Wielka rewitalizacja linii kolejowych zaczyna się w Polsce. Do odnowy jest dwie trzecie spośród 27 000 km torów, którymi zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Koszt tej rewitalizacji: około 27 mld zł., do 2023 roku.

Na zdjęciu: Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury i budownictwa ogłasza w Gdańsku początek konsultacji dotyczących projektu: „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Fot. Kazimierz Netka.

Od 27 września 2017 roku, można zgłaszać swe uwagi do planu ratowania torów, zwanego w skrócie programem utrzymaniowym. 

Polska kolej musi stać się jeszcze ważniejszym ogniwem transportu w Eurazji.

W Gdańsku trwają targi TRAKO – jedne z największych w Europie, targi kolejowe. Wiele na nich nowoczesności, innowacji, wynalazków. Na wdrażanie tychże potrzeba niemało pieniędzy. Fundusze potrzebne są też na bieżącą opiekę nad istniejącymi od dawna urządzeniami, obiektami, budowlami, liczącymi dziesiątki lat, niedostatecznie dotychczas zadbanymi, bo brakowało funduszy. Co z tymi niedoinwestowanymi liniami?

 

Fot. Kazimierz Netka

Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości remontowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na naprawy linii kolejowych i zapewnienie ich trwałości przewiduje, skierowany do konsultacji publicznych projekt „programu utrzymaniowego”. O rozpoczęciu tych konsultacji, poinformowali w Gdańsku Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury i budownictwa oraz Antoni Jasiński – członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– Targi TRAKO, największe w Polsce targi kolejowe, są nie tylko miejscem spotkań biznesowych, ale również mogą posłużyć do ogłaszania dobrych wiadomości – powiedział Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury i budownictwa. – Wdrażając przepisy Unii Europejskiej, ujęliśmy w tych przepisach, polskich, możliwość stworzenia i wypracowania programu pozwalającego zadbać o to, co z takim trudem wypracowujemy teraz, czyli o modernizowane linie kolejowe. Pragniemy, by ten trud nie poszedł na marne. Chcemy z drugiej strony, zadbać o linie kolejowe, będące w gorszym stanie i nie możemy ich w pełni wykorzystać do transportu ludzi lub towarów. Dlatego dzisiaj zgłosiliśmy do konsultacji program utrzymaniowy.

 

Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

O szczegółach poinformował nas Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przekazując w komunikacie także wypowiedzi:

– Dzięki decyzjom rządu kolej w Polsce odzyskuje zaufanie pasażerów i staje się atrakcyjna dla przewoźników. Już w 2021/2022 będziemy mieli do czynienia z zupełnie inną jakością transportu kolejowego, tak pasażerskiego, jak i towarowego. Program utrzymaniowy pozwoli na planowanie prac i remontowych w cyklu wieloletnim. To oczekiwane od dawna rozwiązanie problemu wieloletnich zaległości, które wprowadzamy gwarantując znaczne środki finansowe w perspektywie najbliższych lat – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel po skierowaniu do konsultacji projektu.

Fot. Kazimierz Netka

Pełna nazwa tego dokumentu brzmi: „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku. Program wieloletni”.

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” zaplanowano 27 mld zł. Dokument ten ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczących zarządzania infrastrukturą kolejową.

Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel ten jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie należytego utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Przygotowaliśmy projekt, który jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia przyszłego finansowania likwidacji wieloletniej luki utrzymaniowej. Musi nas być stać na doprowadzenie linii kolejowych do stanu, w którym będą istotnym ogniwem systemu transportowego Polski. Będzie to wymagało zaplanowania prac i zagwarantowania puli środków na realizację. Wiem, że środków na kolej można przeznaczyć nawet więcej, ale musimy koordynować prace tak, by w możliwie najmniejszym stopniu zakłócały ruch pociągów. Kolejarze, firmy wykonawcze, rynek dostaną jasny sygnał, że rząd postawił na rozwój kolei i są to plany zawierające odpowiednie finansowanie – podkreślił wiceminister Andrzej Bittel.

Zapewnienie jakości infrastruktury kolejowej

Realizacja Programu pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, co stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynkowym przewoźników kolejowych i innych użytkowników infrastruktury. Przełoży się to na wzrost przewozów kolejowych oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej. Transport kolejowy będzie mógł konkurować z transportem samochodowym m.in. dzięki skróceniu czasów przejazdu, zmniejszeniu awaryjności obiektów i urządzeń oraz utrzymania wielu połączeń kolejowych.

 

Umowy wieloletnie

 

Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową przez zarządców infrastruktury będzie się odbywało na podstawie wieloletniej umowy zawieranej z ministrem właściwym do spraw transportu, będącej dokumentem wykonawczym w stosunku do programu. Umowa będzie dla zarządców infrastruktury gwarancją otrzymania środków w wysokości i terminach w niej określonych.

Długoterminowe planowanie pozwoli na redukcję kosztów usług. Dla branży oznacza to większą przewidywalność. Krajowy rynek wykonawców (zwłaszcza przedsiębiorstw branży budowlanej) będzie mógł się lepiej przygotować do realizacji kontraktów remontowo – utrzymaniowych. Środki przeznaczone na poprawę kondycji infrastruktury kolejowej wpłyną na rozwój wielu gałęzi gospodarki.

Likwidacja zaległości

 

Fot. Kazimierz Netka

Występujące dotychczas niedobory w finansowaniu utrzymania infrastruktury kolejowej w mciągu wielu lat spowodowały powstanie znacznych zaległości. Już w 2008 r. wyceniono wartość nakładów koniecznych do likwidacji zaległości na kilkadziesiąt miliardów złotych. Dalsze godzenie się na taki stan spowodowałoby systematyczne zanikanie efektów inwestycji oraz przedwczesną degradację zmodernizowanych linii. Stanowiłoby także realne zagrożenie wyłączenia z eksploatacji i tak mocno ograniczonych linii niższego rzędu, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia. Aby temu przeciwdziałać, w poszczególnych latach realizacji programu przewidziano środki umożliwiające systematyczną likwidację zaległości utrzymaniowych.

Zachowanie linii kolejowych

Ujęte w programie środki i nowe zasady finansowania pozwolą na uniknięcie konieczności koncentracji funduszy głównie na liniach zmodernizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE, kosztem linii o mniejszym znaczeniu. Pozwoli to na uniknięcie wyłączenia z eksploatacji wielu linii o mniejszym znaczeniu i zmniejszenia wielkości sieci linii. Realizacja programu wieloletniego umożliwi nie tylko poprawę parametrów infrastruktury, ale również ma na celu zapewnienie sprawnego systemu komunikacyjnego zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Program przewiduje odstąpienie od likwidacji linii kolejowych pierwotnie przewidzianych do zamknięcia. Przyjęte założenia oraz nowa kategoryzacja linii mają również na celu niedopuszczenie do degradacji przewidzianych do likwidacji połączeń, przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności na obecnie eksploatowanych liniach do końca okresu obowiązywania Programu.

Racjonalne koszty

W celu maksymalizacji efektów programu zaproponowano nowe wskaźniki monitorowania, które pozwolą dokonać oceny skuteczności działań realizujących go zarządców. Szczególnie istotnym wskaźnikiem będzie średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa), jako kluczowy, obok wysokości opłaty za przejazd pociągu po danej trasie i przepustowości sieci kolejowej, parametr decydujący o konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych środków transportu – wynika z informacji, które przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas konferencji prasowej na targach TRAKO, Antoni Jasiński – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA powiedział, że na Pomorzu prace utrzymaniowe będą realizowane między innymi na linii nr 203, czyli trasy: Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, Piła, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą. Oczywiście nie całą, ale na odcinkach najbardziej zaniedbanych. Celem tych działań ma być między innymi zwiększenie punktualności kursowania pociągów, podwyższenie prędkości ich jazdy. Zaległości w tym zakresie wynikają z niedoinwestowania Polskich Linii Kolejowych od początku lat 90, ubiegłego wieku.

– Mamy opracowany wykaz zadań do 2013 roku i zagwarantowaną stabilność finansową – mówił Antoni Jasiński – członek zarządu PKP Polskie Lionie Kolejowe SA. – Możemy sobie spokojnie planować działania na 6 lat. Do tej pory plan był ustalany z roku na rok. PKP PLK ma rozpoznanie co do potrzeb. Głos mieszkańców, pasażerów, a także przewoźników w tych sprawach jest niezwykle ważny.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pieniądze na realizację programu pochodzą z budżetu państwa. Konsultacje potrwają 35 dni. Potem zostanie opracowany raport i uwagi, które zostaną uznane za słuszne – uwzględnione będą w programie, który zaakceptuje rada Ministrów, jeszcze w bieżącym roku. PKP PLK ma w swym użytkowaniu 27 000 km torów. Program inwestycyjny obejmuje z tego 9 000 km, czyli jedną trzecią. Reszta, czyli 18 000 km zostanie objęta programem utrzymaniowym.

Więcej wiadomości na temat konsultacji znajduje się na stronie: http://mib.bip.gov.pl/ogloszenia-mib/ogloszenie-o-konsultacjach-publicznych.html .

 

O targach TRAKO

 

Fot. Kazimierz Netka

12. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO została objęta Patronatem Honorowym Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Bierze w nich udział 700 wystawców z 25 krajów.

PO RAZ PIERWSZY – DZIEŃ KARIERY

Zamierzeniem Rady programowej TRAKO 2017 organizatora projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich. W ramach Dnia Kariery (piątek, 29 września) wystawcy Targów TRAKO będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk. Uczestnicy Dnia Kariery będą mogli zwiedzać ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która obrazuje stan rozwoju branży oraz zapoznać się z najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i międzynarodowymi projektami realizowanymi dla transportu szynowego. W programie m. in.: debata: Programy branżowe szkół średnich, warsztaty pisania CV, debata pt. Czy branża transportu szynowego jest atrakcyjnym pracodawcą dla absolwentów wyższych uczelni oraz job wall z ofertami pracy, staży, praktyk i indywidualne spotkania z pracodawcami. Po trudach związanych z poszukiwaniem nowych ścieżek rozwoju do Strefy Chillout zaprasza Hyundai Rotem Company.

Targi Trako odbywają się w Międzynarodowych Targach Gdańskich SA, w Gdańsku, ul. Żaglowa 11. Zwiedzających indywidualnych organizatorzy zapraszają w piątek 29.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 16:00. Wstęp kosztuje 15 złotych – napisano na stronie internetowej http://trakotargi.amberexpo.pl .

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *