Ponad 170 osób uczestniczyło w Gdańsku w konferencji, poświęconej jubileuszowi Państwowej Inspekcji Pracy. Uroczystości odbyły się pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego”.

Fot. z Archiwum Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Już prawie cały wiek pracują na rzecz poszanowania prawa pracy oraz życia i zdrowia zatrudnionych.

Na początku przyszłego roku Państwowa Inspekcja Pracy będzie obchodziła stulecie swego istnienia. Instytucja ta, bardzo ważna dla bezpieczeństwa zatrudnionych, powołana została dekretem Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa Polskiego, 3 stycznia 1919 roku. Jest więc tylko nieco młodsza od naszej państwowości i dlatego świętowanie wieku istnienia PIP i 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, obchodzone są jednocześnie.

W całym kraju odbyło się już kilka takich jubileuszowych uroczystości, między innymi w Warszawie, Kielcach, Poznaniu, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie. Bydgoszczy, Rzeszowie. 18 maja uroczystości te zorganizowano w województwie pomorskim – w Politechnice Gdańskiej, a zorganizowano je pod hasłem: „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. O szczegółach poinformował nas Mariusz Miszewski z Sekcji ds. Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Opis uroczystości znajduje się też na stronie

https://gdansk.pip.gov.pl/pl/aktualnosci/95635,konferencja-dotyczaca-obchodow-jubileuszu-panstwowej-inspekcji-pracy.html, z której pochodzi zamieszczona poniżej relacja.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Konferencja dotycząca obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy

Jako przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji nadzoru i partnerzy społeczni – jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych i godnych warunków pracy, co nie uda się bez współdziałania i współpracy.

Powyższe słowa to chyba najlepsze podsumowanie konferencji, jaka odbyła się w dniu 18 maja 2018 r. w gościnnych murach Auli Politechniki Gdańskiej, pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.
Konferencja została zorganizowana z okazji zbliżającej się rocznicy stulecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy, która jednocześnie wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, przez Wiesława Łyszczka głównego inspektora pracy oraz Dariusza Drelicha wojewodę pomorskiego. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
Współorganizatorów reprezentowali: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

1
Na konferencji swoją obecnością zaszczycili m.in.: Janusz Śniadek, poseł na Sejm RP, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, rektor Politechniki Gdańskiej, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Krzysztof Maciej Retyk, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ryszard Świlski, członek Zarządu  Województwa Pomorskiego, Ewa Jasiurska – Kluczek, dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Gdańsku, Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Grzegorz Stosik, pomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowalnego, Andrzej Dolny, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Daniel Konkel, dyrektor Oddziału Gdańskiego Urzędu Dozoru Technicznego, Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Łukasz Baranowski pomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego, dr inż. Edyta Witka – Jeżewska, pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Gdańskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr inż. Andrzej Kania, pomorski wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, Adam Sasiuk, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzata Bartoszewska – Dogan, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Kazimierz Klawiter, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego w Gdańsku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”, Adam Liszczewski, przewodniczący Rady Województwa Pomorskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ilona Kwiatkowska – Falkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego, Zbigniew Marek Jarecki prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Bogdan Wiszowaty komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, insp. Ewa Pachura zastępca komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Gdańsku, Anna Obuchowska zastępca pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Na konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli administracji samorządowej: starostów, burmistrzów, wójtów, radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

2

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Janusz Śniadek, poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu wskazał, iż jako przewodniczący Rady Ochrony Pracy, organu nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo wysoko ocenia skuteczność działań naszego Urzędu oraz docenia zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny inspektorów pracy.

DSC0064

W pierwszej części konferencji Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, przedstawił rys historyczny inspekcji pracy,  jej misję oraz ważną rolę jaką pełni już od prawie wieku. Podkreślił, iż historia inspekcji pracy nierozerwalnie związana jest z naszą państwowością, o czym świadczą patriotyczne postawy pracowników inspekcji pracy na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wskazał również na stawiane współcześnie przed urzędem cele i zadania.

4

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, w swoim wystąpieniu przybliżył zasady współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku, wskazał na dynamikę rynku pracy,  w tym związaną z zatrudnianiem coraz to większej liczby cudzoziemców, a co za tym idzie, lawinowego wzrostu wydawanych zezwoleńna pracę. Wojewoda zauważył również, że większość zgromadzonych podczas konferencji osób, występuje w podwójnej roli, z jednej strony jako ci, którzy współpracują z Państwową Inspekcją Pracy a z drugiej – jako pracodawcy, którzy są przez PIP kontrolowani.

5

Nawiązując do roli Państwowej Inspekcji Pracy w systemie ochrony pracy oraz zadań realizowanych w województwie pomorskim, Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, w swoim wystąpieniu wskazała na wieloletnią  dobrą współpracę OIP Gdańsk z organami administracji zespolonej, przedstawicielami samorządów lokalnych oraz partnerami społecznymi, przytaczając przykłady konkretnych i wymiernych efektów wspólnie podejmowanych działań.
W drugiej części konferencji głos zabrali przedstawiciele: pomorskiego urzędu wojewódzkiego, administracji samorządowej i administracji zespolonej, którzy w swoich wystąpieniach podzielili się, często własnymi, doświadczeniami w zakresie działań na rzecz ochrony pracy, w tym współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku.
Marcjusz Kwidziński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wskazał przede wszystkim na problemy związane z lawinowym wzrostem w naszym województwie liczby zatrudnianych cudzoziemców.

O efektach wspólnie podejmowanych działań przez OIP Gdańsk oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, mających na celu sprawowanie nadzoru nad legalnością zatrudnienia, uczestnikom konferencji mówiła Joanna Witkowska, dyrektor Urzędu, podkreślając iż współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku jest od lat wzorcowa.

6

W podobnym tonie wypowiedział się Seweryn Jereczek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, wskazując iż z poziomu powiatu Państwowa Inspekcja Pracy jest dla PUP-ów bardzo ważnym partnerem.
Ciekawy przykład takiej dobrej współpracy z OIP Gdańsk,  przytoczył Zbigniew Jażdżewski, inspektor kontroli ZUS. W ramach podjętej współpracy pomiędzy Oddziałem ZUS w Gdańsku a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku, w zakresie przepływu informacji oraz udostępnienia wyników kontroli jednego z przedsiębiorców, stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie zatrudniania oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych ponad 1300 cudzoziemców. Ustalono, że płatnik składek od uzyskanego przychodu cudzoziemców nie deklarował i nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w kwocie blisko 5 mln zł.

7

Interesującym głosem w temacie współpracy z Państwową Inspekcją Pracy były wystąpienia: Macieja Chaberskiego, zastępcy burmistrza Kępic i  Piotra Zabrockiego, burmistrza Czarnego, którzy podzielili się swoimi własnymi doświadczeniami, zarówno jako przedstawiciele samorządu, jak i pracodawcy.

8

Konferencję, w której uczestniczyło ponad 170 osób, poprowadził przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy Jerzy Barzowski czytamy na stronie internetowej https://gdansk.pip.gov.pl/pl/aktualnosci/95635,konferencja-dotyczaca-obchodow-jubileuszu-panstwowej-inspekcji-pracy.html.

9

Tekst i zdjęcia: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *