Polska najlepiej w UE dba o bezpieczeństwo transportu morskiego. Wykrywa najwięcej uchybień na statkach. Jest też przygotowana do obrony portów i statków przed terrorystami. Tak wynika z wypowiedzi uczestników konferencji: „Bezpieczeństwo morskie” w Uniwersytecie Gdańskim.

Na zdjęciu: Kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wygłasza wykład na temat: „Bezpieczny statek morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego”. Fot. Kazimierz Netka.

Morskie interesy i zagrożenia. Terroryzm, pożary, chemikalia. Jak sobie radzić z niebezpieczeństwami i mieć duży pożytek z żeglugi?

Praktycy i naukowcy łączą swe siły na rzecz bezpieczeństwa na statkach w portach i podczas rejsów.

Statek to takie pływające miasteczko, liczące nieraz nawet kilka tysięcy mieszkańców. To również magazyn. Okręt może być także nosicielem rakiet z głowicami atomowymi. Specyfiką pracy statków i okrętów, a także ich załóg jest wielka niestabilność środowiska, w którym działają. Chodzi bowiem o wodę, bardzo podatną na warunki atmosferyczne, niepewną, bo nie zawsze wiadomo, gdzie jaka jest jej głębokość. Dlatego, ważna dla jednostek pływających, a przede wszystkim dla ludzi na nich przebywających jest jak największa gwarancja, że nic groźnego się im nie stanie, że nie stracą życia, zdrowia i że nie zaszkodzą innym.

Fot. Kazimierz Netka

O tych problemach była mowa w czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, na corocznej, a szóstej już z kolei Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”. Głównymi organizatorami tego cyklu są Katedra Prawa Morskiego oraz Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka

Inicjatorem zaś tych naukowych spotkań jest Jakub Puszkarski z Uniwersytetu Gdańskiego, który zaproponował organizowanie takich konferencji w czasach, gdy był jeszcze studentem – powiedziała dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG. Z roku na rok owe naukowe debaty obejmowały nowe problemy. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej już w przyszłym roku, zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom prawa morskiego – powiedziała prof. Dorota Pyć, witając przybyłych.

Fot. Kazimierz Netka

Morza, statki po nich pływające, są bowiem globalne. Bez sensu ekonomicznego, gospodarczego byłoby ograniczanie korzystania z nich na rzecz jednego kraju, czy miasta, kontynentu. Specyfiką morza jest to, ze ono łączy ludzi, tak, jak połączyła naukowców i praktyków, studentów i profesorów, wspomniana konferencja.
Bezpieczeństwo morskie rozumiane jako stan, w którym ryzyko wystąpienia wypadku morskiego jest ograniczone do akceptowalnego poziomu, wymaga kontroli i ciągłej poprawy procedur. Naruszenie norm i standardów bezpieczeństwa morskiego rodzi odpowiedzialność prawną. Dlatego, podczas konferencji omawiano wybrane zagadnienia prawne w układzie: prewencja, kontrola i odpowiedzialność.

Fot. Kazimierz Netka

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor nadzwyczajny – rektor Uniwersytetu Gdańskiego; Wojciech Zdanowicz – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Aleksandra Dulkiewicz – zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej; dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny – dziekan WPiA UG; dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG.

Fot. Kazimierz Netka

Punktem wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie morskim jest zdatność statku do żeglugi, będąca przejawem prewencji i przezorności. Mówiła o tym dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG, podczas wykładu pt. „Zdatność statku do żeglugi w systemie prawnym bezpieczeństwa morskiego” – podczas panelu: „Prewencja o prawie morskim w praktyce i o praktyce prawa „którym kierował dr Maciej Nyka, Wydział Prawa i Administracji UG.

Fot. Kazimierz Netka

„Wtórne przetwarzanie na potrzeby bezpieczeństwa publicznego danych PNR, dotyczących osób odbywających podróż morską” przedstawił dr Wojciech Wiewiórowski – zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wydział Prawa i Administracji UG.

Fot. Kazimierz Netka

„Wybrane problemy i wyzwania transportu morskiego w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi” omówił prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. „Zmiany w prawie bezpieczeństwa morskiego wynikające z zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich” przybliżył zebranym kpt. ż.w. dr Cezary Łuczywek – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
W panelu: „Kontrola efektywność procedur inspekcyjnych w kontekście przestrzegania praw”, który prowadziła mgr Krystyna Warylewska z Wydziału Prawa i Administracji UG, zagadnienie: „Wpływ prawa Unii Europejskiej na system inspekcji państwa bandery i państwa portu” omówiła dr Justyna Nawrot, Wydział Prawa i Administracji UG.

Fot. Kazimierz Netka

„Bezpieczny statek morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego” – to temat zaprezentowany przez kpt. ż. w. Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

„Stosowanie procedur kontrolnych państwa portu (PSC) w praktyce” przypomniał kpt. ż. w. Grzegorz Siemiński, Urząd Morski w Gdyni. Konsekwencjami wykrycia niesprawności na statkach, może być ich zatrzymanie w portach. Te zatrzymania trwać mogą kilka godzin, ale również parę miesięcy. W zeszłym roku (2016) zatrzymano w polskich portach morskich 20 statków, w 2015 – 26 statków, a w bieżącym – już 10. Średnio jest to prawie 4 procent wszystkich skontrolowanych statków w Polsce, a w UE ta średnia wynosi 3,5 procent.
Liczba uchybień wykrytych w Polsce to średnio 3,6 na jedną kontrolę statku; w UE średnio wykrywa się 2,5 uchybień podczas jednej inspekcji.
Na terenie UE – na obszarze podległym tzw. Memorandum Paryskiemu, 69 procent kontroli statków kończy się znalezieniem jakichś uchybień; w Polsce ten wskaźnik sięga nawet 81 procent.

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jak jak przebiega kontrola bezpieczeństwa statku – zadania uznanej organizacji (RO) mówił Dariusz Rudziński, Członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.
Panel zatytułowany: „Odpowiedzialność za skutki naruszenia standardów i procedur bezpieczeństwa morskiego” prowadziła mgr Paulina Topolska z Wydziału Prawa i Administracji UG. „Odpowiedzialność armatora za bezpieczną eksploatację statku morskiego” przedstawiła dr hab. Maria Dragun-Gertner, profesor nadzwyczajny z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Stopień przyczynienia się do wypadku morskiego w kontekście odpowiedzialności kapitana statku morskiego – kary nakładane przez Izbę Morską – case study” przedstawił sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Midziak – Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo nawigacyjne – wypadek nawigacyjny (case study)” – to temat wystąpienia adw. dr. Romana Olszewskiego – Kancelaria Adwokacka Attorney. „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe w porcie morskim” omówiła dr Magdalena Adamowicz, Wydział Prawa i Administracji UG.

Fot. Kazimierz Netka

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem Głównym Konferencji jest Remontowa Holding SA, a ponadto m.in.: Związek Miast i Gmin Morskich, Kancelaria Kacprzak Radcy Prawni, Study in Gdańsk, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej : www.prawo-morskie.pl .
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *