Co ZUS potrąci z emerytury i renty?  W corocznej decyzji waloryzacyjnej, każdy emeryt ma szczegółowo rozpisane wysokości potrąceń związanych z PIT i składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Fot. Kazimierz Netka.

Z wypłacanych emerytur i rent ZUS pobiera co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia – informuje Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie pomorskim.

Zaliczka na PIT pobierana jest w wysokości 18% za miesiące w których dochód podatnika nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego progu podatkowego, czyli 85 528 zł. Jeżeli dochód uzyskany od początku roku przekroczył tę kwotę zaliczka wyniesie 32%. Zaliczki zmniejszane są miesięcznie o kwotę 46,33 zł, czyli o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy oskładkowania. Do wysokości 7,75% odliczana jest od zaliczki potrącanej z emerytury na podatek dochodowy, w pozostałej zaś części z emerytury.

Z emerytur i rent po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na PIT  potrącane mogą być świadczenia wypłacane zaliczkowo, nienależnie pobrane emerytury, renty, zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, gdy nie ma możliwości ich potrącenia z wypłacanych zasiłków, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na alimenty i inne należności, kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, zasiłek stały lub zasiłek okresowy, a także zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty. Na wniosek dyrektorów domów pomocy społecznej zakładów opiekuńczo – leczniczych potrącane mogą też być należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych.

Od 1 lipca tego roku kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń wynosi 500 zł przy potrącaniu należności alimentacyjnych na mocy tytułów wykonawczych, 825 zł przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimenty, 660 zł przy potrącaniu innych należności oraz 200 zł przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w DPS i ZOL.

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji to nie dokonuje się potrąceń.

W decyzji o przyznaniu emerytury, a także w corocznej decyzji waloryzacyjnej, każdy emeryt ma szczegółowo rozpisane wysokości potrąceń związanych z PIT i składką na ubezpieczenie zdrowotne – wynika z informacji, które przekazał nam Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie pomorskim.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *