Bank Światowy i ABSL Summit. W Gdańsku zapowiedziano opracowanie nowej regionalnej strategii  promocji i pozyskiwania inwestycji. Wsparcia udzieli Bank Światowy. Strategia będzie gotowa w 2022 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorskie ma być przyjazne nie tylko inwestorom, ale też ich rodzinom, by zechcieli wybrać ten region jako swe miejsce do życia

W Gdańsku trwa ABSL Summit 2021 „Beyond Tomorrow. Building a Sustainable Future” – Szczyt ABSL (Association of Business Service Leaders, czyli Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) „Poza jutrem. Budowanie zrównoważonej przyszłości”. W trakcie tej konferencji przedstawionio zakres współpracy Województwa Pomorskiego z Bankiem Światowym przy opracowaniu raportu wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój województwa pomorskiego oraz wpływu działalności inicjatywy Invest in Pomerania na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu.

O szczegółach poinformowano podczas briefingu prasowego. Na temat zamierzeń dotyczących kooperacji z Bankiem Światiowym mówili m.in.: Mercus Heinz – przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie; Jan Dziurzyński – Wiceprezes ABSL oraz Global Information & Digital Technolog Manager w BAT; Leszek Bonna – wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Wojciech Tyborowski – dyrektor Invest in Pomerania.

Fot. Kazimierz Netka.

Informacje na ten temat przekazała nam również Karolina Łukaszewicz – Senior Account Manager | Public Affairs & Corporate, FleishmanHillard w komunikacie:

Województwo pomorskie rozpocznie współpracę z Grupą Banku Światowego, mającą na celu przeprowadzenie badania wskazującego wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wspieranych w ramach projektu Invest in Pomerania (IiP) na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego. Kolejnym wynikiem analizy jest przedstawienie założeń nowej strategii pozyskiwania inwestycji i promocji gospodarczej regionu na lata 2021-2027.

Analiza wykonana przez Bank Światowy ma pokazać wpływ realizowanych przez Invest in Pomerania działań polegających na pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów oraz w osiąganie celów gospodarczych regionu takich jak rozwój nowych technologii, tworzenie miejsc pracy oraz wzrost wynagrodzeń. Raport będzie zawierał również analizę porównawczą Agencji Promocji Inwestycji (API) i rekomendacje dotyczące dalszego podnoszenia jakości usług oferowanych przez IiP.

Pierwsze tego typu badanie przeprowadzone w 2010 roku przez PwC i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zatytułowane “Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego” stało się podstawą do opracowania strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz bodźcem do powołania Invest in Pomerania. Jestem przekonany, że nasze działania przyczyniły się w dużej mierze do rozwoju regionu w ciągu ostatniej dekady. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, w 2020 i 2021 roku  z sukcesem wprowadziliśmy 30 nowych inwestorów i stworzyliśmy ponad 3600 miejsc pracy. Wiemy jednak, że aby nasze działania były skuteczne musimy się doskonalić i odpowiadać na nowe wyzwania – mówi Łukasz Żelewski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Efektem przeprowadzonego badania będzie raport ewaluacyjny zawierający zestaw konkretnych rekomendacji dotyczących rozwoju gospodarczego Pomorza w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych. W raporcie zostaną wykorzystane różnorodne techniki i metody badawcze. Dostarczy on także odpowiednich analiz, na podstawie których powstanie nowa strategia przyciągania BIZ do województwa pomorskiego na lata 2021-2027.

Fot. Kazimierz Netka.

– Nasz nowy projekt z województwem pomorskim jest unikatowym zadaniem, ponieważ niewiele regionalnych agencji promocji inwestycji wykazało się taką odwagą, aby skrupulatnie ocenić wpływ ich działań na przyciąganie inwestycji. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca pomoże regionowi osiągać ambitne cele w obszarze rozwoju z korzyścią dla mieszkańców, firm i lokalnej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że podejście Pomorskiego do analizowania i ewaluowania strategii promocji inwestycji może być przykładem dobrej praktyki dla innych na całym świecie – mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

W ramach badania, Bank Światowy przeprowadzi ilościową ocenę wpływu, zrealizuje wywiady z kluczowymi interesariuszami, inwestorami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Uzupełnieniem raportu będzie analiza odpowiednich globalnych i regionalnych trendów BIZ, która pomoże określić kontekst opracowania strategii, wraz z ogólną oceną zagrożeń i szans związanych z tymi trendami.

Historia Invest in Pomerania rozpoczęła się jeszcze przed 2011 rokiem, od koncepcji projektu unijnego, który miał wzmocnić zdolność regionu do przyciągania inwestycji zagranicznych. Pomysłodawcą projektu była Agencja Rozwoju Pomorza, która w tamtym czasie pełniła funkcję regionalnego centrum obsługi inwestorów. W ciągu ostatniej dekady IiP pełni rolę punktu kompleksowej obsługi inwestora odpowiedzialnego za wszelkie kwestie związane z rozwojem nowych inwestycji oraz instytucją odpowiedzialną za jednolity przekaz promocyjny o Pomorzu. Podsumowując dotychczasową działalność, inicjatywa z powodzeniem zrealizowała 135 projektów i wygenerowała ponad 19 tysięcy nowych miejsc pracy. Jesteśmy przekonani, że raport pokaże, jak wielki wpływ na rozwój regionu ma projekt. Liczymy również na to, że będzie przewodnikiem prowadzącym do stworzenia jeszcze skuteczniejszej strategii podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa i wytyczną do realizacji tego celu dla Invest in Pomerania – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Jednym z kluczowych celów raportu jest identyfikacja potencjalnych sektorów docelowych, segmentów i łańcuchów wartości na poziomie regionalnym i krajowym, które mają duży potencjał inwestycyjny. Raport będzie prezentował listę 4 – 6 propozycji sektorów docelowych „gotowych do promocji” wraz z krótkimi profilami sektorowymi podsumowującymi najważniejsze mocne strony oraz elementy składające się na konkurencyjność województwa pomorskiego w tych sektorach.

Usługi biznesowe to dziś jeden z najszybciej rozwijających się obszarów polskiej gospodarki. Znaczenie sektora jako specjalizacji lokalnej wyraźnie rośnie w Trójmieście. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowaliśmy w regionie najwyższy wzrost zatrudnienia – o 88,4% – co daje ponad 14 tys. miejsc pracy. Obserwując obecne trendy można założyć, że Trójmiasto obejmie pozycję lidera wśród ośrodków, w których sektor stanowi specjalizację lokalną już w 2022 roku – podkreśla Janusz Dziurzyński, przewodniczący zarządu ABSL.

Raport będzie również zawierał 3-4 propozycje „obiecujących sektorów” do potencjalnej promocji w przyszłości wraz z krótkim podsumowaniem najważniejszych regulacji prawnych i czynników instytucjonalnych, które ograniczają inwestycje sektora prywatnego z perspektywy BIZ oraz listę reform i rekomendacji dla władz regionalnych i krajowych w celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego tych sektorów.

Raport dostarczy także ram monitorowania i ewaluowania działań w ramach strategii. Będzie także określał orientacyjny harmonogram wdrażania rekomendacji, a także sugestie dotyczące partnerów na różnych szczeblach administracji i w sektorze prywatnym, z którymi IiP może podjąć współpracę w celu realizacji proponowanych działań.

Raport zostanie zaprezentowany w maju 2022 roku – wynika z informacji, przekazanych nam prze Karolinę Łukaszewicz – Senior Account Manager | Public Affairs & Corporate, FleishmanHillard.

Nowa strategia pozyskiwania inwestycji i promocji gospodarczej Pomorskiego ma być gotowa w maju – czerwcu 2022 roku – poinformował Wojciech Tyborowski – dyrektor Invest in Pomerania. Zależy to od przebiegu procesu tworzenia strategii.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *