Unijne pieniądze dla młodych

Wsparcie na rzecz młodzieży z zasobów finansowych pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Potrafią zatroszczyć się o siebie

Niepokojącym zjawiskiem na Pomorzu jest stosunkowo niski procent absolwentów szkół zawodowych, którzy otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Świadczy to o niskiej i odbiegającej od średniej krajowej efektywności kształcenia. Problemem województwa pomorskiego jest niska jakość i niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego do zmieniającej się gospodarki i potrzeb rynku pracy – czytamy w projekcie szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

IMG_3576

Na zdjęciu: Stowarzyszenie Morena z Gdańska, dzięki wsparciu unijnymi pieniędzmi, może znacznie pomóc pomorskiej młodzieży.

To ma się zmienić, dzięki unijnym funduszom. Finansowanie przedsięwzięć poprawiających sytuację pomorskiej młodzieży, przewidziano między innymi w RPO. Największe wsparcie na zrealizowanie tych zamierzeń uwzględniono w trzeciej osi priorytetowej RPO: Edukacja. Chodzi tu m.in. o ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. SWP – samorząd województwa pomorskiego będzie realizatorem działań związanych ze wsparciem rozwoju uczniów kształcenia zawodowego, m.in. poprzez pomoc finansową (stypendialną).

Wsparcie przewidziano także w kolejnej, czwartej osi priorytetowej RPO: Kształcenie zawodowe. Grupami docelowymi, na rzecz których będą prowadzone działania, to m.in. uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracodawcy/przedsiębiorcy; studenci i kadra uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym na poziomie wyższym.

Planowane jest wspieranie następujących działań na rzecz uczniów: staże organizowane u pracodawców; dodatkowe zajęcia specjalistyczne przeprowadzane we współpracy z pracodawcami i naukowcami; udział w zajęciach w szkołach wyższych, w tym zajęciach laboratoryjnych; doradztwo zawodowo – edukacyjne.

Ponadto, finansowane będą przedsięwzięcia przeznaczone dla nauczycieli. Dotowanie w takich przypadkach obejmuje np. organizowanie kursów i szkoleń dokształcających; staży i praktyk, studiów podyplomowych.

– Na te cele przeznaczonych zostanie ponad 25 mln euro – informuje Maciej Grzywacz, kierownik Referatu Informacji i Szkoleń Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – W sumie 98 szkół skorzysta z finansowania m.in. zakupu wyposażenia. Blisko 45 tysięcy uczniów będzie mogło wziąć udział w stażach i praktykach u potencjalnych pracodawców. Znajdą się także pieniądze na rozwój przedsiębiorstw, głównie małych i średnich oraz wzmocnienie działalności eksportowej firm i klastrów gospodarczych. Podniesiona zostanie także jakość oferty inwestycyjnej i system zachęt do inwestowania w regionie. W większym niż dotychczas stopniu zastosowane zostaną instrumenty finansowe (preferencyjne pożyczki, kredyty, poręczenia). Część z nich będzie dedykowana start-upom.

Przedsięwzięciem strategicznym województwa pomorskiego, podejmowanym na rzecz młodzieży jest kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Sieć ta ma uwzględniać potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy. Celem jest rozwój i podniesienie jakości – w szczególności przez współpracę z pracodawcami – szkolnictwa zawodowego, odpowiadającego rzeczywistym możliwościom zatrudniania absolwentów.

Chodzi o inwestowanie także w umiejętności uczenia się przez całe życie (LLL) oraz ułatwianie tego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy – przystosowujący swe przedsiębiorstwa do stworzenia i doposażenia miejsc pracy. Z zasobów osi III – Edukacja – po środki na poprawę losów zawodowych młodzieży sięgać mogą głównie placówki oświatowe. W IV osi jako beneficjenci uwzględnione są w RPO ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz szkoły na poziomie wyższym. Konkursów – na podnoszenie jakości edukacji zawodowej można się spodziewać na początku przyszłego roku. Do obsługi funduszy ma być wybrana instytucja pośrednicząca – w systemie przetargowym.

W Pomorskiem widać, że tamtejsza młodzież potrafi sama zatroszczyć się o siebie, za niewielkie pieniądze. Przykład daje Stowarzyszenie Morena z Gdańska. Stworzyła ona unikatowy system aktywizowania młodych mieszkańców nawet najmniejszych miejscowości i bardzo odległych od ośrodków miejskich.

Dodatkowych informacji można szukać na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: www.rpo.pomorskie.eu . Wiedzą, za darmo, służy też Główny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w regionie, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk. Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 – 18.00; wtorek – piątek: 8.00 – 16.00, tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52. e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu .

Kazimierz Netka

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *