Wzrasta zainteresowanie unijnym programem Polska – Rosja. Na seminarium poświęcone tej współpracy przybyło ponad półtorej setki reprezentantów instytucji, organizacji, uczelni, przedsiębiorstw z różnych zakątków województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Będziemy realizować wspólne, polsko – rosyjskie przedsięwzięcia w Obwodzie Kaliningradzkim, oraz w północnej i północnowschodniej Polsce.

Zaczyna się nowa epoka w relacjach Polska – Rosja.

Pomorskie i Polska znajdują się przy wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Polska i Unia Europejska sąsiadują tutaj z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Najbliższa Pomorskiemu zagranica to Federacja Rosyjska, a konkretnie: jej Obwód Kaliningradzki. Źle by się stało, gdybyśmy z naszymi wschodnimi sąsiadami zaniechali współdziałania. Tym bardziej, że łączy nas Morze Bałtyckie – akwen położony w sercu Europy. Na współpracę nad Bałtykiem z innymi krajami unijnymi, a także z Rosją, pieniądze daje Unia Europejska. 19 marca 2018 roku, rozmawiano na te tematy w Gdańsku, podczas regionalnego seminarium informacyjnego na temat programów międzynarodowych.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Przybyło na to spotkanie ponad 150 osób, z różnych rejonów województwa pomorskiego. Informacje na temat owych programów dla beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w programach Polska – Rosja 2014-2020, Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz III edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014–2021 przygotowały Monika Cholewczyńska-Dmitruk – kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Marta Bocianowska – pracownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej w tym Departamencie.

Przypomnijmy, że unijny Program Polska – Rosja na lata 2014 – 2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską w grudniu 2016 roku. Procedura przyjmowania tego programu przez rządy Polski oraz Rosji trwała kolejny rok. W grudniu 2017 roku porozumienie finansowe w tej sprawie podpisały rząd Polski i Duma Federacji Rosyjskiej, zatwierdzając Program Polska – Rosja.

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie współdziałaniaw sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej – napisano na stronie internetowej https://ewt.pomorskie.eu/polska-rosja.

Partnerstwo
Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

Budżet Programu

Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).

 

Fot. Kazimierz Netka.

Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 przedstawiła 19 marca 2018 roku Monika Cholewczyńska-Dmitruk – kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kwalifikowalność projektów

Projekty wnioskujące o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki: wykazać jasny efekt transgraniczny oraz posiadać wartość dodaną w stosunku do strategii i programów UE, Polski oraz Rosji; być realizowane w obszarze Programu; należeć do jednej z kategorii projektu: zintegrowanego, symetrycznego, prostego; przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika produktu zdefiniowanego w liście wskaźników dla każdego priorytetu.

Celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku przez żadnego beneficjenta. Każdy projekt inwestycyjny lub zawierający komponent infrastrukturalny będzie musiał zwrócić wkład UE jeśli w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu nastąpi istotna zmiana wpływająca na jego charakter, cele lub warunki realizacji. Działania oraz zakupy finansowane ze środków Programu powinny być dostępne dla wszystkich mieszkańców, włączając w to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Projekty niekwalifikowalne, to znaczy takie, na które nie dostanie się unijnego dofinansowania, to np.: zatwierdzone do dofinansowania z innych źródeł; mające na celu osiągnięcie zysku; obejmujące tylko lub głównie działania charytatywne; projekty, w których beneficjent działa jako pośrednik; wspierające wydarzenia cykliczne; negatywnie oddziałujące na środowisko lub nie przestrzegające polityk horyzontalnych; projekty, w których występuje pomoc publiczna.

Projekty infrastrukturalne wymagają pozwolenia na budowę lub równoważnego dokumentu. Komponent robót budowlanych pomiędzy 50 000 a 2 500 000 EUR. Jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, to dostawy środków trwałych w ramach linii budżetowej 3 na kwotę przekraczającą 50 000 EUR. Projekty miękkie to inne projekty nie wpisujące się w definicję projektu infrastrukturalnego oraz inwestycyjnego.

Beneficjent wiodący może złożyć więcej niż jedną AP. Jeżeli kilka AP złożonych zostanie przez jednego Beneficjenta wiodącego otrzyma grant oraz nie udowodni on posiadania odpowiednich zasobów do ich realizacji to najniżej ocenione AP mogą zostać odrzucone; może też zostać podjęta decyzja o ograniczeniu liczby dotacji przyznanych jednemu beneficjentowi wiodącemu.

Wniosek o dotację zostanie odrzucony jeżeli: beneficjent nie dostarczy wyjaśnień lub nie uzupełni brakujących aneksów lub przesłane wyjaśnienia lub uzupełnione brakujące aneksy nie będą właściwe; potencjalny beneficjent wiodący/beneficjent nie będzie kwalifikowalny.

Kryteria oceny strategicznej: kontekst projektu (związek z priorytetem oraz strategiami); charakter współpracy oraz efekt transgraniczny; wkład projektu w spodziewane rezultaty i produkty; znaczenie partnerstwa. Kryteria oceny operacyjnej: zarządzanie; komunikacja; plan pracy; budżet; trwałość.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Projekt może zostać zatwierdzony pod warunkami, które muszą być spełnione w określonym czasie przed podpisaniem umowy. Umowa o dofinansowanie musi zostać podpisana nie później niż 6 miesięcy od decyzji przyznającej dofinansowanie lub daty podpisania Porozumienia Finansowego, w zależności od tego co nastąpi później.

Kryteria kwalifikowalności kosztów: są ponoszone w trakcie realizacji projektu; są przewidziane w budżecie projektu; są niezbędne do realizacji projektu; możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja, w szczególności są one ujmowane w zapisach księgowych beneficjenta i ustalane zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów oraz zgodnie ze standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do beneficjenta; są zgodne z wymogami mających zastosowanie przepisów podatkowych i socjalnych; są racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami, w szczególności pod względem gospodarności; są udokumentowane fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej; nie zostały opłacone z innych źródeł (zasada braku podwójnego finansowania)

Koszty niekwalifikowalne: zadłużenie i opłaty związane z obsługą zadłużenia (odsetki); rezerwy na straty lub zobowiązania; koszty zadeklarowane przez beneficjenta i już sfinansowane z budżetu Unii, lub budżetu federalnego/regionalnego/lokalnego Federacji Rosyjskiej; zakup gruntów lub budynków na kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowalnych danego projektu; straty z tytułu różnic kursowych; cła, podatki i opłaty, w tym VAT, z wyjątkiem przypadków gdy nie ma możliwości ich odzyskania na podstawie obowiązujących krajowych przepisów podatkowych, chyba że określone zostanie inaczej w odpowiednich postanowieniach uzgodnionych z krajami partnerskimi uczestniczącymi we współpracy transgranicznej; pożyczki na rzecz osób trzecich; grzywny, kary finansowe i wydatki związane ze sporami sądowymi; wkłady rzeczowe. Koszty związane z personelem przydzielonym do projektu lub programu nie mogą zostać uznane za wkład rzeczowy, ale mogą zostać uznane za współfinansowanie z tytułu minimalnej proporcji 10%.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie www.ewt.pomorskie.eu .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *