Poznaj siłę funduszy europejskich.  Ponad dziewięćset młodych osób w województwie pomorskim otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo – edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji „Bliżej funduszy europejskich” w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Bliżej funduszy europejskich. Polacy coraz chętniej i sprawniej sięgają po wspólnotowe pieniądze.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co można zmienić, mając do dyspozycji unijne pieniądze? Często nie zauważamy tego. Wtedy, gdy na przykład budujemy kanalizację. Raczej narzekamy, bo są rozkopywane ulice, a potem tego, co zrobiono, nie widać, gdyż rurociągi są zasypywane i pozostają pod powierzchnia gruntu. Efekty oczywiście są, bo jest czyściej w jeziorach, rzekach. Jednak, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tych zmian; wydaje się nam, że natura sama sobie z brudami poradziła. Nie zawsze wiemy, dlaczego zmniejszyło się bezrobocie. Zmiany na lepsze zachodzą między innymi w wyniku realizacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, zwanego w skrócie POWER, a wykorzystującego zasoby finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego.

Angielski wyraz POWER, to po polsku: siła, moc, potęga. Można powiedzieć, że demonstrowanie tego, co w Polsce zrobiono dzięki POWER – czyli Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja, Rozwój jest pokazem „siły” pieniędzy, które otrzymujemy dzięki przynależności do Unii Europejskiej. Obecnie w całym kraju odbywają się spotkania zatytułowane „Bliżej Funduszy Europejskich”, podczas których przedstawiane są przykładowe projekty zrealizowane dzięki POWER. Uczestniczyliśmy w takiej konferencji, w Pomorskiem, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Sprawne, efektywne wykorzystywanie unijnych funduszy jest ważne nie tylko dla Polski, w tym dla Pomorza. Ma olbrzymie znaczenie dla całej europejskiej Wspólnoty. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, przeżywają kryzys depopulacji, czyli demograficzny, a także migracyjny – spoza UE i w jej ramach – mówił Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski. Są też kłopoty związane z wykluczeniem społecznym wielu obywateli UE, a w Pomorskiem to zjawisko ma największe natężenie na zachodnich i wschodnich kresach województwa – podkreślił wicewojewoda, mówiąc, że tereny te zostały trochę zapomniane. Dodał, że spotkanie „Bliżej Funduszy Europejskich”, przyczyni się do należytego wykorzystania unijnego wsparcia, a sprzyjać temu będzie także ustawa wdrożeniowa, upraszczająca procedury, ułatwiająca staranie się o dofinansowanie.

Kluczowymi obszarami wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów realizowanych przez firmy jest otwarcie na rzecz włączenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, a także wsparcie na rzecz szeroko rozumianej ekonomii społecznej, na rzecz wszelkich grup osób defaworyzowanych z uwagi na przykład na niepełnosprawność – mówiła Monika Zielińska-Choina – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego, na konferencji są obecni współuczestnicy realizacji projektów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a więc na przykład Ochotniczych Hufców Pracy, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

W skali kraju wspólnie wsparto w tej perspektywie finansowej ponad 15 000 osób młodych w wieku 15 – 29 lat. W tym ponad 1300 z niepełnosprawnościami, a także prawie 2 000 przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3. Wspartych zostało też 35 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy wsparło prawie 16 000 młodych ludzi. W Pomorskiem pomoc taką otrzymało 1 000 osób, z tego 70 procent uzyskało kwalifikacje zawodowe, a 20 procent podjęło pracę.

Służba Więzienna w skali kraju wsparła ponad 14 000 więźniów w obszarze budowania kadr dla rynku pracy, w tym w Pomorskiem ponad 730 więźniów uzyskało takie wsparcie.

W projektach realizowanych w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 942 osoby młode (w tym 81 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo – edukacyjnej. W tym 725 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy; 171 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej; 75 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

 

Fot. Kazimierz Netka

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. pomorskim 732 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 485 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 50 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie pomorskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło 21 podmiotom ekonomii społecznej pożyczek na kwotę 3,1 mln zł – napisano na stronie internetowej https://www.mpips.gov.pl .

Spotkanie „Bliżej Funduszy Europejskich”, które zorganizowano w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, było siódmym takim w skali kraju. Podobne konferencje będą organizowane również w pozostałych województwach, do końca 2018 roku – mówiła Monika Zielińska-Choina – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O szczegółach poinformowali reprezentanci współrealizatorów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne, dotyczące wybranych obszarów, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój: wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”; wsparcie osób niepełnosprawnych; wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomoc finansowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest bardzo ważna dla działalności penitencjarnej. Jak powiedział płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej (OISW) w Gdańsku, w obiektach tego OISW przebywa około 4,5 tysiąca osadzonych. Coraz więcej więźniów jest zatrudnianych; obecnie – około 50 procent osadzonych, z tego 1100 – odpłatnie. Budowane są specjalne hale, w których pracują więźniowie.

Podobnie z zatrudnieniem jest w całym kraju; około połowa osadzonych ma pracę – potwierdza mjr Małgorzata Sarnowska – rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach w tym zakresie mówili Ewa Warda-Drozd i Włodzimierz Kurzawiński – inspektorzy ds. POWER w OISW Gdańsk.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ma olbrzymie znaczenie również dla Ochotniczych Hufców Pracy. Mówił o tym Bogdan Wiszowaty – komendant wojewódzki Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Szczegóły przedstawili Adam Matuszewski – zastępca wojewódzkiego komendanta OHP oraz Anna Otto – p.o. kierownika Zespołu Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i Marta Rychel – specjalista ds. programów europejskich w tej Komendzie.

 

Fot. Kazimierz Netka

W sesji poświęconej projektom konkursowym w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego wystąpili: Aneta Zaraś – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, Dorota Goitowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach, realizującego projekt w ramach działania 2.5 POWER, Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, realizującego projekt w ramach Działania 2.8 POWER.

 

Fot. Kazimierz Netka

W sesji poświęconej ekonomii społecznej prelekcje wygłosili: Filip Kołodziejski z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, Zbigniew Popielicki z Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, Maja Kurant z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku, Aleksandra Kociałkowska – prezes spółki „Aleksandra”, prezes Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków.

Na zakończenie wystąpił Michał Pelczarski – zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, mówiąc o założeniach wsparcia z POWER na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przedstawił m.in. elementy POWER w Programie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021.

 

Fot. Kazimierz Netka

Reprezentanci Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiadomości na ten temat opracowano w formie broszury i przekazano uczestnikom konferencji. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 6 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursu na projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży oraz konkursu dotyczącego opracowania narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 9 konkursów na łączną kwotę około 88 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *