Kolejna strategiczna inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni. Będzie to nowy „port”, przeznaczony dla FSRU, na wodach Zatoki Gdańskiej, w rejonie Portu Północnego. Urząd Morski szuka specjalistów do budowy. Powstaną m.in. nowy tor podejściowy, obrotnica, nowy falochron

Fot. Urząd Morski w Gdyni.

SZANSA NA UDZIAŁ W KOLEJNEJ STRATEGICZNEJ INWESTYCJI HYDROTECHNICZNEJ URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

Urząd Morski w Gdyni szuka specjalistów do pracy przy realizacji „Budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. W ramach inwestycji na wodach Zatoki Gdańskiej powstanie falochron, tor wodny, obrotnica oraz oznakowanie nawigacyjne, zapewniające funkcjonowanie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego (terminal FSRU) – poinformowała Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy, Biuro Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni:

Administracja morska daje możliwość atrakcyjnego rozwoju zawodowego absolwentom budownictwa, budownictwa wodnego, ochrony środowiska, ekonomii, administracji, prawa oraz zarządzania

– Zadania, do realizacji których aktualnie poszukujemy dodatkowych specjalistów, polegać będą ogólnie mówiąc na organizacji procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, w celu zapewnienia właściwego wykonywania robót budowlanych, związanych z terminową realizacją inwestycji. W wyniku prac naszego zespołu wybudowany zostanie nowy falochron osłonowy, prowadzone będą również roboty pogłębiarskie, w tym budowa obrotnicy. Powstanie także nowy tor podejściowy wraz z adekwatnym oznakowaniem nawigacyjnym – powiedziała Barbara Olczyk, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycji.

Poszukiwani są kandydaci na stanowiska:

– głównego specjalisty do spraw realizacji inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU)” https://www.umgdy.gov.pl/nabor/glowny-specjalista-do-spraw-realizacji-inwestycji-pn-budowa-falochronu-oslonowego-w-porcie-gdansk-fsru/

– głównego specjalisty do spraw oddziaływania inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU)” na środowisko https://www.umgdy.gov.pl/nabor/glowny-specjalista-do-spraw-oddzialywania-inwestycji-pn-budowa-falochronu-oslonowego-w-porcie-gdansk-fsru-na-srodowisko/

– głównego specjalisty do spraw finansowania inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU)” https://www.umgdy.gov.pl/nabor/glowny-specjalista-do-spraw-finansowania-inwestycji-pn-budowa-falochronu-oslonowego-w-porcie-gdansk-fsru/

Termin składania dokumentów aplikacyjnych to 28 lipca 2023 r.

To inwestycja kluczowa dla energetycznego bezpieczeństwa państwa

Terminal FSRU wraz z budową falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk jest kluczowy w zakresie bezpieczeństwa państwa. O konieczności jego budowy zadecydowała potrzeba zwiększenia dostaw, a także dalszej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, szczególnie mając na względzie obecną sytuację geopolityczną, postępującą dekarbonizację gospodarki (zastępowanie paliwa węglowego paliwem gazowym na drodze do gospodarki nisko- i zeroemisyjnej), a także prognozowany, długoterminowy, silny wzrost popytu na nośniki energii, w tym gaz ziemny.

– Wybudowana w ramach tego przedsięwzięcia budowla sprzyjać będzie również dalszemu rozwojowi portu w Gdańsku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, do którego zadań należy m.in. budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, bez której funkcjonowanie terminalu FSRU nie byłoby możliwe. Zachęcam do aplikowania i dołączenia do zespołu fachowców, realizujących tę ważną inwestycję. Jest to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia, rozwój zawodowy w branży morskiej, a także wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności – mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Cały program ma charakter innowacyjny, tj. dostosowuje istniejący zespół portowy do nowych potrzeb, związanych z lokalizacją terminalu FSRU w tym rejonie. W wyniku realizacji Programu powstanie powiększony osłonięty akwen, stanowiący port zewnętrzny w Gdańsku. Taka infrastruktura to warunek konieczny dla rozwoju dalszych funkcji portowych.

Szerokie spektrum zadań, wiele możliwości realizacji zawodowej

Jednym z większych i niezwykle interesującym zadaniem urzędów morskich jest właśnie budowa i utrzymywanie obiektów infrastruktury, zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich. Obecnie Urząd Morski w Gdyni realizuje największe od dziesięcioleci projekty hydrotechniczne. Warto więc śledzić ogłoszenia o pracę, i zostać częścią zespołu fachowców od hydrotechniki, środowiska i finansowania strategicznych inwestycji infrastrukturalnych na morzu.

Do zadań administracji morskiej należą również sprawy, związane z bezpieczeństwem  żeglugi, ochroną portów i żeglugi morskiej, korzystaniem z dróg morskich oraz portów i przystani, bezpieczeństwem badań i eksploatacji zasobów mineralnych dna morskiego, ochroną środowiska morskiego, pozwoleniami wodnoprawnymi i pozwoleniami budowlanymi, zabezpieczaniem przeciwpowodziowych terenów nadmorskich i ochroną brzegu morskiego, wyznaczaniem dróg morskich i badaniem ich żeglowności, oznakowaniem nawigacyjnym, sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego, nadzorem nad wyposażeniem morskim, organizacją pilotażu morskiego, monitorowaniem ruchu statków, a także wydawaniem dokumentów marynarskich. Ponadto Urząd Morski w Gdyni posiada przepiękną flotę statków specjalistycznych – poinformowała Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy, Biuro Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *