W Gdańsku zainaugurowano w czwartek, 08 czerwca 2017 roku prace nad tworzeniem wspólnego, międzynarodowego, nadbałtyckiego biletu. Rozpoczęto realizację projektu InterConnect.

Fot. Kazimierz Netka.

Raz zapłacimy i dowolnymi środkami lokomocji publicznej – bez kupowania następnych biletów – będziemy mogli pojechać np. ze Szwecji przez Danię, Niemcy, Polskę, Litwę do Estonii. Tak może być już w 2020 roku. Najpierw w regionach nadbałtyckich, potem może i gdzie indziej na obszarze wokół naszego morza.

InterConnect zamiast samochodów prywatnych.

Główny cel: pełna integracja publicznych systemów transportowych również w skali ponadregionalnej, międzynarodowej.

O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformowali: Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Wiktor Szydarowski – kierownik projektów międzynarodowych o strategicznym znaczeniu dla Regionu Blekinge w Szwecji, lider projektu InterConnect; Lech Michalski – ekspert z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku; Magnus Forsberg – strateg do sprawa planowania publicznego transportu zbiorowego w Regionie Blekinge, lider InterConnect; pani Andrea Doliwa – dyrektor zarządzajacy Verkehrsverbund Warnow (VVW) GmbH, spółki zarządzającej publicznym transportem zbiorowym w Hanzeatyckim Mieście Rostock i w regionie Środkowej Meklemburgii, ekspert zewnętrzny InterConnect; Juri Kurba oraz Imre Saar – dyrektor i specjalista w Departamencie Budownictwa Gminy Viismi w Estonii, partner InterConnect; Krzysztof Rudziński – dyrektor Biura Integracji Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

– Warto przypomnieć i wrócić do historii. Gdy powstawał program Interreg Południowy Bałtyk mający wspierać państwa basenu Morza Bałtyckiego, postawiliśmy jako zarząd województwa pomorskiego, jeszcze pod koniec 2013 wystąpić do jednego z konkursów, bardzo dobrze wpisującego się w pomysł, decyzje, która podjęliśmy – powiedział Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Pamiętacie państwo, w styczniu 2017 roku jako samorząd regionalny zaproponowaliśmy parterom miastom Gdańskowi, Gdyni, Sopotowi, ale tak naprawdę wszystkim miastom pomorskim oraz organizatorom przewozów – przewoźnikom, podjęcie starań w celu ujednolicenia systemu transportowego w naszym województwie. Wiemy,m że zawsze były z tym problemy. Postanowiliśmy jako samorząd regionalny przejąć tę inicjatywę po to żeby rzeczywiście w najbliższych latach ten projekt mógł się powieść. Odpowiedzią na nasza aplikację to współpraca w projekcie InterConnect, który został przyjęty do realizacji. Dzisiaj startujemy z tym projektem. Ma on dzisiaj ma dwa nadrzędne cele. Po pierwsze, kwestie związane z systemem poboru opłat – ujednolicenie tego systemu w naszym województwie. Po drugie – stworzenie jednolitej informacji pasażerskiej dla potrzeb korzystających z transportu publicznego.
Traktujemy dzisiejszy start projektu jako początek całego procesu. Bolączka – nie ukrywamy tego – w systemie transportowym województwa pomorskiego, jest system integracji wszystkich przewoźników w transporcie publicznym: pasażerskich kolejowych autobusowych samorządowych, prywatnych. Chcemy na koniec całego projektu, aby efektem całego zdarzenia był jednolity system i biletowy, transportowy, poboru opłat, też tej podróży, która miałaby być podróżą wspólną i plan podróży dla całego województwa pomorskiego. Nie będziemy koncentrowali się na aglomeracji.

Fot. Kazimierz Netka

Dzisiaj z naszymi partnerami z poszczególnych państw basenu Morza Bałtyckiego – staniemy się beneficjentem ponad 6 milionów złotych jako realizator projektu powiązanego z InterConnect. Dzisiaj chcemy, aby nasi partnerzy ze Szwecji, Niemiec, Estonii podzielili się swymi doświadczeniami w systemie budowania jednolitego systemu transportowego, w systemie poboru opłat i jednolitej podróży w całym transporcie pasażerskim, ale tez chcemy zobaczyć przed jakimi wyzwaniami stoimy aby zrealizować cel nadrzędny województwa pomorskiego jaskim jest zachęcenie mieszkańców do tego, aby przesiedli się z samochodów do środków transportu publicznego. Jesteśmy województwem, które pokazuje, że wszystkie inwestycje poczynione do tej pory w skali ostatnich lat w naszym kraju spowodowały, że realizujemy ten cel. najwięcej podróży kolejowych w naszym kraju jest realizowanych w województwie pomorskim jest to wynik rosnący z roku na rok. Wejście do systemu realizacji projektu InterConnect jeszcze wzmocni te nasze decyzje, to znaczy, że zachęta dla mieszkańców będzie jeszcze większa. Dzisiaj chcemy powiedzieć o założeniach projektu, przedstawić plan, i przede wszystkim podzielić się doświadczeniami naszych partnerów. Projekt został bardzo dobrze odebrany przez wszystkich uczestników planowania podróży pasażerskiej w naszym województwie. Wierzymy, że jego realizacja doprowadzi nas do celu nadrzędnego.

Fot. Kazimierz Netka

– Chodzi o podjęcie dużego wyzwania jakim jest stworzenie organizacji na poziomie regionalnym, która zajęłaby się ujednolicaniem usług transportowych, informacyjnych w całym regionie pomorskim – mówił Wiktor Szydarowski – lider projektu InterConnect. – Wyobraźmy sobie taka sytuację, że jesteśmy gośćmi ze Szwecji, chcemy przybyć na teren województwa pomorskiego nie korzystając z samochodu. Mamy pewien dylemat. Nie wiemy jaki bilet wykupić, gdzie kupić, jak płacić, nie wiemy o której godzinie otworzą autobusy. Projekt InterConnect ma te problemy rozwiązać
Obok wyzwań, o których mówił pan marszałek, związanych z ujednolicaniem informacyjno – taryfowym biletowym na terenie województwa idziemy trochę szerzej, głębiej. Chcemy doprowadzić do tego w przyszłości, żeby niezależnie od tego, z którego miejsca państwo w basenie morza Bałtyckiego rozpoczynacie podróż i w którym miejscu kończycie, można było podróżować za pomocą jednego biletu – bez względu na to, z jakiego kraju rozpoczynamy podróż i w jakim ją kończymy.
Ten swoisty pilotaż w województwie pomorskim to krok ku temu celowi. Chcemy doprowadzić do tego, że tematy związane z mobilnością pasażerską i niekorzystania z samochodów podróżach regionalnych międzyregionalnych będzie znajdował doczesne miejsce i był traktowany jako istotny nośnik pewnych ważnych kwestii dotyczących rozwoju regionalnego, tworzenia nowych miejsc pracy, współpracy międzyregionalnej i przede wszystkim wymiany między naszymi regionami. Innymi słowy, chcemy doprowadzić do tego, aby można było mówić o pełnej integracji systemów transportowych również w skali ponadregionalnej.
Czeka nas ciekawa podróż, którą chcemy zakończyć w połowie roku 2020 i myślę, że to jest dopiero początek działań.
W projekcie nie uczestniczą Rosja, Finlandia, Łotwa. Dlaczego?
– Mamy pewne ograniczenia formalne jeśli chodzi o udział innych krajów w projekcie – wyjaśnił Wiktor Szydarowski – lider projektu InterConnect. – Program z którego współfinansowane są działania, o których mówił pan marszałek, dotyczą obszaru południowego Bałtyku. Jest to program dla południowej części regionu Morza Bałtyckiego, stąd obejmuje krajer znajdujące się w południowej części Bałtyku. Na zasadach wyjątkowości doprosiliśmy partnera estońskiego. W przyszłości będziemy rozszerzali, te rozwiązania, Przewidujemy wyjazd studyjny do Helsinek, aby przekonać się, jak doświadczenia fińskie zostały wdrożone i czy można wykorzystać je na obszarach naszych organizacji partnerskich.

Fot. Kazimierz Netka

Co nas czeka w najbliższym czasie? Jak projekt będzie sprawdzany, wdrażany?
– Zgodnie z przyjętym programem projektu będziemy testowali 3 – 4 różne rozwiązania technologiczne systemu, w 3 – 4 miastach – powiedział Krzysztof Rudziński – dyrektor Biura Integracji Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. – Pilotażowe wdrażanie odbędzie się w miastach: Starogard Gdański, Słupsk i na wyznaczonych specjalnych liniach w Gdyni oraz w Gdańsku. Testy będą trwały około roku. Po pierwsze, techniczne testy chcemy sprawdzić; a poza tym sprawdzić odbiór społeczny poszczególnych technologii. Jest różnica czy podróżni mają posługiwać się tylko tylko smartfonem, tylko kartą, czy posługują się tymi dwoma narzędziami, albo jeszcze inne rozwiązanie powinno być wprowadzone w pojazdach.
Rozpoczniemy mniej więcej od września przygotowaniem technicznym testów, tak żeby w połowie 2018 roku wystartować z testami. Potrwają one do połowy roku 2019, a potem będzie budowany system centralny, tak, żeby na początek roku 2020 system został – nazwijmy to – odpalony we wszystkich miejscowościach województwa pomorskiego – zapewniał Krzysztof Rudziński – dyrektor Biura Integracji Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Na stronie internetowej: http://baza-ewt.pomorskie.eu/pdf/207 napisano, że Głównym wyzwaniem, z którym mierzy się projekt INTERCONNECT dotyczy tendencji do podróżowania autem prywatnym w skali lokalnej, regionalnej i transgranicznej.
Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i oferty transportu publicznego, a także usług ułatwiających pasażerowi wygodne podróżowanie zarówno na obszarze jednego miasta, jak i pomiędzy krajami. INTERCONNECT podejmuje zatem innowacyjne podejście, mając na uwadze trzy elementy gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie transportu publicznego: popyt, dostawa usługi, zarządzanie.
INTERCONNECT ma na celu opracowanie i wdrożenie wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. System będzie wykorzystywany w połączeniach zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. Wspólnie z partnerami zagranicznymi wypracowane zostaną rozwiązania, które umożliwią pasażerom realizowanie podróży międzynarodowych, wykorzystujących komunikację regionalną, miejską i żeglugę pasażerską, w oparciu o jeden zintegrowany bilet – z pilotażem połączenia Pomorskie – region Blekinge w Szwecji.

Fot. Kazimierz Netka

Liderem projektu jest region Blekinge w Szwecji. Ponadto projekt angażuje ośmiu pozostałych partnerów w tym: Szwecja (1), Polska (2), Litwa (1), Niemcy (2), Dania (1), Estonia (1). W województwie pomorskim partnerem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Projekt posiada 10 partnerów stowarzyszonych reprezentujących różne środowiska (w tym regionalne samorządy, instytucje publiczne, operatorzy transportowi, porty, etc.).
INTERCONNECT w swoich działaniach korzysta z rezultatów innych projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013, takich jak Interface czy Interface Plus (Południowy Bałtyk 2007-2013). Projekt posiada wartość dodaną i część jego działań wykazuje synergię z dokumentami na poziomie regionalnym i ponadnarodowym. INTERCONNECT został przygotowany w linii z jednym z działań priorytetowych SUERMB (PA Transport), ma też pośredni wpływ na PA Tourism, HA Capacity oraz HA Climate. Na chwilę obecną projekt posiada list poparcia od koordynatora działania PA Transport i ubiega się o status projektu flagowego SUERMB.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt „Interconnect” znajduje oparcie w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie transportu „Mobilne Pomorze” (Uchwała nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r.), który jako jeden z podstawowych celów wskazał rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego – czytamy na stronie: http://baza-ewt.pomorskie.eu/pdf/207 .
System będzie wykorzystywany w połączeniach zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. Wspólnie z partnerami zagranicznymi wypracowane zostaną rozwiązania, które umożliwią pasażerom realizowanie podróży międzynarodowych, wykorzystujących komunikację regionalną, miejską i żeglugę pasażerską, w oparciu o jeden zintegrowany bilet.

Przypomnijmy, że w projekcie ”INTERCONNECT – wdrożenie zintegrowanego systemu poboru opłat oraz jednolitej informacji pasażerskiej” uczestniczyć będzie 9 partnerów: ze Szwecji, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii oraz Polski. Wśród nich jest Województwo Pomorskie, które przyjmie na siebie rolę koordynatora największego pakietu działań o wartości 2 mln euro. Z tej kwoty aż 1,5  mln euro zostanie zainwestowanych na obszarze naszego województwa. Dzięki środkom Unii Europejskiej oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku opracowany zostanie nowoczesny system pobierania opłat za przejazd w komunikacji publicznej oraz przeprowadzone będą jego testy w wybranych miastach regionu: Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Starogardzie Gdańskim – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *