W środę, 15 listopada, Parlament Europejski, podczas swych obrad w Strasburgu, we Francji, zajmie się Polską. Temat ten rozpocznie posiedzenie już o godzinie 9.

Na zdjęciu: Siedziba Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Parlament Europejski zamierza przyjąć rezolucję w sprawie praworządności w Polsce.

Stan dialogu Unii Europejskiej z polskimi władzami na temat przestrzegania zasad państwa prawa i demokracji będzie przedmiotem debaty plenarnej i głosowania w Parlamencie w środę. Taką informację przekazało nam Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce – w Warszawie.

Kontrola przestrzegania praworządności w naszym kraju jest prowadzona w Brukseli od stycznia ubiegłego roku. Wtedy Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy z polskimi władzami w oparciu o procedurę „Ramowych rozwiązań dla systemowych zagrożeń dla państwa prawa”.

W lipcu 2017 roku Komisja Europejska zapowiedziała, że rozważa podjęcie działań według artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zapis ten umożliwia zastosowanie sankcji wobec naszego kraju. Taka jest reakcja KE na planowane w Polsce zmiany w sądownictwie. Te plany KE nie zostały zarzucone, mimo że dwie z czterech ustaw zawetował prezydent RP. Zdaniem KE, w Polsce istnieje zagrożenie dla praworządności.

Teraz tą problematyka ma zająć się Parlament Europejski. W środę, 15 listopada, w Strasburgu, europarlamentarzyści będą rano dyskutować o tym, a po południu przeprowadzone zostanie głosowanie czy przyjąć rezolucję w sprawie Polski.

Oto zapisy w Traktacie o Unii Europejskiej:

Art. 7. Stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii.

1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia. Rada regularnie bada czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.
2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

Rada Europejska to szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przewodniczącym rady Europejskiej jest Donald Tusk, a rolą Rady jest wyznaczanie ogólnego kierunku polityki oraz priorytetów Unii Europejskiej.

Rezolucja odnośnie Polski, która ma być głosowana w Parlamencie Europejskim 15 listopada 2017 roku podczas posiedzenia w Strasburgu, nie będzie prawnie wiążąca.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *