Powstaje nowa strategia UE na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie. Ma zagwarantować dzieciom korzystanie z tych samych praw w internecie i poza nim, bez względu na ich pochodzenie geograficzne, ekonomiczne i osobiste. Wizja cyfrowej dekady oparta o trzy kluczowe filary

Źródło ilustracji: Komisja Europejska.

Do 2023 roku ma być ustanowiony jeden numer telefonu „116 111″, służący ratowaniu ofiar cyberprzemocy

Komisja przyjęła 11 maja 2022 roku nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci w celu poprawy usług cyfrowych dostosowanych do wieku oraz zapewnienia, by każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie. O szczegółach dowiadujemy się z komunikatu, który przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce:

W ciągu ostatnich dziesięciu lat technologie cyfrowe i sposób korzystania z nich przez dzieci radykalnie się zmieniły. Większość dzieci korzysta ze swoich smartfonów codziennie i prawie dwa razy częściej niż dziesięć lat temu. Dzieci korzystają z nich również od znacznie młodszego wieku (zob. badanie EU Kids online 2020). Nowoczesne urządzenia przynoszą możliwości i korzyści, umożliwiając dzieciom interakcję z innymi, uczenie się w internecie i rozrywkę. Korzyści te nie są jednak pozbawione zagrożeń, takich jak narażenie na dezinformację, cyberprzemoc (zob. badanie JRC) lub szkodliwe i nielegalne treści, przed którymi należy dzieci chronić.

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci ma na celu zapewnienie dostępnych, dostosowanych do wieku, zapewniających informacje treści i usług internetowych, z uwzględnieniem dobra dziecka.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała:

– Każde dziecko w Europie zasługuje na bezpieczeństwo i upodmiotowienie w środowisku cyfrowym. Dzięki nowej strategii chcemy wspierać dostęp do urządzeń cyfrowych i umiejętności dla dzieci, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwalczać cyberprzemoc oraz chronić wszystkie dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami w internecie. Jest to zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami cyfrowymi.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała:

– Nowa strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zagwarantuje dzieciom korzystanie z tych samych praw w internecie i poza nim, bez względu na ich pochodzenie geograficzne, ekonomiczne i osobiste. Wszystkie dzieci muszą być chronione, upodmiotowione i szanowane. Dzięki tej strategii ustanawiamy również wysokie standardy bezpieczeństwa i promujemy upodmiotowienie dzieci i ich aktywne uczestnictwo w cyfrowej dekadzie na całym świecie.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: Cyfrowa dekada Europy oferuje dzieciom ogromne możliwości, ale technologia może również stwarzać zagrożenia. Dzięki nowej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci zapewniamy dzieciom kompetencje i narzędzia umożliwiające bezpieczne i bezpieczne poruszanie się w świecie cyfrowym. Wzywamy sektor internetowy, by uczestniczył w tworzeniu bezpiecznego, dostosowanego do wieku środowiska cyfrowego dla dzieci zgodnie z przepisami UE.

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci jest cyfrowym elementem przyjętej przez Komisję kompleksowej strategii UE na rzecz praw dziecka i odzwierciedla cyfrową zasadę, zgodnie z którą „dzieci i młodzież powinny być chronione i upodmiotowione w internecie”. Została ona przyjęta 11maja 2022 roku wraz z wnioskiem dotyczącym nowego prawodawstwa UE w celu ochrony dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Ponadto strategia ta jest następstwem zawartego niedawno przełomowego wstępnego porozumienia politycznego w sprawie aktu o usługach cyfrowych, które zawiera nowe gwarancje ochrony nieletnich i zakazuje platformom internetowym wyświetlania ukierunkowanych reklam opartych na profilowaniu nieletnich.

Kwestie te zostały również wyeksponowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas której europejski panel obywatelski zajmujący się wartościami i prawami wezwał do zwiększenia ochrony nieletnich w internecie. Wezwanie to zostało zatwierdzone na sesji plenarnej Konferencji i włączone do wniosku zawartego w sprawozdaniu końcowym konferencji, które zostało przedstawione przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Zasady i filary strategii

W nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci przedstawiono wizję cyfrowej dekady dla dzieci i młodzieży w oparciu o trzy kluczowe filary:

  1. Bezpieczne doświadczenia cyfrowe w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami, zachowaniami i zagrożeniami w internecie oraz w celu poprawy ich dobrostanu dzięki bezpiecznemu, dostosowanemu do wieku środowisku cyfrowemu.

Aby świat cyfrowy stał się bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, Komisja będzie wspierać opracowanie unijnego kodeksu projektowania dostosowanego do wieku i do 2024 r. wystosuje zlecenie europejskiej normy weryfikacji wieku online. Zbada również, w jaki sposób wykorzystać planowany europejski portfel tożsamości cyfrowej do weryfikacji wieku, wspierać szybkie zgłaszanie nielegalnych i szkodliwych treści oraz ustanowić do 2023 r. jeden numer telefonu „116 111″, aby zapewnić pomoc ofiarom cyberprzemocy.

2. Upodmiotowienie cyfrowe, tak aby dzieci nabywały umiejętności i kompetencje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów i wyrażania opinii w środowisku internetowym w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

W celu wzmocnienia pozycji dzieci w środowisku cyfrowym Komisja zorganizuje kampanie na rzecz umiejętności korzystania z mediów skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców za pośrednictwem sieci centrów bezpieczniejszego internetu, która stanowi trzon strategii. Zapewni również moduły dydaktyczne dla nauczycieli za pośrednictwem portalu betterinternetforkids.eu. Sieć centrów bezpieczniejszego internetu, działająca w państwach członkowskich na poziomie krajowym i lokalnym, wzmocni również dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji i pomoże zniwelować przepaść cyfrową.

3. Aktywne uczestnictwo, szanowanie dzieci poprzez umożliwienie im wypowiadania się na temat środowiska cyfrowego, poprzez większą liczbę działań kierowanych przez dzieci w celu wspierania innowacyjnych i kreatywnych bezpiecznych doświadczeń cyfrowych.

Aby zwiększyć udział dzieci w środowisku cyfrowym, Komisja będzie na przykład wspierać nauczanie dzieci przez bardziej doświadczone dzieci na temat możliwości i zagrożeń stwarzanych przez internet, a także będzie organizować co dwa lata kierowaną przez dzieci ocenę strategii.

Aby wdrożyć te kluczowe filary, Komisja zachęca państwa członkowskie i sektor do zaangażowania się i wspierania powiązanych działań.

Kontekst

Ogłoszona 11 maja 2022 roku strategia opiera się na europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci przyjętej w 2012 r. Strategia ta miała wpływ na politykę krajową w całej UE i została uznana na arenie międzynarodowej: na przykład doroczny Dzień Bezpieczniejszego Internetu jest obchodzony na całym świecie. Działania mające na celu zwalczanie fałszywych informacji, cyberprzemocy i narażenia na szkodliwe i nielegalne treści docierają co roku do tysięcy szkół i milionów dzieci, rodziców i nauczycieli.

W marcu 2021 r. Komisja przyjęła pierwszą w historii kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, w której wezwała do aktualizacji strategii z 2012 r. na rzecz lepszego internetu dla dzieci.

Ponad 750 dzieci i młodzieży podzieliło się swoimi przemyśleniami i poglądami na temat bezpieczeństwa, treści i umiejętności w internecie podczas około 70 sesji konsultacyjnych zorganizowanych w całej Europie wiosną 2021 r. przez centra bezpieczniejszego internetu. Zorganizowano również ankiety i innego rodzaju konsultacje z rodzicami, nauczycielami, badaczami, ekspertami krajowymi w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz partnerami branżowymi.

Wyniki, które wykorzystano w europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci, pokazują, że dzieci i młodzież często dobrze rozumieją zagrożenia w internecie, takie jak szkodliwe treści, cyberprzemoc lub dezinformacja oraz możliwości płynące z internetu. Pragną również, aby ich głos został wysłuchany w sprawach, które ich dotyczą. Jednak wiele dzieci i młodych ludzi w Europie, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji, nadal nie uczestniczy w pełni w świecie cyfrowym. Czynniki leżące u podstaw tego wykluczenia obejmują ubóstwo, brak łączności, brak odpowiednich urządzeń oraz brak umiejętności cyfrowych lub zaufania do nich.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi: Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci

Zestawienie informacji: Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci

Kompendium odpowiednich przepisów

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci z maja 2012 r.

Infografika

Plakat

Strategia na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie” Pobierz (54.742 kB – PDF) – zachęca Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.