W Pomorskiem szpitale uratowano, lecz chorzy nie są jeszcze całkowicie zabezpieczeni.

Doświadczenia na Pomorzu w restrukturyzacji samorządowych szpitali. Są szanse na skrócenie kolejek, ale… WRDS ostrzega…

Pomorska służba zdrowia, podległa samorządowi województwa, jest jedną z pierwszych w kraju, które zostały poddane restrukturyzacji. Czas na ocenę owego procesu. Stanowisko odnośnie efektów tego przekształcania własnościowego szpitali w województwie pomorskim, przyjęła 15 listopada 2016 roku, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) w Gdańsku, obradująca pod przewodnictwem Mieczysława Struka – marszałka województwa pomorskiego.

p1090055Fot. Kazimierz Netka

Ocenie została poddana komercjalizacja i restrukturyzacja szpitali podległych marszałkowi województwa. W toku analizy ustalono m.in., że zmiana formy organizacyjno – prawnej szpitali marszałkowskich i utworzenie spółek w miejsce samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej umożliwiła całkowite lub częściowe oddłużenie szpitali, których egzystencja była zagrożona. Nie spowodowało to w podmiotach leczniczych województwa pomorskiego zmniejszenia liczby i zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. We wszystkich przekształconych szpitalach odnotowano istotne zmiany w sposobie zarządzania tymi jednostkami,, choć nie zawsze było to zadowalające.

Przekształcone szpitale nie podjęły jeszcze wystarczających działań w celu zwiększenia efektywności ich funkcjonowania. Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe nie spowodowało zasadniczej zmiany struktury przychodów. Nadal notuje się zbyt mały udział usług świadczonych odpłatnie.

Należałoby zwrócić uwagę na strukturę zatrudnienia w szpitalach i wzrost w grupie pracowników administracyjnych.

p1080874Fot. Kazimierz Netka

Jedną z form obniżenia kosztów działalności w przekształconych szpitalach (obok outsourcingu, wspólnych zakupów, budżetowania, estetyzacji) była zmiana formy zatrudniania personelu (jak napisano w przyjętym 15 listopada „Stanowisku” WRDS) medycznego, a zwłaszcza rezygnacja w większym zakresie z umów o pracę na rzecz tzw. kontraktów (tj. umów o charakterze cywilno – prawnym stosowanych również wcześniej w SP ZOZ), w przypadku których nie obowiązują zasady dotyczące czasu pracy oraz przerw pomiędzy kolejnymi okresami jej świadczenia. Zjawisko to, w przypadku personelu medycznego zatrudnionego na tzw. kontraktach, gdzie nie obowiązują maksymalne ustawowe normy pracy oraz odpoczynku, stwarza niebezpieczeństwo pracy pond siły, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów (tym bardziej, że w województwie pomorskim notuje się nisko poziom zatrudnienia pielęgniarek i położnych na tysiąc mieszkańców). Należy podkreślić konieczność kompleksowego rozpatrywania zmian w służbie zdrowia, biorąc pod uwagę obok efektywności ekonomicznej, warunki pracy lekarzy i pielęgniarek, niezbędne wyposażenie placówek i efekty leczenia pacjentów – czytamy Stanowisku Wojewódzkiej Radu Dialogu Społecznego w Gdańsku. Rada z zadowoleniem przyjęła regulacje prawne, które dają wojewodzie możliwość kreowania polityki inwestycyjnej (zakup sprzętu medycznego o znacznej wartości ze środków Unii Europejskiej).

p1080867Fot. Kazimierz Netka

Stanowisko to, oraz procedurę dochodzenia do konsensusu WRDS w tej sprawie, omówił Zbigniew Canowiecki – członek zespołu roboczego WRDS ds. społecznych, prezydent Pracodawców Pomorza, reprezentujący też Konfederację Lewiatan. Zespołem który przygotował ostateczne stanowisko, kieruje Franciszek Potulski – reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Wczoraj też stanowisko to zostało zaakceptowane przez prezydium WRDS, a dopiero potem poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym członów WRDS w Gdańsku.

p1080880Fot. Kazimierz Netka

Na swym posiedzeniu WRDS dokonała też oceny konkurencyjności pomorskiej gospodarki i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Problem ten omówił Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a wynik oceny zaprezentował Mirosław Czapiewski – przewodniczący zespołu ds. gospodarczych, reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre Club.

p1080985Fot. Kazimierz Netka

WRDS zaakceptowała projekt „Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017”. Projekt ten przedstawiła Joanna Witkowska – członek zespołu roboczego ds. społecznych – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Opinię na ten temat zaprezentował Dariusz Gobis – członek zespołu ds. społecznych, reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *