Pieniądze z UE – skąd je brać na prąd ze Słońca?

Wsparcie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Elektrownia IMG_3633

Na zdjęciu: wizyta w elektrowni słonecznej w Pomorskiem, wybudowanej przez Grupę Energa.

Od wielu już lat w Pomorskiem wykorzystywana jest energia Słońca – do podgrzewania wody i do produkcji prądu. Kto zechce instalować elektrownie słoneczne czy solarne systemy grzewcze, może liczyć na wsparcie pieniędzmi z Unii Europejskiej. Takie możliwości zaistnieją m.in. dzięki wsparciu, przewidzianemu w „Regionalnym programie operacyjnym (RPO) województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020”. Na razie powstał projekt tego RPO. Po zaakceptowaniu owego planu wydatków przez Komisję Europejską (co stanie się najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku), będzie można składać wnioski o dofinansowanie.

Dokładniejsze informacje na temat wspierania budowy instalacji solarnych można znaleźć na stronie internetowej: http://dpr.pomorskie.eu – Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – radzi dr Justyna Szybska-Lewandowska z Głównego Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Tam, w zakładce: Fundusze europejskie 2014 – 2020 trzeba otworzyć dokument: Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (27.03.2014). Opis przedsięwzięć z zakresu wykorzystywania energii słonecznej zawarty jest w Osi priorytetowej nr 10 – Energia; Priorytet inwestycyjny 4.1.

Planowany zakres wsparcia

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (wiatru, słońca, wody, biomasy, biogazu, ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, przy czym interwencja w zakresie energetyki wodnej dotyczyć będzie wyłącznie modernizacji istniejących obiektów. Wsparciem objęta będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, w tym zakup niezbędnych urządzeń,jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła do sieci.

W zakresie wykorzystania energii słońca wspierane będą przede wszystkim systemy fotowoltaiczne.

Największe szanse na uzyskanie pieniędzy maja ci wnioskodawcy, którzy zajmą się wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapewniającym największy efekt ekologiczny (np. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych. Preferowane będą projekty realizowane z udziałem kapitału prywatnego, a także zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego; będące efektem trwałej współpracy oraz podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej. Prosument to osoba, która nie tylko zużywa prąd, ale również wytwarza tę energię (jest producentem i konsumentem).

Grupy docelowe

Wsparcie finansowe z RPO przeznaczone jest dla mieszkańców województwa, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców. Oto przykłady wnioskodawców: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; jednostki administracji rządowej; inne jednostki sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne; jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe; grupy producentów rolnych; przedsiębiorcy; instytucje finansowe.

Zasady wyboru projektów

Głównym sposobem wyboru projektów będzie tryb konkurencyjny (przedsięwzięcia do dofinansowania będą wyłaniane w konkursach). Tryb wyboru projektów z zakresu instrumentów finansowych (wsparcia zwrotnego) wyniknie z wybranego przez IZ (instytucje zarządzającą) RPO WP modelu wdrażania instrumentów finansowych.

Kazimierz Netka

(patrz też: „Dziennik Bałtycki”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *