Dzięki NFOŚiGW stolica województwa pomorskiego może rozwijać elektromobilność. Trwają konsultacje społeczne. W Gdańsku ma być realizowany pilotażowy projekt ładowania aut elektrycznych prądem z latarni ulicznych

Źródła ilustracji: prezentacje podczas konsultacji – webinariów.

Elektromobilność może pomóc osiągnąć ważne z punktu widzenia Europy cele, m.in. poprawę jakości powietrza

Gdańsk wkracza w epokę elektromobilności. To wejście stolicy województwa pomorskiego w kolejny kierunek nowoczesności staje się możliwe m.in. wsparciu ze strony narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki współpracy z państwową Grupą Energa. Te trzy podmioty zamierzają stworzyć jak dogodniejsze warunki do funkcjonowania jak najbardziej ekologicznego transportu w mieście. Jak bardzo ów transport się rozwinie – zależy od właścicieli pojazdów, np.: posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowych, od gestorów komunikacji zbiorowej komunalnej, państwowej, a także od firm, przedsiębiorstw prywatnych. I nie tylko napęd elektryczny liczy się w rozwoju działań na rzecz ochrony klimatu, na rzecz czystości powietrza. Ogromne znaczenie ma też transport z napędem wodorowym, a także z wykorzystaniem CNG i LNG.

W ułatwianiu rozwoju elektromobilności chodzi głównie o zapewnienie możliwości „tankowania” prądu do akumulatorów środków transportu. Jak rozmieścić stacje ładowania prądem pojazdów elektrycznych? Warto to rozważać, pytając ekspertów, specjalistów, ale niezmiernie ważne są opinie mieszkańców. Dlatego, Gdańsk, rozpoczął konsultacje społeczne w tej sprawie.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakazuje, by do końca 2020 roku wybudować w miastach ogólnodostępne stacje ładowania prądem akumulatory pojazdów elektrycznych. Ten termin być może zostanie przedłużony, z powodu pandemii. W stolicy naszego kraju takich stacji ma być tysiąc, w Gdańsku – 210 stacji.

Jak będą one powstawać – prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, mieli określić w raportach – do 15 stycznia br. W tym raporcie miał znaleźć się plan, wskazujący, ile punktów ładowania powstanie do 31 grudnia 2020 r. Dane te są potrzebne operatorom systemów elektroenergetycznych, mających przyłączać do swoich sieci planowane w gminach wspomniane wyżej stacje ładowania. W Gdańsku odpowiada za to spółka Energa Operator.

Fot. Kazimierz Netka

Ze sporządzeniem planów wiążą się wydatki. Miasta jednak mogą liczyć na wsparcie. Udzielił tego wsparcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w I naborze wniosków o dofinansowanie, ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Gdańsk w tym naborze otrzymał 100 000 złotych na opracowanie dokumentu o nazwie: Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Miasta Gdańska do roku 2035.

Teraz w Gdańsku trwają konsultacje; udzielane są przez specjalistów odpowiedzi na pytania, stawiane przez mieszkańców odnośnie rozwoju w Gdańsku elektromobilności i budowy punktów ładowania prądem akumulatorów w pojazdach napędzanych silnikami elektrycznymi.

Zakres i rodzaj działań podejmowanych przez władze Gdańska w zakresie elektromobilności, przedstawiali do tej pory, podczas webinariów, w ramach konsultacji społecznych, m.in. następujący eksperci:

Magdalena Szymańska – koordynatorka ds. elektromobilności, mobilności autonomicznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Emilia Stefanowicz – radca prawny, partner w Kancelaria Stankiewicz Własów i Partnerzy; Bartosz Chruścielski – kierownik projektów, socjolog, badacz jakościowy w spółce Inny Format; Marcin Faber – konsultant ds. projektów w firmie International Management Services w Krakowie; Maciej Gajewski – dyrektor w firmie GreenWay Polska;

Łukasz Kłos – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku; Mirosław Nowakowski – dyrektor w spółce Energa Operator.

Gdańsk, dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może śmiało rozwijać elektromobilność. Magdalena Szymańska – koordynatorka ds. elektromobilności, mobilności autonomicznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, powiedziała m.in. że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wychodząc naprzeciw tym obowiązkom, jakie stawia przed samorządami ustawa o elektromobilności, ogłosił konkurs na dofinansowanie opracowania strategii rozwoju elektromobilności. Miasto Gdańsk jest jednym z laureatów tego konkursu i stąd strategia, ale na to patrzymy jak na narzędzie pozwalające osiągnąć inne cele, na których nam zależy, na przykład poprawić jakość powietrza, dążyć do zmiany w podziale zadań transportowych i przekierować jak najwięcej osób do odbywania codziennych podróży transportem publicznym oraz wykorzystania mobilności aktywnej – mówiła Magdalena Szymańska podczas konsultacji.

Oto dodatkowe informacje:

Elektromobilność w Gdańsku – ruszają konsultacje społeczne

Gdańszczanki i gdańszczanie mogą wziąć udział  w konsultacjach społecznych na temat projektu strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035. Swoje sugestie i uwagi mogą zgłaszać zarówno podczas dwóch spotkań on-line, za pomocą ankiety oraz mailowo i listownie. Konsultacje społeczne trwają od 27 maja do 16 czerwca – napisano w Komunikacie, który przekazała nam Olimpia Schneider z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Oto ciąg dalszy:

Celem konsultacji społecznych jest identyfikacja i diagnoza potrzeb mieszkanek i mieszańców Gdańska związanych z elektromobilnością, a także zebranie opinii na temat projektu “Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035”.

– Priorytetem strategii rozwoju Gdańska są mieszkańcy. Chcemy by gdańszczanki i gdańszczanie mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w mieście – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Naszą wizją jest miasto skupiające ludzi wspólnie kształtujących przyszłość, dlatego zachęcam do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach. Chcemy poznać Wasze zdanie.

Elektromobilność w Gdańsku

Temat elektromobilności coraz częściej pojawia się w mediach i w codziennych rozmowach. Samorządy inwestują nie tylko w zeroemisyjną flotę pojazdów komunikacji miejskiej, ale również w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju elektromobilności nakłada na nie Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r.

Celem rozwoju elektromobilności w Gdańsku jest przede wszystkim poprawa czystości powietrza oraz zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. Ma to długofalowo wpłynąć na zdrowie mieszkańców, jakość ich życia oraz atrakcyjność turystyczną miasta. 

Działania mające na celu rozwój elektromobilności w Gdańsku to  stworzenie zeroemisyjnej floty autobusów, zachęcanie i umożliwienie poruszania się w sposób zrównoważony, czyli z wykorzystaniem transportu publicznego, rowerowego czy carsharingu i aut niskoemisyjnych, rozbudowa systemu miejskiego roweru elektrycznego, a także wykorzystywanie aut z napędem nisko- lub zeroemisyjnym we flocie Urzędu Miasta Gdańska.

 – Elektromobilność wpisuje się w obszary strategicznego rozwoju Miasta Gdańska. Jest następnym krokiem do zrównoważonego transportu – mówi Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. – Gdańsk jest miastem wzorcowym, jeżeli chodzi o transport rowerowy, co nas bardzo cieszy. Teraz naszym priorytetem jest zwiększenie potencjału elektromobilności oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z jej rozwiązań.

Formy konsultacji

Konsultacje społeczne zaplanowane są na przełom maja i czerwca. W ramach dialogu mieszkańcy mogą wziąć udział w dwóch spotkaniach on-line, które odbędą się w dwie kolejne środy: 27 maja oraz 3 czerwca. Konsultacje realizowane będą również w formule ankiety oraz poprzez formularz uwag, który udostępniony zostanie na stronie www.gdansk.pl.  

Główne założenia “Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035” stanowią załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 632/20 z 20 maja 2020 r. oraz zostaną udostępnione mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańsk.

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz konsultacji można uzyskać pod nr tel. 58 526 80 86 oraz pod adresem elektromobilnosc@gdansk.gda.pl. 

Program rozwoju elektromobilności w Polsce jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (z dn. 11 stycznia 2018 r.) nakłada na Miasto Gdańsk m.in. obowiązki, które można podzielić na dwa obszary: zeroemisyjny tabor autobusów publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp mieszkańców do ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie w Gdańsku istnieją 52 ogólnodostępne punkty sieci ładowania pojazdów elektrycznych, a 21 jest w budowie – poinformowała Olimpia Schneider z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Powstał Zespół ds. rozwoju elektromobilności w Gdańsku. W jego skład wchodzą przedstawiciele m.in. Urzędu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Biura Rozwoju Gdańska oraz spółki Energa Operator.

O tym, jak elektromobilność się rozwija w Gdańsku, na jakim jest etapie, mówili podczas webinarium, m.in. Magda Szymańska, Łukasz Kłos, Mirosław Nowakowski.

Jak już wspominaliśmy wyżej, Energa Operator na mocy ustawy została zobowiązana do wybudowania stacji ładowania pojazdów. Ich liczba zostanie ustalona w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Gdańsku, na podstawie raportu. Powstał plan budowy tychże stacji. Jego treść jest konsultowana ze społeczeństwem. Z powodu pandemii koronawirusa, te konsultacje odbywają się za pośrednictwem internetu, podczas webinbariów. Ustawa nakłada na Energę Operatora wybudowanie stacji do końca bieżącego roku, jednak z powodu pandemii, pewnie ten termin będzie niełatwo utrzymać. Środki na ten cel Energa Operator posiada; uwzględniono je w taryfie na bieżący rok. Po to, by ruszyć z pracami, potrzebne jest wskazanie miejsc instalowania tych stacji. Dlatego, trwają konsultacje społeczne w tej sprawie i uzgadnianie lokalizacji.

Konsultacje społeczne zaczęły się 27 maja i potrwają do 16 czerwca 2020 roku.

Plan budowy składa się z dwóch komponentów. Pierwszym komponentem jest koncepcja budowy 81 lokalizacji ( w jednej lokalizacji może być kilka stacji – punktów ładowania, stąd z 220 stacji wzięło się 81 lokalizacji), Drugim – mapa.

Z doświadczeń Spółki Energa Operator wynika, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie budowa stacji ładowania średniej mocy: 22 kilowatów. Będą to stacje ładowania dwóch pojazdów jednocześnie, czyli 2 x po 22 kW. Taki system jest efektywny kosztowo. Stacje dużej mocy generują duży hałas i nie są w mieście zbyt mile widziane i dlatego są budowane przy drogach szybkiego ruchu, np. przy autostradach. Moc tych stacji to 40 kW i więcej. W Gdańsku budowanych jest ponad 20 stacji ładowana o mocy wyższej niż 22 kW.

Taryfa opłat za tankowanie prądem zostanie ustalona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . Jeszcze nie wiadomo, jakie będą stawki

Stacje ładowania nie będą powstawały w obrębie starego miasta Gdańska. Dlatego, że jest tendencja by do śródmieścia wjeżdżało jak najmniej samochodów, także elektrycznych. Poza tym nie ma tam miejsca na budowę stacji ładowania, bo trzeba też uwzględnić możliwość korzystania z tych stacji przez osoby z niepełnosprawnościami. Stanowisko postojowe ma mieć wymiary 3.6 na 5 metrów. Stacje zostaną więc umieszczone wokół centrum Gdańska.

Z 210 rozpatrywanych miejsc budowy stacji w Gdańsku, wskazano 81. Powstaną one np. na parkingach już istniejących.

Na zdjęciu: Stacja ładowania prądem przed gmachem Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Są też budowane stacje średniej mocy. Gdy zapotrzebowanie się zwiększy, powstaną następne, więc możliwości tankowania się zwiększą. Właściciele obiektów handlowych, hoteli, budują takie stacje we własnym zakresie, zlecając to zadanie prywatnym firmom.

Miasto przygotowuje się do opracowania strategii rozwoju elektromobilności dla Gdańska, obejmującej okres do 2035 roku.

Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, ale też pojazdy autonomiczne; wykorzystujące ogniwa wodorowe i o tym też będzie mowa podczas konsultacji. W efekcie, w Gdańsku i w województwie pomorskim wykształcone zostanie grono ekspertów z zakresu rozwoju elektromobilności.

Plany budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku wywołały wiele pytań u mieszkańców. Na przykład o to, jak długo będzie mógł stać samochód po naładowaniu akumulatora. Tu przewidywane są różne rozwiązania; na przykład takie, ze właściciel pojazdu zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu ładowania. Po drugie – może zostać mu naliczana opłata taka, jak za parkowanie – jaka – to jeszcze nie zostało ustalone.

Niezwykle cenna jest inicjatywa Grupy Energa, by umożliwiać ładowanie pojazdów z wykorzystywaniem słupów oświetleniowych, czyli lamp ulicznych. W Gdańsku ma być realizowany, wspólnie z miastem, projekt pilotażowy tego typu. Chodzi tu o ładowanie mniejszymi mocami, z zostawianiem podłączonych pojazdów na dłużej, np. na noc.

Następne konsultacje rozpoczną się 3 czerwca 2020 roku, o godzinie 17. Oto kolejny komunikat, który przekazała nam Olimpia Schneider z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Trwają konsultacje społeczne dotyczące „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035”. 27 maja odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji, 3 czerwca odbędzie się kolejne. Do 16 czerwca gdańszczanki i gdańszczanie mogą wyrazić przekazać uwagi i sugestie podczas drugiego spotkania on-line, za pomocą formularza – mailowo i listownie oraz wyrazić opinię nt. mobilności i transportu – wypełniając ankietę.

Celem potkań konsultacyjnych online jest przedstawienie głównych założeń „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 r.” oraz udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców. W pierwszym takim spotkaniu 27 maja uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, eksperci, a także mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego szereg obowiązków. Gdańsk postrzega elektromobilność jako narzędzie, które może pomóc osiągnąć ważne z punktu widzenia miasta cele , m.in. poprawę jakości powietrza czy zmianę w podziale zadań transportowych. W strategii przedstawione zostały m.in. podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego transportu, a także krajowe i gdańskie dokumenty w obszarze rozwoju elektromobilności.

W kwestii dobrych praktyk dokument przedstawia pozytywne aspekty związane z rozwojem elektromobilności, które już działają np. w innych miastach Polski lub Europy. Strategia pokazuje jakie możliwości niesie ze sobą rozwój tej technologii i wdrażanie tych funkcjonalności w mieście oraz jak Gdańsk może wykorzystać zaprezentowane przykłady. Są to zarówno rozwiązania infrastrukturalne, jak i rozwiązania miękkie, które usprawniają sposób przemieszczania się pasażerów, powodują zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych i zmianę korzystania z różnych środków transportu.

Gdańskie badania ruchu z roku 2016 pokazują, jak na co dzień poruszają się mieszkańcy miasta. Największy odsetek przypada na podróże samochodem osobowym (41%). Z transportu publicznego korzysta 32% mieszkańców. 21% badanych porusza się pieszo, a 6% rowerem.

– Strategia rozwoju elektromobilności stanowi dla nas narzędzie, aby te trendy zmienić – powiedziała Magdalena Szymańska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, koordynatorka ds. elektromobilności. – Zależy nam na odwróceniu proporcji, na tym, by mniej codziennych podróży było odbywanych samochodami prywatnymi.

Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższą środę 3 czerwca w formie on-line (https://livestream.com/gdanskpl). Do dyspozycji mieszkańców jest również ankieta on-line (https://emobilnoscgdansk.webankieta.pl/). Sugestie można przesyłać także poprzez formularz zgłaszania uwag, który udostępniony jest na stronie www.gdansk.pl.

Dokument “Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035” jest wynikiem konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne założenia strategii stanowią załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 632/20 z 20 maja 2020 r. oraz są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańsk.

Informacje na temat projektu i samych konsultacji można uzyskać pod nr tel. 58 526 80 86 oraz pod adresem elektromobilnosc@gdansk.gda.plpoinformowała Olimpia Schneider z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdańsk posiada transport elektryczny, tramwajowy. Gdynia ma trolejbusy – elektryczny transport autobusowy, obsługujący częściowo również Sopot. Trójmiasto jest więc w krajowej czołówce, jeśli chodzi o wykorzystywanie silników elektrycznych w pasażerskich przewozach zbiorowych. Dodatkowo, funkcjonuje tu elektryczna Szybka Kolej Miejska. Niestety, jeszcze nie zelektryfikowano Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *