W Pomorskiem bezrobocie wśród młodzieży sięga nawet 40 procent – mówiła dr Monika Kończyk – kurator oświaty, podczas międzynarodowej konferencji pt. „Cele i strategie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej – szkolenie zawodowe na menedżera serwisu sektora energetycznego”. Na szczęście, młodzieży oraz małym firmom pomaga Erasmus+

Fot. Kazimierz Netka.

Małe i średnie przedsiębiorstwa uczą (się) efektywności energetycznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak zadbać o naturę, zatroszczyć się o klimat na Ziemi, o oszczędności mieszkańców i o to, by młodzież nie szła ze szkół na bezrobocie? Pomysł na to mają reprezentanci różnych środowisk z Polski, w tym Pomorza, i z zagranicy, realizujący projekt pt. „Baltic Sea Academy – Further Vocational Training for Energy Service Technicians” –  „Dalsze kształcenie zawodowe na technika serwisu sektora energetycznego (VESTE)“, a wspierani finansowo w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach mówiono w Gdańsku, 8 maja 2018 roku, podczas międzynarodowej konferencji pt. „Cele i strategie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej – szkolenie zawodowe na menedżera serwisu sektora energetycznego” – przygotowanej przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Hanzeatycki Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Parlament Hanzeatycki. Podczas tej konferencji przedstawiono też wyniki projektu „Dalsze kształcenie zawodowe na technika serwisu sektora energetycznego”.

Jak bardzo źle jest młodzieży na rynku pracy – mówiła, podczas tej konferencji, dr Monika Kończyk – pomorski kurator oświaty. Słowa pani kurator wyraźnie wskazywały na potrzebę lepszego ukierunkowania szkoleń zawodowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pani kurator na początku powiedziała coś dziwnego, a mianowicie, że martwi ją niskie bezrobocie, Zaraz potem dodała, że przy tym niskim średnio w województwie pomorskim bezrobociu, odsetek młodzieży bez pracy jest zatrważająco wysoki, bo w niektórych powiatach sięga 30 – 40 procent, wśród młodych ludzi do 30. roku życia. 40 procent młodych nie ma pracy na przykład w powiecie kartuskim.

Podobne kłopoty mają inne kraje; w Hiszpanii to bezrobocie młodzieży jest jeszcze wyższe. Tylko odpowiednie kształcenie, zwłaszcza tzw. dualne, czyli podwójne, może coś zmienić na lepsze. Tam, gdzie to kształcenie, prawdziwie dualne, istnieje, odsetek bezrobotnej młodzieży jest najniższy. Dualnym kształceniem, polegającym na nauczaniu teorii w szkole i i praktyki przy warsztacie, nie jest prowadzenie warsztatów szkolnych. Praktyczna nauka zawodu musi odbywać się w prawdziwych przedsiębiorstwach – podkreślali uczestnicy konferencji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jest możliwość stworzenia wielu nowych miejsc pracy – w sektorze poprawy efektywności energetycznej. Bardzo szeroko rozumianej. W tych branżach można i trzeba zwiększyć zatrudnienie w Polsce nawet o 50 procent i nie są to spostrzeżenia krajowe, ale zagraniczne, wskazywane podczas konferencji przez specjalistów z Niemiec. Wiele miejsc pracy może powstać w instalowaniu fotowoltaiki, czyli elektrowni słonecznych. Niezwykle chłonnym dla fachowców przedsięwzięciem jest termomodernizacja budynków. Termomodernizacja może znacząco poprawić życie mieszkańców zaniedbanych osiedli, zwłaszcza tych budynków najzimniejszych, w których niebogatych mieszkańców nie stać na opłatę ogrzewania bo jest ono mało efektywne i wiele kosztuje.

 

Fot. Kazimierz Netka

Moderatorem międzynarodowej konferencji był Dariusz Gobis – dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, wiceprezydent Parlamentu Hanzeatyckiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Otwarcia konferencji i przedstawienia celów polityki edukacyjnej dokonał Wiesław Szajda – prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dr inż. Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw przedstawiła doświadczenia w dalszym kształceniu zawodowym na menedżera serwisu sektora energetycznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dr Max Hogeforster – prezes Parlamentu Hanzeatyckiego i Bałtyckiej Akademii Morza przedstawił wyzwania i szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i w kwalifikacjach zawodowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dr Jürgen Hogeforster – reprezentant Parlamentu Hanzeatyckiego zaprezentował zagadnienie: Kształcenie zawodowe w zawodzie technika serwisu sektora energetycznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Prof. dr Uwe Schaumann z Hamburskiego Uniwersytetu Edukacji Korporacyjnej mówił o szkoleniu zawodowym i regulacjach egzaminacyjnych na menedżera serwisu sektora energetycznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Beata Białowąs – dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przedstawiła doświadczenia ze szkoleniami dla MŚP w celu zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Rebeka Kajos z Kontiki Vocational Center w Budapeszcie omówiła priorytety polityki energetycznej na Węgrzech i przyszłe wykorzystanie wyników projektu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dr Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprezentował cele i strategię polityki energetycznej w województwie pomorskim.

 

Fot. Kazimierz Netka

Knut Höller z Inicjatywy Mieszkaniowej dla Europy Wschodniej zobrazował najlepsze praktyki energetycznych renowacji budynków w krajach UE Środkowej Europy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Piotr Jóskowski, PMP Sp. z o.o., wskazał na oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dr Ewelina Kaatz-Drzeżdżon z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przybliżyła zebranym główne zadania i subwencje publiczne w sektorze energetycznym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego do spraw polityki senioralnej zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania doświadczeń i wiedzy osób, odchodzących na emerytury. Jednocześnie, w Pomorskiem, na około 50 000 bezrobotnych, 15 000 to młodzi ludzie, do 30. roku życia. 16 000 wszystkich bezrobotnych w Pomorskiem, jako podstawową trudność w znalezieniu zajęcia podaje brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Jest więc kogo kształcić. A dobre kadry, w odpowiedniej liczbie, to gwarancja wypełnienia przez Polskę wymogów unijnych w zakresie np. emisji gazów cieplarnianych. Żeby to udało się Polsce osiągnąć, zatrudnienie w sektorze wzrostu efektywności energetycznej i wykorzystywaniu odnawianych źródeł energii musi wzrosnąć o 50 procent.

Jak więc widać, efektywność energetyczna i kształcenie młodzieży są dla nas bardzo ważne. Jak ocenia dr inż. Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, są to szanse rozwoju dla Polski. Pozwolą one na przezwyciężanie wyzwań z zakresu polityki energetycznej dzięki nowym podejściom w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Efektywność energetyczna i energia odnawialna

Bezpieczeństwo dostaw energii stanowi jeden z najważniejszych priorytetów współczesnej gospodarki. Jednocześnie ten silny obszar wzrostu oferuje największe możliwości tworzenia dodatkowych miejsc pracy, a tym samym zmniejszenia bezrobocia. Aby osiągnąć ambitne cele energetyczne Unii Europejskiej do 2020 roku, liczba wykwalifikowanych pracowników w wielu państwach członkowskich musi zostać zwiększona nawet o 50%. W porównaniu z wysokimi wymaganiami istnieją duże deficyty kwalifikacji, co oznacza, że istnieje szczególnie duża potrzeba rozwoju początkowej i ustawicznej edukacji zawodowej oraz szkoleń zawodowych zarówno dla istniejących jak i dodatkowych specjalistów i menedżerów. Wszystkie działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej stanowią główny obszar działalności małych i średnich przedsiębiorstw (np. energooszczędna renowacja budynków, konserwacja, instalacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). MŚP mogą w decydujący sposób przyczynić się do osiągnięcia celów, a jednocześnie otworzyć nowe obszary wzrostu. Stanowią one bowiem 99,8% wszystkich przedsiębiorstw i około 70% wszystkich miejsc pracy, w UE 85% wszystkich nowych miejsc pracy jest tworzone przez MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być również traktowane jako wyjątkowy priorytet polityczny. Ochrona popytu na wykwalifikowaną siłę roboczą i podnoszenie kwalifikacji na wszystkich poziomach to najważniejsze zadanie promocyjne i główny klucz do trwałego wzmocnienia innowacji, konkurencyjności i wzrostu MŚP ogólne, a w szczególności w sektorze energetycznym.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników i deficyty umiejętności

 

Fot. Kazimierz Netka

Wysoki popyt na dodatkowych wykwalifikowanych pracowników jest równoważny z istniejącym już niedoborem przedsiębiorców, menedżerów i wykwalifikowanych pracowników, który znacznie wzrośnie w przyszłości z przyczyn demograficznych. Ze względu na brak wykwalifikowanych przedsiębiorców i pracowników, cele polityki energetycznej nie są osiągane; jednocześnie wzrost i rozwój innowacji w MŚP jest znacznie niższy niż być powinien. W tym samym czasie kształcenie zawodowe stało się mniej atrakcyjne. Zwłaszcza w nowych krajach UE, w których nauka zawodu odbywa się przede wszystkim w szkołach, uczestnictwo w nich jest niewielkie, spadło do przerażająco niskiego poziomu i jest postrzegane przez wielu młodych ludzi jako ślepy zaułek. Jednocześnie firmy skarżą się na brak kwalifikacji u absolwentów. Szkolne kształcenie zawodowe może ograniczać warunki panujące na rynku pracy i niedostatecznie uwzględniać wymogi kwalifikacyjne przedsiębiorstw. Wprowadzenie dualnych systemów edukacji, dostosowanych do warunków krajowych, jest najbezpieczniejszym sposobem dla krajów posiadających szkolne kształcenie zawodowe, aby zapewnić pracownikom niezbędne kwalifikacje oraz trwale zredukować bezrobocie i osiągnąć cele energetyczne UE.

Sojusz na rzecz edukacji w energetyce

Hanzeatycki Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw współpracuje obecnie z siedmioma partnerami z czterech krajów UE nad projektem „Dalsze kształcenie zawodowe na Technika Serwisu Sektora Energetycznego”, który jest finansowany z funduszy UE. Między innymi opracowuje i wdraża wymagania programowe kwalifikacji Menedżerów Serwisu Sektora Energetycznego, a także szkolenia dla trenerów, którzy realizują te działania szkoleniowe – napisała do dziennikarzy dr inż. Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W konferencji uczestniczyła także młodzież z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *