Polska uzyskała duże dofinansowanie z unijnego programu LIFE – jednego z najtrudniej dostępnych w UE. Zrealizuje dwa projekty pilotażowe: rewitalizacji rzeki Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego oraz projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” dotyczący m.in. urzeczywistniania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii. To największe projekty zintegrowane LIFE dotychczas wdrażane w Polsce

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji prasowej.

Samorząd Województwa Małopolskiego oraz RZGW Warszawa zdobyły fundusze na realizację unikatowych zamierzeń, istotnych dla ochrony klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy

W centrum i na południu naszego kraju kontynuowane są pilotażowe przedsięwzięcia mające na celu przetarcie w Polsce szlaków ku czystości powietrza i adaptacji do zmian klimatu na Ziemi. W piątek, 20 listopada 2020 roku, zawarto umowy dotyczące realizacji owych projektów – przy udziale Michała Kurtyki – ministra klimatu i środowiska.

Mieliśmy przyjemność również wziąć udział w tym wydarzeniu – które odbyło się oczywiście zdalnie, za pośrednictwem internetu. Umowy dotyczyły współfinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) projektów zintegrowanych wspartych również z zarządzanego w Komisji Europejskiej programu LIFE. To jest rekordowe dofinansowanie przez NFOŚiGW dwóch projektów Zintegrowanych LIFE.

Program LIFE jest zaś istotnym źródłem finansowania polityk środowiskowych Ministra Klimatu i Środowiska. NFOŚiGW wspiera finansowo i merytorycznie polskie podmioty aplikujące do Programu LIFE. Oto szczegóły, które przekazał nam Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

NFOŚiGW podpisał umowy na dwa największe w historii polskie projekty LIFE

Na ilustracji powyżej: Minister Michał Kurtyka

„Program LIFE jest instrumentem finansowym, który w szczególny sposób wpisuje się w cele Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym cennej sieci Natura 2000” – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, podczas uroczystości podpisania dwóch umów o dofinansowanie zintegrowanych projektów LIFE.

W spotkaniu – poza Ministrem Michałem Kurtyką – udział wzięli: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski:

Marszałek oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski i Tomasz Urynowicz oraz Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica:

a także Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz Dyrektor RZGW Warszawa – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

Na zdjęciu: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie i Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich. Źródło ilustracji: RZGW w Warszawie

„To wielki sukces Małopolski oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, których projekty o wartości ok. 144 mln zł uzyskały wsparcie w wysokości 95 proc. finansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe projekty zintegrowane LIFE dotychczas wdrażane w Polsce. Ich celem jest ukierunkowanie kolejnych setek milionów złotych na działania na rzecz klimatu i gospodarki wodnej” – odnotował Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Spotkanie odbyło się w formie konferencji on-line. Zaprezentowano szczegółowe działania, które będą realizowane w ramach projektów LIFE pn.: „LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” oraz „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

Wieloletni projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: implementację Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. Wartość inwestycji to ponad 70 mln zł (w tym dofinansowanie z KE: ponad 9,8 mln euro z KE, ponad 24,6 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 3,5 mln zł wkładu własnego).

Z kolei celem drugiego polskiego projektu zintegrowanego „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030) jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 74 mln zł (dofinansowanie z KE: prawie 9,8 mln euro z KE, ponad 25 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 5,8 mln zł wkładu własnego).

Projekty zintegrowane LIFE to duże, złożone i wieloletnie przedsięwzięcia mające na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotą jest również ograniczanie barier dla wdrażania strategii, a także mobilizacja i skoordynowanie wydatkowania innych środków publicznych i prywatnych. Przewiduje się, że realizacja projektu Małopolski ukierunkuje finansowanie działań proklimatycznych w tym regionie w wysokości 1 100 mln zł. Projekt RZGW w Warszawie powinien dodatkowo zmobilizować finansowanie w wysokości 175 mln zł na ochronę dorzecza środkowej Wisły.

Dodatkowe informacje o Programie LIFE znajdują się na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

– zachęca Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *