Silniejszy wojewoda pomorski oraz inni wojewodowie. Znika Ministerstwo Skarbu Państwa.

Fot. Kazimierz Netka.

Od nowego roku są istotne zmiany w administracji państwowej. Ma to olbrzymie znaczenie dla gospodarowania majątkiem narodowym.

Wzmocniono kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej.

28 grudnia 2016r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Ustawę przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym – poinformowała 31 grudnia Magdalena Dąbrowska – naczelnik Wydziału Prasowego Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Pani naczelnik, w swej informacji dla mediów, przytacza też wypowiedź szefa resortu:
– Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa stanowi realizację zapowiedzi przedwyborczych – mówi minister Henryk Kowalczyk – członek Rady Ministrów, zastępujący ministra skarbu państwa. – Zapowiedź ta została również potwierdzona w Uchwale nr 90/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa, podjętej przez Radę Ministrów na wniosek ministra skarbu państwa.
Źródło ilustracji: http://www.msp.gov.pl/

Zasady zarządzania mieniem państwowym, w związku z planowaną likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, regulują ustawy, uchwalone przez Sejm 16 grudnia 2016r. Obie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., uchylając w ten sposób ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Oto najważniejsze założenia dotyczące ustawy o zarządzeniu mieniem państwowym:
– uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów;
– Prezes Rady Ministrów będzie pełnił rolę koordynatora polityki właścicielskiej;
– utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
– Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Po trzech członków Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa mają powoływać i odwoływać: Prezes Rady Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki i minister właściwy ds. energii;
– podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa;
– precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego;
– zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych;
– wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi prezesa Rady Ministrów.
Ustawa o zarządzeniu mieniem państwowym jest wyrazem realizacji Uchwały nr 90/2016 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa (podjętej przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa), która upoważniła Ministra Skarbu Państwa do opracowania projektu oraz podjęcia i przeprowadzenia prac nad reformą zarządzania mieniem Skarbu Państwa i ochrony interesów Skarbu Państwa.

Oto najważniejsze założenia dotyczące ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym:
– likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa – ustawa zawiera przepisy związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją, a także regulacje dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania.
– zniesienie działu Skarb Państwa (osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 kodeksu cywilnego) oraz konsekwentnie – wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
– przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. W rozporządzeniu Rada Ministrów będzie mogła upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień;
– korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Na zdjęciu: W środku, przy biurku: Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Fot. Kazimierz Netka

– ustawa zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa;
– zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.
Ministerstwo Skarbu Państwa przeszło w stan likwidacji z dniem 1 stycznia 2017 r.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *