Pierwsze projekty termomodernizacyjne zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymały unijne dofinansowanie. Pieniądze, zdrowie i klimat…

Fot. Kazimierz Netka.

Ostatnie umowy z pomorskiego RPO w 2016 roku; pierwsze dotyczące termomodernizacji – dla metropolitalnego związku.

Miliony złotych na ocieplenie budynków w gminach: Luzino, Kartuzy, Trąbki Wielkie i na skarby kultury w Lęborku.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do unijnego dofinansowania trzy pierwsze projekty, do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020. Chodzi o to, czego nam zimą najbardziej potrzeba: o ciepło, czyli o poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych.
Fot. Kazimierz Netka

Dofinansowanie unijne termomodernizacji jest z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014 – 2020. Uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, odbyło się w piątek, 30 grudnia 2016 roku, z udziałem Mieczysława Struka – marszałka, Wiesława Byczkowskiego – wicemarszałka, Ryszarda Świlskiego – też wicemarszałka województwa pomorskiego.

Na zdjęciu, od lewej: Ryszard Świlski – wicemarszałek, Mieczysław Struk – marszałek, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Jarosław Wejer – wójt gminy Luzino, Jan Szymański – dyrektor i Agnieszka Surudo – wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  oraz Fot. Kazimierz Netka

Projektowi: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino”, o wartości ok. 2,7 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 1,6 mln zł). Okres realizacji: do listopada 2017 r. Celem przedsięwzięć jest kompleksowa modernizacja szkół podstawowych w Gminie Luzino, w których uczy się łącznie około 450 dzieci. Termomodernizacja zostanie przeprowadzona w budynkach: Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie; Szkoły Podstawowej w Kębłowie – oddział przedszkolny w Zelewie; szkoły Podstawowej w Sychowie – oddział przedszkolny w Robakowie; Szkoły Podstawowej w Wyszecinie). Działania modernizacji energetycznej w szkołach podstawowych obejmą: wykonanie docieplenia ścian, stropodachów; wymienienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych; modernizację lub wymianę instalacji ogrzewania obiektów; modernizację lub wymianę istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej w Robakowie, na pompy ciepła powietrze/woda w szkołach w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alternatywne źródło ciepła kotły gazowe w Wyszecinie i Zelewie. W efekcie planowane jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 710,2 tys. kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 193,55 ton równoważnika CO2/rok.
Gmina Luzino już zasłynęła z troski o klimat Ziemi i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – W poprzednim okresie finansowania, przy wsparciu unijnymi dotacjami, zamierzano na 100 budynkach zainstalować baterie słoneczne. W rezultacie, dzięki zachętom ze strony wójta Jarosława Wejera, zamontowano te urządzenia na 350 obiektach. W projekcie instalacji kolektorów słonecznych uczestniczyło 5 gmin: Luzino, Łęczyce, Linia, miasto Reda, miasto Puck I gmina Gniewino. – powiedział Jarosław Wejer – wójt gminy Luzino. – Najwięcej zainteresowanych wykorzystywaniem tego rodzaju energii, jest w Luzinie.

Na zdjęciu: Za stołem, pierwszy z prawej: Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. Fot. Kazimierz Netka

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap I” to przedsięwzięcie Gminy Kartuzy o wartości ok. 3,7 mln zł. Przyznano dofinansowanie na ten cel w wysokości blisko 1,5 mln zł). Projekt zostanie zrealizowany do sierpnia 2017 r. Obejmuje kompleksową termomodernizację czterech obiektów publicznych na terenie gminy Kartuzy: Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej, Przedszkola w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej w Kolonii oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach. W efekcie planowane jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 976,2 tys. kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 329,81 ton równoważnika CO2/rok.
Jak powiedział Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz, miasto to jest blisko Trójmiasta, między innymi dzięki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W Kartuzach nie boją się inwestować, bo wierzą, że otrzymają dofinansowanie unijne. Tak też się stało teraz, przy termomodernizacji budynków.

Na zdjęciu: Za stołem, pierwszy z prawej: Błażej Konkol – wójt gminy Trąbki Wielkie. Fot. Kazimierz Netka

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu” – projekt Gminy Trąbki Wielkie o wartości ok. 1,6 mln zł, uzyskał dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł).
– TO ostatnia szkoła w gminie, która nie została zmodernizowana – powiedział Błażej Konkol – wójt gminy Trąbki Wielkie. Termin wykonania: do września 2017 r. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: modernizację instalacji c.o. (tj. wykonanie izolacji przewodów centralnego ogrzewania w piwnicy i kanałach, uruchomienie centralnej automatyki pogodowej, wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne, regulacja wstępna instalacji, montaż automatycznych zaworów odpowietrzających na pionach, wydzielenie obiegu grzewczego sali gimnastycznej z możliwością jej niezależnego użytkowania), ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1497,2 m2, ocieplenie dachów o pow. 1305 m2, wykonanie obróbek blacharskich. Przewiduje się również: wymianę okien i naświetli o pow. 13,12 m2 na nowe okna jednoramowe, montaż 125 szt. nawiewników okiennych regulowanych ręcznie w oknach istniejących, a także odwodnienie dachów budynków. W efekcie planowane jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 240,9 tys. kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 847,00 ton równoważnika CO2/rok.

Fot. Kazimierz Netka

W ramach powyższych projektów zostanie zmodernizowanych energetycznie 9 budynków użyteczności publicznej, dla których łączne zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej szacowane jest na blisko 2 mln kWh/rok, a spadek emisji gazów cieplarnianych na blisko 2,4 tys. ton równoważnika CO2/rok.
Łącznie, w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, przewidziano modernizację energetyczną 230 budynków na obszarze metropolitarnym (do 2023 roku).
Z informacji, które przekazali podczas uroczystości Jan Szymański – dyrektor oraz Agnieszka Surudo – wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, podpisano pierwsze umowy dotyczące efektywności energetycznej w ramach ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia. W sumie, wszystkich umów jest 14, a zakontraktowano już 9 procent pieniędzy, przewidzianych w RPO na rzecz metropolitalnych zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Na zdjęciu: Za stołem, pierwszy z prawej: Witold Namyślak – burmistrz Lęborka. Fot. Kazimierz Netka

W piątek, 30 stycznia 2016 roku, podpisano też umowę w sprawie wykorzystania dotacji unijnej z pomorskiego RPO na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, a konkretnie na materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe na które wsparcie przewidziano w Działaniu 8.3 pomorskiego RPO.
Beneficjent, gmina Lębork w ramach projektu: „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” otrzyma niemal 7,4 mln zł dofinansowania. Wartość projektu to niespełna 13,1 mln zł. Wsparciem objęte zostaną 4 obiekty zasobów kultury, 1,03 ha powierzchni przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków.
Projekt ten zostanie zrealizowany do marca 2019 r. W jego zakres wchodzą prace budowlano – montażowe i dostawa wyposażenia do zabytkowych budynków i obszarów miasta Lęborka, w tym do Wieży Ciśnień, kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Sanktuarium św. Jakuba, ulic: Waryńskiego, Młynarska, Długosza i Armii Krajowej (z fragmentami przyległych ulic), część murów obronnych i skwer przy ul. Przymurnej – mówił Witold Namyślak – burmistrz Lęborka. Celem nadrzędnym tych działań jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Lęborka. Nastąpi to poprzez udostępnienie obiektów na potrzeby turystyczne (punkty widokowe, sale muzealne w Wieży Ciśnień, ekspozycje w kościołach), poprawę estetyki przestrzeni publicznej i stworzenie miejsc wypoczynku. W efekcie planowany jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 10 tys. odwiedzin rocznie.
Fot. Kazimierz Netka

Dotacja dla Lęborka to wsparcie miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, a konkretnie z puli przeznaczonej na pielęgnowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pieniądze na te zamierzenia przewidziane są w Działaniu 8.3 pomorskiego RPO.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *