Regionalna płaca minimalna zostanie wprowadzona w Polsce? Propozycję  taką przedstawiono w Gdańsku, podczas spotkania z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, przy udziale Pracodawców Pomorza i Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Fot. Kazimierz Netka

Droga ku lepszym warunkom działalności gospodarczej. „Dziewiątka”, która ma uzupełnić „Konstytucję dla biznesu”

Dążenie do ulepszenia zasad, reguł prowadzenia działalności gospodarczej

Fot. Kazimierz Netka

Chcesz prowadzić działalność na własny rachunek? Nie wystarczy mieć wysokie kwalifikacje w jakiejś dyscyplinie produkcji czy usług. Do tego trzeba być biegłym w prawie, bo inaczej popełnisz za wiele błędów i zostaniesz ukarany. W takiej sytuacji są polscy właściciele firm. Najgorzej mają najmniejsi. Pomocą służy im rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

W Gdańsku odbyło się spotkanie z Adamem Abramowiczem – pierwszym polskim rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców (RMŚP). Zaproszenie udziału w tym wydarzeniu wysłało m.in. stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza. Oto jego treść:

Fot. Kazimierz Netka

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez Przedsiębiorców, a dotyczące wprowadzenia ułatwień w funkcjonowaniu całego naszego środowiska w Polsce,  w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i „Pracodawców Pomorza”, (jako współinicjatora spotkania) oraz  we współpracy z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, o godzinie 11:00 w sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego. Spotkanie poprowadzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie najważniejszych postulatów systemowych, które zostały wybrane z propozycji organizacji  należących do Rady Przedsiębiorców przy RMŚP. Po uzgodnieniu z całym środowiskiem zostaną przedstawione Rządowi oraz wszystkim ugrupowaniom politycznym do pilnej realizacji.

Fot. Kazimierz Netka

Ułatwienia dla przedsiębiorców miało wprowadzić nowe prawo. Powstała Konstytucja dla biznesu, która powinna zapewniać przedsiębiorcom różne gwarancje, wynikające z zasad ogólnych. I tymże zasadom w znacznej części poświęcono spotkanie z panem rzecznikiem, Adamem Abramowiczem w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Gościa powitała dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pani dyrektor powiedziała, że Departament zajmuje się m.in. koordynowaniem prac związanych z innowacyjnością, energetyką, a wspieranie małych i średnich przedsiębiorców można powiedzieć jest kręgosłupem w działalności Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Departament sprawuje też nadzór nad spółkami samorządu województwa .

– Nie przedłużając, chciałbym powitać serdecznie pana ministra Adama Abramowicza – powiedziała dyrektor Karolina Lipińska. Jest to dla nas bardzo miłe spotkanie. Witamy i zapraszamy.

Fot. Kazimierz Netka

Adam Abramowicz, dziękując za miłe słowa i zaproszenie, powiedział, że jest pierwszy raz w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Dodał, że jest pierwszym w historii rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Wyjaśnił, że jest w randze ministra, ale nie jest ministrem rządu, bo to jest druga strona barykady. Stara się, żeby nie było tej barykady, żeby była współpraca. Funkcja rzecznika jest określana jako instytucja zupełnie niezależna od rządu, partii politycznych. Adam Abramowicz był trzy kadencje posłem. Na rzecznika przedsiębiorców został wybrany na 6-letnią kadencję i to jest jedyna kadencja, w której może pełnić swoją funkcję; na drugą już nie może być powołany bo tak reguluje to ustawa.

Mówiąc o konstytucji dla biznesu, pan rzecznik powiedział, że jest to szereg ustaw ale generalnie chodzi o kilka podstawowych zasad, które gdyby były w Polsce przestrzegane, mielibyśmy zupełnie inną sytuację jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej.

Fot. Kazimierz Netka

Oto owe zasady, według informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/konstytucja-biznesu

1. Zasada wolności działalności gospodarczej i zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Organy administracji nie mogą nakładać na Ciebie nakazów, zakazów ani sankcji, jeżeli konkretny przepis nie daje do tego wyraźnej podstawy. Nie można domniemywać obowiązków przedsiębiorców ani innych ograniczeń wolności działalności gospodarczej.

2. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Administracja nie może zakładać, że przedsiębiorca działa nieuczciwe lub niezgodnie z prawem. Jeśli organ chce obciążyć Cię obowiązkiem albo ograniczyć Twoją swobodę, musi mieć do tego podstawę prawną i przedstawić niepodważalne dowody.

3. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Organ administracji nie może obciążyć Cię obowiązkiem ani ograniczyć Twoich uprawnień na podstawie faktów, co do których nie zebrał wystarczająco silnych dowodów.

4. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów. Przedsiębiorcy nie mogą ponosić negatywnych skutków niejasnych przepisów. W razie poważnych wątpliwości co do interpretacji przepisów, organ nie może wybrać wykładni, która pozwoli obciążyć Cię obowiązkiem albo odebrać Ci uprawnienie.

5. Zasada proporcjonalności. Każda sprawa powinna być załatwiona przy korzystaniu ze środków najmniej uciążliwych dla przedsiębiorców. Organ nie może np. żądać od Ciebie wyjaśnień i dowodów, które nie są niezbędne do załatwienia sprawy.

6. Zasady bezstronności i równego traktowania. Niedopuszczalna jest dyskryminacja przedsiębiorców z jakiejkolwiek przyczyny. Organy administracji nie mogą też kierować się jakimikolwiek pozaprawnymi względami przy załatwianiu spraw przedsiębiorców.

7. Zasada pewności prawa. Działanie organu musi być przewidywalne. Zakazane jest odstępowanie od utrwalonej praktyki załatwiania danego rodzaju spraw bez ważnej przyczyny.

8. Zasada informowania. Masz prawo uzyskać we właściwym urzędzie wszystkie informacje istotne dla Twojej działalności gospodarczej.

9. Zasada szybkości działania. Sprawy przedsiębiorców muszą być załatwiane szybko i sprawnie.
Bezczynność lub przewlekłość działania organu może spowodować nawet ukaranie organu grzywną.

10. Zasada współdziałania organów. Administracja musi współpracować w celu sprawnego załatwienia sprawy przedsiębiorcy – np. wymieniać się informacjami.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/konstytucja-biznesu

Fot. Kazimierz Netka

Mimo istnienia tych zasad, przedsiębiorcom wiele przeszkadza w rozwijaniu biznesu, co jest niekorzystne nie tylko dla nich, ale również dla gospodarki, rynku pracy. O tym co trzeba zmienić, mówiono w Gdańsku właśnie podczas spotkania m.in. przedsiębiorców, ich organizacji, stowarzyszeń z Adamem Abramowiczem – rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców.

Fot. Kazimierz Netka

Omówiono 9 propozycji zmian, tworzących tzw. „dziewiątkę”. Przedstawił je rzecznik Adam Abramowicz, a szczegóły przekazała nam także radca prawny Agnieszka Majewska – dyrektor Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku. Jak już wspomnieliśmy wyżej, chodzi o najważniejsze postulaty systemowe, które zostały wybrane z propozycji organizacji  należących do Rady Przedsiębiorców przy RMŚP.

Fot. Kazimierz Netka

Propozycje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców systemowych zmian dla przedsiębiorców

Kto to jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Oto informacja zawarta na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/rozwoj/konstytucja-biznesu :

Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu; działa na rzecz ochrony praw przedsiębiorców. Podejmuje działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. W zakresie jego kompetencji są interwencje w indywidualnych sprawach, np. przez przystąpienie do postępowania administracyjnego, w tym podatkowego, albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Fot. Kazimierz Netka

Rzecznik MŚP również opiniuje akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, stojąc na straży reguł tworzenia prawa gospodarczego, zawartych w Prawie przedsiębiorców. Może też wnioskować o dokonanie przeglądu i oceny aktów prawnych pod kątem ewentualnej zmiany przepisów.

Do kompetencji Rzecznika MŚP należy ponadto:

  • występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

  • wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji

  • występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów

  • wnioskowanie o wszczęcie postępowań przygotowawczych, wyjaśniających czy dyscyplinarnych wobec osób, które naruszyły prawa przedsiębiorców

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi

  • zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie innych działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika MŚP z powodzeniem funkcjonuje w krajach stwarzających przyjazne warunki prowadzenia biznesu: w USA, Australii czy Korei Południowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/konstytucja-biznesu

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.