Pomorskie. Cztery nowe urządzenia przeciwpowodziowe będą chronić Trójmiasto, Moście Błota i część Żuław przez podtopieniami. Ułatwią zapobieganie nie tylko powodziom z rzek, ale również z Bałtyku. Umożliwią też łagodzenie skutków suszy. Poinformowano o tym w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, po podpisaniu ostatniej z umów na wykonawstwo

Fot. Kazimierz Netka.

W Pomorskiem mogą pojawiać się wszystkie możliwe w Polsce rodzaje powodzi, więc budowle muszą zapewniać wszechstronną ochronę przed nimi

Fot. Kazimierz Netka

23 mln złotych przeznaczono na cztery tegoroczne przedsięwzięcia inwestycyjne mające służyć obronie przed powodziami w województwie pomorskim. Pieniądze przekazuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obiekty powstaną w powiatach pucki i ziemski gdański; w Rekowie, Mrzezinie, Koszwałach. Urządzenia, które powstaną jeszcze w tym roku, są niezbędne również wtedy, gdy mamy do czynienia ze skutkami suszy. W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisano 19 lutego 2021 roku ostatnią umowę dotycząca tych przedsięwzięć.

Fot. Kazimierz Netka

O planowanych inwestycjach: przepompowniach, budowli odcinającej oraz o znaczeniu tych przedsięwzięć dla bezpieczeństwa mieszkańców i gospodarki mówili m.in. Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody Polskie; Aleksandra Bodnar – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – PGW Wody Polskie; Andrzej Czapliński – członek Zarządu, dyrektor ds finansowych spółki Melbud i Marek Murawski ze spółki Melbud w Grudziądzu; Bogusław Pinkiewicz – rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – PGW Wody Polskie; Ewa Wiśniewska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – PGW Wody Polskie.

Fot. Kazimierz Netka

Prezes Przemysław Daca, nawiązując do obecnej sytuacji powodziowej w Polsce, podkreślił, że z niepokojem Wody Polskie patrzą na prognozy meteorologiczne i rzeki skute lodem. Dlatego, podobnych inwestycji, jakie powstaną w Pomorskiem na podstawie podpisanych umów w Gdańsku, jest realizowanych w bieżącym roku w skali kraju około 300. To są działania inwestycyjne na kwotę ponad 2,3 miliarda złotych.

Dzisiaj podpisaliśmy ostatnią z czterech umów, dotyczących realizacji czterech inwestycji, mających na celu osłonę przeciwpowodziową między innymi północnej części aglomeracji trójmiejskiej, obejmującej polder Mrzezino – poinformowała Aleksandra Bodnar – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – PGW Wody Polskie;. W Rekowie i Mrzezinie powstaną stacje pomp w miejsce obiektów, wybudowanych tam w latach 60. ubiegłego wieku. Pompy tr mają za zadanie odwadniać i regulować poziom wody na nizinie nadmorskiej bezpośrednio nad Zatoka Pucką. Ochraniają tereny rolnicze, także narażone cofką odmorską, a także tereny będące pod presją zurbanizowanej północnej części aglomeracji trójmiejskiej. Będziemy mieli w tym roku dwie nowe stacje pomp, zabezpieczające też teren Mościch Błot i odpompowujące wodę do rzeki Redy.

Fot. Kazimierz Netka

Dwa kolejne obiekty to stacje pomp w gminie Cedry Wielkie oraz budowla na Kanale Wysokim.

Na terenie podległym RZGW Gdańsk są tereny nizinne nadmorskie: między innymi Moście Błota i Żuławy, zagrożone różnymi sytuacjami powodziowymi, powodziami wezbraniowymi. Na terenie Żuław bez działania przepompowni70 procent tego obszaru nie mogłoby funkcjonować, prowadzić normalnej gospodarki, być zurbanizowanym. Nasze stacje pomp mają znaczenie nie tylko dla ochrony przeciwpowodziowej. One często muszą funkcjonować nawet wówczas, gdy mieszkańcy tego nie zauważają – są niezbędne także podczas suszy. Nasze działania skupiają się także na dostarczaniu wody rolnictwu – mówiła Aleksandra Bodnar – dyrektor RZGW w Gdańsku, PGW Wody Polskie.

Fot. Kazimierz Netka

Andrzej Czapliński – członek zarządu spółki Melbud z Grudziądza podziękował Wodom Polskim za wybranie oferty Melbud do realizacji inwestycji. Zapewnił, że firma dołoży wszelkich starań by i tym razem Wody Polskie były zadowolone. Melbud posiada duże doświadczenie; wykonywała kilka pompowni na Żuławach oraz w województwie świętokrzyskim w ramach ochrony przeciwpowodziowej rejonu Sandomierza.

Podczas konferencji 18 lutego w siedzibie RZGW w Gdańsku dowiedzieliśmy się, że działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i RZGW nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem. Bywa, że niektóre inwestycje są blokowane przez organizacje pseudoekologiczne. Tak zdarzało się między innymi w Małopolsce i w dorzeczu Odry. Wody Polskie potrzebują wsparcia społeczeństwa i samorządów, bo pracują dla nich.

Fot. Kazimierz Netka

Ataki wody z morza, z rzek, z opadów, roztopów, a nawet wszystkie te rodzaje powodzi mogą pojawić się jednocześnie – w takim zagrożeniu jest duża część województwa pomorskiego. Teraz jest zagrożenie powodzią zatorową.

W najtrudniejszej sytuacji są Żuławy gdzie są depresje – czyli tereny poniżej poziomu morza. Gdy powódź wedrze się na tereny depresyjne, to woda samoczynnie stamtąd nie odpłynie; trzeba ją wypompować. Dlatego, w delcie Wisły funkcjonuje ponad setka pomp odwadniających. Niektóre są stare i trzeba je unowocześniać. Zagrożenie zalaniem woda morska istnieje wokół Zatoki Gdańskiej, a nawet od strony otwartego morza. Dlatego, obiekty i różne inne urządzenia przeciwpowodziowe muszą być nie tylko naprawiane, modernizowane, ale również odnawiane.

W bieżącym roku zostaną wykonane m.in. następujące przedsięwzięcia, poprawiające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Pomorskiem:

Fot. Kazimierz Netka

– odbudowa stacji pomp w Rekowie i Mrzezinie, powiat pucki – wykonawca Melbud SA (dwie umowy), sumaryczna wartość 16,8 mln zł;

– odbudowa stacji pomp w Koszwałach, powiat gdański – wykonawca B&W Usługi Ogólnobudowlane, wartość 5,3 mln zł;

– wykonanie budowli odcinającej na Kanale Wysokim, powiat gdański – wykonawca J&J Budownictwo sp. z o.o., wartość 920 tys. zł.

Sumaryczna wartość umów to 23 mln. zł. Termin zawarcia umów: luty 2021 r. Inwestycje te łącznie chronią przed wielką wodą teren o powierzchni ponad 1 900 ha. Prace mają być zakończone do października 2021 roku – poinformował Bogusław Pinkiewicz – rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *