Nowoczesność i społeczna odpowiedzialność. W Gdańsku zainaugurowano cykl ogólnopolskich szkoleń  dla małych i średnich firm (MŚP). Realizuje je Grupa Robocza ds. Innowacji dla Zrównoważonego Rozwoju i CSR Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Fot. Kazimierz Netka.

Troska o odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem swego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz partnerami regionalnymi przygotowało dla przedsiębiorców z sektora MŚP cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju. W piątek, 11 września 2020 roku, odbyło się w Gdańsku pierwsze w kraju regionalne takie spotkanie – na zaproszenie spółki ENERGA. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej inauguracji. Szczegółowe wiadomości znajdują się też na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fot. Kazimierz Netka

Uczestnicy spotkań poszerzą i uporządkują wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu, dowiedzą się, jak strategia CSR może stać się źródłem innowacji w firmie, a także otrzymają indywidualne wskazówki i przećwiczą praktyczne narzędzia do stosowania w biznesie na co dzień – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/bezplatne-warsztaty-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow . Znajdujemy tam również wypowiedź Pani Minister:

Dynamicznie zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze skłaniają przedsiębiorstwa do bardziej odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem swojego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe. Zależy nam, aby podczas warsztatów przedsiębiorcy otrzymali solidną dawkę wiedzy o  odpowiedzialnym biznesie. W dobie pandemii CSR stawia przed firmami nowe wyzwania, dlatego przygotowaliśmy dla uczestników warsztatów bogaty zestaw informacji uzupełniony ćwiczeniami praktycznymi. Będzie również możliwość indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

W tym roku warsztaty odbędą się w pięciu miastach:

 11 września w Gdańsku, Stadion Energa Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

17 września w Krakowie, Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60

23 września w Łodzi,  w Łódzkim Domu Kultury, ul. Traugutta 18, sala kolumnowa

29 września w Szczecinie, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 4.

1 października w Zielonej Górze, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7

Fot. Kazimierz Netka

Program warsztatów dotyczy znaczenia innowacji dla zrównoważonego rozwoju i możliwości wykorzystania wsparcia na projekty innowacyjne ważne z punktu widzenia regionu, w którym będą odbywać się warsztaty. Pomysł na realizację warsztatów powstał w grupie roboczej do spraw innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół i jego grupy robocze tworzą platformę współpracy administracji rządowej z partnerami reprezentującymi różne środowiska społeczno-gospodarcze. Celem ich działania jest wypracowanie praktycznych instrumentów wsparcia dla biznesu i innych organizacji w upowszechnianiu zasad odpowiedzialnego biznesu i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Prace grupy roboczej, która przygotowała warsztaty, koordynuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W organizację warsztatów zaangażowały się także podmioty z poszczególnych regionów: administracja samorządowa, organizacje branżowe i liderzy biznesowi. Taka współpraca pozwala na dotarcie z wiedzą i przykładami z sukcesem wdrożonych praktyk bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce przeprowadzić warsztaty we wszystkich województwach w Polsce. W 2021 roku spotkania są planowane w kolejnych 11 regionach – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/bezplatne-warsztaty-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

Scenariusz warsztatów opracowała grupa robocza. W oparciu o ten scenariusz, we wrześniu 2019 r. odbył się w Warszawie pilotaż warsztatów. Uczestnikami szkolenia byli właściciele oraz pracownicy MŚP z różnych regionów Polski. Reprezentowali różnorodne branże (m.in. usługi transportowe, produkcja styropianu, hotelarstwo, finanse, zarządzanie infrastrukturą wodną, regionalne stowarzyszania branżowe).

Warsztaty zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy zarekomendowali organizację warsztatów w regionach i wzbogacenie ich o wiedzę praktyczną z zakresu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa robocza uzgodniła założenia do organizacji warsztatów w regionach w 2020 roku. Nawiązano współpracę z lokalnymi władzami i regionalnymi ośrodkami wspierającymi przedsiębiorców – napisano na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr

Warsztaty te zainaugurowano w Gdańsku, 11 września 2020 roku. Mieliśmy przyjemność tam być.

Fot. Kazimierz Netka

Rozpoczynając spotkanie, Katarzyna Dinst z Wydziału ds. CSR i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Biuro Ministra, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, powitała uczestników w imieniu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W ramach tego zespołu działa 5 grup roboczych, do spraw: konsumenckich; innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR; społecznej odpowiedzialności uczelni; społecznej odpowiedzialności administracji; relacji z osobami świadczącymi pracę. Jedna z nich: do spraw innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR, przygotowała warsztat w Gdańsku. Koordynatorem tej grupy roboczej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z którym dzisiaj będziemy się łączyć – powiedziała na początku spotkania Katarzyna Dinst. Dodała też, że regionalnym partnerem warsztatów w Gdańsku jest Energa. Uczestnicy warsztatów otrzymali Raport Grupy Energa na temat CSR w tym koncernie.

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie prowadzili: Karolina Błońska – dyrektor ds. badań i Paweł Niziński prezes Goodbrand & Company Polska Sp. z o.o.

Warsztaty rozpoczęto od wzajemnego poznania się uczestników, reprezentujących najróżniejsze branże, np. turystykę, ochronę środowiska, fundacje, a także wdrażające projekty unijne.

Oto zarys programu, wspólny dla spotkań w całym kraju, a dopasowywany w szczegółach do specyfiki regionów:

Blok I – teoretyczny

Skąd to się wzięło – wprowadzenie do tematu CSR i zrównoważonego rozwoju, wyjaśnienie podstawowych pojęć, pokazanie historii i ewolucji podejścia w biznesie.

W jakim otoczeniu działamy – prezentacja trendów konsumenckich i rynkowych rzutujących na obszar sustainability/CSR, zmian zachodzących w biznesie oraz najlepszych praktyk sustainability/CSR w sektorze MŚP w Polsce.

Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju – pokazanie, dlaczego zrównoważony rozwój może być akceleratorem innowacji budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw i zaprezentowanie przykładów innowacji w służbie zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie innowacji przez NCBiR – prezentacja przedstawiciela NCBiR na temat wsparcia innowacyjności w Polsce.

Fot. Kazimierz Netka

Blok II – regionalny

Wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszego regionu – część wykładowa połączona z dyskusją (trenerzy zapisują najważniejsze wnioski z dyskusji na flipchartach). Przybliżenie uczestnikom kluczowych dokumentów strategicznych dla regionu wyznaczających kierunki rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju (m.in. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 i Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności 2020”); przedstawienie kluczowych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych sformułowanych w tych dokumentach, przekazanie informacji na temat wiodących branż, sektorów, promowanych inteligentnych specjalizacji, możliwości wsparcia finansowego na rozwój określonych sektorów i technologii oraz wsparcia na inicjatywy CSR.

Dyskusja nt. specyfiki rozwoju regionu, dowiedzenie się jakie aspekty odpowiedzialnego biznesu i budowania innowacyjności są szczególnie ważne dla uczestników.

Innowacyjny potencjał regionu – zaprezentowanie potencjału innowacyjnego Pomorza i projektów wspierających rozwój innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców regionu, przedstawienie działalności Agencji Rozwoju Pomorza, Konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz opisanie co istnienie tych podmiotów i działań oznacza dla biznesu, przegląd Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne, technologie ekoefektywne, technologie medyczne).

Dobre praktyki CSR z naszego regionu – część wykładowa: prezentacja dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez przedsiębiorstwa z regionu Pomorza, z podziałem na małe i średnie oraz duże firmy, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu.

Fot. Kazimierz Netka

Blok III – praktyczny

Kim są moi interesariusze – ćwiczenie z mapowania. Praca z metodologią GoodBrand InvolverTM – wstęp teoretyczny dotyczący mapowania + praca w grupach (tworzenie mapy interesariuszy 3D przykładowej firmy.

Jakie są moje cele i zobowiązania – ćwiczenie związane Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ: praca w grupach z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ – wstęp teoretyczny + wspólne nakreślenie celów kluczowych dla regionu Pomorza oraz takich, którymi firmy uczestników warsztatu mogą i powinny się zaopiekować. Przybliżenie darmowych narzędzi pozwalających dobrać firmom adekwatne cele do profilu swojej firmy (np. SDGs Action Manager).

Strategia CSR – od czego zacząć – ćwiczenie dot. tworzenia strategii CSR: praca w grupach nad założeniami strategii CSR przykładowej firmy – wstęp teoretyczny połączony z przekazaniem uczestnikom grup wskazówek na jakie pytania powinni sobie odpowiedzieć przygotowując strategię oraz z jakich narzędzi strategicznych skorzystać (elementy procesu 4D – design thinking: Discover/Define/Design/Deploy). Po przekazaniu wiedzy teoretycznej oraz instrukcji postępowania uczestnicy proszeni są o stworzenie założeń strategii CSR dla wybranej firmy, która będzie odpowiadała także na potrzeby i wyzwania Pomorza, oraz będzie realizowała przynajmniej 2 Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Jak mierzyć wpływ? – ćwiczenie z mapowania wpływu. Praca w grupach – każda musi określić w jaki sposób będzie mierzyć wpływ wybranej inicjatywy CSR. Ćwiczenie poprzedzone wstępem teoretycznym oraz przekazaniem uczestnikom matrycy INPUT-OUTPUT-OUTCOME z instrukcjami, która ma pomóc właściwie zdefiniować zakres wpływu.

Przypominamy, że w tym roku warsztaty odbędą się jeszcze w następujących miastach:

17 września – w Krakowie, Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60

23 września – w Łodzi,  w Łódzkim Domu Kultury, ul. Traugutta 18, sala kolumnowa

29 września – w Szczecinie, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 4

1 października – w Zielonej Górze, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7.

W 2021 roku spotkania są planowane w kolejnych 11 regionach – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/bezplatne-warsztaty-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow .

Więcej wiadomości na temat zasad CSR można dowiedzieć się, zaglądając na stronę internetową Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl) .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *