Polska morska 2019. Zaledwie kilkanaście statków morskich transportowych pływa pod flagą biało-czerwoną. Reszta naszych jednostek handlowych i pasażerskich nosi tzw. tanie bandery – wynika z najnowszych ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego

Źródła tabeli: Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Gdańsku.

W 2019 roku Polska miała 96 morskich statków transportowych, cywilnych. Z tego, pod naszą narodową flagą pływało zaledwie 16 jednostek. Pozostałe nasze statki oznakowano banderami obcymi

Polska była kiedyś potęga morską. Teraz, staramy się zaimponować swą siłą żeglugową i wykorzystaniem bogactw morza oraz czerpać jak najwięcej z możliwości, jakie daje żegluga morska, na przykład w handlu zagranicznym.

Jeśli chodzi o wykorzystanie naszej części Bałtyku, to niebagatelne znaczenie ma tworzenie Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (PZPPOM) w skali 1 : 200 000. Projekt tego planu już powstał, pod kierownictwem Urzędu Morskiego w Gdyni, przy udziale m.in.: Instytutu Morskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego, firm, organizacji morskich, uczelni oraz innych podmiotów w tym Marynarki Wojennej.

Nasze zasoby, jakie mamy w gospodarce morskiej, policzył Główny Urząd Statystyczny. Informację sygnalną: pt. „Gospodarka morska w Polsce w 2019 r.” na ten temat przekazała nam Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Oto szczegóły:

Udział poszczególnych portów w obrotach ogólnokrajowych w 2019 r. kształtował się następująco: Gdańsk – 48,5%, Gdynia – 21,9%, Świnoujście – 17,0%, Szczecin – 10,2%, Police – 1,8% oraz pozostałe porty – 0,6%.

W strukturze obrotów ładunkowych w 2019 r. największy udział miały ładunki masowe suche – 31,6% (w tym węgiel i koks – 13,6%), ładunki masowe ciekłe – 28,7% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej – 23,6%) oraz ładunki w kontenerach dużych – 24,6%.

W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost obrotów odnotowano w kategoriach ładunkowych – masowe ciekłe (o 12,8%) i kontenery duże (o 4,3%), natomiast zmniejszyły się obroty pozostałych ładunków drobnicowych (o 18,2%), ładunków tocznych (o 3,2%) oraz masowych suchych (o 1,5%).

W 2019 r. krajowy obrót morski wyniósł 2,1 mln ton (o 21,7% więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 2,2% obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 91,8 mln ton ładunków (97,8% obrotów ogółem), tj. o 1,9% więcej niż w 2018 r.

W 2019 r. ładunki przewożone statkami w relacji z portami Europy stanowiły 67,9% międzynarodowych obrotów ładunkowych polskich portów, Afryki – 11,7%, Azji – 9,2%, Ameryki Północnej – 4,6%, Ameryki Środkowej i Południowej – 4,4% oraz Australii i Oceanii – 2,2%.

Obrót ładunków tranzytowych w 2019 r. wyniósł 15,3 mln ton i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6%. Najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w porcie Gdańsk (69,7%), następnie w portach Szczecin (13,1%) oraz Świnoujście (9,3%). Wzrost obrotów ładunków tranzytowych nastąpił w portach: Gdyni (o 28,2%), Szczecinie (o 13,8%) oraz Gdańsku (o 5,4%), natomiast spadek – w Elblągu (o 39,1%) oraz Świnoujściu (o 30,8%). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost obrotów ładunków tranzytowych odnotowano zarówno w przywozie (o 1,6%), jak i w wywozie (o 4,0%).

W 2019 r. w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło 2787,2 tys. pasażerów, tj. o 2,5% więcej niż w 2018 r. W ruchu krajowym przewieziono 703,5 tys. osób (25,2%), a w ruchu międzynarodowym – 2083,7 tys. osób (74,8%).

Krajem, do którego wypłynęło lub z którego przypłynęło do polskich portów morskich najwięcej pasażerów była Szwecja (udział w międzynarodowym ruchu pasażerów wyniósł 92,0%).

Do polskich portów w 2019 r. zawinęło 20,8 tys. statków o pojemności brutto (GT) 249,6 mln (o 6,0% mniejszej niż w roku poprzednim) i nośności (DWT) – 174,8 mln ton (o 0,5% większej niż w 2018 r.).

W porównaniu z 2018 r. nieznacznie zmniejszyła się średnia wielkość statków – pojemność brutto (o 1,6%) i pojemność netto (o 0,1%), zwiększyła się natomiast nośność statków (o 5,1%).

Żegluga morska i przybrzeżna

Na koniec 2019 r. morską flotę transportową stanowiło 96 statków (o 1 mniej niż w 2018 r.) będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów. Łączna nośność (DWT) statków morskiej floty wyniosła 2656,0 tys. ton, natomiast pojemność brutto (GT) – 1908,1 tys. (wobec odpowiednio 2602,1 tys. ton i 1852,8 tys. w 2018 r.).

Na koniec 2019 r. statki pod polską banderą stanowiły 16,7% ogólnej liczby jednostek morskiej floty transportowej. Łączna nośność (DWT) statków pod polską banderą (16 statków) wyniosła 17,1 tys. ton (0,6% ogółu nośności statków morskiej floty), a pojemność brutto (GT) – 13,5 tys. (0,7% ogółu pojemności brutto).

Średni wiek statku w morskiej flocie transportowej wyniósł 17,4 lat (dla statków pływających pod polską banderą – 39,9 lat, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą – 12,9 lat). Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przewieźli 9148,7 tys. ton ładunków.

W relacji z portami polskimi morską flotą transportową przewieziono 7864,2 tys. ton ładunków (o 2,7% więcej niż w 2018 r.), z czego wywóz z portów polskich do portów zagranicznych stanowił 50,4% (był on o 2,4% większy niż przed rokiem), a przywóz – 49,6% (o 2,9% większy). Pomiędzy portami obcymi przewieziono 692,2 tys. ton ładunków, tj. o 44,3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast pomiędzy portami polskimi – 104,2 tys. ton, tj. o 47,5% mniej. Przewozy wewnątrzportowe stanowiły 0,8% ogółu przewiezionych ładunków morską flotą transportową i wyniosły 66,8 tys. ton.

W 2019 r. morską flotą transportową polscy armatorzy i operatorzy przewieźli w komunikacji międzynarodowej 665,7 tys. pasażerów, ponadto promami przetransportowano 319,1 tys. kierowców samochodów ciężarowych (o 0,1% więcej niż w roku poprzednim).

W 2019 r. morską flotą transportową polscy armatorzy i operatorzy przewieźli w komunikacji międzynarodowej 665,7 tys. pasażerów, ponadto promami przetransportowano 319,1 tys. kierowców samochodów ciężarowych (o 0,1% więcej niż w roku poprzednim).

Przybrzeżna flota transportowa na koniec 2019 r. liczyła 42 statki o łącznej nośności (DWT) 12,6 tys. ton i pojemności brutto (GT) – 10,4 tys. Wszystkie statki morskiej przybrzeżnej floty transportowej pływały pod banderą polską. Średni wiek statku wyniósł 44,4 lata.

Statkami pasażerskimi przybrzeżnej floty transportowej w komunikacji pomiędzy portami polskimi w 2019 r. przewieziono 251,6 tys. pasażerów (o 22,6% mniej niż w poprzednim roku), a praca przewozowa wyniosła 5082,4 tys. pasażerokilometrów (o 10,1% mniej w porównaniu z 2018 r.). Wewnątrzportowe przewozy pasażerów statkami żeglugi przybrzeżnej w 2019 r. wyniosły 670,8 tys. osób (wzrost o 16,0% w skali roku), a średnia odległość przewozu jednego pasażera – 5,7 km.

Stan załóg morskiej i przybrzeżnej floty transportowej na koniec 2019 r. wynosił 2053 osoby (o 32 osoby mniej niż w 2018 r.), z tego w morskiej flocie transportowej – 1885 osób (o 37 osób mniej), a we flocie przybrzeżnej – 168 osób (o 5 więcej).

Przemysł stoczniowy

(Na podstawie danych Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku)

W 2019 r. zbudowano 5 jednostek pływających o łącznej pojemności brutto (GT) – 10,0 tys. i skompensowanej pojemności rejestrowej brutto (CGT), będącej miernikiem produkcyjności stoczni, wynoszącej 28,2 tys.

Na koniec 2019 r. portfel zamówień obejmował 24 statki o łącznej pojemności (GT) 76,4 tys. i skompensowanej pojemności (CGT) – 75,9 tys.

Liczba jednostek wyremontowanych w polskich stoczniach w 2019 r. wyniosła 504 sztuki o łącznej pojemności brutto (GT) 1,1 mln.

Rybołówstwo morskie

Według stanu na koniec 2019 r. polska flota rybacka liczyła, tak jak przed rokiem 827 jednostek, o łącznej pojemności brutto (GT) 32,3 tys. (o 0,1% niższej niż w 2018 r.) oraz o mocy wynoszącej tyle samo, jak w roku poprzednim – 80,2 tys. kW.

W skład polskiej floty rybackiej na koniec 2019 r. wchodziły 2 trawlery, 124 kutry oraz 701 łodzi. Dla wszystkich trawlerów portem macierzystym pozostała Gdynia. Większość kutrów (72,6%) stacjonowała w województwie pomorskim, a pozostałe – w zachodniopomorskim.

Łodzie rybackie stacjonowały we wszystkich województwach nadmorskich: pomorskim (47,1%), zachodniopomorskim (43,3%) oraz warmińsko-mazurskim (9,6% łącznej liczby polskich łodzi rybackich).

W 2019 r. z łowisk bałtyckich pozyskano 146,0 tys. ton ryb (stanowiących 73,9% łącznej masy połowów), czyli o 6,4% mniej w porównaniu z 2018 r. Połowy dalekomorskie, których wielkość ukształtowała się na poziomie 51,6 tys. ton były o 4,1% wyższe niż przed rokiem.

Polscy rybacy w 2019 r. wycofali się z działalności na łowiskach w rejonach Atlantyku południowowschodniego na rzecz powrotu na akweny na Oceanie Spokojnym (ostatnie połowy na tych wodach realizowano w 2016 r.).

W strukturze gatunkowej połowów, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały szproty, poławiane wyłącznie na łowiskach bałtyckich. W 2019 r. złowiono 74,5 tys. ton tej ryby, co stanowiło 37,7% łącznej masy pozyskanych organizmów.

Wśród poławianych na Bałtyku i zalewach organizmów, oprócz ryb morskich, pozyskiwano również gatunki typowe dla wód słodkich i słonawych (ryby słodkowodne i dwuśrodowiskowe), których łączna masa w 2019 r. wyniosła 4,3 tys. ton. Najliczniejszym reprezentantem w tej grupie był leszcz, którego połowy stanowiły blisko jedną trzecią łącznej masy ryb dwuśrodowiskowych i słodkowodnych.

W 2019 r. polska flota rybacka pozyskała 617,5 ton bezkręgowców morskich (kalmary, krewetki). Połowy tych organizmów prowadzone były wyłącznie na Atlantyku północnowschodnim i stanowiły one 1,6% łącznych połowów z tego akwenu. Dla porównania, w 2018 r. bezkręgowce morskie (kalmary) pochodziły wyłącznie z Atlantyku południowo-wschodniego i stanowiły 0,1% masy polskich połowów z tego akwenu.

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Gdańsku

Więcej wiadomości na ten temat znajduje się pod poniższym adresem:

Gospodarka morska w Polsce w 2019 r

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *