Gdański koncern paliwowy – Grupa LOTOS – jest tak silny, że może zbudować własny port dla morskich tankowców na Martwej Wiśle. Chce też być narodowym liderem innowacyjnych wdrożeń w swej branży.

Na zdjęciu: Powiększony przesmyk dla statków, m.in. tankowców – na Martwej Wiśle; w rejonie tzw. Przełomu. Fot. Kazimierz Netka.

Poznaliśmy strategię Grupy LOTOS

Działalność wydobywcza – nie tylko na morzach: Bałtyckim i Norweskim. LOTOS planuje też wejście na tereny wydobywcze na innych morzach (m.in. Kaspijskim) oraz lądowych za granicą. Zamierza kontynuować swoje działania społeczne, skierowane do szerokiej grupy interesariuszy ze sfery opieki zdrowotnej, kultury, sztuki, nauki i sportu.
dzisiaj-lotosJedna z największych firm w Polsce – Grupa LOTOS – przedstawiła strategię swego działania na lata 2017 – 2022. Ten koncern paliwowy opiera swoje plany na stabilizacji i bezpiecznym rozwoju w kluczowych obszarach działalności z równoległym silnym wsparciem procesu wdrażania innowacji.
Grupa LOTOS planuje m.in. podwojenie średniorocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA LIFO* w latach 2019 – 2022 (względem lat 2015 – 2017) z poziomu ok. 2 mld zł do ok. 4 mld zł. Na inwestycje, w ciągu nadchodzących 6 lat firma zamierza przeznaczyć 9,4 mld zł – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Komunikacji Grupy LOTOS SA. – Zarząd Grupy LOTOS deklaruje również przywrócenie w spółce zdolności dywidendowej.
Realizacja założeń zaprezentowanej strategii uwzględnia dwa horyzonty czasowe: lata 2017 – 2018 oraz lata 2019 – 2022. Pierwszy okres to stabilizacja sytuacji ekonomiczno – finansowej i dokończenie już rozpoczętych inwestycji: projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) oraz docelowego zagospodarowania bałtyckiego złoża B8 – mówił Mateusz Aleksander Bonca – wiceprezes zarządu Grupy LOTOS SA., dyrektor ds. strategii i rozwoju. W drugim okresie (2019 – 2022) kluczowy będzie rozwój poprzez nowe inwestycje m.in. w segmentach: wydobywczym oraz produkcji i handlu.
Wizją LOTOSU jest pozostanie zintegrowanym pionowo producentem paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości, dostarczającym wysoko wyspecjalizowane usługi logistyczne i serwisowe. Spółka aspiruje do roli narodowego lidera innowacyjnych wdrożeń w ramach prowadzonej przez nią działalności podstawowej – wynika z informacji, które przekazał Marcin Jastrzębski – prezes zarządu Grupy LOTOS SA.
rafinFot. z Archiwum Grupy LOTOS

LOTOS ewoluuje, aby sprawnie wdrażać swoją nową wizję w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Firma stawia sobie pięć celów strategicznych, których realizacja znacząco zwiększy wartość spółki dla interesariuszy:
1. Efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzanie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości.
2. Sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności i optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości.
3. Gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanym funduszom, nowy model współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywne zaangażowanie pracowników.
4. Elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które LOTOS postrzega przez pryzmat szans biznesowych.
5. Większa odpowiedzialność za szeroko rozumiane bezpieczeństwo otoczenia w zgodzie z polityką gospodarczą, środowiskową i energetyczną Polski (dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, BHP, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczna).
Podwojenie zysków, spadek zadłużenia i nowe inwestycje
Powrót do wypłaty dywidendy.
Skuteczne wdrożenie celów strategicznych pozwoli Grupie LOTOS podwoić średnioroczny wynik EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022 (względem lat 2015 – 2017) z poziomu ok. 2 mld zł do ok. 4 mld zł. Pierwszy dodatkowy 1 mld zł wyniku EBITDA LIFO przyniosą spółce już znane i realizowane projekty inwestycyjne. Docelowy poziom zadłużenia (w latach 2019 – 22), mierzony wskaźnikiem długu netto/EBITDA LIFO, nie powinien przekroczyć 1,5x, co stanowi bezpieczny benchmark rynkowy.
Znane projekty inwestycyjne zaangażują CAPEX na poziomie ponad 6 mld zł – poinformował Mariusz Machajewski – wiceprezes zarządu Grupy LOTOS SA., dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych. Z czego 50% przypadnie na inwestycje w wydobycie, 40% na produkcję (m.in. Projekt EFRA) a 10% na handel detaliczny (standaryzacja i optymalizacja sieci stacji). Tak skonstruowany portfel inwestycyjny jest bezpieczny i zapewnia spółce niezbędną elastyczność funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Zgodnie z założeniami strategicznymi ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące dodatkowych ok. 3,3 mld zł CAPEX-u zostaną podjęte w 2018 roku.
W realizacji planów inwestycyjnych pomóc mają systematyczne oszczędności wprowadzane w ramach Programu Poprawy Efektywności (PPE). Chodzi przede wszystkim o skuteczną obniżkę kosztów działalności operacyjnej, centralizację zakupów w ramach całej organizacji, optymalizację struktury grupy kapitałowej oraz dalsze  doskonalenie w zarządzaniu marżą zintegrowaną, dające firmie wymierną przewagę handlową dzięki nadmorskiej lokalizacji rafinerii.
Jednym z głównych założeń strategii LOTOSU jest utrzymanie tempa dalszego dynamicznego rozwoju i inwestowania w rentowne projekty przy jednoczesnym powrocie do zdolności dywidendowej.
platfFot. z Archiwum Grupy LOTOS

Wydobycie węglowodorów
LOTOS planuje dalszą rozbudowę segmentu wydobywczego w oparciu o już posiadane koncesje oraz potencjalne uzupełnianie portfela aktywów. Priorytetem rozwoju segmentu wydobywczego pozostaje Morze Bałtyckie (pełne zagospodarowanie złoża B8; zagospodarowanie złóż B4/B6 – projekt zagospodarowania złóż gazu ziemnego na Bałtyku) i Morze Północne (koncesje Utgard i Frigg Gamma Delta). LOTOS, wraz z innymi udziałowcami koncesji, analizuje również możliwość uruchomienia wydobycia na złożu Yme.
W Polsce, poza Bałtykiem, LOTOS zamierza być aktywny także na lądzie (m.in. na obszarach koncesyjnych Górowo Iławeckie i Kamień Pomorski). Dodatkowo analizowane jest wejście spółki na inne zagraniczne tereny wydobywcze: Wielka Brytania, Holandia, Dania, Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Adriatyk oraz lądowe obszary Europy Środkowo-Wschodniej.
wydobycie-lotosSpółka podkreśla, że podstawowym elementem rozwoju i realizacji nowych projektów w segmencie wydobycia będzie ekonomiczne uzasadnienie każdej decyzji inwestycyjnej.
Zgodnie ze strategią, do 2022 r., LOTOS zakłada wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na poziomie od 30 tys. boe/d do 50 tys. boe/d.
Nadmorska lokalizacja, nowoczesne technologie, nowe produkty
Doskonała lokalizacja rafinerii LOTOSU w Gdańsku daje jej nie tylko przewagę w logistyce surowców i produktów względem konkurencji, ale stwarza też naturalne warunki do ciągłego rozwoju kompetencji handlowych. Nadmorskie położenie spółki wzmacnia jej efektywność ekonomiczną i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Po zrealizowaniu Projektu EFRA (2018), dzięki któremu udział produktów wysokomarżowych wzrośnie do ok. 90%, LOTOS planuje kolejne inwestycje podnoszące kompleksowość gdańskiej rafinerii. Przewaga konkurencyjna spółki w segmencie produkcji i handlu będzie utrzymana dzięki dalszemu wdrażaniu nowoczesnych technologii i nowych produktów.
Fot. z Archiwum Grupy LOTOS

Zarząd Grupy LOTOS S.A. wybrał potencjalne kierunki rozbudowy rafinerii w Gdańsku. Decyzja o wyborze konkretnej ścieżki rozwoju zostanie podjęta do końca 2018 roku. Rozważane są cztery główne opcje rozwojowe:
– budowa kompleksu olefinowego (z ETBE);
– zwiększenie produkcji benzyn motorowych m.in. dzięki dalszemu przerobowi aktualnie eksportowanej benzyny surowej;
– produkcja olejów bazowych 2. i 3. grupy (własny surowiec – hydrowax);
– budowa elektrociepłowni na własne potrzeby, co ograniczyłoby koszty i zwiększyło niezawodność dostaw.
Na zdjęciu: Biurowiec Zarządu Grupy LOTOS. Fot. Kazimierz Netka

Bliżej klienta, bliżej rynku
LOTOS planuje stabilny rozwój sieci stacji paliw, ale o wolniejszej dynamice niż w latach 2011 – 2015, gdy sieć powiększyła się z 324 do 476 (wzrost o ponad 150 placówek). Wynika to przede wszystkim z nasycenia rynku krajowego. Spółka zakłada zwiększenie liczby stacji w latach 2017-2022 z obecnych 480 do ok. 550. Sieć stacji LOTOS poddana zostanie dalszej standaryzacji (m.in. rewitalizacja programu Navigator, nowa jakość punktów gastronomicznych, modernizacja infrastruktury), tak aby w pełni sprostać rosnącym wymaganiom klientów w zakresie świadczenia najwyższej jakości usług i produktów w ramach wyróżniającej się na rynku oferty. LOTOS będzie też oferował paliwa alternatywne.
Innowacje i start-upy
LOTOS stawia na nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i start-up’ami. Spółka będzie aktywnie tworzyła wspólne agendy badawcze, tak aby najlepiej odpowiadały one jej potrzebom rozwojowym i dawały szansę ośrodkom na prowadzenie szczegółowych analiz, odpowiadających realnym wyzwaniom biznesu.
Istotnym celem jest też wsparcie i komercjalizacja polskiej wynalazczości. Firma planuje w tym celu powoływać dedykowane fundusze. Siłą LOTOSU w tej materii jest także kapitał ludzki – specjaliści zaangażowani w proces oceny, dopasowania i dopracowania innowacyjnych rozwiązań. Kluczowa będzie rola infrastruktury technologicznej i laboratoryjnej spółki, którą LOTOS wykorzysta m.in. do prowadzenia testów wdrożeniowych.
Firma aspiruje do roli narodowego czempiona badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji oraz technologią współuwodornienia (realizacja NCW). Dodatkowo LOTOS prowadzi analizy możliwości magazynowania i wykorzystania wodoru w transporcie drogowym. Realizowane są prace nad modelami tankowania i rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych (LNG i CNG). Spółka angażuje się także w rozwój rynku elektromobilności pozostając aktywnym uczestnikiem badań tego nowego segmentu.
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczna
W sektorze energii niezwykle ważna jest wysoka kultura bezpieczeństwa. LOTOS zobowiązał się do priorytetowego traktowania aspektów BHP na każdym kroku swojej działalności. Zamiarem spółki jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania m.in. w zakresie ochrony infrastruktury, łańcucha logistycznego czy w kontekście cyberzagrożeń.
img_6547Fot. Kazimierz Netka

LOTOS będzie kontynuował swoje działania społeczne, skierowane do szerokiej grupy interesariuszy ze sfery opieki zdrowotnej, kultury, sztuki, nauki i sportu. Spółka będzie aktywnie współpracowała z interesariuszami by trwale rozwiązywać problemy społeczne i środowiskowe występujące w jej otoczeniu.
LOTOS ma duże możliwości zbudowania własnego portu, na Martwej Wiśle. Takie szanse stworzone zostały dzięki modernizacji Wisły Śmiałej oraz Martwej Wisły. Ten rzeczny szlak żeglugowy od Zatoki Gdańskiej aż niemal do centrum Gdańska został zmodernizowany, pogłębiony oraz poszerzony.
historia-lotosNajważniejsze wydarzenia:
1972 r. – rozpoczęcie budowy gdańskiej rafinerii (Gdańskie Zakłady Rafineryjne) o mocy przerobowej 3 mln ton
2003 – zmiana nazwy na Grupa LOTOS
2005 – włączenie spółki Petrobaltic i rafinerii południowych do Grupy LOTOS, zwiększenie mocy przerobowych do 6 mln ton rocznie; debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *