Ponad pół miliarda złotych z NFOŚiGW dla państwowych placówek szkolnictwa artystycznego; również w Pomorskiem – na termomodernizację. Muzycy i plastycy kształcić się będą w obiektach cieplejszych oraz przyjaźniejszych naturze.

Na zdjęciu: Podpisanie aneksu do umowy. Od lewej: dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW i prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fot. Danuta Matloch – MKiDN.

Przytulniejsze i zdrowsze będą warunki edukacji twórców kultury.

Modernizacja 139 szkół artystycznych za pół miliarda złotych. NFOŚiGW daje w tym unijne 409 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) pozyskało ponad 500 mln zł na modernizację energetyczną publicznych szkół artystycznych. Środki zostaną przeznaczone na prace przy 187 budynkach w całej Polsce, głównie w małych i średnich miejscowościach. To efekt podpisania dwóch umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dysponującym pieniędzmi z funduszy unijnych. Pierwszą umowę zawarto w grudniu 2016 roku, a dotyczyła ona wsparcia termomodernizacji 114 szkół. Teraz, około pół roku później, MKiDN otrzymało – na podstawie aneksu do umowy – z NFOŚ i GW dodatkową kwotę, a w efekcie działania termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 139 szkołach artystycznych.

Załącznik__Spis placówek – szkół artystycznych w projekcie dofinansowanym z POIiŚ
Na zdjęciu: Szkoła Muzyczna przy ul. Gnilnej w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Dotacja, którą NFOŚiGW przekazuje Ministerstwu Kultury, to wsparcie unijne. Pochodzi ono z zasobów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Fot. Kazimierz Netka

Na podstawie dotychczasowej umowy – zawartej w grudniu 2016 r. – między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” planowano zmodernizować 156 budynków. Potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się jednak dużo większe i dlatego zwiększono zakres przedsięwzięcia – informują Sławomir Kmiecik Rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Wydziału Komunikacji Społecznej NFOŚiGW, przytaczając też wypowiedzi uczestników uroczystości aneksu do umowy.

Fot. Danuta Matloch – MKiDN

Dzisiaj, 12 maja 2017 roku, aneks do umowy w tej sprawie – w obecności prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska – podpisali: prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.
Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że termomodernizacja szkół artystycznych, to zysk zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla kultury narodowej oraz oświaty. Natomiast Minister Środowiska Jan Szyszko zauważył, że to wyjątkowe przedsięwzięcie wpisuje się w główne cele polityki klimatycznej, gdyż termomodernizacja to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Z kolei Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda dodał, że projekt ten jest integralną częścią polityki ekologicznej MŚ i posiada ogromny walor gospodarczy, ponieważ powoduje duże oszczędności energetyczne i finansowe, a prowadzone w jego ramach działania są źródłem wpływów podatkowych do budżetu, a co więcej – inicjatywa ta dotyczy terenów niezurbanizowanych, wiejskich, które wymagają szczególnej troski państwa.
Fot. Kazimierz Netka

Podpisywana umowa dotycząca modernizacji energetycznej jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Ostatecznie przedsięwzięcie MKiDN obejmie 139 szkół z terenu całej Polski, czyli o 25 placówek więcej niż pierwotnie zakładała to umowa (w sumie 187 zamiast 156 budynków). Są to szkoły muzyczne i plastyczne działające we wszystkich województwach. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy.
Źródło ilustracji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W wyniku rozszerzenia zakresu finansowego zwiększą się wskaźniki efektywności energetycznej w projekcie, w tym wskaźniki wiodące dla poddziałania 1.3.1 POIiŚ – zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 24% oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18%. Aneks podtrzymuje ustalenia dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60%.
Fot. Kazimierz Netka

Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 mln zł ze środków unijnego Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.
Realizacja rzeczowa zakrojonych na szeroką skalę prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz zainstalowaniu nowych kotłów i pomp ciepła. Niektóre z obiektów, w których będzie przeprowadzana termomodernizacja, mają charakter zabytkowy – informuje Zespół Komunikacji Medialnej Ministerstwa Środowiska, przytaczając też wypowiedź szefa resortu:
Fot. Danuta Matloch – MKiDN

– Unijna dotacja w wysokości ponad 409 mln zł, którą otrzyma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwoli na modernizację energetyczną 139 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce. Dzięki temu znacząco zmniejszy się zużycie energii cieplnej i elektrycznej w tych placówkach. Termomodernizacja przełoży się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także na oszczędności finansowe. Zysk jest zatem podwójny – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.
Fot. Danuta Matloch – MKiDN

Rekordowa dotacja na modernizację energetyczną szkół artystycznych nie jest jedynym działaniem NFOŚiGW na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach innych projektów wsparcie otrzymało także m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich” (całkowity koszt projektu – 1,2 mln zł; dofinansowanie z UE – 606 tys. zł), czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma inicjatywę „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (całkowity koszt projektu – 41 mln zł, dofinansowanie z UE – 31 mln zł).
Dotychczas w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej NFOŚiGW podpisał już 165 umów o całkowitej wartości projektów – ok. 1,4 mld zł, przy czym unijne dofinansowanie tych przedsięwzięć w sumie wyniosło prawie 1 mld zł – informuje centrala NFOŚiGW.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *