Ponad 622 miliony złotych dla pomorskich gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w dwóch turach. Najwięcej dostał Gdańsk: ponad 81,5 mln złotych. Teraz rozpatrywane będą wnioski złożone w trzecim etapie. Gminy, w których istniały PGR-y, mogą dodatkowo składać wnioski o wsparcie – poinformowano podczas konferencji prasowej u wojewody pomorskiego

Fot. Kazimierz Netka.

Hojność rządu dla pomorskich gmin może budzić zdziwienie. Najwięcej dostały te samorządy, których reprezentanci wypowiadają się o władzy państwowej bardzo nieprzychylnie.

Od kilkuset tysięcy do ponad 81 mln złotych – po tyle pieniędzy rząd przyznał gminom w województwie pomorskim, w dwóch rundach, w ramach rekompensat szkód wyrządzonych przez pandemię. To bezzwrotną pomoc, z zasobów Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL). O szczegółach dotyczących dysponowania RFIL poinformowali na początku 2021 roku, czyli 4 stycznia, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Marcin Horała – wiceminister infrastruktury i Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Fot. Kazimierz Netka

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów – wynika z informacji, przekazanych podczas konferencji prasowej. O szczegółach dowiadujemy się też z informacji, przekazanej nam przez Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego. Oto treść komunikatu:

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Następne etapy konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju. FIL w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

W sumie, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci samorządom 12 mld złotych:

•   6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
•   6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu), w tym:
– 4,35 mld (nabór do 30.09.2020, rozstrzygnięty 8.12.2020)
– 1,65 mld (termin złożenia wniosków upłynął 28.12.2020)

Dodatkowo, rząd wyodrębnił 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y.

Fot. Kazimierz Netka

Samorządy województwa pomorskiego otrzymały dotychczas 622 466 634, 27 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
– 385 400 719,00 zł w I turze (wpłynęło 139 wniosków; 139 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dofinansowania)
– 237 065 915,27 zł w II turze (wpłynęło 485 wniosków , dofinansowanie otrzymało 87 j.s.t., w sumie na 140 zadań)

Samorządy województwa pomorskiego, które otrzymały dotychczas z FIL  powyżej 5 mln zł (suma dwóch naborów):

1.    Gdańsk – 81 524 827,00 zł
2.    Gdynia – 38 606 658,00 zł
3.    Chojnice (gmina miejska) – 19 783 440,00 zł
4.    Kościerzyna (gmina miejska) – 17 082 240,00 zł
5.    Samorząd Województwa Pomorskiego – 17 000 000,00 zł
6.    Starogard Gdański (gmina miejska) – 13 880 918,00 zł
7.     Powiat słupski – 13 563 518,00 zł
8.    Tczew (gmina miejska) – 12 194 395,00 zł
9.     Powiat wejherowski – 11 302 868,00 zł
10.    Ustka (gmina miejska) – 10 027 856,00 zł
11    Rumia (gmina miejska) – 9 714 844,00 zł
12.    Słupsk – 9 479 483,00 zł
13.     Powiat lęborski – 9 215 575,33 zł
14.    Żukowo (gmina miejsko-wiejska) – 8 760 579,00 zł
15.    Człuchów (gmina miejska) – 8 575 734,00 zł
16.     Powiat gdański – 8 553 498,00 zł
17.    Bytów (gmina miejsko-wiejska) – 8 158 300,00 zł
18.     Powiat kościerski – 7 822 393,00 zł
19.    Starogard Gdański (gmina wiejska) – 7 168 894,00 zł
20.    Puck (gmina wiejska) – 7 048 046,00 zł
21.    Władysławowo (gmina miejsko-wiejska) – 6 842 513,00 zł
22.    Kościerzyna (gmina wiejska) – 6 734 882,00 zł
23.    Sopot – 6 728 290,00 zł
24.    Główczyce (gmina wiejska) – 6 283 017,00 zł
25.    Szemud (gmina wiejska)  – 6 275 426,00 zł
26.    Kosakowo (gmina wiejska) –  6 124 021,00 zł
27.    Wejherowo (gmina miejska) – 6 053 712,00 zł
28.     Powiat starogardzki – 5 942 190,00 zł
29.    Przechlewo (gmina wiejska) – 5 631 850,00 zł
30.    Sierakowice (gmina wiejska) – 5 515 546,00 zł
31.    Kępice (gmina miejsko-wiejska) – 5 333 506,87 zł
32.    Kartuzy (gmina miejsko-wiejska) – 5 056 596,00 zł
33.    Ustka (gmina wiejska) – 5 038 248,00 zł

9 grudnia 2020 roku Premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny nabór wniosków. Samorządy mogły je składać do 28 grudnia 2020 r. Pula na wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach bieżącego naboru wynosi 1 651 389 319,42 zł w skali kraju.

Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć  maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczane są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Fot. Kazimierz Netka

Do Wojewody Pomorskiego wpłynęły w sumie 343 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1 245 396 226,33 zł.

Zgodnie z §6 ust 2a Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020, Wojewoda dokonuje oceny wniosków i przekazuje  Prezesowi Rady Ministrów rekomendowane wnioski w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do poniedziałku 4 stycznia 2021). Termin ten ma charakter instrukcyjny, niemniej jednak, wnioski powinny zostać przekazane niezwłocznie.

Wojewoda dokonując oceny złożonych wniosków, bierze pod uwagę kryteria zawarte §10 uchwały:
1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
2) kompleksowość planowanych inwestycji;
3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Rekomendowane przez wojewodę wnioski podlegać będą ocenie Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Na podstawie tych rekomendacji, Prezes Rady Ministrów złoży dyspozycję wypłaty środków finansów.

250 mln zł z FIL dla gmin, w których działały PGR-y. 4 stycznia 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków

Rozpoczął się  nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Nabór potrwa do 12 lutego 2021 r. Do gmin trafią środki finansowe w wysokości 250 milionów zł.

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.

Łącznie w skali całego kraju aż 250 mln zł.

W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek wieloletnich zaniedbań tych obszarów, ale także odczuwalnego dla mieszkańców –  będącego skutkiem epidemii Covid-19 – spadku produktu krajowego brutto, doświadczyło zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r., przekazanie tych środków będzie realnym wsparciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. A co za tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?
Na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty.
Fot. Kazimierz Netka

Dodatkowo, ze środków można będzie sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Kto może skorzystać ze środków?
Gminy, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Jak ubiegać się o wsparcie?
1.    Wypełnione wnioski (max. 3 wnioski na 3 inwestycje) należy przekazać do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2.    Oddział terenowy KOWR opiniuje wniosek, w szczególności pod kątem potwierdzenia zlokalizowania danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Odsyła wniosek wraz z opinią do wnioskującej gminy.
3.    Gmina składa zaopiniowany przez OT KOWR wniosek do wojewody przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wojewoda ocenia wnioski gmin na podstawie kryteriów określonych w § 10 uchwale nr 102 RM z dnia 23 lipca 2020 r.
4.    Wnioski rekomendowane przez wojewodę są ponownie oceniane, na podstawie tożsamych kryteriów, przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów.
5.    Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji ww. Komisji, składa dyspozycję wypłaty środków.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – https://www.gdansk.uw.gov.pl/5069-250-mln-zl-dla-gmin-w-ktorych-dzialaly-pgr-y-nabor-wnioskow

oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich

– napisano na stronie internetowej https://www.gdansk.uw.gov.pl/5073-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-konferencja .

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *