Turystyka to nasza żyła złota? Obcokrajowcy wydają u nas ponad dwa razy więcej pieniędzy, niż my zostawiamy za granicą. Obliczył to Główny Urząd Statystyczny i przedstawił w opracowaniu: Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Na zdjęciu: Powitanie gości z Ukrainy na lotnisku w Gdańsku, 13 czerwca 2017 roku. Fot. Kazimierz Netka.

27 września, w środę, przypada Światowy Dzień Turystyki. W piątek, 29 września w Pomorskiem, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, będzie obchodzony Regionalny Dzień Turystyki. Co nam ta branża daje? Czy i jakie mamy z niej korzyści, że czynimy z turystyki niemal bóstwo biznesowe? Odpowiedź daje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba gości z zagranicy wzrasta. I wydają oni około dwa razy więcej pieniędzy w Polsce, niż my w innych krajach.

W I półroczu 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 137,0 mln osób (o 3,2% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), z tego 83,6 mln cudzoziemców (o 2,8% więcej niż przed rokiem) i 53,3 mln Polaków (o 3,9% więcej niż przed rokiem). W II kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 75,2 mln, z tego 46,0 mln dotyczyło cudzoziemców (61,2%), a 29,2 mln Polaków (38,8%). Około 75,3% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, po 12,0% zewnętrznej granicy lądowej UE i na lotniskach oraz 0,7% granicy morskiej – wynika z opracowania sygnalnego GUS, pt. „Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2017 roku”, które przekazała nam Agnieszka Sągolewska z Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Referat Wojewódzkie Informatorium Statystyczne w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku. Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej – Wiesława Magryś. Rozpowszechnianie: Rzecznik Prasowy Prezesa GUS – Karolina Dawidziuk.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (47,0% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w II kwartale 2017 r.), następnie granicę z Czechami (24,1%), Słowacją (11,7%), Ukrainą (8,6%), Białorusią (3,6%), Litwą (3,4%) i Rosją (1,6%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (96,6%), na granicy z Rosją – obywatele Rosji (90,5%), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (88,3%). Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w I półroczu 2017 r. ukształtowała się na poziomie ok. 20,3 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski (rezydentów) w tym okresie wyniosły 8,9 mld zł. Było to odpowiednio o 6,3% i 5,1% więcej niż przed rokiem. W II kwartale 2017 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 10,9 mld zł, natomiast Polaków – ok. 4,8 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. były wyższe odpowiednio o 5,5% i o 4,6%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również wyższe odpowiednio o 16,8% i 19,6%. W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców, którzy w II kwartale 2017 r. przekraczali lądową granicę, największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (47,6%), następnie z Ukrainą (20,3%), Czechami (11,5%), Słowacją (7,8%), Białorusią (6,4%), Litwą (4,8%) i Rosją (1,6%). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (51,5% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w II kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (29,4%), Słowacją (10,9%), Litwą (3,1%), Rosją (2,4%), Ukrainą (1,9%), Białorusią (0,7%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w II kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 83% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 13%, a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 4%. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się nadal materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 25% wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19%) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 16%).

Wykres 3. Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w II kwartale 2017 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Mieszkańcy Polski, przekraczający w II kwartale 2017 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (ok. 68%) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków Polaków przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) – ok. 9%, natomiast żywność i napoje bezalkoholowe – ok. 5%.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w II kwartale 2017 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościowe – ok. 59%, następnie na pozostałe wydatki (usługi) – ok. 14%, a na żywność i napoje bezalkoholowe – ok. 13%. Z kolei wśród mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę znaczny udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały pozostałe wydatki (usługi) – ok. 38% i towary nieżywnościowe – ok. 39%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli ok. 17%.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach małego ruchu granicznego (MRG) na granicy polsko-ukraińskiej w II kwartale 2017 r. odnotowano 2,0 mln odpraw (z Polski i do Polski; dane Komendy Głównej Straży Granicznej), co stanowiło 40,7% przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba przekroczeń granicy w ramach MRG była o 13,6% mniejsza, a w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. – o 26,5% mniejsza. Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko – ukraińską w ramach MRG w II kwartale 2017 r. wyniosła 661,2 mln zł, co stanowiło 34,7% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską. Wydatki te były niższe w porównaniu zarówno z poprzednim kwartałem (o 11,2%), jak i z analogicznym okresem poprzedniego roku (o 19,5%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicę polsko- -ukraińską w ramach MRG w II kwartale 2017 r. wyniosły 646 zł, podczas gdy w poprzednim kwartale – 630 zł, a przed rokiem – 590 zł. Badania przeprowadzone w II kwartale 2017 r. pokazują, że przekraczający lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 70,9% cudzoziemców i 69,5% Polaków, przy czym 54,2% cudzoziemców i 57,0% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.

W przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 68,3% cudzoziemców oraz 64,7% Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkała w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE – odpowiednio 71,5% i 69,8%.

 

Fot. Kazimierz Netka

Najwięcej cudzoziemców objętych badaniem dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 71,3% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej UE – 81,3%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 87,1% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej – 66,4%.

Opracowanie merytoryczne: Wiesława Magryś – Urząd Statystyczny w Rzeszowie Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej. Rozpowszechnianie: Karolina Dawidziuk – rzecznik prasowy Prezesa GUS.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *