Powstała Gdańska Rada Zdrowia Publicznego. Najlepszym pracownikom lecznictwa wręczono nagrody.

Zespół wybitnych specjalistów w stolicy województwa pomorskiego wskazuje priorytetowe kierunki działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji, profilaktyki chorób.

„Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia” za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjentów wręczył 15 grudnia 2016 roku zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. W tegorocznej edycji przyznano pięć nagród w łącznej wysokości 30 tysięcy złotych: pierwsza w wysokości 10 000 zł i cztery wyróżnienia po 5 000 zł. Podczas uroczystości wręczono również nominacje dla członków pierwszej w historii miasta Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego.


W 2016 roku wyróżnienia przyznane zostały już po raz ósmy. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Wnioski mogły składać wszystkie podmioty działalności leczniczej (w tym: szpitale, przychodnie itp.). W czasie siedmiu poprzednich edycji łącznie przyznano 55 nagród finansowych, w tym 11 nagród głównych. Do Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody wpłynęło w 2016 roku 10 wniosków, w następstwie czego wręczonych zostało 5 nagród finansowych oraz 1 wyróżnienie pozafinansowe.

Przypomnijmy, że główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Nagroda ta stanowi okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, jak również umożliwia wyrażenie uznania władz miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

Lista nagrodzonych w VIII edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia:


Nagroda główna w wysokość 10 000 zł – Jolanta Zając, dyplomowana pielęgniarka, mgr pedagogiki, specjalistka z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, staż pracy zawodowej – 37 lat, rekomendowana przez PROFIL-MED Sp. z o.o., w którym pracuje obecnie.
Od 25 lat pracuje, jako pielęgniarka, w środowisku nauczania i wychowania. Opracowuje nowe rozwiązania usprawniające pracę pielęgniarek oraz higienistek szkolnych, jak i działania mające zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniom, a także cykliczną edukację dzieci i młodzieży. Jej wiedza wykorzystywana jest w kształceniu i doskonaleniu kadr pielęgniarskich. Prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Pielęgniarstwa. Prowadzi również wykłady na specjalizacjach z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego i kursach specjalistycznych dla pielęgniarek. Jest członkiem Zespołu pielęgniarek szkolnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, gdzie w roku 2015 brała udział w opracowaniu Standardu opieki pielęgniarskiej nad uczniem, a w 2016 r. w opracowaniu Strategii rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Jest koordynatorem wojewódzkim międzynarodowego projektu Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczącego monitorowania otyłości wśród dzieci.
Wszystkie działania Jolanty Zając mają na celu jedno: podnoszenie jakości świadczeń opieki pielęgniarskiej w środowisku szkolnym, a nade wszystko dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Stworzyła na terenie miasta Gdańska i województwa pozytywny obraz pielęgniarek szkolnych. Dotarła do świadomości niejednego człowieka, ukazując jak istotna i odpowiedzialna jest opieka pielęgniarska nad uczniem w szkole. Zawsze uważa, że dobro dziecka jest dobrem najwyższym.


Cztery wyróżnienia w wysokości 5000 zł otrzymali (w kolejności alfabetycznej):
Anita Gründemann – pielęgniarka, specjalistka z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego, staż pracy zawodowej- 18 lat, rekomendowana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym pracuje obecnie. Nominujący podkreślali jej profesjonalizm, życzliwość i otwartość dla pacjentów oraz współpracowników, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, podnoszących jakość świadczonych usług.
Michał Sokołów – magister fizjoterapii, specjalista z zakresu fizjoterapii dzieci i osób dorosłych, ergoterapeuta, staż pracy zawodowej – 8 lat, rekomendowany przez Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, w którym obecnie pracuje. W nominacji szczególnie mocno podkreślano bardzo dobry, serdeczny kontakt z małoletnimi pacjentami i ich najbliższymi oraz ustawiczne podnoszenie kompetencji zawodowych.
Marzena Stawiarska – pielęgniarka, specjalistka z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego, staż pracy zawodowej – 18 lat, rekomendowana przez Grupę Pacjentów i Współpracowników za pośrednictwem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w którym obecnie pracuje. Nominujący zwrócili uwagę na jej wysokie kompetencje medyczne, ciepły wobec otoczenia, przyjazny stosunek pacjentów i ich rodzin, ukierunkowanie na rozwój psychiatrii środowiskowej.
Waldemar Szafrański – lekarz medycyny, specjalista II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, staż pracy zawodowej – 32 lata, rekomendowany przez COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o., w którym obecnie pracuje. W uzasadnieniu nominujący podkreślali opinie pacjentów doktora o umiejętnym budowaniu pełną zrozumienia i cierpliwości ciepłą relację. Warto też podkreślić, że nagrodzony zajmuje się leczeniem żywieniowym, w tym dojelitowym i pozajelitowym, także w warunkach domowych.

Wyróżnienie pozafinansowe. W uznaniu zasług za sprawne zarządzanie Klinicznym Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Copernicus oraz aktywną pracę na rzecz praw pacjenta otrzymała Jolanta Jurczyk. Jest ona magistrem pielęgniarstwa, specjalistką z zakresu organizacji i zarządzania w służbie zdrowia, pielęgniarką oddziałową Klinicznego Oddziału Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Copernicus, pełnomocnikiem ds. praw pacjenta w Szpitalu Copernicus, rekomendowana przez COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o., w którym obecnie pracuje.
Przypomnijmy, iż w siedmiu poprzednich edycjach przyznano ogółem 55 nagród finansowych, w tym 11 nagród głównych. Uhonorowano dotychczas 44 kobiety i 11 mężczyzn: 24 pielęgniarki różnych specjalności, 25 lekarzy różnych specjalizacji i stopni naukowych, 4 położne, 1 ratownika medycznego, 1 lekarza stomatologa.
Nagrody główne przyznano dotychczas 6 kobietom i 5 mężczyznom: 4 pielęgniarkom, 7 lekarzom.


Podczas uroczystości wiceprezydent Piotr Kowalczuk wręczył nominacje członkom pierwszej w historii miasta Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego – organu doradczo – opiniującego prezydenta Gdańska.
Została ona powołana w 12-osobowym składzie:
Łukasz Balwicki – dr n. med., Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Michał Brzeziński – dr. n. med., Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Piotr Czauderna – profesor dr hab. nauk medycznych, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed., Radny Miasta Gdańska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska,
Katarzyna Emerich, prof. dr hab. n. med. – Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne, Poradnia stomatologii dziecięcej (pedodoncji) i rodzinnej GUMed.,
Marek Jankowski – doktor nauk o zdrowiu, Ośrodek Promocji Zdrowia,
Tadeusz Jędrzejczyk – doktor nauk med., Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed,
Hanna Kujawska-Danecka – dr n. med., Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed., Wojewódzka Konsultantka ds. Geriatrii,
Katarzyna Plata-Nazar – dr hab. n. med. Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed.,
Jacek Sękiewicz – psycholog kliniczny, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku,
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz – lek. med. specjalista psychiatrii, Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed Spółka z o.o.,
Tomasz Zdrojewski – prof. GUMed., dr hab. n. med. – Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed.,
Katarzyna Lewińska – koordynator Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym, sekretarz Rady.

Do zadań Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego należy rekomendowanie priorytetowych kierunków działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz ograniczania szkód i zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. A także opiniowanie ramowych programów promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym, w tym zasadności realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych, finansowanych z budżetu Miasta. Rada konsultować będzie również wszelkie inne działania miasta związane z obszarem zdrowia publicznego. Do jej zadań należeć będzie monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców Gdańska, ocena jego zagrożeń oraz pomoc w wytyczeniu przyszłych kierunków działań programowych.

Zdjęcia: Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *