny etap utylizacji odcieków przed zrzutem ich do kanalizacji miejskiej, a także doczyszczania ścieków (jako IV stopień oczyszczania) w kierunku redukcji mikrozanieczyszczeń.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawiła Sylwia Fudala-Książek z Politechniki Gdańskiej – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Charakterystyka mikrozanieczyszczeń:

Mikrozanieczyszczenia trafiające do środowiska w wyniku działalności człowieka to m. in.: pestycydy, związki farmakologiczne (np.: antybiotyki, hormony, immunosupresanty), substancje powierzchniowo czynne, plastyfikatory (bisfenol A, ftalany itd.). Mikrozanieczyszczenia stanowią zagrożenie dla środowiska, życia ludzi i zwierząt, powodują m.in.: lekooporność bakterii, zwiększoną zachorowalność na choroby nowotworowe, bezpłodność kobiet i mężczyzn, otyłość, zmiany hormonalne w organizmach żywych itd.

Zalety zrealizowania projektu: bezodpadowa i efektywna metoda redukcji mikrozanieczyszczeń ze ścieków; rozkład mikrozanieczyszczeń, które w większości przypadków nie są usuwane w biologicznych oczyszczalniach ścieków; mineralizacja np. pestycydy, związki farmakologiczne (np. antybiotyki), substancje powierzchniowo, czynne, plastyfikatory, wirusy, bakterie, które nie ulegają rozkładowi na innych komercyjnych elektrodach w procesie elektrolizy; technologia prosta w eksploatacji; technologia wykorzystująca innowacyjne materiały; produkcja elektrod kilkukrotnie tańsza, niż w przypadku elektrod komercyjnych, przy zachowaniu efektywności oczyszczania; metoda o szerokim spektrum zastosowań: oczyszczanie ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych, wód deszczowych, powietrza wentylacyjnego, sensoryka itd.

Członkowie zespołu: Robert Bogdanowicz (kierownik projektu); Aneta Łuczkiewicz (mikrobiolog/technolog); Michał Sobaszek (nanotechnologie, nowe materiały, produkcja BDD) Sylwia Fudala-Książek (technolog/analizy fizyko-chemiczne).

Przedsiębiorstwa współpracujące: Eko Dolina Sp. z o. o. w Łężycach – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni; Przedsiębiorstwo Bibus Menos sp. z o. o. – zainteresowani wdrożeniem wyników badań projektu.

Fot. Kazimierz Netka

– Pragnę zwrócić uwagę na pewną osobę: prof. Roberta Bogdanowicza, z Uniwersytetu Gdańskiego, który był promotorem konkursów badawczo – rozwojowych – powiedział Maciej Kazienko – nowy prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Profesor Robert Bogdanowicz był wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu przed 6 laty; warto o tej osobie wspomnieć, że pomysł konkursów zainicjował. Znajdujemy się w sali, którą nazwaliśmy imieniem Roberta Bogdanowicza; to łączy co powstawało przed laty z tym, co teraz się dzieje.

Fot. Kazimierz Netka

– Projekty zaowocują pożytecznym wpływem gospodarki na środowisko – oceniła Danuta Makowska – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. – Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajął się łączeniem sfery biznesowej i naukowej, dlatego, że połączenie tych dwóch światów; gospodarczego ze światem nauki jest niezbędne by innowacje stały się faktem i aby przedsięwzięcia ściśle wiążące się z gospodarką o zamkniętym obiegu były realizowane, czyli ekoinnowacje. Wszystkie mają charakter środowiska ekoinnowacyjnego, na które stawia i polski rząd, i Unia Europejska. Mamy naprawdę bardzo duży kapitał ludzki; bardzo zdolnych naukowców. Chodzi o to, by naukowcy nie chowali swych wynalazków do szuflady ale bezpośrednio je realizowali w praktyce, w przedsiębiorczości w firmach. Trzeba kontynuacji tego typu działań; one są potrzebne tym, co rozwijają gospodarkę i w ochronie środowiska.

Społeczna odpowiedzialność

Troska o środowisko to ważne zadanie dla przemysłu. Nie tylko tego ciężkiego, a więc budującego statki, lokomotywy, elektrownie, np. węglowe. Także dla usług, dla przemysłu czasu wolnego, czyli turystyki. Także dla różnych instytucji, organizacji. Chodzi o wspomnianą na początku tekstu społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

 

Przypomnijmy, że skrót: CSR pochodzi od angielskiego określenia: Corporate Social Responsibility. Oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw, korporacji za ich wpływ na społeczeństwo.
Definicja CSR zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000 brzmi następująco: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w Normie PN-ISO 26 000.
Pomorskie firmy mogą być stawiane za wzór w krzewieniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa Lotos, Grupa Polpharma, Grupa Energa oraz Polska Spółka Gazownictwa, a także wskazane w artykule inne firmy, instytucje, uczelnie, instytuty naukowe – to podmioty, które w Pomorskiem albo zrealizowały unikatowe przedsięwzięcia na rzecz społeczności, albo mają pomysły godne naśladowania w innych regionach kraju i Europy.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *