W Pomorskiem wdrożony zostanie Proces Przedsiębiorczego Odkrywania. Business Centre Club apeluje o podwyższanie prestiżu uczelni w rankingach międzynarodowych. O tym mówiono podczas konsultacji dotyczących zmian w regionalnych programach strategicznych.

Na zdjęciu: Dyskusja podczas konsultacji dotyczących pomorskich RPS. Mówi Maciej Dobrzyniecki – wiceprezes Business Centre Club; kanclerz Loży Gdańskiej BCC. Fot. Kazimierz Netka.

Mierzenie sił na zamiary.

Jak usprawnić osiągnie celów, wyznaczonych w strategii rozwoju województwa pomorskiego. Nad tym od kilku tygodni zastanawiają się mieszkańcy tego regionu. Oceniają propozycje, zgłoszone w tym zakresie przez zarząd województwa. Każdy zainteresowany może zgłosić swe uwagi oraz propozycje – w toku konsultacji społecznych, które rozpoczęły się 22 stycznia, a zakończą 25 lutego 2018 roku.

Proces konsultacji społecznych służyć ma włączeniu do dialogu społecznego grona partnerów – osób i podmiotów zainteresowanych kształtowaniem polityki regionalnej – napisano w zaproszeniu na konferencję w ramach konsultacji społecznych projektów zmian Regionalnych Programów Strategicznych – zmian, które Zarząd Województwa Pomorskiego 18 stycznia 2018 r. pryjął uchwałami i skierował do konsultacji społecznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomorze się zmienia, bardzo szybko następują zmiany nie tylko o charakterze politycznym, wskutek przejęcia rządów w państwie przez kolejne formacje i wyznaczanie nowych celów mających wpływ na kształtowanie polityki regionalnej w każdym z polskich województw, ale też nastały nowe warunki ekonomiczne społeczne. Któż mógł przewidzieć, gdy tworzyliśmy Strategię województwa pomorskiego 2020, że tak spadnie bezrobocie, że będzie tak wielki problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników? – mówił witając przybyłych, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego – w poniedziałek, 12 lutego, gdy rozpoczęły się w Gdańsku spotkania konsultacyjne dotyczące zmiany w RPS – w regionalnych programach strategicznych. RPS to dokumenty wykonawcze do realizacji założeń do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zasady prowadzenia konsultacji społecznych przedstawił Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zapisy w Strategii województwa nie zmieniają się – podkreślił Bartosz Kozicki. Nie zmienia się również to, co dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego. Konsultacje potrwają do 25 lutego 2018 roku. W ciągu 30 dni od ich zakończenia, powstanie sprawozdanie z konsultacji. Uwagi do propozycji zmian w regionalnych programach strategicznych (RPS), mogą być zgłaszane w najróżniejszy sposób.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zmiany, zaproponowane przez zarząd województwa do Regionalnego Programu Strategicznego dotyczącego aktywności zawodowej i społecznej (zwanego w skrócie: Aktywni Pomorzanie), przedstawił Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zmiany w Programie dotyczą w szczególności: aktualizacji analizy sytuacji w obszarze zatrudnienia, kapitału społecznego i edukacji oraz wynikających z niej wniosków ukierunkowujących interwencję Programu; weryfikacji zakresu interwencji, w tym jej rozszerzenia o działania mające na celu wsparcie imigrantów i osób starszych, a także weryfikacji obszarów związanych z oczekiwaniami wobec administracji centralnej i Kontraktu Terytorialnego oraz obszarów współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej; korekty wskaźników monitorowania; weryfikacji i korekty zapisów w zakresie systemu realizacji Programu; aktualizacji opisów zobowiązań SWP oraz przedsięwzięć strategicznych, w tym weryfikacji ich statusu zgodnie z przyjętą Oceną realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016; doprecyzowania zapisów Programu wynikających ze zmian prawnych. Jak poinformował dyrektor Adam Krawiec, temat: Rozwój przedsiębiorczości został zabrany z RPS Aktywni Pomorzanie i przeniesiony do RPS Pomorski Port Kreatywności.

 

Fot. Kazimierz Netka

W toku dyskusji, Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej zaapelował o wykorzystanie potencjału osób na emeryturach Może bowiem zabraknąć nam pracowników. Na Ukrainie już jest coraz mniej młodych, chętnych do przyjazdu do Polski, by pracować.

Marek Olechnowicz – przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych powiedział, że został przygotowany projekt pilotażowy pt. „Senior Pomorski” zakładający połączenie wsparcia społecznego z elementami aktywizacji seniorów w naszym województwie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Propozycje zmian w RPS ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan) omówiła Marzena Mrozek – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zmiany w Programie dotyczą w szczególności: aktualizacji diagnozy systemu ochrony zdrowia w województwie; dostosowania zapisów poszczególnych Celów, Priorytetów oraz Działań w Programie do przedstawionych wniosków wynikających z diagnozy systemu ochrony zdrowia; wskaźników monitorowania realizacji zadań wpisanych do Programu; zmiany zapisów Priorytetu dotyczącego Specjalistycznej Kadry Medycznej; rezygnacji z funkcjonowania Rady Programowej; aktualizacji szacunkowych kosztów realizacji Programu w podziale na Priorytety Programu oraz Zobowiązania SWP i Przedsięwzięcia Strategiczne.

Jak powiedziała pani dyrektor Marzena Mrozek, inne są teraz dane statystyczne niż kilka lat temu. Dotyczą one m.in. epidemiologii. Istotne są też przemiany demograficzne w naszym regionie: społeczeństwo się starzeje, a wzrasta dzietność. To również trzeba uwzględnić w RPS.

Na temat RPS dotyczącego rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności) mówił Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

W treści programu Pomorski Port Kreatywności proponuje się m.in. uporządkowanie opisu stanu docelowego zobowiązania z SRWP 2020 pn.: „Stworzenie regionalnego systemu promocji gospodarczej” poprzez zmianę słowa „strategia” na „plan” oraz doprecyzowanie narzędzi realizacji i podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Przeprowadzona ma być aktualizacja i doprecyzowanie zapisów szczegółowego opisu przedsięwzięcia strategicznego „Study in Pomorskie”. Zmiana ma na celu umożliwienie wprowadzenia mechanizmu wsparcia przez Samorząd wspólnych inicjatyw uczelni na rzecz przyciągania studentów zagranicznych do regionu. Zaktualizowane maja być nazwy inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP), zgodnie z nomenklaturą przyjętą w wyniku ich wyboru. Do słownika pojęć wprowadzone będzie określenie: „PPO – Proces Przedsiębiorczego Odkrywania”. Sformułowana zostanie zasada prowadzenia aktywnego i ciągłego procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zmiana ma na celu zachowanie spójności RPS PPK z porozumieniami na czterech rzecz ISP.

Fot. Kazimierz Netka

Niezwykle ważnym zagadnieniem w ramach RPS Pomorski Port Kreatywności, jest sprawa prestiżu pomorskich uczelni, zwłaszcza za granicą. W toku dyskusji zwrócił na to uwagę Maciej Dobrzyniecki – wiceprezes zarządu głównego Business Centre Club, kanclerz Loży Gdańskiej BCC. Powinniśmy bowiem dbać o to, by pomorskie uczelnie były znane za granią i przyjmowały jak najwięcej studentów z innych krajów. Dlatego, warto zachęcać obcokrajowców do studiowania w Pomorskiem, oferując im stypendia.

Tego typu program powoduje też windowanie uczelni w ogólnoświatowych rankingach, na przykład prowadzonych przez Financial Times. Już sama możliwość powołania się na to, że jakaś uczelnia awansowała w takim rankingu, staje się wystarczającym argumentem do ściągnięcia do niej zagranicznych studentów. Podniesienie naszych uczelni w międzynarodowych rankingach, będzie miało duże znaczenie dla przedsiębiorców – stwierdził Maciej Dobrzyniecki – wiceprezes BCC.

 

Fot. Kazimierz Netka

W środę, 14 lutego 2018 roku – ciąg dalszy dyskusji na ten temat. Przedstawione zostaną promocje zmian w regionalnych programach strategicznych atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: Pomorska Podróż oraz energetyki i środowiska: Ekoefektywne Pomorze.

Jak zdążyliśmy się zorientować podczas konsultacji zmian w RPS, promocja gospodarki województwa ma być poparta atrakcjami Kaszub. Mało jest mowy w tym poparciu o innych częściach województwa pomorskiego, mimo że mogą one okazać się o wiele bardziej atrakcyjne dla obcokrajowców, niż Kaszuby, Chodzi np. o Kociewie z Biblią Gutenberga w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, czy o Powiśle i Żuławy – unikatowe dzieło międzynarodowe.

Przemilczanie powyższych atrakcji w informowaniu zagranicy o województwie pomorskim, to raczej nie jest świadome działanie Urzędu Marszałkowskiego na szkodę regionu. Wynika to raczej z niewiedzy autorów pomysłów na promocję województwa pomorskiego…

Z propozycjami zmian w regionalnych programach strategicznych można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – m.in. w uchwałach zarządu z 18 stycznia 2018 roku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *