Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu, a nawet rychłej  likwidacji. Wspólne oświadczenie organizacji pracodawców województwa pomorskiego, dotyczące sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w związku z COVID-19

Fot. Kazimierz Netka

Trzeba ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników

Dziesięć organizacji pracodawców działających m.in. na terenie województwa pomorskiego oceniło zagrożenia, wynikające z ograniczeń spowodowanych pandemia koronawirusa. Swe spostrzeżenia pracodawcy przedstawili władzom państwowym i samorządowym, w specjalnym oświadczeniu. Oto ów dokument:

Gdańsk, 17 marca 2020 roku

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin  województwa pomorskiego

Szanowni Państwo,

działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego i kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, przekazujemy niniejsze wspólne oświadczenie oraz domagamy się podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej i dynamicznie pogarszającej się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19).

Każdego dnia odbieramy mnóstwo niepokojących sygnałów od pracodawców z terenu całego województwa. Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji – gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli czy odzieży, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna. Wymienione branże, to branże, w których kryzys jest już dziś nam znany, a do nich dołączają inne, takie jak produkcja spożywcza, IT, automatyka, usługi oparte na świadczeniu ich w siedzibie klienta oraz te, które padają ofiarą nagłego zrywania kontaktów i kłopotów w branżach wcześniej wskazanych, jak również gwałtownego wstrzymywania zleceń przez firmy i instytucje, których kryzys jeszcze nie dotknął. Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu, czy nawet perspektywy rychłej likwidacji. Z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej borykają się zarówno duże i średnie przedsiębiorstwa, jak i te małe i mikro. Z ogromnymi wyzwaniami mierzą się firmy rodzinne, firmy w branżach rzemieślniczych, także w zawodach ginących. Mamy do czynienia z przestojami w produkcji spowodowanymi opóźnieniami czy też brakiem dostaw. Zanikający popyt przekłada się na kłopoty w regulowaniu zobowiązań i przewidywane redukcje zatrudnienia. Gospodarka to system naczyń połączonych, gdzie problemy jednej branży bardzo szybko przekładają się na pogorszenie kondycji innych. W efekcie wpłynie to negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy.

To realne problemy, które są już tu i teraz, i każdego dnia narastają. Opracowanie i wdrożenie instrumentów wspierających przedsiębiorców jest bezsprzecznie bardzo pilną potrzebą. Dlatego apelujemy do władz zarówno szczebla centralnego jak i samorządowego, o podjęcie działań w zakresie swoich kompetencji, które realnie ustabilizują sytuację oraz zapewnią ochronę i złagodzenie negatywnych skutków w dłuższym okresie. Uważamy, że trzeba ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników. Jednocześnie należy powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową. W niniejszym wspólnym oświadczeniu zwracamy uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii.

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców odnoszący się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS powinien zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek, czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach. Przepisy muszą być sformułowane klarownie, a procedury uproszczone. Przedsiębiorcy, którzy mierzą się z trudnościami związanymi z ogłoszeniem przymusowej kwarantanny całej załogi, czy nakazu wstrzymania działalności firmy produkcyjnej lub usługowej, muszą mieć zapewnione wsparcie w zakresie wypłacania wynagrodzeń dla pracowników, rekompensaty za poniesione straty i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Uregulowania wymagają kwestie związane z ochroną miejsc pracy, zwłaszcza w przypadku firm zmuszonych do przestojów czy obniżonego wymiaru pracy. W przypadku niezdolności do pracy w wyniku wydania decyzji przez właściwe organy, pracodawca nie powinien być zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, zaś w takim przypadku pracownikowi należeć się będzie zasiłek chorobowy już od 1-go dnia nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem nie tylko do lat 8, pracownikom powinien przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 30 dni. Należy też uregulować kwestie przedłużenia wiz dla pracowników ze Wschodu bez konieczności wyjazdu do kraju pochodzenia.  

Konieczne jest wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcia finansowego w postaci: ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych. Preferencje kredytowe powinny dotyczyć w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki: uproszczonej, przyspieszonej procedury pożyczkowej/kredytowej oraz obniżenia restrykcji w zakresie zabezpieczenia, a także obniżonego oprocentowania i opóźnienia terminu spłaty. Przesunięcie spłaty rat kredytu powinno być możliwe zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników. Apelujemy też o uruchomienie interwencyjnych produktów wsparcia finansowego w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wsparcia pomostowego, związanego z płynnością firm i ich zdolnością do obsługi zobowiązań w okresie co najmniej 12 najbliższych miesięcy. Należy także uruchomić specjalne fundusze wsparcia, szczególnie dla małych i mikro firm, najbardziej dotkniętych kryzysem.

Oczekujemy od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.   

Ponadto w celu poprawy płynności przedsiębiorców apelujemy o odsunięcie w czasie nowych obowiązków, takich jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych. Ponadto zmianie powinien ulec termin obowiązywania rozbudowanej struktury JPK_VAT. Również przesunięciu musi ulec termin wprowadzenia podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenia poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także w sytuacji kiedy firmy ponoszą straty. Obowiązki związane z wpisywaniem się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czy z prowadzeniem Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej także powinny zostać wprowadzone w życie w późniejszym terminie.

Uważamy także, że niezbędne jest odroczenie terminów przewidzianych dla: sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019; złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019; złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych; złożenia deklaracji IFT-2R; złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK; rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. oraz rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. Uwzględniając wyjątkową sytuację, w której znaleźli się przedsiębiorcy, należy, choćby czasowo, tj. w 2020 r. powrócić do możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń podatku VAT przez wszystkich przedsiębiorców. Dodatkowo należy uwolnić środki zablokowane na rachunkach VAT.

Postulujemy również odstąpienie od stosowania przepisów kodeksu karnego – skarbowego, w każdej sytuacji, w której ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego, nie zostały prawidłowo lub na czas wypełnione obowiązki podatkowe. Ważne będzie także nieobciążenie firm w tym okresie dodatkowymi kosztami i sankcjami. Co więcej należy rozważyć umożliwienie skorzystania z dodatkowych odliczeń kosztów ponoszonych w związku z epidemią koronawirusa, np. kosztów pracy zdalnej, dezynfekcji stanowisk pracy, itp. Jednocześnie apelujemy o zawieszenie kontroli podatkowych, kontroli celno – skarbowych i postępowań podatkowych na czas walki z COVID-19. Prowadzenie działalności w tak trudnym czasie nie powinno być dodatkowo paraliżowane przez czynności podejmowane przez służby skarbowe, zarówno przez wzgląd na dobro firmy, jak i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Niezbędne są także regulacje w zakresie zawieszenia biegu terminów procesowych od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego.

Zasadnym jest także włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do udziału w produkcji w obszarze szeroko pojętej pomocy w zwalczaniu koronawirusa lub jego objawów, tj. produkty z zakresu: chemii, odzieży ochronnej, maseczek, dodatkowych łóżek, itp. Wnosimy o zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i o kierowanie zamówień do firm lokalnych. Istotnym aspektem pozostaje utrzymanie transportu surowców/komponentów/produktów finalnych w celu eliminowania ryzyka zerwania łańcuchów logistycznych. 

Kolejną ważną kwestią w obecnej sytuacji jest możliwość wyłączenia  odpowiedzialności Zarządów, których podmioty zaprzestają regulowania zobowiązań (w okresie od marca, w rezultacie zakończonego układem, upadłością, likwidacją) z kodeksu spółek handlowych i prawa upadłościowego.

Szanowni Państwo,

W zaistniałej wyjątkowej sytuacji, nasze organizacje uruchomiły cykl videokonferencji, tzw. „pomorski gospodarczy sztab kryzysowy”, tak aby pozostać w bieżącym kontakcie, wymieniać opinie, reagować oraz formułować wspólne stanowiska i rekomendacje. Ten kryzys dotyczy nas wszystkich, dlatego pozostajemy solidarni jako środowisko i jako obywatele, występując wspólnie zwłaszcza w obronie tych w najgorszej sytuacji i jednocześnie domagając się ochrony innych narażonych. Apelujemy do Państwa o połączenie działań i pilne interwencje we wskazanych obszarach.

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

Pracodawcy Pomorza,

Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

Gdański Klub Biznesu,

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

Kaszubski Związek Pracodawców,

Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

Starogardzki Klub Biznesu,

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

Loża Gdańska BCC.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *