Pomorskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem wykorzystywania unijnych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek, 6 czerwca, 2017 roku rozdysponowano pieniądze na rewitalizację dzielnic w miastach. Razem podpisano w Pomorskiem już około 800 umów dotyczących wykorzystania zasobów RPO.

Fot. Kazimierz Netka.

Rewitalizacja to proces niełatwy. Trzy lata miasta przygotowywały projekty dotyczące ożywienia osiedli.

Gdynia, Kartuzy, Tczew i Wejherowo otrzymały razem około 86 mln złotych z Unii Europejskiej na poprawę warunków życia mieszkańców tych miast.

Po raz pierwszy podpisywane są umowy z zakresu rewitalizacji, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.
Projekty zrealizowane zostaną w: Gdyni (dzielnica Witomino-Radiostacja, rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz dzielnica Oksywie), Tczewie (na obszarze Starego Miasta i Zatorza), Kartuzach (obszar Centrum Kartuz) i Wejherowie (obszar Śródmieścia). Łączna wartość wszystkich 13 projektów to 115,4 mln zł, a dofinansowanie unijne z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego wyniesie ponad 86 mln zł. – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekty rewitalizacje zrealizowane zostaną na obszarach zamieszkałych przez ok. 27,8 tys. osób. Obejmą wsparciem w zakresie specjalistycznych usług i integracji społecznej ok. 718 mieszkańców.
– Każda umowa, dotycząca wykorzystywania środków unijnych jest ważna, ale te projekty, rewitalizacyjne, są niezwykłe – mówił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Ich przygotowanie trwało 3 lata. Wymagało to bowiem ogromnej liczby konsultacji w procesie uzgodnieniowym. Projekty rewitalizacyjne nie są bowiem łatwe do przygotowania. Chodzi tu bowiem nie tylko o poprawę estetyki. Muszą uwzględniać fakt, że na terenach i w budynkach rewitalizowanych żyją i mieszkają ludzie, także bezrobotni, bywają problemy alkoholowe, konflikty nieletnich z prawem, ubóstwo. Rewitalizacja musi więc uwzględniać także działania społeczne, by ułatwić mieszkańcom wyjście z wykluczenia społecznego, korzystanie z dóbr kultury.
Podpisane we wtorek umowy dotyczą 13 projektów obejmujących 513 hektarów w miastach.

Fot. Kazimierz Netka

W Gdyni projekty rewitalizacyjne zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy Witomino-Radiostacja, w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz dzielnicy Oksywie. Projekty wpłyną na poprawę jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym m.in. przez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz odbudowę zniszczonej infrastruktury.
Na rewitalizację zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja przeznaczonych zostanie 11,7 mln zł. Wsparciem specjalistycznym objętych zostanie 40 mieszkańców. Projekt zakłada modyfikację oferty placówki wsparcia dziennego. Ukierunkowana ona zostanie na dzieci i młodzież oraz rodziny. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz pomoc terapeutyczna dla rodzin, a także praca animacyjna z rodzinami w formie warsztatów zajęciowych. Utworzone zostanie Centrum Sąsiedzkie, dedykowane rozwojowi usług społecznych. W projekcie przewiduje się też zagospodarowanie terenów w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 35 pomiędzy ulicami Uczniowską i Nauczycielską, utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych, przebudowę i/lub remonty części wspólnych budynków mieszkalnych oraz rozbudowę ulicy Nauczycielskiej.
Na rewitalizację Gdyni w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego przeznaczonych zostanie ok. 17,2 mln zł. Ze wsparcia specjalistycznego skorzysta 45 mieszkańców. Poszerzona zostanie oferta placówki wsparcia dziennego, która działać będzie z większym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież oraz rodziny. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i wychowawcze dla rodzin, konsultacje i poradnictwo oraz terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć grup wsparcia dla rodziców. Rewitalizacja infrastrukturalna obejmie m.in. przebudowę ulicy Zamenhofa, utworzenie ciągów pieszych i zagospodarowania rekreacyjnego na terenie osiedla, rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego i Św. Mikołaja wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowę i wyposażenie budynku przy ul. Opata Hackiego 33 wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych.
Na rewitalizację gdyńskiej dzielnicy Oksywie przeznaczonych zostanie ok. 20,4 mln zł. Ze wsparcia specjalistycznego w projekcie skorzysta 55 mieszkańców. Projekt zakłada realizację działań ukierunkowanych na rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji: pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego oraz działania profilaktyczne ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze, terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychoterapia, interwencja kryzysowa, wsparcie edukacyjne i prawne. Działania infrastrukturalne obejmą rejon dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, stworzenie Domu Sąsiedzkiego przy ulicy Śmidowicza 49, utworzenie traktu pieszego i parku leśnego pomiędzy ul. Bosmańską i Żeglarzy, prace przy lokalu na ul. Płk. Dąbka 52, budowę ul. Makowskiego z przejściem do ul. Arciszewskich i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich, przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie centrum dawnej wsi Oksywie, stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w sąsiedztwie V Liceum Ogólnokształcącego, zagospodarowanie Osady Rybackiej, modernizację budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

Fot. Kazimierz Netka

W Tczewie projekt obejmuje rewitalizację obszaru Starego Miasta i Zatorza, na które przeznaczonych zostanie ok. 20,1 mln zł. Wsparcie otrzyma 120 osób z rodzin, które mają trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Celem jest zmniejszenie zjawisk przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do rodzin. Prowadzone będą m.in. warsztaty umiejętności rodzicielskich, warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkania edukacyjne z psychologiem i terapeutą, działania animacyjne. Zostaną wyremontowane budynki przeznaczone do pełnienia nowych funkcji społecznych: Forum Inicjatyw Społecznych, pomieszczenia biblioteczne, budynek przy Podgórnej 8 i przy Elżbiety 19 b. Zrealizowane zostaną: zagospodarowanie placu zadworcowego, kładka wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Młyńskiego, zagospodarowanie ul. Krętej i ul. Podgórnej, remont ul. Królowej Jadwigi, place zabaw, modernizacja infrastruktury technicznej dla renowacji przestrzeni publicznej, remont budynków mieszkalnych.

Fot. Kazimierz Netka

W Kartuzach na rewitalizację obszaru Centrum przeznaczonych zostanie ok. 26,3 mln zł. Ze wsparcia specjalistycznego skorzysta 203 mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, wśród nich 35 osób niepełnosprawnych. Prowadzone będą: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, staże zawodowe, klub wolontariatu, klub środowiskowy rodzin. Gmina planuje utworzenie Centrum Usług Społecznych, w którym świadczone będą usługi dla osób niesamodzielnych, ich opiekunów oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach projektu przewidziano także poradnictwo dla opiekunów osób starszych, teleopieka, poradnictwo indywidualne, zajęcia warsztatowe i ruchowe dla seniorów, klub dla rodzin, terapie i mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności rodzicielskich. Zaadaptowany zostanie budynek Dworu Kaszubskiego. Powstanie w nim nowa infrastruktura pełniąca funkcje kulturalne. Zmodernizowane zostaną: rynek, parki oraz podwórka. Zaplanowano remonty budynków mieszkalnych.

Fot. Kazimierz Netka

W Wejherowie na rewitalizację obszaru Śródmieścia przeznaczonych zostanie ok. 19,3 mln zł. Ze wsparcia specjalistycznego skorzysta 250 osób. Będą one mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe, a tym samym – szansę na zatrudnienie. Uczestnicy będą uczestniczyć w szkoleniach m.in. z komunikowania się, radzenia sobie z emocjami, autoprezentacji, wzrostu motywacji do poprawy swojej sytuacji życiowej. Zaadaptowany zostanie lokal na Klubu Integracji Społecznej przy ul. Kopernika 22, uda się zagospodarować tereny miejskie: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy UMWP w Gdańsku.
Przy opracowywaniu projektów stworzone zostało partnerstwo. Zaangażowanych zostało wiele organizacji pozarządowych. To ma dla nich duże znaczenie – powiedział Michał Glaser – dyrektor Biura Obszary Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Znaczenie takie, że NGO zostały partnerami strategicznymi w tych projektach.
Podpisanie umów rewitalizacyjnych – pierwszych współfinansowanych z dwóch unijnych źródeł: EFS i EFRR – zbiegło się z ogłoszeniem, że już 800 umów zostało zawartych na wykorzystanie unijnych pieniędzy z zasobów pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Rozdysponowano około 4 miliardów złotych (cały RPO woj. pomorskiego ma około 8 mld zł), a łączny koszt realizacji projektów szacowany jest na 5,7 miliarda złotych. Pod względem wykorzystania zasobów RPO na lata 2014 – 2020 Pomorskie jest liderem wśród województw. Duża zasługa w tym dyrekcji oraz pracowników departamentów: Programów Rozwojowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
– Na tym nie możemy poprzestać. Teraz, beneficjenci powinni jak najszybciej ogłaszać przetargi na wykonawstwo i realizować zamierzenia – apelował Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Niebawem będzie przeprowadzona ocena wykorzystywania RPO. Jeśli wypadnie ona korzystnie, zostaną odblokowane dodatkowe unijne pieniądze dla województwa pomorskiego. Trzeba jednak osiągnąć odpowiednie wskaźniki ilościowe i jakościowe w realizowanych projektach. Najważniejsza jest jednak certyfikacja wydatków, czyli końcowa ocena ich prawidłowości.

Fot. Kazimierz Netka

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich będzie realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych, które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu powiązanych ze sobą projektów społecznych i infrastrukturalnych. Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne, gospodarcze, uporządkowanie sfery przestrzenno – technicznej, wsparcie w sferze środowiskowej – zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *