Polskie porty morskie pilnie potrzebują lepszych połączeń kolejowych z głębią lądu. W przeciwnym przypadku mogą stracić ładunki, bo statki zaczną zawijać do innych krajów. Nie ma co zawracać sobie głowy robieniem z Wisły kanału. Bo to drogo będzie kosztowało i potrwa kilkadziesiąt lat. O tym dyskutowano podczas posiedzenia WRDS w Gdańsku, pod przewodnictwem Dariusza Drelicha – wojewody pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Polskie porty morskie chcą mieć więcej pociągów.

WRDS w Gdańsku apeluje o danie pierwszeństwa rozbudowie sieci kolejowej z portów na południe kraju, a robienie z Wisły szlaku żeglugowego może poczekać…

 

Fot. Kazimierz Netka

Porty w Trójmieście oraz w Szczecinie i Świnoujściu rozwijają się obecnie w szybkim tempie. Wielkości przeładunków rosną z roku na rok. Do budżetu państwa z tego tytułu wpływa coraz więcej pieniędzy. Porty są podstawowa dźwignią nadmorskich branż polskiej gospodarki i jeśli one stracą na znaczeniu, pogorszą się warunki życia, może zwiększyć się bezrobocie. Odbije się to również na innowacyjności – takie wnioski można wysnuć z przebiegu XXVIII posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, 22 listopada 2018 roku, obradującej pod przewodnictwem Dariusza Drelicha – wojewody pomorskiego.

Nikt z obecnych na posiedzeniu WRDS tego nie powiedział, ale można odnieść wrażenie, że jeśli Polska da się wpuścić w „kanał” o nazwie Wisła i zaprzestanie rozwijać sieć dróg żelaznych, Niemcy „oszaleją” z radości, bo zyskają duża przewagę. Polskie porty będą mniej konkurencyjnymi np. dla Hamburga. W Niemczech teraz transport morski zyskuje coraz dogodniejsze skomunikowanie koleją z centrum Europy, w tym z Polską. Czy w Polsce cofniemy się do XIX a nawet XVIII wieku i zaczniemy rozwijać powolny, śródlądowy transport wodny?

 

Fot. Kazimierz Netka

O znaczeniu kolei dla portów mówił na posiedzeniu pomorskiej WRDS w Gdańsku Adam Żołnowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych DCT Gdańsk SA, przedstawiając zagadnienie pt. Rozwój strategicznej infrastruktury transportowej w Polsce. Szanse i zagrożenia”.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja prezesa Adama Żołnowskiego

Polska traci wpływy podatkowe (VAT, cło, akcyza) z towarów odprawianych w Hamburgu – powiedział prezes Adam Żołnowski. Polskie firmy nie mogą skutecznie konkurować z firmami oferującymi połączenia z portów niemieckich przez co porty w Polsce nie wykorzystują swojego potencjału. Wedle naszych informacji umowa koalicyjna w Niemczech przewiduje obniżki związane z dostępem do infrastruktury kolejowej – mówił Adam Żołnowski – wiceprezes zarządu ds. finansowych DCT Gdańsk SA.

Projekt stanowiska w tej sprawie przedstawiła Jolanta Szydłowska – prezes Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan .

Oto treść stanowiska, przyjętego jednomyślnie uchwałą członków WRDS, obecnych na jej XXVIII posiedzeniu 22 listopada 2018 roku:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 z dnia 22 listopada 2018 r:

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”.

Województwo Pomorskie posiada atrakcyjne położenie nadmorskie. Dlatego znacząca rolę w gospodarce regionu odgrywają porty morskie, a przeładunki kontenerowe zwłaszcza w DCT stanowią potencjał do dalszego wzrostu i są źródłem wpływów do budżetu z tytułu podatków VAT, ceł i akcyzy. Wpływy te dynamicznie rosną i w przypadku wprowadzenia w skali kraju i regionu określonych inwestycji oraz rozwiązań organizacyjno – prawnych mogą dalej stanowić o konkurencyjności naszych portów i firm oraz zapewnić wzmacnianie naszej pozycji na Bałtyku oraz w Europie.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja prezesa Adama Żołnowskiego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera inicjatywę DCT Poland SA zmierzającą poprzez określone rozwiązania do podjęcia działań redukujących utratę przez Polskę wpływów podatkowych na rzecz innych krajów europejskich. Nasze porty mają potencjał przejęcia dalszych przeładunków z innych ośrodków w Europie. Rezultatem rekomendowanych działań będzie wzmocnienie naszych przedsiębiorstw, portów oraz wzrost wpływu do budżetów regionu i kraju.

Dlatego też WRDS rekomenduje:

Poparcie inicjatywy udrożnienia szlaków kolejowych w relacji północ-południe i otwarcie polskich portów na rynki Czech i Słowacji poprzez zapewnienie płynnego i sprawnego transportu towarów na całej trasie w warunkach: skład pociągu o długości 740 m, prędkość średnia pociągu 70 km/h, nacisk na oś 22,5 tony; przygotowanie przejść granicznych Bohumin – Chałupki oraz Zebrzydowice w powyższym standardzie; wprowadzenie taryf za dostęp do infrastruktury dostępowej promujących rozwój kierunków północ-południe; dokonanie systemowej zmiany sposobu zarządzania infrastrukturą kolejową (zbyt krótkie odcinki, zarządzanie telefoniczne). Załącznikiem do stanowiska jest prezentacja przedstawiająca rekomendowane działania przez DCT.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja prezesa Adama Żołnowskiego

Powyższy dokument ma być przekazany krajowej Radzie Dialogu Społecznego oraz m.in. do rządu i parlamentu.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja prezesa Adama Żołnowskiego

Może upaść dźwignia polskiej gospodarki morskiej…

Od tego, czy porty morskie w Trójmieście utrzymają swój status i zwiększą swe znaczenie w Europie, zależy niemal cała gospodarka województwa pomorskiego. A jaka ona jest? O tym mówili inni prelegenci podczas posiedzenia WRDS. Chodzi zaś m.in. o rynek pracy oraz innowacyjność przemysłu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz ocena realizacji planu w roku 2017 przedstawiła Katarzyna Żmudzińska – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Projekt stanowiska WRDS w tej sprawie przedstawił Dariusz Gobis – członek Zespołu ds. Społecznych, Przewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka. – to zagadnienie zaprezentowane przez Adama Mikołajczyka – dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Projekt stanowiska przedstawił Mirosław Czapiewski – przewodniczący Zespołu ds. Gospodarczych. Oto treść tego dokumentu: „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”

Ożywienie gospodarcze, w tym w dużej mierze ożywienie w strefie euro, ma miejsce praktycznie w całej Europie i trwa ono od około pięciu lat. Gospodarka Polski i Pomorza od lat wykorzystuje możliwości wynikające z otwartego dostępu do jednolitego europejskiego rynku. Jest to jeden z czynników kluczowych dla jej rozwoju. Średnia, w skali Polski pod względem wielkości, gospodarka Województwa Pomorskiego posiada dobrze zapowiadającą, stabilną pozycję utrzymującą się na 7. miejscu w kraju pod względem udziału w PKB. Wartość regionalnego PKB systematycznie rośnie.

Pomorska gospodarka jest w dużym stopniu umiędzynarodowiona. Odnotowuje się systematyczny wzrost udziału pomorskiego eksportu w eksporcie krajowym. Pomorskie zajmuje z reguły 1. lub 2. miejsce w Polsce w rankingach otwartości gospodarki, mierzonej udziałem eksportu w PKB. Słabością pomorskiego eksportu – podobnie jak eksportu całej polskiej gospodarki – jest stosunkowo niska jednostkowa wartość eksportu i niski udział produktów zaawansowanych technologicznie.

Ponadprzeciętna w skali kraju atrakcyjność inwestycyjna oraz zróżnicowana struktura gospodarki sprzyja możliwości lokowania szerokiego wachlarza inwestycji. Województwo posiada szczególną przewagę w zakresie przyciągania inwestycji z sektora usługowego oraz z branży zaawansowanych technologii. Decydują o tym przede wszystkim wysokiej jakości zasoby pracy, dobrze rozwinięta infrastruktura, spadek bezrobocia, a także wzrost miesięcznego wynagrodzenia osób pracujących. Mimo ciągłego wzrostu wynagrodzeń, które przewyższają średnią krajową, wyraźnie zaczyna brakować rąk do pracy. Jest to również efekt radykalnego zredukowania stopy bezrobocia, które w 2018 spadło poniżej 5%.

 

Fot. Kazimierz Netka

Atutem województwa jest nadmorskie położenie i dysponowanie dwoma dużymi portami morskimi, których wielkość przeładunków wzrosła na przestrzeni ostatnich 8 lat o 30%. Szczególną dynamiką charakteryzują się przeładunki kontenerowe – zwłaszcza za sprawą terminala głębokowodnego DCT, który posiada bezpośrednie połączenie z Chinami.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja dyrektora Adama Mikołajczyka

Pomimo korzystnej aktualnej sytuacji i pozytywnie kształtujących się głównych wskaźników ekonomicznych, w dłuższej perspektywie zidentyfikować można zagrożenia dla polskiej, w tym pomorskiej gospodarki. Wynikają one m.in. z faktu, że dotychczasowy model przewag konkurencyjnych, który stał za skokowym awansem gospodarczym i cywilizacyjnym Polski zaczyna się wyczerpywać. Zagrożeniem dla niego jest wspomniana wyżej sytuacja na rynku pracy, wzrost czynników kosztotwórczych (poza kosztami pracy), takich jak np. ceny energii elektrycznej, paliw, gazu. W ostatnim czasie nastąpił spadek konsumpcji, nadal niepokojący jest poziom inwestycji.

Patrząc w przyszłość i poszukując możliwości dalszego wzrostu naszej gospodarki uznajemy, że Polska i Pomorskie muszą przestawić się w większym stopniu na gospodarkę opartą na wiedzy
i wykorzystywaniu wartości intelektualnych jako czynnika budowania konkurencyjności. Wyzwaniem jest automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przemysłu (tzw. przemysł 4.0). Polska pod tym względem odstaje od średniej europejskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Żyjemy w erze innowacyjnych technologii, cyfryzacji i automatyzacji procesów przemysłowych.
W branży nowoczesnych technologii trzeba umieć błyskawicznie reagować na zmiany sytuacji rynkowej.

Obecnie województwo pomorskie pod względem wskaźników innowacyjności zajmuje pozycje zbliżone do średniej krajowej. Wzrost nakładów na B+R odnotowano na przestrzeni lat 2010-2016
w większości województw, jednakże dynamika wzrostu w województwie pomorskim jest wyższa od przeciętnej i we wszystkich trzech wskaźnikach (nakłady na B+R w relacji do PKB, udział sektora prywatnego w finansowaniu działalności B+R, a także rozwijający się potencjał naukowo-badawczy) pod względem dynamiki wzrostu region zajął 3. miejsce w kraju. Systematyczna poprawa ww. parametrów i dostrzeganie naszego regionu m.in. rankingu innowacyjności Index Milenium 2018 czy innych nie zmienia faktu, że Pomorskie, podobnie jak Polska, nie należy do liderów innowacyjności w Europie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Mając na uwadze konieczność silnego wsparcia innowacyjności regionalnej gospodarki, Samorząd Województwa Pomorskiego zaplanował i skutecznie wdraża szereg narzędzi finansowych i instytucjonalnych mających na celu rozwój działalności B+R w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wsparcie komercjalizacji oraz rozwój przedsiębiorstw, zarówno poprzez instrumenty dotacyjne jak i zwrotne, przeznaczono łączną kwotę 1,2 mld zł., z których zakontraktowano już ponad 830 mln zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę konieczność skuteczniejszego wykorzystania środków finansowych na B+R, region przewiduje utworzenie nowego narzędzia proof-of-concept umożliwiającego wczesną analizę skuteczności i poprawności pomysłu poprzez udowodnienie możliwości realizacji koncepcji oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów. Zostanie ono uruchomione w 2019 roku.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja dyrektora Adama Mikołajczyka

Opisane działanie nie jest jedynym podejmowanym w naszym regionie nakierowanym na wsparcie innowacji.

Polska, wszystkie regiony w Europie stają dziś przed wyzwaniami związanymi z gospodarką cyfrową, rosnącą globalną konkurencją i transformacją gospodarczą. Dlatego w ramach założeń przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych i Polityki Spójności w latach 2021-2027, stworzono nowy cel polityki, „Inteligentniejsza Europa — innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza”, który łączy innowacje, badania i wsparcie dla MŚP. Zawiera on wszystko, co jest potrzebne regionom, aby mogły się rozwijać i przetrwać w erze cyfryzacji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Widzimy ogromną potrzebę dbałości o odegranie jak największej roli w nowej polityce, przez nasz kraj oraz wykorzystanie możliwości jakie pojawiają się wraz z nowym celem przez regiony.

W nowej perspektywie regiony, które zbudowały już dużo dobrych doświadczeń w polityce rozwoju regionalnych innowacji, w dalszym ciągu muszą odgrywać znaczącą rolę. Należy powierzyć im – w ramach kolejnej generacji regionalnych programów operacyjnych – odpowiedzialność za wdrażanie istotnej części wsparcia z wykorzystaniem środków z budżetu UE. Wykorzystanie potencjału jaki powstaje w regionach, w tym w regionie pomorskim widzimy jako szansę na rozwój oraz zapobieganie stagnacji i kryzysom w gospodarce jakie są następstwem braku rozwoju, innowacji i powiększania dystansu do najlepszych – czytamy w Stanowisku WRDS dotyczącym innowacyjności.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja dyrektora Adama Mikołajczyka

Innowacyjność nie polega na klupowaniu nowoczesnych urządzeń, wyposażenia – mówi dyrektor Adam Mikołajczyk. Innowacyjność to wynalazczość i ich wdrażanie we własnej gospodarce. Pomorskie, Polska, wykorzystują cudze własności intelektualne, przemysłowe. Województwo pomorskie w dużej mierze jest montownią dóbr projektowanych i konsumowanych za granicą – stwierdził Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *