Gdańsk. Premiera raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”.  Blisko 230 firm z całego kraju przedstawia w nim prawie 1550 inicjatyw. Szerzej własne zrealizowane pomysły zaprezentowała na spotkaniu w Gdańsku Grupa LOTOS.

Fot. Kazimierz Netka.

Przegląd zasad równorzędnego traktowania partnerów w biznesie i praktyk społecznej odpowiedzialności.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dokonano dorocznego przeglądu dobrych obyczajów równorzędnego traktowania siebie, sąsiadów i kooperantów przez przemysł i organizacje. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało kolejny już raport w tej sprawie, a jego pierwsza prezentacja odbyła się 29 maja 2019 roku w Gdańsku – w Olivia Business Centre.

 

Fot. Kazimierz Netka

CSR – Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność korporacji, to tendencja, mająca coraz ważniejsze znaczenie, a rozwijająca się w świecie od bardzo dawna. Wcześniej cenieni byli filantropi, teraz są sponsorzy zwani też dobrodziejami, ale to za mało. Coraz więcej przedsiębiorstw, zwłaszcza tych największych, rozbudowuje swe dobroczynne oddziaływania na pracowników, sąsiadów klientów, kontrahentów, kooperantów; interesariuszy. Rozwijając biznes, myśli się nie tylko o własnych korzyściach, ale też dba o pożytki innych Na takie instytucjonalne kształtowanie społecznej odpowiedzialności biznesu za to, co dzieje się w jego otoczeniu, stać dość mocne finansowo firmy. Dlatego, w działalności zwanej w skrócie CSR, dominują przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje silniejsze. Odzwierciedla to raport pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”, którego pierwsza w kraju prezentacja odbyła się w Gdańsku – w obecności Marzeny Strzelczak – dyrektor generalnej – członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tegoroczne spotkanie w sprawie raportu zostało zorganizowane przy zaangażowaniu Grupy LOTOS – grupy kapitałowej, która od lat wdraża zasady odpowiedzialności społecznej i ma spory dorobek w tym zakresie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkania w sprawie raportu odbywają się w Gdańsku już czwarty rok – przypomniała Marta Borowska – menedżerka projektu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największą organizacją pozarządową zajmującą się najdłużej koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompletny sposób; działając w tym zakresie od 2002 roku. Zaprezentowany 29 maja w Gdańsku Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działalności polskiego biznesu na rzecz interesariuszy. W bieżącym roku FOB opublikowało już 17 edycję tego raportu, do którego swe dobre praktyki zgłosiło 229 firm (zatrudniających w 2018 roku prawie 810 000 osób), w tym 60 małych i średnich przedsiębiorstw.

Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Warto wiedzieć,m że w raporcie swe dobre praktyki przedstawia również Zakład Utylizacyjny w Gdańsku – jedna z nielicznych firm komunalnych ujętych w tym opracowaniu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oto inicjatywy FOB, które przedstawiła menedżerka Marta Borowska:

Program Partnerstwa – Kompleksowy program współpracy z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei CSR w Polsce;

Karta Różnorodności – zobowiązanie pracodawcy do aktywnego przeciwdziałania, wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy;

Liga Odpowiedzialnego Biznesu – program edukacyjny kierowany do studentów i licealistów. Jest płaszczyzną wymiany wiedzy między praktykami CSR a młodymi ludźmi;

Odpowiedzialny Biznes.pl – najdłużej działający w Polsce portal zajmujący się CSR, stanowiący bazę wiedzy i dobrych praktyk.

Pióro Odpowiedzialności – Konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek piszących na temat CSR/zrównoważonego rozwoju;

Ludzie, którzy zmieniają biznes – pierwsza w Polsce nagroda dla osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesowym;

Szkolenia – oferta kierowana do małych, średnich i dużych firm, które chcą dowiedzieć się więcej o CSR i zrównoważonym rozwoju lub uporządkować dotychczasową wiedzę;

Targi CSR – Największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Stanowi przestrzeń do prezentacji dobrych praktyk i edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Jak Grupa LOTOS realizuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – o tym mówiła Brygida Ślabska – dyrektor ds. sprzedaży w Grupie LOTOS.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak wynika z prezentacji, przedstawionej przez panią dyrektor celem Grupy LOTOS w zakresie CSR jest m.in. nawiązywanie transparentnych relacji przynoszących wartość zarówno Grupie Kapitałowej LOTOS, jak i jej kontrahentom, poprzez m.in.: staranne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania służącego dokonaniu wyboru kontrahenta, przy zachowaniu zgodności z wewnętrznymi wymogami i procedurami; zapewnianie kontrahentom chcącym współpracować z LOTOSEM równego dostępu do rzetelnej informacji; identyfikowanie zdarzeń mogących mieć charakter konfliktu interesów związanych z wyborem kontrahenta lub realizowaną współpracą; dochowywanie należytej staranności przy podpisywaniu umowy i wykonywaniu jej postanowień; dokonywanie rzetelnej oceny kontrahenta oraz jakości i efektów współpracy na każdym etapie.

LOTOS podejmuje starania o budowanie wśród Kontrahentów opinii odpowiedzialnego i solidnego partnera. Stosuje zasady uczciwej konkurencji. Nie współpracuje z kontrahentami, którzy trafili na listę zastrzeżonych kontrahentów ze względu na naruszenie wymaganych norm.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dbamy o to, by nasi kontrahenci byli przekonani o tym, że jesteśmy odpowiedzialnym biznesem – mówiła pani dyrektor. Zaszły zmiany w strukturze organizacyjnej LOTOSU. 5 spółek zostało scentralizowanych i następne będą poddane temu procesowi. Stworzyliśmy specjalny portal dla kontrahentów, zawierający zasady współpracy i kontaktów z biznesem.

LOTOS pod względem praktyk CSR, może być wzorem dla innych. Opracowano też klauzule CSR, które umieszczane są w umowach z kontrahentami: Klauzula bhp; Klauzula dotycząca zasad i standardów postępowania; Klauzula etyczna; Klauzula braku konfliktu interesów; Klauzula antykorupcyjna; Ochrona środowiska; Przestrzeganie praw człowieka; Wpływ na społeczeństwo – działania integrujące; Audyt Kontrahenta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Istotną częścią spotkania w Gdańsku, towarzyszącego prezentacji raportu, były warsztaty. Wprowadzenia do nich dokonał Karol Krzyczkowski – menedżer projektu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, mówiąc na temat: Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce biznesowej firmy.

Warsztaty, pt. „SDG w praktyce – wartości, działania, wskaźniki” prowadzili: Karol Krzyczkowski – menedżer projektów oraz Ewa Wojciechowicz – menedżerka Projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Fot. Kazimierz Netka

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Oto komunikat, który przekazała nam Agnieszka Siarkiewicz – starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

Gdańska premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

Pierwsze w tym roku regionalne ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyło się w Gdańsku, 29 maja w Sky Club Olivia Business Centre. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem była Grupa LOTOS.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy przegląd działań CSR za dany rok. W ostatniej edycji swoje działania zgłosiło 229 firm, a łącznie raport zawiera 1549 przykładów inicjatyw. Podczas premiery raportu w Gdańsku zawartość publikacji zaprezentowali oraz przeprowadzili warsztat na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas spotkania Brygida Ślabska, Dyrektor ds. Zakupów w Grupie LOTOS przybliżyła dobre praktyki dotyczące odpowiedzialnej współpracy z dostawcami. Spółka w trosce o doskonalenie relacji ze swoimi kontrahentami stworzyła portal „Dla dostawców”. Zawiera on wszelkie pomocne informacje i dokumenty adresowane do podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub już będących kontrahentami firmy, m.in. Kodeks etyczny Grupy LOTOS czy opis zasad współpracy z kontrahentami. Na portalu zamieszczone są także najczęściej wykorzystywane w relacjach z kontrahentami dokumenty, ponadto dostawcy mogą znaleźć informacje przydatne we współpracy z Grupą LOTOS, np. dotyczące faktury elektronicznej czy też klauzule CSR.

Udział w wydarzeniu wzięło około 40 osób, w tym przedstawiciele firm z regionu Pomorza, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, mediów oraz inne osoby z otoczenia biznesu. Przebieg spotkania dostępny jest na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialny-biznes-w-gdansku-regionalna-premiera-najwiekszej-w-polsce-publikacji-o-csr/

 

Fot. Kazimierz Netka

O Raporcie za rok 2018

W tegorocznej odsłonie publikacji zarówno pod kątem liczby zgłoszonych praktyk, jak i liczby firm nastąpił wzrost na poziomie 30 proc. To jednocześnie kolejny rekord w wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie.

POBIERZ RAPORT >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

1549 to łączna liczba praktyk przyjętych do najnowszej, 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (zgłoszonych przez 229 firm). Na sumę działań firm składają się praktyki nowe – zgłoszone do raportu po raz pierwszy, w tym roku 826 (poprzednia edycja: 639) oraz praktyki długoletnie, czyli te, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu, ale były realizowane również w 2018 roku; w tym roku praktyk długoletnich jest 723 (poprzednia edycja: 551). Autorzy raportu odnotowują również wzrost w liczbie firm z sektora małych i średnich, która zwiększyła się o 10 – do poziomu 60 organizacji. Najliczniej reprezentowane w Raporcie branże to: finanse (32 firmy), usługi (31 firm), handel (22 firmy), FMCG (21 firm).

 

Fot. Kazimierz Netka

– Z roku na rok z coraz większym zainteresowaniem i radością patrzymy na rosnącą liczbę zgłoszeń inicjatyw i działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do naszego raportu. Jego regionalne ogłoszenia dają nową przestrzeń do ich prezentacji i omówienia, pokazania pozytywnego wpływu biznesu w Polsce. Bardzo dziękuję firmie LOTOS za otwartość i motywację do wspólnego działania na rzecz CSR lokalnie, ale i w całej Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce – napisała Agnieszka Siarkiewicz – starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warto dodać że ze obserwując spotkanie w Gdańsku można odnieść wrażenie, że o CSR w firmach, instytucjach, uczelniach, organizacjach dbają głównie kobiety. Wśród obecnych na sali reprezentantów tych podmiotów zdecydowaną przewagę miały panie.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *