Kolejny krok ku przywróceniu komunikacji wodnej na Wiśle. Z inicjatywy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk powstanie studium wykonalności szlaku żeglugi towarowej i pasażerskiej na tej rzece. Jest 4 chętnych opracowania tego studium.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dokument ma zawierać m.in. analizę, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomiczno – społecznego punktu widzenia.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął się opracowania studium wykonalności dla modernizacji Wisły. Wykonanie dokumentu zleci odpowiedniemu wykonawcy. W przetargu na sporządzenie tej „oceny” złożono cztery oferty.

Tuż przed końcem 2017 roku ZMPG ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania polskiej części międzynarodowych dróg wodnych.

Mowa tu o drodze E-40 od Gdańska do Warszawy i dalej do granicy polsko-białoruskiej w Brześciu oraz drodze E-70 na odcinku od Wisły do Elbląga. Właśnie otwarto oferty, które złożyły cztery podmioty: dwa przedsiębiorstwa (DHV Hydroprojekt oraz Halcrow Group Limited, ELMS HOUSE) i dwakonsorcja (TRACTEBEL ENGINEERING S.A., WYG International, WTU wraz z „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, a także ARCADIS z Ernst &Young) – wynika z informacji, które przekzała nam Agata Kupracz – kierownik Działu Komunikacji i PR, rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., podając też wypowiedzi:

– Opracowanie studium to proces złożony i wymagający ogromnej wiedzy oraz doświadczenia. Projekt modernizacji Wisły będzie miał wpływ na cały kraj, jego bezpieczeństwo hydrologiczne, gospodarkę, rolnictwo czy turystykę. Chcemy, by Ministerstwo Gospodarki Morskiej otrzymało dokument, który szczegółowo odpowie na pytania o sposób realizacji planu udrożnienia Wisły – mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG S.A.

W studium znajdą się szczegółowe analizy, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy istnieją ograniczenia techniczne, finansowe, organizacyjne, prawne i inne, które uniemożliwiają realizację projektu modernizacji Wisły. Dokument ma także zawierać ocenę, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomiczno – społecznego punktu widzenia. Na każdym etapie opracowywania studium wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na warunki ekologiczne oraz dokumenty dotyczące ochrony środowiska, m.in. Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Ptasią, Dyrektywę Siedliskową czy zespół dyrektyw tworzących Sieć Obszaru NATURA 2000.

– Aspektów, które wykonawca poruszy w studium, jest wiele. Musi określić zakres całego przedsięwzięcia i parametry techniczne, oszacować nakłady inwestycyjne, opracować harmonogram wydatków, źródła finansowania. Dopiero kompleksowe studium pozwoli nam odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób zmodernizować Wisłę, w jakim zakresie, za jakie pieniądze i w jakim czasie -wyjaśnia Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.

W związku z podpisaniem aktu ratyfikacyjnego „Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” (AGN), Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do co najmniej IV klasy żeglowności. Polskie drogi wodne, po uzyskaniu standardu określonego w AGN, będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

„Biała Księga” Komisji Europejskiej określa strategię rozwoju transportu w Europie. Celem strategii jest przesunięcie – do roku 2030 – 30% ruchu drogowego na kolejowy i wodny śródlądowy. Do 2050 roku ma to być już połowa tego transportu.

Wykonawca, którego ZMPG wyłoni wkrótce, będzie miał 18 miesięcy na opracowanie studium wykonalności – informuje Agata Kupracz – kierownik Działu Komunikacji i PR, rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *