Związkowcy i dziennikarze jednoczą i wzmacniają swe siły. Realizują unijny projekt „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”. Autorami tego przedsięwzięcia są: Oddział Warszawski SDRP oraz OPZZ.

Na zdjęciu, od lewej: Adam Liszczewski; Franciszek Potulski. Fot. Kazimierz Netka.

Nowe technologie, cyfryzacja, wyzwania przyszłości i… stare ustawy. Przepisy trzeba dostosować do współczesności.

Jakie prawo jest najlepsze, jakie ono powinno być – dobrze wiedzą ci, których ono bezpośrednio dotyczy. Niestety, nie zawsze takie osoby, albo ich reprezentanci, mają możliwości bieżącego przekazywania twórcom aktów prawnych wiadomości na ten temat. Brakuje wydajnej, skutecznej transmisji wiadomości pomiędzy wykonawcami tego, co nakazują przepisy, albo na co pozwalają, a między uchwalającymi owe przepisy. Zauważa się to w problematyce dotyczącej np. spraw pracowniczych. Przenosicielami spostrzeżeń związków zawodowych i innych organizacji pozarządowych na forum sejmu, rządu – gdzie rozporządzenia, ustawy powstają – są między innymi dziennikarze. Niestety, nie zawsze jest dość miejsca w gazetach, radiu i telewizji by wszystkie stanowiska związków zawodowych przedstawiać. Wymaga to udoskonaleń, i lepszego wzajemnego zrozumienia zadań i zasad funkcjonowania reprezentantów obydwu stron. Sytuację tę mają poprawić specjalne dyskusje eksperckie i seminaria, realizowane w ramach projektu pt. „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”.  Realizatorami owego projektu, w całym kraju, są: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach tych przedsięwzięć poinformowali nas: red. Irena Hamerska – koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP); Adam Liszczewski – przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Województwa Pomorskiego; Franciszek Potulski – działacz związkowy, były poseł i wiceminister oświaty, a teraz przewodniczący Zespołu roboczego ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku – z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dziennikarzy i związkowców w zakresie obowiązującego prawa, nabycie przez związkowców i dziennikarzy umiejętności konsultacyjnych oraz podniesienie kompetencji. Oprócz paneli eksperckich w województwach, organizowane są szkolenia warsztatowe, oddzielne dla związkowców i dziennikarzy. Skorzysta z tych możliwości 400 przedstawicieli związków zawodowych i środowiska dziennikarskiego – w zakresie legislacji oraz stanowienia prawa. Realizacja projektu potrwa do 31 maja 2019 r.

W ramach I etapu projektu, w każdym województwie przewidziano jednodniowe panele eksperckie (po 27 przedstawicieli związków zawodowych i 3 przedstawicieli środowiska dziennikarskiego). Pierwszy panel dyskusyjny w Gdańsku odbędzie się 4 września br. Poruszane będą podczas tego spotkania zagadnienia dotyczące m.in. możliwości uczestniczenia w pracach wojewódzkich rad dialogu społecznego i w Radzie Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym. Dyskutanci zastanawiać się będą nad formami udziału tzw. czynnika społecznego w tworzeniu regulacji prawnych i monitorowania ich stosowania na szczeblu gminy, miasta, powiatu, województwa (rola sesji rad, komisji problemowych, budżetów obywatelskich, petycji i dziennikarskich interwencji). Poruszone zostaną problemy jakości prawa i konieczności jego zmian, w tym dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego.

Temat wiodący seminariów dla dziennikarzy brzmi: możliwości udziału organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń dziennikarskich, w procesie stanowienia prawa. Uczestnicy tych spotkań dyskutują o obowiązujących przepisach dotyczących mediów oraz o koniecznych zmianach, dostosowujących nasze prawo do prawa unijnego. Nie brakuje też zagadnień związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją, wyzwaniami współczesności. Omawiane są możliwości prawne i – niestety – odbiegającą od nich praktykę w zakresie obrony praw pracowniczych i pomocy emerytom. Biorący udział w seminariach zastanawiają się nad wzmocnieniem statusu dziennikarza w Polsce w kontekście sytuacji ludzi mediów w krajach UE.

Najbliższe zjazdy dziennikarskie odbędą się: w Krynicy Morskiej – w OW Neptun (26-27.IX i 5-6.X. 2018) ); w Sarbinowie – w OW Jawor (17-18.X i 26-27.X.2018); w Warszawie – w Hotelu ZNP (14-15.XI i 23-24.XI.2018); w Wiśle – w OW Ogrodzisko (6-7.III i 15-16.III.2019); w Krynicy Zdrój – w OW Jagiellonka (20-21.III i 29-30.III. 2019).

Na zakończenie uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty.

Projekt pt. „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach polskiego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *