Nierówności w dostępie do kultury. Miasta Gdynia i Sopot przeznaczają na nią (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) nawet 4 razy więcej pieniędzy niż niektóre gminy na Żuławach, nad Bałtykiem czy w środku województwa. Warto sobie to uświadomić przy okazji Kongresu Kultury Pomorskiej.

Źródło powyższej ilustracji: Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Wydatki na atrakcje dla intelektu i  ducha…

Pod względem wysokości poniesionych wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca województwo pomorskie uplasowało się na trzeciej pozycji w kraju, czyli powyżej średniej. Ale i ceny biletów do kina i teatru są wyższe niż średnio w Polsce. Im drożej w teatrach, tym mniej osób może z nich korzystać…

W poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku, odbywa się w Gdańsku Kongres Kultury Pomorskiej. Miesiąc wcześniej Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazał nam informacje, dotyczące wielkości wydatków na kulturę w poszczególnych gminach województwa pomorskiego. Niektóre dane dotyczące regionu zostały porównane z ogólnopolskimi.
Na zdjęciu: Tutaj, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbywają się w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku, obrady Kongresu Kultury Pomorskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Szczegóły zawarte są w raporcie – opracowaniu sygnalnym pt. „Finanse instytucji kultury w województwie pomorskim w 2015 r.” – sprawozdaniu, które przygotował Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Źródłem danych dotyczących finansów instytucji kultury jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego (roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury). Informacje te dotyczą danych bilansowych i wynikach finansowych osiągniętych przez państwowe i samorządowe instytucje kultury, w dużej mierze uzależnionych od poziomu wydatków z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST). Głównymi źródłami finansowania, stanowiącymi przychody instytucji kultury, są dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe otrzymywane między innymi z budżetu państwa i JST, środki uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł – wynika z informacji, które przekazała nam Agnieszka Sągolewska z Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych – Wojewódzkiego Informatorium w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

Źródło powyższej ilustracji: Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Jak wynika z wspomnianego opracowania, wśród instytucji kultury województwa pomorskiego w 2015 r. przeważały jednostki o liczbie pracujących poniżej 10 osób, które stanowiły 54,0% ogólnej liczby badanych jednostek. Udział jednostek o liczbie pracujących od 10 do 49 osób wyniósł 38,1%, natomiast udział jednostek o liczbie pracujących od 50 do 249 osób stanowił 7,9%. W analizowanym okresie w instytucjach kultury najwięcej osób zatrudnionych było w jednostkach o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (47,2%) oraz od 10 do 49 osób (39,3%), najmniej w jednostkach o liczbie pracujących poniżej 10 osób (13,5%).

W 2015 r. przychody z całokształtu działalności instytucji kultury wyniosły 501,6 mln zł wobec 452,4 mln zł rok wcześniej. 72,3% stanowiły dotacje do działalności podstawowej, w tym większość otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (60,0% przychodów z całokształtu działalności ogółem). Największe przychody z całokształtu działalności uzyskane przez instytucje kultury odnotowano w Gdańsku (41,2% ogólnej wartości przychodów z całokształtu działalności w województwie), Gdyni (13,0%) i powiecie malborskim (5,9%). Najmniejsze natomiast w powiatach: sztumskim (1,0%) i człuchowskim (1,5%).
Z ogólnej wielkości dotacji do działalności podstawowej zarówno z budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego największy udział miały instytucje z terenu Gdańska (64,5% – dotacji z budżetu państwa oraz 36,5% z budżetu jednostek samorządu terytorialnego).
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2015 r. wyniosły 496,4 mln zł (456,0 mln zł przed rokiem). W ich strukturze 99,6% stanowiły koszty działalności operacyjnej, z których największą część tworzyły koszty związane z wynagrodzeniami i usługami obcymi (odpowiednio 44,8% i 21,6%).
Wartość netto środków trwałych instytucji kultury na koniec 2015 r. wyniosła 904,0 mln zł (864,5 mln zł w 2014 r.), przy czym 77,6% było własnością samorządowych instytucji kultury. Największy udział stanowiły budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (62,6%).
W latach 2010 – 2015 zaobserwowano systematyczny wzrost wartości środków trwałych netto w instytucjach kultury. Największy – w grupie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, który wyniósł 91,0% (z 296,2 mln zł w 2010 r. do 565,7 mln zł w 2015 r.). Wartość gruntów w analizowanym czasie wzrosła o 77,1%, natomiast urządzeń technicznych, maszyn i środków transportu o 53,1% (odpowiednio z 54,4 mln zł i 70,0 mln zł w 2010 r. do 96,4 mln zł i 107,2 mln zł w 2015 r.).

Źródło powyższej ilustracji: Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Urząd Statystyczny w Gdańsku.

W województwie pomorskim w 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego poniosły wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 452,1 mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły one 196,18 zł (w kraju 180,03 zł). Pod względem wysokości poniesionych wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca województwo pomorskie uplasowało się na trzeciej pozycji w kraju, po województwach: dolnośląskim (308,40 zł) i mazowieckim (200,43 zł) – wynika z wiadomości, które przekazała Agnieszka Sągolewska z Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych – Referat Wojewódzkie Informatorium Statystyczne w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w Pomorskiem są więc dość duże. Ale i ceny biletów np. do kin i teatrów są tutaj wyższe od średnich cen biletów do tych obiektów w skali kraju.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *