Pomorscy przedsiębiorcy kontynuują bliską współpracę z Politechniką Gdańską, ponownie powoławszy Konwent Gospodarczy przy Rektorze tej Uczelni. Przewodniczącym Konwentu został dr Zbigniew Canowiecki – prezydent stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza”. Powstał Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Fot. Kazimierz Netka.

Dr Zbigniew Canowiecki podsumował działalność pierwszego konwentu. Zaproponował też plan pracy na bieżącą kadencję

Przedsiębiorcy i naukowcy w Pomorskiem wracają do wypróbowanego modelu współpracy: do utworzenia grona doradców przy jednym z najważniejszych w świecie uniwersytetów technicznych: Politechnice Gdańskiej. Ponownie rozpoczął działalność Konwent Gospodarczy na tej uczelni. Pisaliśmy już o tym krótko w dniu powołania II Konwentu, czyli 11 września 2020 roku. Teraz przedstawiamy więcej wiadomości na ten temat, ważne dla wynalazców oraz przedsiębiorców; dla współpracy nauki z biznesem.

Fot. Kazimierz Netka

I Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG został powołany w grudniu 2016 roku. Członkowie tego pierwszego Konwentu spotkali się po raz szósty i ostatni 17 września 2018 roku, aby podsumować dwuletnią działalność. Konwent się rozwiązał, gdyż nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwana też Konstytucją dla Nauki) z 20 lipca 2018 r. ustanowiła organ o odmiennych kompetencjach – Radę Uczelni. Przewidziała inne rozwiązania dotyczące funkcjonowania organów doradczych, wspierających uczelnie. Powołane zostały rady, których skład oraz rola i zadania zostały określone w nowej ustawie. Jednak już wtedy, ówczesny rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik zapewnił, że uczelnia nadal będzie korzystać z wiedzy i umiejętności przedsiębiorców. Podczas tego ostatniego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG, dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu i prezydent Pracodawców Pomorza podsumował prawie dwuletnią działalność tego organu wspierającego Politechnikę Gdańską. Przypomniał, że w skład weszli przedstawiciele pomorskiego środowiska gospodarczego i naukowego, parlamentu RP i władz samorządowych. Do zadań Konwentu należały wymiana doświadczeń i informacji wyrażanych w formie opinii i konsultacji w zakresie: kierunków rozwoju uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym; nawiązywania kontaktów z otoczeniem gospodarczym; bieżących i perspektywicznych potrzeb  pracodawców oraz rynku pracy i współpracy uczelni z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej.

Fot. Kazimierz Netka

Konwent aktywnie uczestniczył w budowaniu wzajemnych relacji uczelni z otoczeniem oraz rozwojem działalności PG na rzecz gospodarki i pomorskiej społeczności. Stąd wiele osób ze środowiska gospodarczego zwracało się do rektora PG z propozycją kontynuacji prac w innej formule prawnej. 15 stycznia 2020 r. Senat Politechniki Gdańskiej pozytywnie zaopiniował utworzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG – poinformowało Biuro Prasowe PG.

Fot. Kazimierz Netka

Ciąg dalszy nastąpił 11 września 2020 roku. Do pomieszczenia zwanego Dziedzińcem Fahrenheita w Politechnice Gdańskiej przybyło kilkudziesięciu reprezentantów środowisk naukowych, gospodarczych, administracji rządowej, samorządowej Polski w tym Pomorza. Gości powitał Rektor PG, prof. Krzysztof Wilde.

Fot. Kazimierz Netka

Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, nawiązując do dokonań naukowców , podkreślił, że bez nich oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej nie powstałaby np. Pomorska Kolej Metropolitalna, obchodząca 5-lecie powstania. Powiedział, ze trudno sobie wyobrazić rozwój regionu bez absolwentów Politechniki Gdańskiej, ale też bez środowiska naukowego tej uczelni. Marszałek Mieczysław Struk pogratulował Politechnice Gdańskiej uzyskania statusu uczelni badawczej.

Fot. Kazimierz Netka

O nadaniu Politechnice Gdańskiej rangi uczelni badawczej mówił rektor tej uczelni, prof. Krzysztof Wilde. Pan rektor przypomniał, że taki sam status nadano Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.

Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dwudziestce uczelni badawczych w Polsce.

Wręczono akty powołania do konwentu Gospodarczego. Potem odbyły się wybory władz.

Szefem konwentu został ponownie, dr Zbigniew Canowiecki – prezydent stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza.

Rektor prof. Krzysztof Wilde, przedstawiając sylwetkę i zasługi kandydata, przypomniał m.in. że Zbigniew Canowiecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora uzyskał w Uniwersytecie Gdańskim. W pracy zawodowej był m.in. dyrektorem Zakładu Jantar Kombinatu „Polsrebro” w Sopocie; prezesem Centrostal, twórcą grupy kapitałowej Centrostal S.A. i wprowadził ją na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fot. Kazimierz Netka

Jeśli chodzi o działalność na rzecz uczelni i środowiska naukowego wybrzeża, to dr Zbigniew Canowiecki był członkiem Rady Regionalnej Politechniki Gdańskiej; rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni; wykładowcą w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni; działał w Polskim Forum Akademicko –Gospodarczym w Warszawie; był przewodniczącym Konwentu Gospodarczego I Kadencji w Politechnice Gdańskiej. Dr Zbigniew Canowiecki jest też autorem kilkunastu artykułów, opracowań naukowych i wspóautorem z prof. Iwoną Sagan publikacji pt. „ Między integracją a konkurencją. Gdańsko – Gdyński Obszar Metropolitalny”.

W zakresie działalności na rzecz samorządu gospodarczego Zbigniew Canowiecki wyróżnił się będąc m.in.: prezesem Gdańskiej Izby Gospodarczej; prezydentem Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej; przewodniczącym Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego; przewodniczącym Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości; członkiem Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Pomorskim; pomysłodawcą przyznawanej od 2000. roku Nagrody Gospodarczej Województwa Pomorskiego „Pomorski Gryf Gospodarczy”; współzałożycielem Gdańskiego Klubu Biznesu; członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej; przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; członkiem Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w Warszawie; prezydentem Pracodawców Pomorza. Zbigniew Canowiecki działa też na rzecz innych środowisk. np. w: Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku; Radzie Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych / Radzie Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; Radzie Muzeum Historii Miasta Gdańska – obecnie Muzeum Gdańska; Radzie Fundacji Theatrum Gedanense; Radzie Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Radzie Fundacji Terytoria Książki; w okresie studiów w Klubie Studenckim Żak, w Dyskusyjnym Klubie Filmowym im. Zbyszka Cybulskiego; w Gdańskim Klubie Dziennikarzy Studenckich.

Przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG, dr Zbigniew Canowiecki posiada m.in. następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Księcia Mściwoja II; Medal Sint Sua Praemia Laudi; Gryf Pomorski; Odznaczenie Honorowe Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej; Medal Za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej.

Członkowie Konwentu jednogłośnie powierzyli dr. Zbigniewowi Canowieckiemu pełnienie funkcji przewodniczącego Konwentu.

W swym wystąpieniu, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej dr Zbigniew Canowiecki przypomniał niektóre działania podejmowane przez Konwent w poprzedniej kadencji. Dr Zbigniew Canowiecki dużo mówił na temat zagospodarowania Wisły – jej wykorzystania do celów m.in. energetycznych, poprzez budowę kaskady na Wiśle. Przypomniał spotkania organizowane przez Konwent w tej sprawie. W swym wystąpieniu wprowadzającym, przewodniczący konwentu, Zbigniew Canowiecki, powiedział m.in.:

Fot. Kazimierz Netka

Będzie dla mnie niezwykłym zaszczytem możliwość kierowania pracami Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, najlepszej, technicznej uczelni badawczej w Polsce.

Jestem przekonany, że Konwent Gospodarczy będzie aktywnym pomorskim forum akademicko – gospodarczym. W ramach działalności Konwentu Politechniki Gdańskiej w latach 2016-2018 podjęliśmy co najmniej kilka ważnych tematów. Dlatego też chciałbym zaproponować kontynuację niektórych tematów.

Po pierwsze, Konwent zastanawiał się nad pełniejszym wykorzystaniem wielkiego potencjału intelektualnego, naukowego, badawczego i organizacyjnego naszej uczelni, podnosząc konieczność udziału Politechniki Gdańskiej w wielkich, krajowych projektach oraz inwestycjach prorozwojowych i innowacyjnych. Mówiono wówczas o doświadczeniach związanych z udziałem Politechniki Gdańskiej w programie energetyki jądrowej, poszukiwaniu i przerobie gazu łupkowego oraz technice kosmicznej. Zaproponowano również zainicjowanie działań na rzecz realizacji zaniechanego programu zagospodarowania dolnej Wisły.

Kiedy w połowie 2017 roku odbyło się otwarte posiedzenie Konwentu PG z udziałem około dwudziestu posłów i senatorów RP okazało się, że programem zagospodarowania dolnej Wisły zajmuje się pięć resortów wydających czasami wzajemnie wykluczające się decyzje. W Konwencie uczestniczyli wiceministrowie: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju. Po przedstawieniu przez prof. Romualda Szymkiewicza z Politechniki Gdańskiej oraz zaproszoną do współpracy prof. Krystynę Wojewódzką-Król z Uniwersytetu Gdańskiego uzasadnienia co do zasadności podjęcia systemowych, kompleksowych i skoordynowanych działań zmierzających do realizacji niezwykle efektywnego ekonomicznie, innowacyjnego i prorozwojowego programu odbyła się dyskusja. Przedstawiciele resortów branżowych byli zgodni, że decyzję co do dalszych losów programu powinien podjąć Minister Rozwoju. Podczas posiedzenia zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy na rzecz programu zagospodarowania dolnej Wisły pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

Fot. Kazimierz Netka

Z inicjatywy Konwentu w grudniu 2017 roku odbyła się na Politechnice Gdańskiej debata w tzw. Złotym Trójkącie z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki, gospodarki oraz władzy państwowej i samorządowej. Gościem specjalnym był minister rozwoju dr Jerzy Kwieciński. Niezwykle interesująca dyskusja nacechowana była momentami wielkimi emocjami i mocnymi argumentami. Najważniejszym ustaleniem z tej debaty, której towarzyszyło niezwykłe zainteresowanie mediów, była deklaracja ministra Kwiecińskiego, że gospodarzem dalszych prac nad tym programem będzie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na kolejnym naszym spotkaniu w lipcu 2018 roku, już z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka zostało potwierdzone przez niego podjęcie działań projektowo-inwestycyjnych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w zakresie użeglowienia Wisły oraz przez Wody Polskie w zakresie prac związanych z budową stopnia wodnego w Siarzewie jako elementu drogi wodnej E-40.

Po dwóch latach warto byłoby, aby Konwent Gospodarczy PG zorganizował Sympozjum zapraszając Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej oraz Prezesa Zarządu Portu Gdańsk i Prezesa Wód Polskich, aby zapoznać się z aktualnym stanem prac projektowych i perspektywie czasowej rozpoczęcia realizacji inwestycji oraz przyjąć stosowne stanowisko w powyższej sprawie.

Drugim istotnym tematem była analiza stanu zagospodarowania terenów postoczniowych w Gdańsku. Środowisko naukowe i gospodarcze postanowiło wspólnie przeanalizować problem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta postulując jednocześnie o zachowanie dziedzictwa i pamięci historycznej tego miejsca tak ważnego dla mieszkańców Gdańska, regionu pomorskiego oraz kraju. Chcąc wspólnie z przedstawicielami władzy państwowej i samorządowej zastanowić się nad wieloma dylematami związanymi z powyższym tematem Politechnika Gdańska oraz Pracodawcy Pomorza przy współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego zorganizowali w listopadzie 2018 roku debatę: „Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”. Debata z udziałem publiczności i mediów miała charakter merytorycznej dyskusji pomiędzy decydentami a ekspertami w ramach tak zwanego „złotego trójkąta”. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił wówczas prof. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej oraz zaproszona do współpracy prof. Krystyna Dziworska z Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Seminarium przygotowane przez nasz Konwent Gospodarczy mogłoby pokusić się o próbę odpowiedzi na pytanie: Czy wówczas zapisane postulaty oraz sformułowane wnioski zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji, oraz czy zasadne byłyby korekty programu umożliwiające zdynamizowanie działań, aby tereny postoczniowe stały się nowym miejscem rozwojowym Gdańska z zachowaniem jego dziedzictwa historycznego.

Trzecim ważnym tematem podjętym wówczas przez Konwent było zagadnienie stałego podnoszenia prestiżu i rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej. Dlatego też Konwent omawiał możliwości upowszechniania dorobku Politechniki Gdańskiej, poszczególnych wydziałów, pracowników nauki oraz absolwentów. Konwent podjął decyzję o patronowaniu wydawnictwom przedstawiającym dokonania kadry naukowo-dydaktycznej oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej. W maju 2018 roku ukazał się niezwykle wysoko oceniony pod względem merytorycznym i edytorskim pierwszy album autorstwa Szczepana Gapińskiego z cyklu „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia” w dziedzinie architektury i budownictwa. Następnie ukazały się Albumy z dziedziny chemii oraz mechaniki i okrętownictwa. Na ukończeniu są prace wydawnicze albumu dotyczące Wydziałów Elektrycznego i Elektroniki.

Ponadto Konwent Politechniki Gdańskiej uznał również za celowe podjęcie działań związanych z promocją wybitnych osobowości będących absolwentami Politechniki Gdańskiej w uznaniu ich szczególnych zasług w zakresie rozwoju i promocji nauki, kultury, sportu, gospodarki oraz życia publicznego: społecznego i politycznego. Konwent na swoim posiedzeniu we wrześniu 2018 roku przyjął do wydania październikowego propozycję ustanowienia honorowego tytułu: Osobowość Politechniki Gdańskiej podkreślając, że wielu absolwentów Politechniki Gdańskiej osiągnęło ogromne sukcesy w działalności nie tylko na polu naukowym, ale również w dziedzinach związanych z ich aktywnością społeczną, polityczną i gospodarczą.

Chciałbym zaproponować, aby Konwent Gospodarczy nadal aktywnie wspierał inicjatywy prezentujące dorobek naukowy i pozanaukowy budujące wizerunek i prestiż naszej Uczelni. Dlatego też chciałbym zaproponować patronowanie przez Konwent kiełkującej inicjatywie konferencji dotyczącej kultury studenckiej. Musimy ocalić od zapomnienia wszelkie inicjatywy, dorobek setek ludzi, wielkich postaci, które dzisiaj są już legendą minionych lat. Pamiętamy, że Politechnika Gdańska to również: Studencka Agencja Radiowa, Kwadratowa, Studencka Kronika Fotograficzna, Politechnik, kluby studenckie, Bazuna, teatry, przeglądy i koncerty akademickie. Jestem przekonany, że do współpracy przy organizacji konferencji i przygotowaniu książki pokonferencyjnej przekonamy takie osoby jak prof. Marek Biziuk czy prof. Marek Skowronek.

Fot. Kazimierz Netka

Niezależnie od powyższych tematów proponuję podjęcie problematyki istotnej dla naszej gospodarki i rozwoju nauki – powiedział dr Zbigniew Canowiecki. I wskazywał:

Pierwszy temat: Debata: PODZIELI, CZY POŁĄCZY ? KANAŁ ŻEGLUGOWY PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ.

Inwestycja budowy kanału żeglugowego, przez Mierzeję Wiślaną – to temat, który rozpala dyskusje i emocje wielu osób. Przekop Mierzei ma wielu zwolenników, ale też zaciekłych przeciwników.

Zainicjowana przez Konwent debata podczas konferencji w gronie fachowców, środowisk naukowych, studentów ale też dziennikarzy, czy komentatorów może dać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania i obalić mity i stereotypy, dotykające tej wielkiej, hydrotechnicznej inwestycji.

Celem konferencji byłoby: przybliżenie założeń realizacyjnych tego typu kanału żeglugowego w Polsce; pokazanie technologii prowadzonych prac, interesujących inżynierskich rozwiązań; relacja z aktualnego zaawansowania inwestycji i planów na przyszłość; pokazanie technologii powstającej na terenie inwestycji sztucznej wyspy o powierzchni 181 ha, będącej rekompensatą środowiskową i nowym przyrodniczym siedliskiem.

Poza tematami czysto technicznymi, które mogą zaprezentować naukowcy z Politechniki Gdańskiej, należałoby poddać ocenie wpływ przekopu na rozwój turystyki i zachodzące zmiany społeczno – gospodarcze. Współpracą przy tym zakresie udało się już zainteresować pracowników naukowych Zakładu Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugi temat to temat wiecznie żywy: finansowanie badań naukowych i AKTUALNE MOŻLIWOŚCI współpracy nauki z przemysłem.

W jednym z wywiadów JM Rektor, prof. Krzysztof Wilde powiedział: Chcemy ukierunkować naszą pracę na potrzeby i rozwój zarówno Gdańska, jak i całego Pomorza. Już teraz Politechnika Gdańska ma jeden z najwyższych współczynników pozyskiwania środków finansowych ze współpracy z biznesem i przemysłem. Chcemy pójść za ciosem i rozwijać się w tym aspekcie jeszcze intensywniej.

Fot. Kazimierz Netka

Oczywistością jest, że w zaawansowanych gospodarkach występuje większa zależność od wiedzy, informacji i wysokich umiejętności. Przewagę konkurencyjną w globalnej gospodarce uzyskują te państwa, które szybciej są w stanie przeprowadzić transformację w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, a służy temu przede wszystkim rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej i szybki dostęp do wyników badań przez biznes i sektor publiczny.

Stąd też bardzo istotnym aspektem jest wzmacnianie synergii między środowiskiem akademickim i przedsiębiorcami. Niestety, współpraca polskiej nauki z przemysłem jest nadal niewystarczająca mimo trwających od wielu lat prób jej stymulowania. Taka współpraca powinna mobilizować obie sfery do działań innowacyjnych w imię obopólnych korzyści, lecz w Polsce nadal dominuje atmosfera braku zaufania i bariery mentalnościowe utrudniające realizację wspólnych celów.

Jak pokazują przykłady wielu europejskich krajów, bardzo istotnym czynnikiem skutecznego rozwoju innowacyjnych projektów, które mają szanse na uzyskanie finansowania ze środków unijnych jest ścisłe powiązanie nauki z przemysłem. Taka współpraca powinna mobilizować obie sfery do działań innowacyjnych w imię obopólnych korzyści.

Fot. Kazimierz Netka

W związku z tym, nieodzownym wydaje się dalsze stymulowanie współpracy nauki z przemysłem oraz popularyzowanie wiedzy na temat różnych form takiej współpracy oraz możliwych korzyści do uzyskania. Osiągnięcie celu w postaci szerszej i bardziej intensywnej współpracy wymaga w pierwszej kolejności podjęcia działań przełamujących bariery mentalnościowe obu tych środowisk i tworzących atmosferę wzajemnego zaufania.

Przyczyny braku współpracy nauki z przemysłem, jak też poszczególnych podmiotów tego samego sektora, wynikają często ze zbyt słabej wiedzy co do wzajemnych kompetencji oraz potrzeb tworzących pole do podejmowania współpracy.

Niezbędne jest w tej sytuacji dokładne rozpoznanie wzajemnych możliwości i potrzeb, co można osiągnąć poprzez stworzenie mapy kompetencji naukowych, która pozwoliłaby zidentyfikować i opisać kompetencje poszczególnych jednostek naukowych i przemysłowych, stworzyć warunki dla racjonalizacji nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz umożliwić partnerom z gospodarki precyzyjne kierowanie zapytań do podmiotów wyspecjalizowanych w danej tematyce badawczej.

Dlatego też proponuję zorganizowanie forum podczas którego nie tylko zostaną przedstawione analizy dotychczasowego stanu wzajemnej współpracy, ale przede wszystkim szczegółowe omówienie możliwości niedawno powołanych, a dzisiaj zaprezentowanych przez Pana Rektora Centrów Badawczych Politechniki Gdańskiej wykorzystujących umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów. Ponadto mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji najzdolniejszych, innowacyjnie myślących pracowników pomorskich firm oraz przełamywania barier nieufności pomiędzy naszymi środowiskami proponowałbym na takim forum przedstawienie realnych możliwości uzyskiwania przez nich stopnia doktora w ramach nowo powołanych przez Pana Rektora dwóch Szkół Doktorskich. Zarówno Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez prof. Michała Mrozowskiego jak i a może przede wszystkim Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej prowadzonej przez prof. Kazimierza Darowickiego. Jestem przekonany, że doktoranci z przemysłu będą ambasadorami idei gospodarki opartej na wiedzy oraz naszej Uczelni – PG w swoich zakładach pracy i pomorskim środowisku gospodarczym.

Z pewnością powinniśmy również podjąć tematykę szeroko rozumianej gospodarki morskiej oraz wyrazić nasze stanowisko wobec najnowszego senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Fot. Kazimierz Netka

Przez najbliższy rok z pewnością nadal będą obowiązywać ograniczenia w organizacji dużych narad, debat i konferencji. Aby zapewnić dotarcie do liczniejszej grupy Pomorzan zaproponuję Panu Rektorowi zawarcie stałego partnerstwa z mediami w zakresie transmisji on-line naszych debat oraz artykułów dotyczących podejmowanych przez Konwent inicjatyw oraz przyjmowanych stanowisk w poszczególnych tematach.

Na zakończenie wyrażam nadzieję, że pojawi się jeszcze wiele propozycji tematycznych w trakcie naszych roboczych spotkań. Liczę na współpracę i zaangażowanie wszystkich członków Konwentu przy realizacji zadań, które nałożył na nas Senat i Rektor Politechniki Gdańskiej, a my z radością i odpowiedzialnością je przyjęliśmy – powiedział dr Zbigniew Canowiecki.

Nawiązując do przyszłości i planu pracy Konwentu w bieżącej kadencji, przewodniczący dr Zbigniew Canowiecki przedstawił projekt pierwszego dokumentu do przyjęcia przez Konwent Gospodarczy przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. Oto treść:

U C H W A Ł A KONWENTU GOSPODARCZEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Konwent Gospodarczy Politechniki Gdańskiej z wielkim uznaniem przyjmuje decyzję Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2020 roku dotyczącą wniesienia do Sejmu RP przyjętego przez Senat projektu Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Dotychczasowe, wieloletnie działania stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot” udowodniły celowość i zasadność formalnego, ustawowego określenia zasad i trybu tworzenia oraz zasad funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Podejmowane przez Stowarzyszenie działania koncentrowały się wokół niezwykle istotnych problemów życia społecznego i gospodarczego mieszkańców województwa pomorskiego w tym między innymi takie jak: działania integracyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju, nadzór na wspólnymi, zintegrowanymi inwestycjami w tym z realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, integracja działań informacyjno – promocyjnych, synchronizacja budżetów obywatelskich, budowanie silnego metropolitalnego rynku pracy oraz wspólne zamówienia publiczne.

Konwent Gospodarczy Politechniki Gdańskiej apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o szybkie rozpatrzenie wniosku Senatu RP i przyjęcie Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Fot. Kazimierz Netka

Pan przewodniczący Konwentu poinformował też, że na jego wniosek Rektor Politechniki Gdańskiej powołał Szczepana Gapińskiego – członka Konwentu – na sekretarza Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.

Zgromadzeni dowiedzieli się też o niezwykle ważnym dla pomorskiej nauki, wydarzeniu: rektor PG, prof. Krzysztof Wilde poinformował o powstaniu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Utworzyły ten związek Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Nazwa związku w języku angielskim brzmi: „Fahrenheit Union of Universities in Gdańsk”.

Fot. Kazimierz Netka

Sławomir Halbryt – przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, członek Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG, prezes zarządu Sescom S.A., zapewnił, że Rada Uczelni będzie współpracować z Konwentem, bo kieruje się tymi samymi celami, m.in.: rozwojem gospodarki, rozwojem współpracy między nauką a biznesem i przemysłem.

Dziękując za deklarację i wsparcie ze strony Rady Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Konwentu dr Zbigniew Canowiecki powiedział, że liczy też na wsparcie organizacji „Pracodawcy Pomorza”, która zawsze była bardzo aktywna, a szczególnie wsparcia udziela Tomasz Limon – prezes zarządu „Pracodawców Pomorza”.

Dzięki temu, dokonania naukowców, zamiast na półki, trafią do praktycznego zastosowania czyli będą ułatwiać ludziom życie, czyniąc Polaków bardziej nowoczesnymi, skuteczniej rywalizującymi na światowych rynkach. Wynalazki skuteczniej będą komercjalizowane czyli stosowane w praktyce; zwiększą konkurencyjność polskiej gospodarki.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *