Wojewoda pomorski ostrzega inwestorów giełdowych przed mylącymi informacjami dotyczącymi fuzji Energi i Orlenu. Wojewoda zwrócił uwagę na stwierdzenie, sugerujące, że WRDS w Gdańsku jest przeciwna połączeniu wspomnianych spółek. Taki błędny zapis istnieje w apelu sformułowanym przez prezydium tej WRDS. Pisaliśmy o tym w czwartek, 19 grudnia, teraz przedstawiamy ciąg dalszy

Fot. Kazimierz Netka

Przez 10 dni nikt nie zdementował błędnych wiadomości; nawet ten, kto je rozkolportował. W tle: przejęcie Energi przez Orlen. Celowy fake news czy brak precyzji w formułowaniu myśli?

Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, chroni giełdę przed dezinformacją

W przypadku spółek, które są notowane na giełdach, każda o nich wiadomość może wpływać na cenę akcji oraz na decyzje akcjonariuszy – czyli posiadaczy papierów wartościowych; graczy giełdowych. Jak już pisaliśmy w czwartek, 19 grudnia 2019 roku, w relacji z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Gdańsku, w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje sugerujące, że WRDS w Gdańsku jest przeciwna połączeniu spółek skarbu państwa Energa i PKN Orlen. Takiej woli WRDS w Gdańsku nie wyraziła, a mimo to, prezydium tej Rady sformułowało i rozesłało apel, którego wynika, że: „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku apeluje do Zarządu PKN Orlen o zaniechanie działań zmierzających do kapitałowego przejęcia kontroli nad pomorską spółką Energa S.A”. Tak napisano w podsumowaniu dokumentu pt. „Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa S.A. przez PKN Orlen S.A.”, podpisanym przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Mimo ewidentnego błędu i wpływu, jaki ten fake news może mieć na notowania giełdowe, przez 10 dni nikt z autorów wspomnianego apelu WRDS nie sprostował uchybienia.

Fot. Kazimierz Netka

Dopiero 19 grudnia, podczas plenarnego posiedzenia WRDS w Gdańsku, nagłośnił to wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Pan wojewoda przypomniał zebranym, że chodzi tu o spółki giełdowe i że takie informacje mogą wprowadzać w błąd całe społeczeństwo, gdyż treść apelu prezydium WRDS została przekazana 11 grudnia m.in. do środków masowego przekazu.

Być może, ktoś „poszedł za ciosem” i przekazanie mediom apelu prezydium WRDS było następnym krokiem po zorganizowanej dwa dni wcześniej, czyli 9 grudnia 2019 roku, konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in.: reprezentanci Koalicji Obywatelskiej: poseł na Sejm RP i europoseł; marszałek województwa pomorskiego; prezydent Gdańska, radna Miasta Gdańska. Następnego dnia, 10 grudnia, obradowało Prezydium WRDS w Gdańsku. Być może ktoś nie zadbał o właściwe sformułowanie treści apelu i wkradła się do tego dokumentu nieprawdziwa wiadomość.

Apel został skierowany do mediów i innych podmiotów, bez wiedzy i zgody WRDS. Był to apel jedynie prezydium WRDS, w dodatku sugerujący, że to cała WRDS województwa pomorskiego, sformułowała ów dokument. Akcjonariusze mogą wcale nie wiedzieć, jak było rzeczywiście.

Odnośnie przejęcia Energi przez PKN Lotos, zdania są różne. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji, że WRDS „apeluje do Zarządu PKN Orlen” może sugerować, że już wszyscy w Pomorskiem są przeciwni przejęciu Energi. W WRDS Gdańsk swych przedstawicieli mają bowiem różne środowiska (rządowe, samorządowe, pracodawców, pracobiorców), a jej stanowiska są przyjmowane na zasadzie głosowania. Wspomnianym „Apelem” WRDS się nie zajmowała, a jedynie jej prezydium.

Dzisiaj mamy już więcej wiadomości na ten temat. Wiemy, do kogo dokument trafił. „Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa S.A. przez PKN Orlen S.A.”, rozesłano do Panów: Daniela Obajtka – prezesa zarządu, dyrektora generalnego PKN Orlen; Grzegorza Ksepko – prezesa zarządu Energa S.A.; Andrzeja Malinowskiego – przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego; Mieczysława Struka – marszałka województwa pomorskiego; Dariusza Drelicha – wojewody pomorskiego. Apel otrzymały też media.

Z naszego rozeznania wynika, że Apel ów wysłała do redakcji Kancelaria Marszałka Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Kiedy PKN ORLEN wyraził oficjalnie zamiar przejęcia Grupy Energa? Oto informacja na ten temat, przekazana nam przez Biuro Prasowe PKN ORLEN”, 5 grudnia 2019 roku:

„PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN,  zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy  cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia  uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś  nasz segment energetyczny  odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi  Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. (…)” – poinformowało Biuro Prasowe PKN Orlen.

Fot. Kazimierz Netka

O wojewódzkich radach dialogu społecznego

Jak napisano na stronie internetowej: http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/wojewodzkie-rady-dialogu-spolecznego/ , w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą: marszałek województwa; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców; wojewoda.

Kompetencje wojewódzkich rad dialogu społecznego są następujące: zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa; opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań; rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego; przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych; rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania spokoju społecznego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *