Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła w 2019 roku przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna ich część pochodziła z działalności przetwórczej – 97,5%. Rafineria Grupy LOTOS przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102%. Wydobycie wynosiło średnio 20,7 tys. boe/d (wzrost o 1,4% w ujęciu rocznym)

Fot. Kazimierz Netka.

Rok 2019 stabilnym dla LOTOSU

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnięte w 2019 roku potwierdzają stabilną kondycję firmy. Mimo trudnych warunków rynkowych, oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła 2,9 mld zł. Rafineria w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 10,7 mln ton ropy. Sprzedaż paliw w Polsce ukształtowała się na rekordowym poziomie 8 mln ton – poinformował Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Oczyszczona EBITDA wg LIFO: 2,9 mld zł
Przychody: 29,5 mld zł
Wydobycie: 7,67 mln boe
Przerób ropy naftowej: 10,7 mln ton
Sprzedaż paliw w Polsce: 8 mln ton
Stacje paliw: 506

Grupa LOTOS S.A. jest drugim, co do wielkości producentem paliw w Polsce. Będąca własnością Spółki gdańska rafineria należy do najmłodszych, najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku, kompleksów rafineryjnych w Europie.

W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 roku. W minionym roku Spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 3 PLN na akcję. Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne Spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej – 97,5%. Odbiorcami produktów Grupy są przede wszystkim klienci krajowi. Na sprzedaż krajową przypadało 81,8% całości przychodów ze sprzedaży.

W 2019 roku rafineria Grupy LOTOS przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102%. W 2019 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln ton, czyli o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48,0%.

Grafika wyniki przerób

Wydobycie

Posiadane na koniec 2019 roku przez Grupę Kapitałową LOTOS łączne rezerwy ropy i gazu w kategorii 2P były powyżej postawionego celu, wynosząc około 81,3 mln boe.  W 2019 roku wydobycie Grupy Kapitałowej LOTOS wynosiło średnio 20,7 tys. boe/d (wzrost o 1,4% w ujęciu rocznym). Całkowita wielkość wydobycia wyniosła 7,67 mln boe.

16 września 2019 roku rozpoczęto eksploatację ze złoża Utgard. Projekt został zrealizowany ok. 3 miesiące szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25% oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. Wydobycie  ze złoża Utgard w 4 kw. 2019 roku wyniosło średnio 7,2 tys. boe/d dla udziału LOTOS. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, szacowane są one na 5,4 mln boe dla udziału LOTOS.

Projekt Yme jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania. Zagospodarowanie odbywa się zgodnie z zatwierdzonym nowym planem zagospodarowania, przy wykorzystaniu dzierżawionej platformy – Maersk Inspirer. W 2019 roku kontynuowano prace w stoczni Egersund związane z modyfikacją tej platformy. Zakończenie prac planowane jest w 2 kw. 2020 roku, z przewidywanym terminem uruchomienia produkcji zakładanym przez Operatora w 4 kw. 2020 roku.

Stacje paliw

Na koniec 2019 roku w sieci LOTOS działało 506 stacji paliw (312 stacji własnych i 194 stacji partnerskich). Sieć powiększyła się o 11 lokalizacji (6 stacji własnych i 5 partnerskich). W ramach sieci działało 21 Miejsc Obsługi Podróżnych, tj.  stacji przyautostradowych z bogatą ofertą poza paliwową. Rok 2019 był rekordowy dla sieci stacji LOTOS pod względem: sprzedaży w sieci DOFO, sprzedaży paliw dla klientów kart flotowych i sprzedaży paliw na stacjach CODO. Dodatkowo wydano rekordową liczbę kart.

Wyniki grafika stacje

Realizacja strategii na lata 2017-2022

Głównym celem strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022 jest stabilizacja i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej. W ciągu tych pięciu lat LOTOS chce przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę blisko 9,4 mld zł, z czego w okresie 2017 – 2019 wydatkowała 3,5 mld zł.  W 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 1 mld zł.

Dbając o dyscyplinę kosztową, Grupa optymalizowała strukturę finansowania działalności, utrzymując wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO poniżej parametrów zakładanych w strategii, tj. poniżej 1,5x. W 2019 roku  Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 1,0x.

Projekt EFRA

Kluczową inwestycją Grupy LOTOS realizowaną w 2019 roku był projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych jednostek koksowniczych umożliwił głębszy i bardziej opłacalny ekonomicznie przerób ropy naftowej. Główna instalacja projektu – DCU osiągnęła stan gotowości do rozruchu 26 czerwca 2019 roku, który był jednocześnie formalnym zakończeniem budowy. 28 września nastąpiło pierwsze uruchomienie instalacji, a 1 grudnia instalacja została przekazana do użytkowania.

Innowacje

Grupa LOTOS została jednym z liderów rozwoju elektromobilności w Polsce. W ramach projektu LOTOS Niebieski Szlak, funkcjonuje 12 punktów ładownia na trasie Trójmiasto – Warszawa. Spółka planuje otwarcie kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach projektu Pure H2, Spółka uruchomi dystrybucję wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%). Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa, a także dwóch punktów tankowania pojazdów (w Gdańsku i Warszawie). W listopadzie 2019 roku Grupa LOTOS oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.

Grafika wyniki wodór

Grupa LOTOS S.A. aktywnie włącza się też w inne projekty związane z paliwami alternatywnymi nowej generacji, w tym LNG/CNG. Spółka kontynuuje projekt opracowania dokumentacji dotyczącej budowy terminala LNG małej skali zlokalizowanego w Gdańsku. W 2019 roku Grupa LOTOS S.A. i PGNiG S.A. przeprowadziły dwa komercyjne bunkrowania statków morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. Były to pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich w Gdańsku  i Gdyni.

W ramach współpracy biznesu i nauki Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła prace w ramach programu badawczego ze spółkami Budimex, Orlen Asfalt, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg  i Mostów.

Spółka w 2020 roku będzie pozyskiwała zgody korporacyjne, wymienione jako warunki zawieszające przewidziane w Porozumieniu wstępnym o zainwestowaniu w kapitał zakładowy oraz udzieleniu finansowania dłużnego dla Projektu „Polimery Police”.

Więcej szczegółowych danych na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. w 2019 roku można znaleźć na stronie: www.inwestor.lotos.pl – zachęca Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *