Pomorskie. Płace pracowników socjalnych. Działania służb wojewody podnoszące kwalifikacje pracowników socjalnych (konferencje, szkolenia projekty).

Fot. Kazimierz Netka.

Sytuacja pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz rodzinie w województwie pomorskim.

Kolejne grupy zawodowe zamierzają protestować przeciwko niskim płacom. Warto wiedzieć, ile kto zarabia, ale jednocześnie trzeba mieć na uwadze to, iż dokładne wiadomości na temat zarobków nie zawsze są jawne. Po nauczycielach, protesty zapowiedzieli pracownicy socjalni.

Jak jest w podmiotach, zatrudniających pracowników socjalnych? Wiele wiadomości uzyskaliśmy podczas konferencji, poświęconej warunkom finansowym opieki socjalnej w województwie pomorskim. Temat spotkania brzmiał: „Polityka społeczna i pracownicy socjalni”. Informacje dotyczące sytuacji pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej w regionie, przedstawiła Katarzyna Stanulewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

W województwie pomorskim, w 123 gminach oraz w 16 powiatach i 4 miastach na prawach powiatu jest zatrudnionych ponad 1000 pracowników socjalnych. Wysokość średniego wynagrodzenia brutto pracownika w gminie, w kwietniu 2019 roku, wynosiła około 3 618 zł. Dla pracownika socjalnego było to 3 623 zł, a dla pracownika z obszaru pomocy społecznej i rodziny – około 3 612 zł.

25 gmin, tj. około 20% wszystkich gmin na Pomorzu, nie spełnia standardów zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Sytuacja taka istnieje w małych gminach, nieskomunikowanych z większymi miastami oraz ze względu na niższe zarobki. W małych gminach brakuje osób posiadających odpowiednie wykształcenie do wykonywania tego zawodu. Ponadto słabe skomunikowanie tych gmin z większymi aglomeracjami utrudnia dopływ tej grupy zawodowej z ościennych miast.

Pracownikowi socjalnemu, pracującemu w terenie – realizującemu pracę socjalną w środowisku – przysługuje dodatek w kwocie 250 zł brutto miesięcznie. Jest to zadanie własne gminy i powiatu, czyli finansowane z budżetu gminy/powiatu. Każdego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty tego dodatku w wysokości 80% od kwoty 250 zł (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych). Środki te przyznawane są w IV kwartale każdego roku.

Z przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej PUW analizy wynika, że 41% gmin przekazuje do ośrodków pomocy społecznej zwroty z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 20% gmin wykazuje braki kadrowe do obsługi programów rządowych, głównie z powodu problemów z wykwalifikowaną kadrą oraz zbyt niskimi zarobkami. Problem ten nie dotyczy powiatów.

Od 1 stycznia 2014 roku kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego można uzyskać podejmując naukę na studiach wyższych pierwszego stopnia (licencjackich), o kierunku praca socjalna lub na studiach wyższych drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), o kierunku praca socjalna lub w pomaturalnym kolegium pracowników służb społecznych, kształcącym w zawodzie pracownik socjalny.

Działania służb wojewody podnoszące kwalifikacje pracowników socjalnych (konferencje, szkolenia projekty)

Fot. Kazimierz Netka

1. W 2016 roku w celu wsparcia jednostek realizujących Program 500+ oraz rodzin uprawnionych do świadczenia, uruchomiono trzy numery telefonów obsługiwanych przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW, udzielających porad z zakresu interpretacji przepisów prawa. Do dziś w wydziale funkcjonują dwie infolinie.

1 kwietnia 2016 roku pracownicy wojewody rozpoczęli wyjazdy do gmin województwa w ramach akcji BUS – RODZINA 500+, aby promować program i udzielać porad beneficjentom, którzy mieli problemy z wypełnianiem wniosków.

Do końca kwietnia br. trwała akcja BUS – NOWA PIĄTKA, promująca m.in. zmiany w Programie 500+ , związane z objęciem świadczeniem również pierwszego dziecka, bez stosowania kryterium dochodowego w rodzinie. Zmiany te wejdą w życie 1 lipca br.

2. W związku ze zgłaszanymi przez pracowników ośrodków pomocy społecznej/rodzinie potrzebami związanymi z przeszkoleniem pracowników socjalnych w zakresie realizacji Programu Rządowego „Czyste Powietrze”, służby wojewody, wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zorganizowały cykliczne szkolenia:

● rok 2017 przeprowadzono szkolenie pilotażowe (przed wejściem w życie programu)

● rok 2018 przeprowadzono sześć szkoleń dla pracowników województwa

● I półrocze 2019 roku zaplanowano trzy szkolenia

3. Rok 2017 – przeprowadzono szkolenie z udziałem 300 pracowników socjalnych województwa w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.

Wychodząc naprzeciw, zgłaszanym przez ośrodki pomocy społecznej/rodzinie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, potrzebom szkoleniowym, wynikającym z napływającej fali migrantów ze wschodu i zza wschodniej granicy, niosącej za sobą szerzący się proceder handlu ludźmi w zakresie pracy niewolniczej – Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi zorganizował szkolenie – wynika z informacji, które podczas konferencji przekazała Katarzyna Stanulewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.gdansk.uw.gov.pl/3628-polityka-spoleczna-i-pracownicy-socjalni-konferencja-prasowa – na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *