Firmy z Pomorza przygotowują się do wielkiej ekspansji gospodarczej na innych kontynentach.

Pomorski Broker Eksportowy już działa. Poprowadzi za granicę nawet 200 000 firm.

Przyszłość polskiego handlu zagranicznego to wyprowadzenie przynajmniej 50 procent naszego eksportu poza Unię Europejską.

Tak, jak włoskiemu żeglarzowi, Krzysztofowi Kolumbowi (zmarłemu 510 lat temu) było już za ciasno w Europie i królowa hiszpańska za pieniądze z monarszego skarbca wysyłała go w świat, tak dzisiaj pomorskim przedsiębiorcom pokazywana jest droga za odległe morza i oceany. Ich protektorem stała się, nie monarchini, ale utworzony 7 lipca 2016 roku, Pomorski Broker Eksportowy.

W Polsce około 33 procent małych i średnich firm eksportuje swe wyroby i usługi. W Pomorskiem – zaledwie 19 procent. Zmienić to ma na lepsze Pomorski Broker Eksportowy. W ciągu 7 lat. Do dyspozycji jest prawie 85 milionów złotych, a do osiągnięcia krajowego przeciętnego poziomu eksportowego: 14 punktów procentowych.

Broker eksportowy, korzystający z unijnego dofinansowania, to może być bardzo silne wsparcie pomorskich firm w zagranicznej ekspansji pomoże. Nie tylko finansowe, ale także wiedzą. To też wzmocnienie psychologiczne; zachęta, dodanie odwagi w podbijaniu zagranicznych rynków zbytu. Także za oceanami. Tak się bowiem składa, że mikro- mali i średni przedsiębiorcy z nadmorskich regionów są mniej skorzy niż średnio w kraju do sprzedawania swych towarów i usług w innych państwach. To ma się zmienić, dzięki brokerowi – pomysłowi na internacjonalizację (umiędzynarodowienie) pomorskich przedsiębiorców, a będącego inicjatywą zarządu województwa pomorskiego.

Ponadto, z informacji, które przekazał nam Mieczysław Twaróg – prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, wynika, że pomorscy eksporterzy maja duże szanse uzyskania wsparcia w ramach programów promocji eksportu, realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Brokerem jest podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący ne usługi (np. pośrednictwa) działający na cudzy rachunek (w przeciwieństwie do np. dealera, pracującego dla siebie). Broker pośredniczy, pomaga w zawarciu umowy, ale nie odpowiada za jej realizację. Broker to analityk potrzeb klienta, partner, doradca, mający nie tylko wskazywać najlepsze kierunki postępowania, ale wspierać działalność; zwany bywa również „adwokatem”; to łamacz” przeszkód, barier, trudności, niewiedzy; negocjator, gwarant.

DSCN1613Na zdjęciu: Podpisanie umowy dotyczącej unijnego dofinansowania projektu „Pomorski broker eksportowy” Od lewej: Piotr Ciechowicz; Wiesław Byczkowski; Mieczysław Struk; Łukasz Żelewski. Fot. Kazimierz Netka.

O stworzeniu takiego systemu mówiło się od kilku lat. Oficjalna inauguracja nastąpiła 07 lipca 2016 roku. Wtedy Mieczysław Struk – marszałek, Wiesław Byczkowski wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Łukasz Żelewski – prezes i Piotr Ciechowicz – wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA zawarli umowę dotyczącą unijnego dofinansowania projektu, pt. „Pomorski broker eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, mającego strategiczne znaczenie dla województwa pomorskiego i związanego z działaniami na rzecz wzrostu efektywności, a także konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw.

DSCN1590Na zdjęciu: Marszałek Mieczysław Struk mówi o korzyściach, jakie przyniesie działalność brokerów eksportowych. Fot. Kazimierz Netka.

– Nam zależy nie tylko na dobrym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego – mówił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Chcemy też pokazać dobre rezultaty, dokonania naszych przedsiębiorców na rynkach zagranicznych – poprzez sprzedawanie w innych krajach pomorskich towarów i usług. W tym chcemy przedsiębiorcom pomóc, organizując system wsparcia eksportu. Celem wspomnianego projektu jest wzrost aktywności eksportowej województwa pomorskiego, a w efekcie powstanie w istocie kompleksowego, skoordynowanego wsparcia eksportu. Cele szczegółowe projektu to wzrost promocji regionu za granicą; wzrost pozycji eksportowej 600 pomorskich firm; wzrost potencjału eksportowego 1 200 pomorskich firm – wyliczał marszałek Mieczysław Struk, podczas uroczystości podpisania umowy.

Można powiedzieć, że Pomorski Broker Eksportowy to pomysł na udzielenie pomocy zaledwie 1 800 przedsiębiorcom. Z jego usług może jednak skorzystać każda pomorska firma. Zarejestrowanych przedsiębiorstw jest w Pomorskiem ponad 200 000. Z tego większość to MMS – czyli firmy mikro, małe i średnie.

DSCN1624Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania, podczas którego zawarto umowę dotycząca unijnego wsparcia z RPO projektu „Pomorski broker eksportowy”. Fot. Kazimierz Netka.

– Pragniemy, by firmy, produkty, marki były przez brokerów eksportowych wspierane za granicą – poprzez udział w misjach i targach, by była prowadzona promocja naszego regionu w innych krajach. Pragniemy stworzyć warunki do ożywienia współpracy pomorskich firm w obszarze eksportu. Firmy zainteresowane ekspansją zagraniczną, będą mogły zbadać swój potencjał eksportowy, określić swe szanse w tej dziedzinie, w ściśle określonej destynacji – kierunku eksportu. Prowadzone będą działania na rzecz dywersyfikacji kierunków eksportu. Planujemy powołanie brokerów zagranicznych, którzy pomogą nam, a w szczególności naszym firmom, znaleźć się w nowym miejscu, w nowej rzeczywistości, umożliwiając tym samym sprzedaż towarów i usług. Chcemy u przedsiębiorców zwiększyć świadomość korzyści wynikających z eksportu, ale także problemów w kwestiach prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych. Będziemy przekazywać wiedzę na temat warunków działalności eksportowej na rynkach zagranicznych. Łączny koszt realizacji projektu to około 84 mln złotych, a unijne dofinansowanie sięga 64 mln złotych. Przewidujemy, że działania informacyjne, promocyjne o charakterze międzynarodowym obejmą 10 000 firm, a 1 800 przedsiębiorców otrzyma wsparcie. Powołanie brokera eksportowego to bardzo przełomowa chwila, w której uruchamiamy wielki proces podnoszenia atrakcyjności eksportowej województwa pomorskiego – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Oto szczegóły: Czas trwania: lipiec 2016 – czerwiec 2023 rok. Dofinansowanie unijne projektu: 64, 08mln zł. Z tego, na konkursy grantowe: ok. 25 mln zł; na działania dedykowane i promocję gospodarki: ok 27 mln zł; na działania przygotowujące do eksportu : ok. 12 mln zł

Cały budżet projektu „Pomorski broker eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”: około 84,08 mln złotych

DSCN1630Na zdjęciu: Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza mówi o istocie projektu „Pomorski Broker eksportowy”. Fot. Kazimierz Netka.

Projekt adresowany jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorców nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków (ze szczególnym uwzględnieniem branż wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza – ISP).

„Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę ww. propozycji, Zarząd Województwa Pomorskiego określa następujące obszary ISP: 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne; 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się (źródło: Uchwała Nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza).”

DSCN1628Na zdjęciu: Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza mówi o istocie projektu „Pomorski Broker eksportowy”. Fot. Kazimierz Netka.

– O kompleksowym systemie wsparcia eksporterów w województwie pomorskim rozmawiamy ponad 2 lala – powiedziała Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza. – Powołanie brokera eksportowego to uroczysty moment. Życzę wszystkim, byśmy, spotkawszy się za 7 lat, mogli mówić o sukcesach. To projekt pionierski. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm z naszego regionu, głównie dla takich przedsiębiorców, którzy dopiero o eksporcie myślą, jednak ze szczególnym uwzględnieniem firm, których działalność jest zgodna z inteligentnymi specjalizacjami Pomorza (ISP). Celem jest zwiększenie potencjału eksportowego naszych przedsiębiorców. Mamy wiele do zrobienia. Choć Pomorskie, jeśli chodzi o eksport, ma się nieźle w skali kraju, ale te osiągnięcia zawdzięczamy dużym przedsiębiorstwom z gospodarki morskiej i paliwowej. W obszarze małych i średnich firm mamy sporo do nadrobienia. Średnio w kraju około 33 procent małych i średnich firm eksportuje, a u nas, w Pomorskiem ten wskaźnik wynosi 19 procent. Zwiększenie liczby eksportujących jest jednym z głównych celów tego projektu.

„Cel projektu i główne działania

Cel: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP poprzez: zwiększenie liczby pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych; dywersyfikację rynków eksportowych pomorskich firm; zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie; wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm. Projekt polega na stworzeniu i funkcjonowaniu kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw. Składa się z trzech filarów:

1. Wstęp do eksportu – to działania kierowane do tych MSP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami.

2. Rozwój eksportu firm pomorskich na wybranych rynkach – dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach.

3. Granty dla msp – działanie kierowane do MSP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MSP”.

DSCN1641Na zdjęciu: Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza mówi o istocie projektu „Pomorski Broker eksportowy” – o jego celach i głównych działaniach. Fot. Kazimierz Netka.

– Jeśli chodzi o wstęp do eksportu, to planujemy stworzyć żywą bazę eksporterów w naszym regionie, ale też firm o dużym potencjale eksportowym, posiadających interesujące produkty – mówi dyrektor Katarzyna Matuszak. – Zbudujemy sieć brokerów lokalnych. Wyślemy ludzi w teren, a oni będą tam wyławiać takie firmy, pomagać im przygotować się do eksportowania w sposób indywidualny. Brokerzy zidentyfikują mocne i słabe strony tych firm. Potem zabierać będziemy tych przedsiębiorców na organizowane przez nas wydarzenia. Wiele będzie działań o charakterze edukacyjnym, konsultacyjnym, informacyjnym, by firmom, które nie eksportowały, a mają potrzebę uzyskiwania informacji i przełamania barier mentalnościowych, pomagać. One na tym mogą najwięcej skorzystać.

„Wstęp do eksportu

* Identyfikacja potencjalnych eksporterów w regionie

* Przygotowanie MŚP do eksportu poprzez działania edukacyjno – konsultacyjne

Najważniejszą częścią tego etapu projektu jest stworzenie sieci brokerów lokalnych, których zadaniem będzie:

* dotarcie do firm w regionie, które chciałyby eksportować, ale nie wiedzą jak zacząć, lub już eksportują, ale chciałyby wejść na inne rynki,

* identyfikacja MSP z potencjałem eksportowym nieaktywnych dotychczas na rynkach zagranicznych, zbudowanie bazy o takich firmach i ich potencjale rynkowym, ich produktach, usługach, praca z firmami i pomoc im w przygotowaniu do eksportu.

Inne działania to m.in.: seminaria o rynkach i rożnych aspektach współpracy międzynarodowej, moduły szkoleniowe, konferencje eksportowe, informacja rynkowa, analizy rynkowe, spotkania doświadczonych eksporterów z początkującymi eksporterami, itp.”

Drugi filar jest najistotniejszy. Polega on na promocji gospodarczej regionu. Przedsiębiorcom tego brakuje. Ze względu na ograniczony budżet zdecydowaliśmy się wybrać kilka rynków, na których będziemy prowadzić bardziej zintensyfikowane działania. W oparciu o strategię, która opracowaliśmy i będziemy tę strategie doskonalić.

DSCN0364Na zdjęciu: Wyniki analiz, przedstawione podczas rozstrzygnięcia konkursu pt. „Orły Eksportu”, organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”. Fot. Kazimierz Netka.

Chodzi nie tylko o Chiny, gdzie mamy swego przedstawiciela, ale też o USA. To odpowiedź na sygnały od przedsiębiorców, że potrzebne są stałe punkty wspierania za granicą. Przewidujemy zorganizowanie kilkunastu misji gospodarczych za granicę, udział w kilkudziesięciu znaczących wybranych, sprawdzonych imprezach targowych na całym świecie. Podejmować będziemy wiele działań – reakcji na zmieniającą się sytuację gospodarczą, na pojawiające się korzyści. Chodzi bowiem o to, by ten projekt był elastyczny; potrwa 7 lat i nie da się na taki okres zaplanować precyzyjnie wszystkich wydarzeń.

„Rozwój eksportu firm pomorskich na wybranych rynkach promocja gospodarcza regionu

Działania (lista otwarta):

– wykorzystanie i rozwój kontaktów zagranicznych, które posiadają poszczególni Partnerzy projektu;

– zidentyfikowanie istniejących i zbudowanie nowych kontaktów zagranicznych na wybranych rynkach w oparciu o brokerów zagranicznych (będą na bieżąco dostarczać informacji z danych rynków, szukać kontrahentów i wykonywać usługi dla pomorskich MSP) stali Brokerzy zagraniczni będą działali w Chinach i USA;

– organizacja wystaw, spotkań dla kupujących, aby pomóc pomorskim MSP w tworzeniu kanałów zbytu i znalezieniu odbiorców;

– udział w targach i organizacja misji gospodarczych;

– realizacja inicjatyw, w ramach których firmy pomorskie nawiązują ze sobą współpracę i są w stanie na większą skalę odpowiadać na przetargi lub inne zapytania ofertowe z tych rynków”.

Trzeci filar, oczekiwany przez przedsiębiorców, to konkursy. Pierwszy odbędzie się na przełomie lat, albo w I kwartale 2017 roku. W niektórych konkursach będziemy preferować firmy związane z inteligentnymi specjalizacjami Pomorza, ale też firmy odpowiednio przygotowujące się do działań, by granty, które dostaną, były jak najlepiej wykorzystane. Wkład własny firm wyniesie 50 procent.

„Granty dla mśp

– Konkursy grantowe dla firm – dzięki grantom firmy lub grupy firm będą miały możliwość wsparcia swoich aktywności, zwłaszcza na innych rynkach niż te, dla których będą prowadzone dedykowane działania Operatora.

– Finansowanie: granty 50% + wkład własny 50%

– Zostaną ogłoszone 4 konkursy– pierwszy na przełomie 2016/2017 r.

– W wybranych konkursach preferencje dla inteligentnych specjalizacji oraz dla firm, które są właściwie przygotowane do współpracy międzynarodowej (np. skorzystały z działań przygotowujących do eksportu, dokonały zmian organizacyjnych w firmie, posiadają rekomendacje brokera lokalnego).

– Plan: ok. 500 wspartych firm”.

DSCN1621tycząca unijnego wsparcia z RPO projektu „Pomorski broker eksportowy”. Fot. Kazimierz Netka.

– Zależy nam też na dywersyfikacji – mówi dyrektor Katarzyna Matuszak. – Pragniemy namawiać przedsiębiorców, by nie koncentrowali się tylko na rynku niemieckim, który jest naszym czołowym miejscem zbytu. Mamy całkiem spore kontakty poza Unią Europejską. Chcemy, by przedsiębiorcy przekonali się do mniej znanych rynków. Mam nadzieję, że ten projekt nam w tym pomoże.

DSCN1644Na zdjęciu: Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza mówi o istocie projektu „Pomorski Broker eksportowy” – o partnerach, uczestniczących w realizacji tego przedsięwzięcia. Fot. Kazimierz Netka.

– Tego projektu nie udałoby się tak dobrze przygotować i realizować, gdyby nie to, że działamy w partnerstwie mówiła dyrektor Katarzyna Matuszak. – Agencja Rozwoju Pomorza jest liderem, ale z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że udało się nam zbudować bardzo komplementarne grono partnerów. Razem, jesteśmy w stanie dotrzeć do przedsiębiorców w całym regionie, do różnych branż na różnym poziomie i rodzaju działalności; od firm z branż tradycyjnych po zaawansowane technologie i startupy. Dzielimy się zadaniami z naszymi partnerami, którymi są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza; Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy Gdańsk; Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości; Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego; Pomorski Park Naukowo Technologiczny.

PrzechwytywanieNa zdjęciu: Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza mówi o istocie projektu „Pomorski Broker eksportowy” – jak ułatwi on firmom rozpoczynanie i rozwój eksportu. Fot. Kazimierz Netka.

– Jak już wspomniałam, jednym z naszych celów jest wyjście poza rynki Unii Europejskiej – dodała dyrektor Katarzyna Matuszak. – Wzmożenie eksportu jest bardzo ważne. Możemy mówić o stabilnej gospodarce kraju wówczas, gdy eksport stanowi 60 procent PKB. W Polsce jest to 44 procent. Pomorskie może sprawić, że ten poziom się polepszy.

„Wyzwania
Przyszłość polskiego eksportu to wyprowadzenie przynajmniej 50 proc. polskiego eksportu poza Unię Europejską

– Zwiększenie poziomu eksportu do 60% PKB to warunek, aby przekroczyć lukę rozwojową i awansować do grupy krajów rozwiniętych na dobre;

– Zwiększenie eksportu produktów o wysokim poziomie technicznym w efekcie rozwoju innowacyjności polskich firm;

– Europa to nie tylko Unia – poszukiwać będziemy rynków zbytu poza UE;

– Wzrośnie znaczenie Ameryk jako rynku docelowego dla polskich produktów;

– Zwiększenie eksportu do krajów mniej znanych”.

Bardzo zależy nam na zmobilizowaniu firm, mających interesujące produkty, potencjał eksportowy, a które z różnych względów się nie odważają na wychodzenie poza Polskę. Chcemy pokazać im nowe możliwości – nie tylko na tych najbardziej znanych rynkach zbytu – w krajach, które z nami sąsiadują.

Projekt ma tzw. kamienie milowe.

Pierwszy etap to zbudowanie sieci brokerów lokalnych i uruchomienie platformy eksportowej. Oto, co zostanie zrealizowane: Platforma eksportowa, Brokerzy lokalni, Badania i analizy rynkowe, bazy danych, Seminaria, Klub Eksportera, Spotkania HUB Brokerów, konferencje eksportowe.

Drugi „kamień” – to zidentyfikowanie, znalezienie wartościowych brokerów zagranicznych, otwarcie biur i wsparcie biura istniejącego już na terenie Chin; ułatwianie nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Oto planowane dokonania: Brokerzy zagraniczni, Biuro obsługi przedsiębiorców w Chinach, Międzynarodowe imprezy gospodarcze, Misje i inne eksportowe wydarzenia gospodarcze, Promocja gospodarcza regionu.

Trzeci kamień milowy to organizowanie konkursów, jak najbardziej przyjaznych dla przedsiębiorców w zakresie przygotowania dokumentacji – co w obliczu zmieniających się przepisów nie jest łatwe – mówiła dyrektor Katarzyna Matuszak – Mam nadzieję, że rzeczywiście broker dołoży cegiełkę do rozwoju eksportu w naszym regionie. Zadanie 3 czyli trzeci kamień milowy to również przydzielanie grantów. W tym etapie: planuje się oprócz przeprowadzenia konkursów grantowych, także kontraktowanie i rozliczanie grantów.

DSCN1665Na zdjęciu: O „Pomorskim brokerze eksportowym” mówi Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Fot. Kazimierz Netka.

– Dziękuję pani dyrektor Katarzynie Matuszak, że mogliśmy wspólnie pracować nad tym projektem – powiedział Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. – Dziękuję, że wsłuchaliście się w głosy przedsiębiorców i dużo ich postulatów uwzględniliście w tym projekcie. Broker eksportowy wpisuje się w misję statutową organizacji, którą reprezentuję. Izba otwiera drzwi dla wszystkich organizacji biznesowych, byśmy mogli wspólnie zrealizować ten projekt. Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania pomorskiego brokera eksportowego to dla nas ogromna szansa.

DSCN1594Na zdjęciu: O „Pomorskim brokerze eksportowym” mówi Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA. Fot. Kazimierz Netka.

– Pomorski Broker Eksportowy ułatwi firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych – mówi Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA. – To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych, a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Koncepcja systemu opiera się na działaniach przygotowujących do podejmowania działalności eksportowej, działaniach wzmacniających eksport i promujących potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach oraz na konkursach grantowych. Utworzona w ramach projektu sieć brokerów lokalnych będzie odpowiedzialna za identyfikację pomorskich firm zainteresowanych eksportem oraz analizę ich potencjału eksportowego. Wśród konkretnych korzyści mogę wymienić m.in pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu.

„Pomorski broker eksportowy – jak ułatwi firmom rozpoczynanie i rozwój eksportu?

– Pomorskie firmy, produkty i marki będą promowane za granicą poprzez udział w misjach i targach;

– Prowadzona będzie promocja regionu za granicą;

– Projekt będzie tworzyć warunki do nawiązywania współpracy pomorskich firm w obszarze eksportu;

– Firmy będą mogły zbadać swój potencjał eksportowy, określić swoje szanse na prowadzenie eksportu;

– Prowadzone będą działania na rzecz dywersyfikacji kierunków eksportu – brokerzy zagraniczni;

– Zwiększy świadomość przedsiębiorstw nt. korzyści związanych z eksportem – projekt dostarczy wiedzę o rynkach i potencjalnych kooperantach zagranicznych.

– Dostarczy przedsiębiorcom wiedzy o prowadzeniu eksportu, tj. kwestiach prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych, o warunkach działalności i eksportu na dane rynki itd.”

DSCN0315Na zdjęciu: Wyniki analiz, przedstawione podczas rozstrzygnięcia konkursu pt. „Orły Eksportu”, organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”. Fot. Kazimierz Netka.

Pomoc Pomorskiego Brokera Eksportowego w pierwszej jego edycji skierowana jest do 1 800 firm. Jednak, warto mieć świadomość, że mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP, zatrudniających odpowiednio: 1 – 9; 10 – 49; 50 – 249 osób) jest w Pomorskiem ponad 200 000. Oczywiście, nie wszystkie aktywnie na rynku działają i nie wszystkie eksportują. Pomorski Broker Eksportowy pozwala im wszystkim nieco inaczej spojrzeć na swą działalność i planować swą przyszłość.

Pomorska gospodarka wpisuje się w plany Ministerstwa Rozwoju – wynika z informacji, które przekazał nam Mieczysław Twaróg – prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. MR zatwierdziło bowiem zakresy branżowych programów promocji dla 7 branż, a prawie wszystkie one maja se silne odzwierciedlenie w produkcji oraz usługach na Pomorzu. Wsparcie działań promocyjnych dla przedsiębiorców będzie finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. Oto branże, dla których zatwierdzono programy promocji: polskie specjalności żywnościowe; IT/ICT; meblarska; jachty i łodzie rekreacyjne; kosmetyczna; usług prozdrowotnych; sprzęt medyczny.

Jak informuje prezes Mieczysław Twaróg, w ramach każdego z programów określono działania promocyjne dla przedsiębiorców, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Inteligentny Rozwój (działania 3.3.2 i 3.3.3).

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *