Sztuka nowa na dawnym terenie wodza rewolucji

Oddział Muzeum Narodowego ma powstać w jednej z hal dawnej Stoczni Gdańskiej imienia Lenina

Sztuka współczesna w Pomorskiem będzie w Młodym Mieście

List intencyjny, w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia i rozwoju Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku jako Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, podpisali Małgorzata Omilanowska – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Paweł Adamowicz – prezydent Miasta Gdańska. Spotkanie odbyło się się 1 września 2015 roku, w Muzeum Narodowym w Gdańsku (MNG), a gospodarzem uroczystości był Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

IMG_5968

Podpisując list intencyjny, minister kultury i dziedzictwa narodowego, samorząd województwa pomorskiego i gmina Miasta Gdańska pragną zadeklarować poparcie dla idei utworzenia w Gdańsku Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddziału Muzeum Narodowego. Misją tego Muzeum ma być gromadzenie, udostępnianie, upowszechnianie i twórcze opracowanie bogatego dziedzictwa sztuki współczesnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i uniwersalnym, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna.

– Wykorzystujemy kwintesencję tego, co na całym świecie uważane jest za ideał realizacji instytucji kultury w przestrzeni miejskiej – powiedziała Małgorzata Omilanowska – minister kultury i dziedzictwa narodowego. – Nie budowania nowego gmachu, ale podjęcie wyzwania adaptacji przestrzeni postindustrialnej. To się udało w Krakowie i w Łodzi. Tu w Gdańsku chodzi nie tylko o jakość przestrzeni postindustrialnej, ale o przestrzeń stoczniową; bardzo symboliczną. Tą przestrzenią już artyści zawładnęli, nie czekając na decyzję władzy, na patronaty. Zafunkcjonowała tam prawdziwa sztuka współczesna. Pomysł polega na tym, aby utworzyć na początek oddział Muzeum Narodowego – w przestrzeni hali stoczniowej, w której co roku odbywa się festiwal artystyczny „Alternativa ”.

Takie muzea sztuki współczesnej tworzone są z nadzieją, że wychowamy sobie społeczeństwo do korzystania z tego, co ta instytucja ze sobą niesie. Mamy poczucie, że w Gdańsku jest odwrotnie. To społeczność Gdańska, Trójmiasta już dawno dorosła do tego, żeby to muzeum mieć. Dowiodła tego wielokrotnie różnymi wydarzeniami w różnych przestrzeniach miasta. To społeczność wymusza na nas decyzję utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej. Czas, by Gdańsk miał swe muzeum sztuki najnowszej – powiedziała pani minister.

IMG_5976

Musimy jeszcze trochę wspólnie popracować, by uzyskać teren; nieruchomość zabudowaną – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzisiaj mówimy o oddziale, ale w przyszłości może być coś więcej. Mam przekonanie, że jesteśmy w stanie zrealizować takie przedsięwzięcie.

Jak pozyskać środki na kupno – mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Jest grunt, który miasto przekazało samorządowi województwa. Teraz marszałek województwa wystąpi do prezydenta Gdańska, by ten wystąpił do Rady Miasta Gdańska o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu – przeznaczenie go na funkcje miejskie, pod zabudowę mieszkaniową. Chodzi zaś o obszar między Kościołem Św. Św. Piotra i Pawła i Kościołem Świętej Trójcy. Po takiej zmianie w planie zagospodarowania wartość gruntu znacznie wzrośnie i będzie można go dobrze sprzedać za wielkie pieniądze. Za nie będzie można kupić wskazany przez panią minister obiekt na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej imienia Lenina – powiedział prezydent Paweł Adamowicz.

Oto najistotniejsze fragmenty Listu Intencyjnego:

„Uznając istotność znaczenia sztuki współczesnej zarówno w rozwoju indywidualnym jak i społecznym, zmierzając do budowania spójności i integracji społecznej oraz obywatelskiego zaangażowania, dla którego rozwój kultury i sztuki stanowi niezbywalną podstawę, mając na uwadze wartość zbiorów sztuki współczesnej znajdujących się na Pomorzu, jak również zaangażowanie środowiska ludzi sztuki, Strony postanawiają podpisać niniejszy list intencyjny.

§ 1. Strony popierają ideę utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku jako Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku. Misją Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku będzie gromadzenie, udostępnianie, upowszechnianie, interpretowanie, wystawianie i prezentowanie kolekcji sztuki współczesnej jak najszerszej publiczności z Polski i zagranicy. Muzeum będzie propagować światową sztukę XX i XXI wieku, wzmacniać wizerunek Pomorza jako regionu istotnego dla współczesnej międzynarodowej sztuki oraz dążyć do powiększania zbiorów sztuki współczesnej w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także prowadzić działalność naukową, kulturalną i edukacyjną.

§ 2. Strony deklarują wolę utworzenia i prowadzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku jako Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, z docelową siedzibą na byłych terenach stoczniowych – tzw. Młodym Mieście. Miejsce to ma szczególne historyczne znaczenie dla Gdańska i daje wyjątkową okazję do przekształcenia obiektów postindustrialnych w przestrzeń służącą kulturze, sztuce i integracji społecznej.

§ 3. Strony podejmą starania o zaangażowanie na rzecz utworzenia i rozwoju Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku autorytetów utożsamiających się z jego założeniami programowymi oraz o stworzenie warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych dla ziszczenia tego przedsięwzięcia.

§ 4. Strony deklarują wolę wspólnych działań służących osiągnięciu celów objętych niniejszym listem, w tym wspierania i promocji idei powołania Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku oraz rozwoju kadrowego zaplecza muzealnego na Pomorzu.

§ 5. Intencja wyrażona w niniejszym liście pozostaje w zgodności z celami strategicznymi przyjętymi w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2004-2020, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030+ w obszarze Kultura i Czas Wolny.

§ 6. Współpraca między Stronami uwzględniać będzie wymogi wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podpisanie listu nie rodzi zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron”.

Teraz dzieła sztuki współczesnej pokazywane są w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie – w Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG. W 1970 r. z ogólnego działu malarstwa, rzeźby i grafiki wyłoniono Dział Sztuki Współczesnej, zaś w 2008 r. powstał Oddział Sztuki Nowoczesnej powiększony się o kolekcję malarstwa polskiego z XIX w. i początku XX w. Działa tu także Pracownia Grafiki i Tkaniny Artystycznej, Pracownia Malarstwa i Rysunku, Pracownia Rzeźby i Ceramiki Współczesnej oraz Dział Teatralny.

Wizytówką zbiorów sztuki nowoczesnej jest Galeria Stała Polskiej Sztuki Nowoczesnej, należąca do kilku stałych ekspozycji tego typu w kraju. Są tu pokazywane prace takich artystów jak m.in. Olga Boznańska, Józef Pankiewicz, Artur Nach-Samborski, Antoni Suchanek, Marian Mokwa, Piotr Uklański czy Lech Majewski. Jest także prezentowana ceramika artystyczna i rzeźba – czytamy na stronie internetowej http://mng.gda.pl/oddzial-sztuki-nowoczesnej-palac-opatow/ .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *