Zarządzanie jakością w opiece medycznej. Niełatwo dbać o utrzymanie wysokich standardów, jeśli brakuje pracowników. Trzeba troszczyć się przede wszystkim o pacjentów, a dopiero potem o szpitale. Powinni o tym wiedzieć ci, którzy dysponują funduszami – mówiono na konferencji w Domu Technika NOT w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Służba zdrowia powinna zrobić wszystko, by pacjent, wychodząc ze szpitala, nie był rozczarowany…

Gdyby lekarze i pielęgniarki mylili się tak często jak mylą się przedstawiciele wielu innych zawodów, naprawdę byłoby o wiele gorzej na Ziemi. A przecież, ludzie medycyny są takimi samymi osobami jak wielu innych obywateli. Mimo to, pragniemy by zatrudnieni w lecznictwie byli doskonałymi w wykonywaniu swego zawodu. O wiele więcej od nich wymagamy, niż od siebie. Dlatego, tak ważna jest solidność i odpowiedzialność pracujących w szpitalach oraz innych placówkach ochrony zdrowia. Jakość służb medycznych jest systematycznie podnoszona, a nad tym, jak doskonalić lekarzy i pielęgniarki oraz innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, zastanawiają się i naukowcy, i praktycy, w tym również zarządzający placówkami leczniczymi, ich właściciele i administratorzy, przedstawiciele instytucji certyfikujących, jak np. Polski Rejestr Statków, a także szefowie podmiotów dysponujących pieniędzmi na zdrowie.

 

Fot. Kazimierz Netka

W czwartek, 24 stycznia 2019 roku w Domu Technika NOT w Gdańsku miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie jakością w opiece medycznej. Dokąd zmierzamy?”, zorganizowana przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

To druga konferencja poświęcona temu tematowi, odbywająca się w Domu Technika NOT w Gdańsku – poinformowała, prowadząca spotkanie, inż. Paulina Orłowska z Działu Rozwoju i Współpracy Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Pierwsza konferencja odbyła się w 2016 roku. Temat ten jest bliski Pomorskiej Radzie, która od 25 lat krzewi idee wysokich standardów działalności, organizując konkursy o Pomorską Nagrodę Jakości.

Co ma wspólnego medycyna z naukami technicznymi że Naczelna Organizacja Techniczna organizuje takie konferencje? Wyjaśniła to prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko – prezes zarządu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, otwierając spotkanie i witając przybyłych. Otóż, było to tak: Pierwszy uniwersytet w Europie założono w X wieku. W XI – XII wieku, poświęcony naukom prawnym,wprowadzono na n tych uczelniach filozofię i medycynę. No właśnie, i co medycyna ma wspólnego z inżynieria? Na kierunku medycyna uczono inżynierów produkcji leków. Teraz jednak potrzebni są ludzie posiadający coraz więcej wiedzy ogólnej, która jest potrzebna w opiece medycznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przyłączając się do powitania uczestników konferencji, Hanna Zych-Cisoń – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, podkreśliła, że samorząd województwa na opiekę medyczna, szpitale i w ogóle na ochronę zdrowia przeznaczył około miliarda złotych – zarówno na infrastrukturę jak i na sprzęt medyczny. To jest rekordowa kwota w skali kraju. Teraz, trzeba robić wszystko, bu to wydawanie wielkich kwot znalazło odzwierciedlenie w jakości usług medycznych. Wszystkim nam bardzo zależy by za pieniędzmi które są wydatkowane, szło zadowolenie pacjentów, którzy bywają niezadowoleni z różnych powodów. Trudno oczekiwać od człowieka, który jest chory, by był zadowolony, ale żeby wychodząc ze szpitala nie był rozczarowany, W dzisiejszej konferencji połączyliśmy siły zapraszając reprezentantów różnych środowisk.

– Myślę, że będziemy te konferencje kontynuować, bo tego problemu szybko nie rozwiążemy – powiedziała przewodnicząca Hanna Zych-Cisoń.

 

Fot. Kazimierz Netka

Poniżej przedstawiamy zarysy wystąpień, wykładów, prezentacji uczestników spotkania. Wykorzystaliśmy przy tym fragmenty – materiałów konferencyjnych, opublikowanych w „Biuletynie Informacyjnym nr 25 – styczeń 2019”, wydawanym przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku:

 

Fot. Kazimierz Netka

„Program doskonalenia jakości – rok po wdrożeniu w podmiotach leczniczych podległych SWP” – to temat, który przygotowali Beata Lewkowicz – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Krzysztof Wójcikiewicz – Wiceprezes ds. medycznych Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szczegóły tego zagadnienia przedstawił prezes Krzysztof Wójcikiewicz. Oto, co zrobił samorząd województwa pomorskiego na rzez poprawy jakości usług medycznych:

W dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1156/277/17 przyjął „Program doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność lecznicza, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie”.

Celem Programu jest wprowadzenie niezbędnych rozwiązań usprawniających oraz podjęcie działań doskonalących jakość usług zdrowotnych w następujących obszarach: Informacja o organizacji pomorskiego systemu zdrowia; Dostępność świadczeń; Ciągłość leczenia i opieki; Bezpieczeństwo pacjenta w procesie leczenia; Prawa pacjenta; Relacje personel medyczny – pacjent; Opinie o jakości udzielanych świadczeń.

Każdy obszar definiuje poszczególne działania, które w sposób szczegółowy opisują oczekiwane efekty z wdrożenia, kryteria oceny, podmiot realizujący, potencjalne źródło finansowania oraz wskazują podmiot monitorujący realizację danego działania.

Program objął swoim zasięgiem wszystkie jednostki podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Temat: „Rola Samorządu Zawodowego w systemie zdrowia” przedstawił lek. dent. Dariusz Kutella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

Samorząd Zawodowy lekarzy w Województwie Pomorskim to Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku i jej dwie delegatury w Słupsku i Elblągu. Wszyscy lekarze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia są członkami Izby lekarskiej. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zajmuje się reprezentowaniem i ochroną zawodu lekarza. Odbywa się to poprzez udział samorządu lekarskiego w procesie legislacyjnym, uczestniczeniu na-szych przedstawicieli w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych, radach naukowych, uchwalanie stanowisk, przedstawianie poglądów środowiska lekarzy oraz lobbowanie spraw lekarskich w różnych gremiach zarówno politycznych jak i na forach innych samorządów i instytucji zaufania publicznego. Funkcjonując w Unii Europejskiej, poprzez swoich przedstawicieli, mamy wpływ na tworzenie prawa unijnego w sprawach funkcjonowania systemu zdrowia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Drogi i możliwości doskonalenia jakości w opiece medycznej zaprezentowały Elżbieta Rucińska-Kulesz – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Małgorzata Grodziewicz – Zastępca Dyrektora ds. medycznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Fot. Kazimierz Netka

Rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w podnoszeniu jakości przybliżył Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publiczne-go w kontekście prowadzonych działań zapobiegających powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych, nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, warunkami higieny pracy, warunkami higieniczno-sanitarnymi w obiektach użyteczności publicznej (w tym w szczególności w obiektach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne), warunkami higieny środowiska, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny radiacyjnej, działalności oświatowo-zdrowotnej i sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Pomiar „just culture” w podmiotach leczniczych jako przejaw dojrzałości jakościowej” – to tytuł wykładu, który wygłosiła prof. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Just culture” rozumie się jako „kulturę sprawiedliwości” lub, częściej, „kulturę sprawiedliwego traktowania”. Definiowana jest ona, m.in. jako: „filozofia oceniania swoich czynów połączona z umiejętnością wyciągania wniosków i dzielenia się nimi ze środowiskiem”.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Samorząd Zawodowy w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów Pielęgniarki i Położnej” to temat prezentacji, która przedstawiła Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Zarządzanie jakością w opiece medycznej jest niezwykle ważnym, wręcz kluczowym elementem stanowią-cym wspólny mianownik działań Samorządu Zawodowego pielęgniarek i położnych oraz realizatorów świadczeń medycznych, gdyż jedynie prawidłowa organizacja pracy może zapewnić bezpieczeństwo wykonywania naszych profesji, współpracy w zespołach interdyscyplinarnych etc. Należy pamiętać, że bezpieczna realizacja świadczeń zdrowotnych zapewnia bezpieczeństwo zarówno wykonawcom tych świadczeń, jak i świadczeniobiorcom, czyli pacjentom.

Inwestując w jakość, trzeba inwestować nie tylko w budynki i sprzęt, lecz także w ludzi – w profesjonalistów udzielających świadczeń zdrowotnych, w naszą wiedzę, odpowiedzialność i siły dawane pacjentom 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Kraje UE drenują nam potężną liczbę pielęgniarek, a my musimy zrobić wszystko, by odwrócić ten trend. Stąd ogromne zaangażowanie i de-terminacja naszego Samorządu Zawodowego w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy (właściwe normy zatrudnienia i kwalifikacje), co zapewni należy-te wykonywanie naszych profesji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wielokulturowość w opiece medycznej omówiła Katarzyna Kołduńska z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Postępujący proces globalizacji na świecie powoduje rekonfigurację zachowań społecznych nawet w małych i stabilnych społeczeństwach. Zwiększona migracja ludności prowadzi do wzrostu różnorodności wśród ludzi także w Polsce. Stawia to przed medycyną nowe wyzwanie poszanowania ludzkich przekonań. Aby to osiągnąć konieczny jest rozwój kompetencji kulturowych personelu medycznego. Opieka szpitalna i hospicyjna powinna sprostać wymaganiom i potrzebom globalnej społeczności. Jednocześnie ważne jest, aby dążyć do osiągnięcia takiego stanu wielokulturowości społeczeństw, w którym podstawą będzie poszanowanie uniwersalnych zasad etycznych.

Jaka jest medycyna wrażliwa kulturowo?

Medycyna wrażliwa kulturowo to medycyna otwarta, tolerancyjna i wychodząca naprzeciw przekonaniom pacjentów różnych wyznań, budująca zaufa-nie i relacje.

Postaram się odpowiedzieć na pytanie czy opieka medyczna w Polsce jest na to gotowa i czego de facto oczekują od nas medyków osoby z różnych kultur i religii – napisała Katarzyna Kołduńska w „Biuletynie Informacyjnym nr 25 – styczeń 2019” wydanym przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Ilość kontra jakość? Wielowymiarowość sztuki kształtowania dobrej opieki zdrowotnej” – o tym mówił dr Tadeusz Jędrzejczyk, Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Działania antykorupcyjne i RODO w jednostkach ochrony zdrowia” – to zagadnienie, które zaprezentował Jerzy Halicki – Auditor Wiodący PRS Certyfikacja.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *