Polska, w tym Pomorskie, są międzynarodowymi liderami w promocji rozwoju nauki, kultur, oraz biznesu w tym turystyki z 5 państw nad południowym Bałtykiem. We wtorek, 26 września 2017 roku podpisano w Gdańsku umowy, dotyczące projektów: Reviving Baltic Resilience; Baltic Heritage Roots; InterMare. Dofinansowanie otrzymamy z unijnego programu Interreg.

Na zdjęciu: Po podpisaniu umów dotyczących realizacji projektów w interesie 5 nadbałtyckich państw nad południowym Bałtykiem. Fot. Kazimierz Netka.

Nasz kraj zadba o to, by coraz większa była wiedza na temat naszego morza i o przybliżenie światu zasobów kulturowych przyrodniczych i gospodarczych południowego Bałtyku. Ponadto, promujemy ten akwen – morze w sercu Europy – poza Unią Europejską – aż we wschodniej Azji. Reprezentujemy interesy nadbałtyckich regionów ze Szwecji, Danii, Niemiec, Polski, Litwy.

Polska, Pomorze, rozgłaśniają w świecie wiedzę na temat Południowego Bałtyku: naukę, przemysł, turystykę – z nadmorskich regionów 5 państw.

Działania te Polska, a w jej imieniu trzy podmioty z województwa pomorskiego: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie – będą realizować na podstawie porozumienia, jakie zostało podpisane 26 września 2017 roku w Pomorskim Urzędzie wojewódzkim. Uczestnikami tej uroczystości byli m.in. Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; prof. Krzysztof Bielawski – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Janusz Smulko – prorektor Politechniki Gdańskiej; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Maciej Glamowski – wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.

 

Na ilustracji: Regiony w nadbałtyckich państwach, uczestniczące w programie Interreg Południowy Bałtyk. Żródło: ewt.poludnuowybaltyk.eu

  • Witam serdecznie wszystkich beneficjentów i strony umów, które będą podpisywane – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. – To ważne wydarzenie dla Pomorza. Cieszę się,że możemy tu, w Urzędzie Wojewódzkim finalizować te umowy, podkreślając znaczenie Pomorza w aspekcie priorytetów unijnych. To dowód, że środki finansowe potrafimy wykorzystywać na poprawę naszej pozycji wśród województw w Polsce. Pomorskie, jeśli chodzi o realizacje umów związanych z funduszami unijnymi, jest jednym z najlepszych województw. Mam nadzieje, że tej pozycji długo nie stracimy.

 

Na zdjęciu: Podpisanie umów dotyczących realizacji projektów w interesie 5 nadbałtyckich państw nad południowym Bałtykiem. Fot. Kazimierz Netka.

– Projekty, na które podpisaliśmy dziś umowy o dofinansowanie, będą realizowały działania programu z zakresu umiędzynarodowienia MŚP, zrównoważenia turystyki i zielonych technologii. Wdrożenie przedsięwzięć przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP sektora morskiego w regionie oraz ułatwi drogę do internacjonalizacji przedsiębiorstw – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

W ramach projektów powstanie również 8 Bałtyckich Szlaków Przyrodniczych i Kulturowych, a także 8 Podróży Marzeń Południowego Bałtyku. Celem jednego z projektów jest także podnoszenie świadomości na temat najnowszych rozwiązań technologicznych oraz popularyzacja metod i technologii zapobiegających przenikaniu niebezpiecznych substancji do Morza Bałtyckiego.

Dotychczas Instytucja Zarządzająca podpisała 51 umów na projekty konkursowe. Wartość dofinansowania do projektów wybranych przez Komitet Monitorujący wynosi ponad 30 mln euro. Kolejny nabór na projekty realizowane w ramach zielonych technologii będzie otwarty w terminie 13 listopada – 15 grudnia br. O otwarciu naboru dla pozostałych osi priorytetowych zdecyduje Komitet Monitorujący w listopadzie.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Jako przedstawiciel instytucji zarządzającej Programem Południowy Bałtyk, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania pomysłów a następnie będą je z dbałością realizować – dodał Adam Hamryszczak – wiceminister rozwoju. – Wszystkie, wybrane do tej pory projekty w Programie Południowy Bałtyk są dowodem na to, że w Europejska Współpraca Terytorialna przynosi korzyści sąsiadującym ze sobą społecznościom lokalnym.

Podpisane 26 września w Gdańsku umowy, dotyczą trzech projektów które wraz z zagranicznymi partnerami będą realizowane w ramach unijnego programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Łączna ich wartość wynosi około 23 mln złotych. Oto owe przedsięwzięcia: RBR – Reviving Baltic Resilience, lider: prof Jan Hupka – kierownik Katedry Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej; Baltic Heritage Roots – projekt pod przewodnictwem prof. Przemysława Kulawczuka z Uniwersytetu Gdańskiego; Inter Mare – projekt realizowany pod przewodnictwem Magdaleny Magdzińskiej – zastępcy dyrektora ds. organizacji targów w Międzynarodowych Targach Gdańskich S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

Z informacji, które przekazali nam Agnieszka Detko-Osipowicz i Michał Ostrowski z Wspólnego Sekretariatu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku wynika, że Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania, który ma na celu wzmocnić niebieski oraz zielony wzrost w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost dotyczy potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.

 

Fot. Kazimierz Netka

W projektach uczestniczą partnerzy z następujących państw: Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Litwa. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie http://ewt.pomorskie.eu. Warto zajrzeć też na stronę Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl. Tam są opisy przedsięwzięć, których dotyczą podpisane we wtorek, 26 września, w Gdańsku,umowy:

Projekt RBR Reviving Baltic Resilience ma doprowadzić do wzrostu wykorzystania zielonych technologii w celu ograniczenia zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku. Partner Wiodący: Politechnika Gdańska. Wartość projektu: 1 850 311 EUR. Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 555 926,35 EUR.

 

Źródło ilustracji: southbaltic.eu

Głównym celem RBR jest promocja aktywnych metod i technologii zwalczających niebezpieczne zanieczyszczanie Bałtyku. RBR rozpowszechnieni wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technologicznych we wszystkich krajach Południowego Bałtyku. Projekt przyczyni się do uzgodnienia wspólnego podejścia do problemu i umożliwi zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami. Działania projektu skupiają się na analizie, pilotażu oraz ocenie metod i technologii zwalczających eutrofizację morza. Grupy docelowe: MŚP, decydenci polityczni.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Szczególnie ważny jest dla nas aspekt techniczny – mówi prof. Jan Hupka z Politechniki Gdańskiej, lider projektu. Pragniemy zachęcać przedsiębiorstwa do współpracy, przedsiębiorstwa komunalne czy inne, dysponujące technologiami oczyszczania, niedopuszczania do zanieczyszczeń, albo chcące produkować paliwa nowej generacji. To ma być wsparcie gospodarek poszczególnych krajów ale tez integracji współpracy by osiągnąć lepszy efekt. Za dwa dni w Politechnice Gdańskiej odbędzie się :kick of meeting” – spotkanie reprezentantów uczestników projektu. Czekaliśmy z tym spotkaniem, aż podpiszemy umowę by pod względem formalnym było wszystko dobrze. Teraz partnerzy spotykają się w Gdańsku i wyznaczymy sobie poszczególne cele, ułożymy harmonogram. Potem będą spotkania w każdym z krajów. Na koniec zostaną opracowane technologie i efekt: silnik, mogący funkcjonować w systemie dualnym czyli wykorzystujący olej napędowy i paliwo nowej generacji.

Baltic Heritage Routes Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area, przewiduje rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla tworzenia zrównoważonych obszarów turystycznych. Partner Wiodący: Uniwersytet Gdański. Wartość projektu: 1 850 311 EUR. Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 555 926,35 EUR.

 

Źródło ilustracji: southbaltic.eu

Baltic Heritage Routes połączy potencjał zrównoważonej turystyki poszczególnych regionów Południowego Bałtyku poprzez opracowanie wspólnej oferty turystycznej. Dotychczas potencjał regionu nie był wykorzystywany przez lokalne biura podróży, których oferta skupia się na poszczególnych państwach. Utworzone w ramach projektu pakiety będą składały się z ośmiu tras związanych z dziedzictwem kulturowym oraz ośmiu wielodniowych wycieczek SB Dream Tours do Polski, Niemiec, Szwecji i na Litwę. Opracowanie tras zostanie poprzedzone wykonaniem analizy potrzeb grup docelowych, zaprojektowaniem produktów turystycznych na podstawie wyników analizy oraz konsultowaniem tras i wycieczek z ekspertami oraz dostawcami usług turystycznych. Ponadto pakiety SB Dream Tours zostaną przetestowane poprzez zorganizowanie wyprawy badawczej. Wypracowane trasy i wycieczki zostaną przekształcone w trwałe oferty biznesowe. Realizacja projektu przyczyni się do zrównoważenia ruchu turystycznego w regionie i wzmocnienia identyfikacji Południowego Bałtyku jako zintegrowanego obszaru. Grupy docelowe: potencjalni turyści, przemysł turystyczny.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Po dzisiejszym podpisaniu umowy, w listopadzie odbędzie się kick of meeting – spotkanie partnerów i następnie przystąpimy do projektowania tras – powiedział nam prof. Przemysław Kulawczuk z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu. – One już są wstępnie wytyczone, ale w perspektywie kilku miesięcy będą szczegółowo opracowane. Wtedy przystąpimy do ich testowania. Zwrócimy się z apelem do środowisk turystycznych, wszystkich ludzi kochających naturę lubiących kulturę, te tereny żeby się wypowiedzieli, krytykowali nas, dali nam uwagi. Chcemy później te osoby, najbardziej aktywne, wciągnąć do wypraw eksploracyjnych. To zrelacjonujemy w różnego rodzaju mediach – środkach informowania. Działamy przy otwartej kurtynie, w sposób transparentny społecznie. Zależy nam, by ta informacja dotarła do szerokich kręgów ludzi.

Projekt InterMarE – Internationalization of South Baltic Maritime Economy, ma na celu zwiększenie obecności MMŚP z niebieskiego i zielonego sektora na rynkach międzynarodowych, Partner Wiodący: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Wartość projektu: 1 859 625 EUR. Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 580 681,25 EUR.

 

Źródło ilustracji: southbaltic.eu

Ideą projektu jest stworzenie sieci firm i interesariuszy w celu większej rozpoznawalności MMŚP z regionu Południowego Bałtyku na rynkach europejskim i globalnym. Powstanie sieci Intermare złożonej z MMŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,a także dużych przedsiębiorstw, interesariuszy takich jak klastry morskie, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne przyczyni się do polepszenia współpracy podmiotów w zakresie dostaw w regionie. Zadaniem projektu jest utworzenie instrumentów wspierających i ułatwiających internacjonalizację przedsiębiorstw sektora niebieskiego poprzez analizę rynku, czy opracowanie strategii marketingowej dla MŚP. W projekcie powstanie strona internetowa obsługująca sieć INTERMARE oraz baza danych firm z sektora niebieskiej gospodarki. Instytucje należące do INTERMARE wezmą udział w 5 międzynarodowych targach w Europie i Korei. W 2020 roku planowana jest organizacja pierwszych międzynarodowych targów wspólnych dla MŚP Południowego Bałtyku. W 2016 roku koncepcja realizacji projektu uzyskała finansowanie w ramach projektów zalążkowych. Grupy docelowe: przedsiębiorstwa (głównie MMŚP z niebieskiego sektora), interesariusze, decydenci polityczni.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Najbliższym naszym przedsięwzięciem w realizacji tego projektu będzie udział w dużych targach w Azji, w Korei Południowej, w Busan – powiedzieli nam Maciej Glamowski – wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG), które są liderem i Magdalena Magdzińska – zastępca dyrektora ds. organizacji targów w MTG, dyrektor projektu InterMare. – To będzie w październiku. W Busan stworzymy stoisko InterMare, na którym będziemy ten projekt promować. Poprosimy naszych partnerów, by przekazali nam swe materiały promocyjne, na przykład filmy. Jesteśmy przygotowani na rok przyszły, 2018, na wystawienie się podczas targów Balt-Military-Expo. W 2020 roku odbędzie się silna impreza w gospodarce morskiej – InterMare Południowego Bałtyku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *