W Lotosie dwie ważne instalacje EFRA (efektywnej rafinacji) gotowe do uruchomienia. Grupa LOTOS utrzymała skonsolidowane wyniki operacyjne na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego.

Fot. Kazimierz Netka.

 Bardzo dobre półrocze dla LOTOSU.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa LOTOS wypracowała ponad 850 mln zł zysku netto (+50% r/r). Rafineria przerobiła w tym czasie ponad 5 mln t surowca (+25,5% r/r), którego ponad 36% pochodziło z kierunku innego niż rosyjski. Pomimo niższego poziomu marż rafineryjnych oraz słabszego kursu USD/PLN, koncern osiągnął prawie 1,4 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO – informuje Biuro Komunikacji Grupy Lotos w Gdańsku.

Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 1,35 mld zł (+79,6% r/r). Zadłużenie netto spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtowało się na poziomie 4,48 mld zł, a wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł na ten dzień 24,8%. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,9x w porównaniu do 1,4x z 30 czerwca 2017 r.

 

Źródło ilustracji: Grupa Lotos

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa LOTOS utrzymała poziom skonsolidowanych wyników operacyjnych na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Kluczowy parametr, EBITDA wg LIFO oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, wyniósł prawie 1,4 mld zł dzięki utrzymaniu wysokiej efektywności funkcjonowania segmentu produkcji i handlu oraz stabilnemu wynikowi segmentu wydobywczego.

Pod koniec czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2018 r.

WYDOBYCIE ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGII

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i współpracy z dobrymi partnerami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym całkowite wydobycie udało się utrzymać na poziomie powyżej założeń strategicznych (ok. 22 tys. boe/d). Dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2 kw. 2018 r. 22,7 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i wzrosło o 3,6% kw/kw. Natomiast w całym pierwszym półroczu 2018 r. dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 22,33 tys. boe.

W 2 kw. 2018 r. finalizowano proces reorganizacji kapitałowej segmentu wydobywczego. Na początku kwietnia aktywa projektu Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim) przeszły z LOTOS Petrobaltic do LOTOS Upstream. Obecnie w ramach struktury LOTOS Upstream, oprócz wspomnianego Baltic Gas, są także: LOTOS Geonafta, LOTOS Exploration & Production Norge oraz LOTOS Upstream UK.

 

Źródło ilustracji: Grupa Lotos

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku spółka wydobyła w sumie ponad 4 mln boe. Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 176,4 mln zł (+32,6% r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 236,7 mln zł (+11,2% r/r). Na takie wyniki korzystnie wpłynął wzrost r/r notowań ropy naftowej o 50,4% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 50,9%, łagodząc jednocześnie efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-12,8%).

PRZERÓB I HANDEL NA PLUSIE

W 2 kw. 2018 r. gdańska rafineria pracowała stabilnie, z pełnym obciążeniem, utrzymując przerób na poziomie 2,6 mln t ropy naftowej (+19% r/r). W całym pierwszym półroczu 2018 r. ponad 36% surowca pochodziło z kierunku innego niż rosyjski.  Sprzedaż produktów naftowych w 2 kw. 2018 r. wyniosła ok. 2,9 mln t i była o 13,9% r/r wyższa. Wspominany wzrost wolumenu sprzedaży oraz wzrost średniej ceny sprzedaży netto przełożyły się na o 39% r/r wyższe przychody segmentu produkcji i handlu (na poziomie 7,3 mld zł). Oczyszczony wynik EBITDA LIFO tego segmentu w 2 kw. 2018 r. wyniósł 581,7 mln zł, tj. o 79,7% więcej kw/kw i o 22,9% więcej r/r.

 

Źródło ilustracji: Grupa Lotos

W 2 kw. 2018 r. obszar detaliczny wypracował zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 33,9 mln zł (+43,6% r/r). Na koniec czerwca 2018 r. LOTOS posiadał w swojej sieci 485 stacji paliw. W kwietniu koncern wygrał postępowania przetargowe na dzierżawę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych
(dalej: MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem. W sieci LOTOSU działa obecnie 20 MOP-ów. Do 2020 planowane jest uruchomienie łącznie 8 nowych stacji paliw tego typu. W czerwcu ogłoszono wyniki plebiscytu internetowego „Fleet Derby 2018″. Specjaliści i menadżerowie z branży flotowej drugi raz z rzędu uznali LOTOS Biznes za najlepszą kartę paliwową w Polsce.

EFRA: DWIE WAŻNE INSTALACJE GOTOWE DO URUCHOMIENIA

30 czerwca 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 95,5%. W kwietniu zakończono prace budowlano-montażowe zakresu instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU), czyli dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA, a następnie instalacje te osiągnęły status gotowości do uruchomienia (RFSU, ang. _ready for start-up_).

Do prób i testów przekazano nową stację kondensatu (nr 7), pompownię hydrowaxu, instalację SWS I (striper wód kwaśnych) oraz wszystkie rurociągi międzyobiektowe, w tym rurociągi potrzebne dla HGU i HVDU.

Zakończono też prace montażowe zbiorników półproduktów DCU i przeprowadzono gwarancyjny ruch testowy instalacji SRU II (nowe instalacje Claus’a). Do użytkowania przekazano budynek socjalno-biurowy Zakładu Koksowania LOTOS Asfalt, instalację OGU i chłodnie wentylatorowe.

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania kontynuowano rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firmą KT – Kinetics Technology) w celu wypracowania realnego harmonogramu prac. Przesunięcie umownego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji Projektu EFRA pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku – informuje Biuro Komunikacji Grupy Lotos.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *